Polttopuun käyttö pientaloissa 2000/2001

Sevola, Yrjö, Peltola, Aarre & Moilanen, Juhani
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 894. 30 s.
[ISBN 951-40-1882-6]

[Hinta 10 €] Tilaa tiedonanto

Asiasanat:

polttopuu, puunkäyttö, bioenergia, metsätilastot, energiatilastot

Sisällys:

Sisällys

Alkusanat
1 Johdanto

1.1 Aikaisemmat tutkimukset
1.2 Tutkimuksen tavoitteet

2 Tutkimusmenetelmä

2.1 Perusjoukko
2.2 Otos ja aineiston kerääminen
2.3 Aineisto
2.4 Tulosten laskenta
2.5 Käsitteet

3 Polttopuun käyttö

3.1 Kiinteistöt, lämmitystavat ja polttopuutavaralajit
3.1.1 Kiinteistöt
3.1.2. Lämmitystavat
3.1.3 Polttopuutavaralajit
3.2 Polttopuun käyttö erityyppisissä kiinteistöissä
3.2.1 Käyttö lämmitystavoittain
3.2.2 Käyttömäärien vaihtelu
3.3 Polttopuun käyttö alueittain
3.3.1 Metsäkeskukset
3.3.2 Maakunnat ja läänit
3.3.3 Kunnat

4 Tarkastelu

Kirjallisuus

Liitteet
Liite 1. Muuntokertoimet
Liite 2. Kartat
Liite 3. Kyselylomake

Tiivistelmä:

Pientalokiinteistöt käyttivät lämmityskaudella 2000/2001 polttopuuta 6,1 miljoonaa kuutiometriä, josta raakapuuta oli 5,1 ja jätepuuta 1,0 milj. m³. Määrä oli 0,5 milj. m³ (9 %) suurempi kuin lämmityskaudella 1992/1993, jolloin vastaava tutkimus tehtiin edellisen kerran. Kiinteistöjen käyttämän polttoraakapuun osuus oli 9 % kotimaisen raakapuun kokonaiskäytöstä vuonna 2001. Pientalojen käyttämän polttopuun energiasisältö oli noin 46 petajoulea (13 TWh), mikä vastaa 3,5 % kaikkien energianlähteiden kokonaiskulutuksesta Suomessa.

Maatilat käyttivät polttopuuta 2,2 milj. m³, omakotitalot 3,1 milj. m³ ja kesämökit 0,7 milj. m³. Lämmityskauden keskikulutusluvut olivat vastaavasti 14,4 m³, 3,8 m³ ja 1,8 m³. Maatiloista 93 %, omakotitaloista 80 % ja kesämökeistä 90 % oli käyttänyt polttopuuta. Puulajeittain polttoraakapuu jakautui seuraavasti: koivu 1,8 milj. m³, muu lehtipuu 1,1 milj. m³, mänty 1,1 milj. m³ ja kuusi 1,2 milj. m³. Tutkimuksessa esitetään alueittaisia tuloksia metsäkeskuksittain, maakunnittain ja lääneittäin.

Tutkimus toteutettiin postikyselynä perusjoukon ( n = 1 396 274) joka 130. kiinteistölle. Perusjoukon muodostivat rakennetut kiinteistöt, joiden päärakennus oli erillinen asuinpientalo tai vapaa-ajan asuinrakennus. Hyväksyttyjä vastauksia saatiin 6 049 kpl. Katotutkimus tehtiin puhelimitse.

Yksikkö: Vantaan tutkimuskeskus
Hanke: Metsätilastollinen tietopalvelu

Alkuun

Tuotettu Metlan tietokannasta 05.08.2003   Palaute

Metla | Julkaisut
Tiedonannot | 2003 | 2002 | Tilaa tiedonanto

Metlan etusivulle