Luonnon virkistyskäyttö maakunnittain

 
 

Sievänen, Tuija, Pouta, Eija, Neuvonen,Marjo
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 885. 32.
[ISBN 951-40-1872-9]
[Hinta EUR]

Yksikkö: Vantaan tutkimuskeskus
Ohjelma: Etelä-Suomen metsien uudistaminen
Hanke: 3287

Asiasanat:

luonnon virkistyskäyttö, ulkoilu, alueellinen näkökulma, maakunta

Sisällys:

Esipuhe
1 Johdanto
1.1 Alueittaiset tietotarpeet
1.2 Tutkimuksen tavoitteet
2 Maakunnittaisen tarkastelun taustaa
3 Aineisto ja analyysit
4 Tulokset
4.1 Ulkoiluun osallistuminen
4.2 Ulkoiluharrastuksiin osallistuminen
4.2.1.Metsäluontoon liittyvät harrastukset
4.2.2.Lumeen liittyvät harrastukset
4.2.3 Vesiin liittyvät harrastukset
4.3 Lähiulkoilu
4.4 Luontomatkat
5 Yhteenveto ja tarkastelu
Kirjallisuus
Liite 1. Maakunnallisten ulkoilutilastojen www- sivujen sisältö
Liite 2. Luonnon virkistyskäytön kysyntätutkimuksen käsitteitä
Liite 3. Luontomatkojen kohdistuminen maakuntiin.

Tiivistelmä:

Tämä julkaisu pohjautuu maakunnallisiin ulkoilutilastoihin, jotka löytyvät Metsäntutkimuslaitoksen Metinfo Metsätietopalveluista osoitteesta www.metla.fi/metinfo/monikaytto/lvvi. Tässä tarkastellaan maakunnallisia ulkoilutilastoja ja vertaillaan eri maakuntien asukkaiden ulkoilukäyttäytymistä yhteenvedonomaisesti.

Virkistyskäytön ja luontomatkailun tavoitteiden määrittäminen maakunnallisissa kehittämisohjelmissa sekä muiden luonnon virkistyskäyttöön liittyvien suunnitelmien laadinta ja aiemmin laadittujen ohjelmien ja suunnitelmien päivitys aiheuttavat tietotarpeita, joihin maakunnalliset tilastot luonnon virkistyskäytöstä ja luontomatkailusta pyrkivät vastaamaan.

Ulkoiluharrastusten suosion vaihteluun eri maakunnissa vaikuttavat sekä kulttuuriset että luonnonmaantieteelliset erot. Eteläsavolaiset osoittautuivat kaikkein aktiivisimmiksi ulkoilijoiksi. Itä-Suomen asukkaista useammat kalastavat, marjastavat ja sienestävät verrattuna maan muiden osien asukkaisiin. Pohjoissuomalaisista useammat metsästävät kuin muualla asuvista. Pohjois- ja Itä-Suomi ovat ns. 'hiihto-Suomea'. Eteläsuomalaisista useammat taas harrastavat veneilyä kuin pohjoisemmassa asuvista. Ulkoiluun osallistumisen ja ulkoilun useuden suhteen maakuntien väestöt poikkeavat hyvin vähän toisistaan. Lähinnä erottuvat vain eteläsavolaiset aktiivisina lähiulkoilijoina. Uusmaalaiset luontomatkailevat muiden maakuntien asukkaita enemmän. Lappi kerää lähes viidesosan luontomatkoista. Lappiin kohdistuvat matkat poikkeavat myös luonteeltaan muiden maakuntien matkoista kestäen kauemmin ja ollen kustannuksiltaan korkeampia. Luontomatkojen pääasiallisen harrastuksen perusteella voidaan erottaa pohjoisen hiihtomaakunnat, etelärannikon veneilymaakunnat ja Sisä-Suomen kesämökkeilymaakunnat.

Metla Julkaisut
Tiedonannot 2003 2002
Tilaa tiedonanto

Alkuun

  Päivitetty:  09.05.2003   Metla : Julkaisut : Tiedonantoja : 885   Palaute Metlan etusivulle