Pienpuun käytön uudet haasteet. Seminaaripäivän esitelmät.

 
 

Riekkinen, Mika, Kärki, Timo & Verkasalo, Erkki (toim.). 2001.

Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 823 -47 s.
[ISBN 951-40-1803-6]
[Hinta 50 mk - 8,40 EUR]

 

Tiivistelmä:

Puutuotealan osaamiskeskus järjesti yhteistyössä Helsingin yliopiston Mikkelin maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskuksen ja Metsäntutkimuslaitoksen kanssa tiedonsiirtoseminaarin Pienpuun käytön uudet haasteet 15.03.2001. Käsillä olevan julkaisun artikkeleissa on käyty lävitse tuloksia uusimmista havupienpuuhun liittyvistä tutkimushankkeista, joissa on selvitetty pienpuun hankinnan, jalostuksen ja käytön mahdollisuuksia ja rajoituksia. Pienpuun yleistä laatua ja jalostettavuutta, potentiaalisia hakkuukertymiä ja soveltuvuutta erilaisiin tarkoituksiin on esitelty useissa artikkeleissa. Pienpuun jalostuksesta liimatuiksi tuotteiksi on tuloksia kahdesta esimerkkitutkimuksesta, joissa on arvioitu myös sahauksen ja jatkojalostuksen kannattavuutta. Lisäksi julkaisussa on esitelty pienpuun sahaukseen ja jatkojalostukseen soveltuvaa teknologiaa sekä esitelty muutamia tuotemahdollisuuksia pienpuun jalostukseen.

Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

Verkasalo,Erkki: Havupienpuun käytön uudet haasteet
Fröblom, Jorma: Pienpuun käyttö jalostuksessa
Wall, Tapio: Havupienpuun kertymät ja laatu erityyppisissä hakkuukohteissa
Uusitalo, Jori: Harvennusmänty huonekaluteollisuuden raaka-aineena
Inkovaara, Yrjö: Pienpuusahakoneet
Ylipuranen, Tapio: Pienpuun jalostaminen erikoisliimapuuksi
Ravila, Reijo: Liimahirsiaihioiden valmistus
Pajala, Jari: Pienpuun tuotemahdollisuudet - pienpuusta luonnollista puulattiaa

Avainsanat:
osaamiskeskus, harvennuspuu, pienpuu, mänty, kuusi, mekaaninen puunjalostus

Toimittajien yhteystiedot:
Metsäntutkimuslaitos, Joensuun tutkimuskeskus, PL 68, 80101 Joensuu,
puhelin (013) 251 4000, faksi (013) 251 4111, sähköposti etunimi.sukunimi@metla.fi

Julkaisija: Metsäntutkimuslaitos, Joensuun tutkimuskeskus

Tilaukset:
Metsäntutkimuslaitos, kirjasto, PL 18, 01301 Vantaa,
puhelin 010 211 2200, faksi 010 211 2201,
sähköposti: kirjasto@metla.fi

Hyväksynyt:
Tutkimusjohtaja Kari Mielikäinen 3.12.2001.

Alkuun

  Päivitetty:  20.12.2001/KKKo  Metla : Julkaisut : Tiedonantoja : 823   Palaute Metlan etusivulle