Pohjoisten metsien hoito - 30 vuotta tutkimuspäiviä Rovaniemellä.

 
 

Varmola, Martti & Tapaninen, Sirkka (toim.). 2001.

Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 803 -141 s.
[ISBN 951-40-1773-0]
[Hinta 100 mk - 16,80 EUR]

 

Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

Mielikäinen, Kari: Rovaniemen tutkimuspäivän avaus.
Timonen, Mauri: Ilmaston muutokset kautta aikojen - onko menneisyys Lapin metsien tulevaisuuden peili?
Hyppönen, Mikko & Hyvönen, Juha: Ylispuustoisten mäntytaimikoiden syntyhistoria, rakenne ja alkukehitys Lapissa.
Tillman-Sutela, Eila & Kauppi, Anneli: Rakenteellinen kypsyys männyn siementen keräysajankohdan määrittäjänä.
Sutinen, Marja-Liisa, Teirilä, Ari, Pänttäjä, Markku & Sutinen, Raimo: Puulajikoostumus ja moreenikasvupaikkojen sähköiset ominaisuudet Keski- ja Pohjois-Lapissa.
Mäkitalo, Kari & Heiskanen, Juha: Männynviljelyn onnistuminen ja siihen vaikuttavat tekijät - tuloksia pitkäaikaisesta metsänviljelykokeesta Lapissa.
Varmola, Martti & Arola, Merja: Taimikonharvennuksen ajankohdan ja voimakkuuden vaikutus männikön kehitykseen.
Hökkä, Hannu: Puuston valtapituuskehitys rämekasvupaikkojen kuvauksessa.
Penttilä, Timo: Harvennushakkuut ojitetuilla rämeillä.

Alkuun

  Päivitetty:   10.5.2001/KKKo  Metla : Julkaisut : Tiedonantoja : 803   Palaute Metlan etusivulle