METLA

Pajuoja, H. (toim.). 2000.

Kilpailu puu- ja vientimarkkinoilla.

Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 771. 119 s.
[ISBN 951-40-1731-5]
[Hinta 70 mk - 11,70 EUR]

Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

1 Johdanto: Metsäsektori: markkinoiden rakenne ja kilpailun luonne: Heikki Pajuoja
1.1 Markkinarakenteen teoreettinen tutkimus
1.2 Keskittymisindeksit: Herfindahl-indeksi ja Lorenz-käyrä
2 Valuuttakurssit, hinnat ja kilpailu Suomen metsäteollisuustuotteiden vientimarkkinoilla:
        Riitta Hänninen ja Susanna Laaksonen-Craig
2.1 Johdanto
2.2 Suomalainen metsäteollisuus ja metsäteollisuustuotteiden markkinat
2.3 Hintojen, valuuttakurssien ja kilpailun väliset yhteydet
2.4 Metsäteollisuustuotteiden vientimarkkinoiden kilpailu
3 Raakapuumarkkinoille tunnusomaiset markkinamuodot taloustieteen näkökulmasta: Markku Ollikainen
3.1 Johdanto
3.2 Täydellinen kilpailu puumarkkinoilla
3.3 Oligopsonistinen kilpailu puumarkkinoilla
3.4 Neuvottelulliset eli bilateraalisen monopolin puumarkkinat
3.5 Johtopäätöksiä
4 Raakapuumarkkinoiden toiminta Suomessa: Anne Toppinen, Ritva Toivonen ja Tapio Tilli
4.1 Johdanto
4.2 Raakapuun hinnanmuodostus
4.3 Suomen puumarkkinoiden alueellisuus
4.4 Raakapuun tuonnin vaikutus Suomen puumarkkinoihin
4.5 Lopuksi
5 Puukaupan kilpailurajoitukset - instituutiot ja niiden kehitys: Pekka Ollonqvist
5.1 Ostajien ja myyjien kilpailurajoitukset raakapuun kaupassa
5.2 Raakapuun osto- ja myyntiyhteistyön varhaisvaiheet
5.3 Raakapuun kilpailumarkkinat hintasäännöstelyn ulkopuolella 1948/49-1963/64
5.4 Sopimukset suosituksiksi kuitupuutavaralajien hinnoista tulopolitiikan ulkopuolella 1964/65-1973/74
5.5 Tavoitekantohinnoilla tulosopimusrintamaan - hakkuuvuodet 1977/78-1990/91
5.6 Lainsäädännön uudistukset ja kilpailurajoitusten purkaminen - hakkuuvuodet 1991/92-1998/99
6 Kilpailurajoitukset ja reaalisten kantohintojen kehitys vuosina 1949-1998: Pekka Ollonqvist
6.1 Reaalihintojen pitkän ajan kehitys hakkuuvuosina 1949-1999
6.2 Kantohintasuositukset ja markkinat - kehitystarkastelu

Avainsanat: kilpailu, raakapuumarkkinat, vientimarkkinat, kantohintaindeksit

Toimittaja: Heikki Pajuoja, Metsäntutkimuslaitos, Helsingin tutkimuskeskus, Unioninkatu 40 A, 00170 Helsinki, faksi: 09-85705717,
e-mail: heikki.pajuoja@metla.fi

Kirjoittajien yhteystiedot:

MMT Riitta Hänninen, Metla, Helsingin tutkimuskeskus, puh. 09-85705746, e-mail: riitta.hanninen@metla.fi
Ph.D. Susanna Laaksonen-Craig, Metla, Helsingin tutkimuskeskus, puh. 09-85705726, e-mail: susanna.laaksonen-craig@metla.fi
Prof. Markku Ollikainen, Helsingin yliopisto, Kansantaloustieteen laitos, puh 09-1918892, e-mail: markku.ollikainen@helsinki.fi
KTT Pekka Ollonqvist, Metla, Helsingin tutkimuskeskus, puh. 09-85705739, e-mail: pekka.ollonqvist@metla.fi
MMT Heikki Pajuoja, Metla, Helsingin tutkimuskeskus, puh. 09-85705727, e-mail: heikki.pajuoja@metla.fi
MML Tapio Tilli, PTT, puh. 09-34888410, e-mail: tapio.tilli@ptt.fi
MML Ritva Toivonen, PTT, puh. 09-34888412, e-mail: ritva.toivonen@ptt.fi
MMT Anne Toppinen, Metla, Helsingin tutkimuskeskus, puh. 09-85705726, e-mail: anne.toppinen@metla.fi

Julkaisija: Metsäntutkimuslaitos. Hanke: 3238.
Hyväksynyt: tutkimusjohtaja Matti Kärkkäinen 14.4.2000

Tilaukset: Metsäntutkimuslaitos, kirjasto, PL 18, 01301 Vantaa, puhelin: 010 211 2200, faksi: 010 211 2201,
e-mail: kirjasto@metla.fi[Alkuun/top] [MT 2000] [MT index]


Revised: METLA KKKo - 18.5.2000
[ Palaute ylläpitäjälle] [ Comments on this page]