METLA

Boren, H. 2000.

Pienpuun käytön lisääminen mekaanisessa puunjalostusteollisuudessa. Esiselvityksen loppuraportti.

Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 761. - 58 s.
[ISBN 951-40-1718-8]
[Hinta 60 FIM - 10,00 EUR]

Tiivistelmä:

Tekesin rahoittaman, Metsäntutkimuslaitoksen Joensuun tutkimusaseman ja VTT Rakennustekniikan yhteistyönä toteutetun esiselvityksen tavoitteena oli selvittää pienpuuhun liittyvät konkreettiset tutkimus- ja kehittämistarpeet pk-yritysten näkökulmasta sekä luoda tutkimuslaitosten ja pk-yritysten välille verkosto, jossa esille tulleita pienpuun käyttöön liittyviä ongelmia pyritään ratkaisemaan.

Esiselvityksessä valmisteltiin laajoja verkostomaisia hankkeita. Niistä piha- ja ympäristörakentamisen kehittämishanke voinee soveltua Tekesin teknologiaohjelmaksi. Esiselvityksen päätulokset, johtopäätökset ja suositukset olivat:

  1. Kattava ehdotuslista niistä toimenpiteistä, joilla pienpuun käyttöä voidaan lisätä ja sen käytön kannattavuutta parantaa
  2. Avustettiin useita pk-yrityksiä ym. toimijoita pienpuuhankkeiden valmistelussa ja suunnittelussa.
  3. Valmisteltiin kaksi valtakunnallista verkostohanketta, joissa on mukana sekä yrityksiä, tutkimuslaitoksia, puualan etujärjestöjä että oppilaitoksia
  4. Tiedottamisen ja kontaktien solmimisen avulla lisättiin pk-yritysten ym. maakunnallisten toimijoiden tietoisuutta Metsäntutkimuslaitoksesta, Teknisen puun klinikasta ja VTT:stä sekä niiden tutkimus- ja tuotekehitystoiminnasta
  5. Pienpuun tutkimustietoa ja teknologian siirtoa yrityksiin ja maakunnallisille puualan toimijoille jatketaan Metsäntutkimuslaitoksen Joensuun tutkimusasemalla valtakunnallisen puutuotealan osaamiskeskuksen hankkeessa Puunkäytön laaja-alaistaminen. Sen rahoittajina ovat maa- ja metsätalousministeriö sekä Metsäntutkimuslaitos.

Avainsanat: harvennuspuu, pienpuu, puunhankinta, sahaus, jatkojalostus, piharakentaminen, ympäristörakentaminen, puun laatu, korjuukustannukset, liimapuupalkki, liimahirsi, pyöröpuutuotteet.

Kirjoittajien yhteystiedot: Hannu Boren, Metsäntutkimuslaitos, Joensuun tutkimusasema, PL 68, 80101 Joensuu, puhelin (013) 251 4141, faksi (013) 251 4111, sähköposti hannu.boren@metla.fi

Julkaisija ja tilaukset: Metsäntutkimuslaitos, Joensuun tutkimusasema / Metsäntutkimuslaitos, Kirjasto

Hyväksynyt: Tutkimusjohtaja Matti Kärkkäinen 18.1.2000.[Alkuun/top] [MT 2000] [MT index]


Revised: METLA KKKo - 24.2.2000
[ Palaute ylläpitäjälle] [ Comments on this page]