METLA

Verkasalo, E. & Paukkonen, K. 1999.

Koivun ominaisuudet ja käyttömahdollisuudet sahauksessa ja jatkojalostuksessa Suomessa.

Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 751. - 91 s.
[ISBN 951-40-1706-4]
[Hinta 100 mk - 16,80 EUR]

Tiivistelmä:

Tässä kirjallisuuskatsauksessa esitetään nykyinen tieto Suomessa kasvavien koivulajien (Betula pendula ja B. pubescens) ja niiden erityismuotojen käytöstä sahapuuna ja jatkojalostusmateriaalina. Tavoitteena on luoda pohjaa tulevan tutkimuksen sekä tuotteiden, valmistusmenetelmien, koneiden ja laitteiden kehittämisen, puunkäytön ja teollisuusinvestointien suunnittelun ja metsänhoidon ja puunhankinnan tehostamiselle. Käsiteltäviä kysymyksiä ovat järeän ja pienikokoisen koivun varat ja käyttö, koivun nykyinen ja tulevaisuudessa mahdollinen merkitys saha-, huonekalu- ja puusepänteollisuudelle, saha- ja erikoiskoivun ominaisuudet valmistuksessa, tuotteissa ja käytössä ja niihin liittyvät erityispiirteet, raaka-aineen ja tuotteiden laatuluokitukset, koivun puuaineen ominaisuudet, niiden parantaminen ja hallinta sekä puutavaran hankinta, alkujalostus (sahaus, kuivaus) ja jatkojalostus (työstö, pintakäsittely). Lisäksi esitetään käytännön esimerkkejä koivun käytöstä saha-, huonekalu- ja puusepänpuuna.

Kerättyjen tietojen perusteella esitetään keskeiset tutkimustarpeet koivun käytön lisäämiseksi ja tehostamiseksi. Näitä voidaan tarkastella metsänkasvattajan, puunmyyjän, puunhankkijan, puunjalostajan, puutuotekaupan ja lopputuotteen käyttäjän kannalta. Keskeisiä kysymyksiä ovat: 1) koivun hakkuiden lisäämismahdollisuudet, mm. harvennuskoivu, istutuskoivu ja sekametsissä kasvava koivu, 2) koivuleimikoiden,-runkojen ja -puutavaralajien hakkuukertymä- ja kantorahaodotukset, 3) koivurunkojen apteeraus, puutavaran lajittelu ja laatuvaatimukset sekä ohjaus eri käyttötarkoituksiin, 4) koivun puuaineen ja puutavaran luontaisten ominaisuuksien ja geneettisen perimän hyödyntäminen ja parantaminen, 5) koivun sahaukseen liittyvät ongelmat ja niiden ratkaiseminen, mm. sahaussaanto ja -laatu, asetteet, tekniset ratkaisut, tuotantotalous, 6) koivusahatavaran käsittelyyn liittyvät ongelmat ja niiden ratkaiseminen, mm. värin- ja muodonmuutokset ja halkeilu kuivauksessa, 7) koivun puuaineen, puutavaran ja tuotteiden käyttömahdollisuudet ja –rajoitteet, 8) koivutuotteiden markkinanäkymät ja menestystekijät.

Avainsanat: koivu, puuaine, puutavaralajit, puuraaka-aineet, metsänhoito, metsänkasvatus, metsänjalostus, puunhankinta, mekaaninen metsäteollisuus, sahaus, jatkojalostus, koivutuotteet, puutuotemarkkinat.

Kirjoittajien yhteystiedot: Erkki Verkasalo, Metsäntutkimuslaitos, Joensuun tutkimusasema, PL 68, 80101 Joensuu, puhelin (013) 251 4143, faksi (013) 251 4111, sähköposti Erkki.Verkasalo@Metla.Fi; Katri Paukkonen, Joensuun yliopisto, metsätieteellinen tiedekunta, PL 111, 80101 Joensuu, puhelin (013) 251 3490, faksi (013) 251 3590, sähköposti Katri.Paukkonen@Forest.Joensuu.Fi.

Julkaisija ja tilaukset: Metsäntutkimuslaitos, Joensuun tutkimusasema / METLA Kirjasto

Hyväksynyt: Tutkimusjohtaja Matti Kärkkäinen 26.11.1999.[Alkuun/top] [MT 1999] [MT index]


Revised: METLA KKKo - 10.1.2000
[ Palaute ylläpitäjälle] [ Comments on this page]