METLA

Heikinheimo, Matti (toim.) 1999.

Metsäsuunnittelun tietohuolto.

Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 741. - 105 s.
[ISBN 951-40-1689-0; ISSN 0358-4283]
[Hinta 80 mk - 13,40 EUR]
Alennukset: 5-9 kpl: -10% = 72 mk ja 10 tai enemmän -20% = 64 mk

Katsaus metsävaratietojen keruu- ja ylläpitomenetelmistä

Päätöksentekoon metsien käytöstä tarvitaan monipuolista ja luotettavaa tietoa paitsi puuvaroista myös metsäluonnon muista arvoista. Perinteisesti metsäsuunnittelussa tarvittavat metsävaratiedot on kerätty tietyn väliajoin toistuvin maastoinventoinnein. Yksityismetsätalouden lisääntyneet tietotarpeet tulisi tulevaisuudessa täyttää entistä tehokkaammin vanhoja kuvioaineistoja sekä alunperin muihin tarkoituksiin kerättyjä paikkatietoaineistoja hyödyntäen. Myös kaukokartoitusaineistot, etenkin numeeriset ortoilmakuvat ja satelliittikuvat ovat potentiaalisia tietolähteitä metsävaratietojen hankinnassa ja ylläpidossa.

Metsäsuunnittelun tietohuolto -julkaisussa kuvataan metsäsuunnittelun tietotarpeita, metsävaratietojen hankinta- ja ylläpitomenetelmiä sekä esitetään tietohuollon kehittämismahdollisuuksia. Katsaus metsäsuunnittelun tietohuollon nykytilaan ja tutkimustarpeisiin syntyi Maa- ja metsätalousministeriön yhteistutkimusvaroin rahoittamana esiselvitystyönä. Sen laatimiseen osallistui asiantuntijoita Metsäntutkimuslaitokselta (Helsingin tutkimuskeskus ja Joensuun tutkimusasema), Joensuun yliopiston metsätieteellisestä tiedekunnasta, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapiosta ja Pohjois-Savon metsäkeskuksesta.

Inventointimenetelmien tarkkuuden parantaminen ja kustannusten säästö edellyttävät suuria muutoksia, uusien menetelmien kehittämistä tai olemassa olevien menetelmien ja aineistojen yhdistämistä. Nyt on oikea aika panostaa tutkimukseen ja arviointimenetelmien kehittämiseen.

Esiselvityksen pohjalta käynnistyi maaliskuussa 1999 yhteistutkimushanke, jonka jäsenet ovat jo esiselvitystyössä mukana olleista organisaatioista. Yhteistutkimushankkeen tavoitteena on kehittää menetelmiä olemassa olevien kuviotietojen ja muiden tietolähteiden sekä kaukokuva-aineistojen hyödyntämiseksi entistä tehokkaammin metsävaratietojen tuottamisessa ja ylläpidossa.

Avainsanat: metsäsuunnittelu, tietohuolto, tietoyhdistelmät, metsävaratiedot, paikkatietoaineisto, ajantasaistus, monilähdeinventointi.

Yhteystiedot: Metsäntutkimuslaitos, Helsingin tutkimuskeskus, Unioninkatu 40 A, 00170 Helsinki, puhelin (09) 857 051.

Julkaisija: Metsäntutkimuslaitos, hanke 3242.[Alkuun/top] [MT 1999] [MT index]


Revised: METLA KKKo - 1.12.1999
[ Palaute ylläpitäjälle] [ Comments on this page]