Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 1996
>

Finnish Forest Research Institute. Research Papers.

Helsinki : Metsäntutkimuslaitos, 1981-.
ISSN 0358-4283

Sarjan kotisivulle- Homepage of Research Papers

585-622 (1996)

Numerot maksutta toimituskuluin (5 EUR) lukuunottamatta niitä, joissa hinta.


585
Varmola, Martti. 1996. 
		Nuorten viljelymänniköiden tuotos ja laatu.
		Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 585. - 70 s.
		[ISBN 951-40-1493-6]
		
		[Väitöskirja]


586
Hytönen, Jyrki. 1996. 
		Biomass production and nutrition of short-rotation
		plantations.
		Metsäntutkimuslaitksen tiedonantoja 586. - 61 s.
		[ISBN 951-40-1494-4]
		[Dissertation]
		


587
Sepponen, Pentti & Niemi Maarit. (toim.). 1996. 
		Lapin metsien kestävä käyttö - Tutkimuspäivä Rovaniemellä 1995.
		Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 587. - 129 s.
		[ISBN 951-40-1495-2] Sidottu.
		

		Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:
		
		Naskali, Arto:
		Taloudellinen ohjaus ja luonnonsuojelu. s. 5-40

		Hiltunen, Veikko:
		Alueellinen luonnonvarasuunnitelma kestävän metsätalouden
		apuvälineenä. s. 41-48
		
		Lovén, Lasse:
		Kestävyyden periaate kansallispuiston käytön suunnittelussa
		- ongelma-analyysi. s. 49-60

		Lähde, Erkki & Norokorpi Yrjö:
		Ekologisesti kestävän metsänhoidon periaatteet Lapissa.
		s. 61-74

		Lähde, Erkki & Laiho Olavi, Norokorpi Yrjö, 
		Saksa Timo:
		Monimuotoisuus metsikön rakenteessa ja tuotoksessa
		Pohjois-Suomessa. s. 75-88

		Lohiniva, Seppo:
		Näkökulmia matkailusta metsien kestävään käyttöön. s. 89-112

		Tasanen, Tapani:
		Puuntuottamisen ja metsäluonnon suojelun
		yhteensovittamisen näkymiä. s. 113-129


588
Silfverberg, Klaus. 1996. 
		Nutrient status and development of tree stands and
		vegetation on ash-fertilized drained peatlands in Finland
		[Dissertation].
		Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 588. - 27 s.
		[ISBN 951-40-1496-0]
		


589
Hökkä, Hannu & Salminen Hannu, Varmola Martti. (toim.). 1996. 
		Pohjoisten metsien kasvu - ennen, nyt ja tulevaisuudessa.
		Metsäntutkimuspäivä Rovaniemellä.
		Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 589. - 129 s.
		[ISBN 951-40-1497-9]
		

		Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

		Kärkkäinen, Matti:
		Kasvu- ja tuotostutkimuksen suuntaaminen
		Metsäntutkimuslaitoksessa. s. 4-5

		Mielikäinen, Kari:
		Kasvun vaihtelu ja kasvutrendit Euroopassa. s. 6-15

		Kellomäki, Seppo:
		Ilmastonmuutosten vaikutukset Pohjois-Suomen metsiin.
		s. 16-31

		Timonen, Mauri:
		Lapin metsien kasvun vaihtelu viimeisen 500 vuoden aikana.
		s. 32-41

		Nöjd, Pekka:
		Kuolan metallisulattojen päästöjen vaikutus männyn kasvuun.
		s. 42-46

		Salminen, Hannu:
		Miten arvioidaan metsää kuvaavia malleja? s. 47-58

		Hynynen, Jari:
		Puuston kehityksen ennustaminen metsätalouden
		suunnittelulaskelmissa - katsaus MELA-järjestelmän uusiin
		kasvumalleihin. s. 59-67

		Penttilä, Timo:
		Suometsien kasvu- ja tuotostutkimus - tuloksia ja lähiajan
		tavoitteita. s. 68-78

		Hökkä, Hannu:
		Männyn ja hieskoivun tuotosvertailua Pohjois-Suomen
		ojitetuilla turvemailla. s. 79-84

		Varmola, Martti:
		Viljelymänniköt - määrää vai laatua? s. 85-95

		Jämsä, Jari & Hirvelä Hannu:
		Pohjois-Suomen metsien hakkuumahdollisuudet.
		s. 96-106
	
		Norokorpi, Yrjö & Lähde Erkki, Laiho Olavi:
		Puiden ja puuston kasvu tasarakenteisissa ja
		erirakenteisissa kuivahkon kankaan havu- ja sekametsiköissä
		Lapissa. s. 107-119

		Ojansuu, Risto:
		Kasvupaikan kuvaus metsän kehitystä ennustettaessa. s. 120-129


590
Petäistö, Raija-Liisa. 1996. 
		Factors favoring pathogenesis of Gremmeniella abietina
		[Dissertation].
		Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 591. - 31 s.
		[ISBN 951-40-1498-7]
		


591
Määttä, Timo & Pesonen Mauno. 1996. 
		Puukaupan elektronisen informaatiopörssin (PUUTORI)
		toteuttamismahdollisuudet Pohjois-Savossa.
		Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 591. - 40 s.
		[ISBN 951-40-1500-2] Nidottu.
		

592
Kokko, Pekka & Sirén Matti. 1996. 
		Harvennuspuun korjuujälki, korjuujäljen seurausvaikutukset
		ja niiden arviointi.
		Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 592. - 70 s.
		[ISBN 951-40-1501-0] Sidottu.
		


593
Laiho, Olavi & Luoto Tiina. (toim.). 1996. 
		Metsäntutkimuspäivä Porissa 1995.
		Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 593. - 59 s.
		[ISBN 951-40-1502-9]
		
		
		Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

		Laiho, Olavi:
		Metsätalous, tutkimus ja tiedotus muutosten pyörteissä.
		s. 3

		Kinnunen, Kaarlo:
		Kevät- ja syyskylvön onnistuminen eri puulajeilla. s. 4-9

		Suni, Juha & Hartikainen Timo:
		Massahakelaitoksen toimivuus, raaka-ainehuolto ja
		energiatalous. s. 10-14

		Kaunisto, Seppo:
		Massahakemenetelmä ja ravinnepoistuma rämeen
		ensiharvennusmännikössä. s. 15-23

		Saarinen, Markku:
		Ojitusaluepuuston ravinnetalouden arviointi
		metsätaloussuunnittelussa. s. 24-26

		Sarjala, Tytti:
		Männyn ja kuusen kalitilanteen biokemiallinen määritys.
		s. 27-30

		Aro, Lasse & Kaunisto Seppo:
		Tuhkalannoitus eräillä suonpohjien metsityskokeilla.
		s. 31-41
	
		Raitio, Hannu:
		EU-säädösten mukainen metsien terveydentilan seuranta
		Suomessa. s. 42-44

		Jussila, Ilkka:
		Tuhotilanne Satakunnan karuilla mäntykankailla. s. 45-48

		Laiho, Olavi & Lähde Erkki, Norokorpi Yrjö:
		Rakennetta monimuotoistavat ja yksipuolistavat hakkuut
		nuoressa kuusivaltaisessa metsikössä. s. 49-59


594
Parviainen, Jari & Tervo Leo, Carneiro Jose, Soares Ronaldo. 1996.
		Establishment and management of tree plantations in southern
		Brazil. Finnish-Brazilian cooperation in forest research.
		Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 594. - 53 s.
		[ISBN 951-40-1503-7]
	    


595
Aronen, Tuija. 1996. 
		Genetic transformation of Scots pine (Pinus sylvestris L.).
		[Dissertation ]
		Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 595. - 53 s.
		[ISBN 951-40-1504-5]
		


596
Pesonen, Mauno & Rimmler Thomas, Kurttila Mikko, Malinen Juha. 1996.
		Metsäsektorin kansantaloudellinen merkitys - eri	hakkuuskenaarioiden panos-tuotosanalyysi.
		Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 596. - 33 s.
		[ISBN 951-40-1505-3] Nidottu.
		


597
Selby, Ashley & Elovirta Pentti, Mustonen Mika, Petäjistö Leena,
Uotila, Esa. 1996.
		Maaseudun mahdollisuudet - metsässäkö?
		Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 597. - 96 s.
		[ISBN 951-40-1506-1] Sidottu.
		


598
Piiroinen, Marja-Leena & Väärä Tuula. (toim.). 1996. 
		Metsäntutkimuspäivä Kajaanissa 1995.
		Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 598. - 128 s.
		[ISBN 951-40-1507-X]
		

		Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

		Kubin, Eero:
		Lukijalle.

		Poikolainen, Jarmo:
		Yhteistyö Karjalan tiedekeskuksen Metsäinstituutin kanssa
		Kostamuksen kaivoskombinaatin ympäristövaikutuksen
		tutkimisessa.s. 1-8

		Markkanen, Sirkka-Liisa:
		Lähialueyhteistyö Kainuun Ympäristökeskuksessa.
		s. 9-12

		Niemistö, Pentti & Isomäki Antti:
		Koealasarja luonnontilaisten metsien tutkimusta varten.
		s. 13-22

		Kubin, Eero & Savilampi Pentti:
		Männyn taimikon perkaustapa ja energiapuun tuotos.
		s. 23-34

		Moilanen, Mikko & Piiroinen Marja-Leena,
		Karjalainen Juhani:
		Turpeen ravinnevarat metsähallituksen vanhoilla
		ojitusalueilla. s. 35-54

		Pietiläinen, Pekka & Lähdesmäki Pekka:
		Typen mineralisoituminen - perusteet ja vaikutukset
		puustolle. s. 55-70

		Lähdesmäki, Pekka & Pietiläinen Pekka:
		Arginiini männyn eri kehitysvaiheissa. s. 71-78

		Kubin, Eero & Moilanen Mikko, Piiroinen Marja-Leena:
		Alikasvosten hyödyntäminen metsänuudistamisessa.
		s. 79-86

		Poikolainen, Jarmo & Kubin Eero, Karhu Jouni:
		Metsäpuiden ja -kasvien vuotuisen rytmin seuranta.
		s. 87-94

		Savilampi, Pentti & Kubin Eero:
		Korkeiden maiden metsänuudistamismenetelmän valinnasta.
		s.95-106

		Oikarinen, Matti & Pasanen Jorma:
		Luontaisen kuusentaimikon synnystä ja taimikon
		jatkokäsittelystä Kainuussa. s. 107-116

		Valtanen, Jukka:
		Metsänhoidon muutokset puolen vuosisadan aikana. 
		s. 117-127

599
Finér, Leena & Leinonen Arja, Jauhiainen Jyrki. (toim.). 1996. 
		Puun ravinteet tuhkana takaisin metsään?
		Keski-Suomen ympäristökeskuksen ja Metsäntutkimuslaitoksen
		tutkimusseminaari Jyväskylässä ympäristökeskus Kammissa
		14.3.1996. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 599. - 65 s.
		[ISBN 951-40-1508-8] Sidottu.
		

		Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

		Palokangas, R.:
		Alkusanat. s. 5-6

		Wihersaari, M.:
		Kierrätettävät tuhkamäärät Suomessa. s. 7-8

		Silfverberg, K.:
		Tuhkalannoitteiden laatuvaatimukset. s. 9-13

		Kaunisto, S.:
		Tuhka metsälannoitteena turvemailla. s. 14-20

		Mälkönen, E.:
		Tuhka kangasmetsien lannoitteena. s. 21-26

		Hakkila, P.:
		Tuhkan kierrätyksen tekniikka. s. 27-31

		Kostiainen, P.:
		Tuhkan rakeistus ja pelletointi lannoitteeksi - käytännön
		mahdollisuudet. s. 32-34

		Takalo, S.:
		Tuhka ja puhdistamoliete rakeiksi. s. 35-37

		Lautiainen, R.:
		Ennakkolaskelmia rakeistetun tuhkan kannattavuudesta
		metsänlannoitteena. s. 38-44

		Palomäki, A. & Leinonen A.:
		Tuhkan levitykseen sovellettavissa oleva
		ympäristölainsäädäntö. s. 45

		Käynnissä tai vireillä olevat hankkeet:

		Wihersaari, M.:
		Bioenergiatuhka maanparannusaineeksi - VTT Energiassa
		meneillään oleva tuhkatutkimus sekä tulevaisuuden
		tutkimustarpeita. s. 46-47

		Punta, E. & Piirainen S.:
		Raetuhkalannoituksen vesistövaikutukset. s. 48-49

		Hytönen, J.:
		Tuhkalannoitus peltojen metsityksessä. s. 50-53

		Lamminparras, P.:
		Tuhkan hyötykäyttö. s. 54-55

		Haavisto, T.:
		Tuhkalannoituksen ympäristövaikutusten selvittäminen.
		s. 56-57

		Viinamäki, T.:
		Satakunnan tuhkaprojekti. s. 58-61
		
		Finér, L & Leinonen A.:
		Seminaarin yhteenveto. s. 62-63


600
Lehto, Kari & Saarenmaa Hannu, Salminen Hannu, Kurttio Olavi
Pöntinen Jukka, Leppänen Pauli, Nykänen Jorma. 1996.
		Metsäntutkimuslaitoksen tietohallinnon strategia 1996.
		Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 600. - 35 s.
		[ISBN 951-40-1509-6]


601
Smolander, Heikki & Salonen Tommi. (toim.). 1996. 
		Metsäntaimitarhapäivät Jyväskylässä 13.-14.2.1996. Esitelmät.
		Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 601. - 74 s.
		[ISBN 951-40-1512-6]

		Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:
		
		Lilja, Arja & Jarkko Hantula, Heikki Nuorteva:
		Uusimpia tuloksia koivunversolaikusta. s. 7-16

		Poteri, Maija:
		Koivunruoste. s. 17-22

		Lilja, Sakari:
		Ajankohtaista kasvinsuojelusta. s. 23-28

		Reinikainen, Olli:
		Biologisesta torjunnasta. s. 29-31

		Hjelm, Lauri:
		Ajankohtaista taimituotannosta ja taimitarkastuksista.
		s. 32-35
	
		Juntunen, Marja-Liisa & Taina Hammar:
		Metsäpuiden ympäristökuormitukseen vaikuttavista
		tekijöistä. s. 36-48

		Juntunen, Marja-Liisa & Taina Hammar, Risto Rikala,
		Jaakko Kangasjärvi:
		Ennakkotuloksia paakkutaimituotannon ravinnekuormituksesta.
		s. 49-55

		Heiskanen, Juha:
		Turvepohjaisten kasvualustojen ilmanvaihto paakuissa
		kyllästyskastelun jälkeen. s. 56-63

		Reinikainen, Olli:
		Turpeen kostuvuus. s. 64-66

		Rikala, Risto:
		Puristenesteen johtokyvyn sudenkuopat - Turpeen vesipitoisuuden,
		ravinteiden ja lämpötilan vaikutus puristenesteen johtokykyyn.
		s. 67-74


602
Tuomainen, Anneli & Tervo Leo, Manninen Alli, Kangas Juhani. 1996.
		Permetriini tukkimiehentäin torjunnassa: työntekijöiden
		altistuminen ja permetriinin säilyminen taimissa.
		Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 602. - 19 s.
		[ISBN 951-40-1513-4]


603
Tikkanen, Jukka. 1996. 
		Taajamametsien osallistuva suunnittelu. Kokemuksia
		MetsäRaahe -suunnitteluprojektista.
		Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 603. - 56 s.
		[ISBN 951-40-1516-9]
		


604
Pajamäki, J. & Karvinen K.. 1996. 
		Suomen metsänjalostuksen yleistilastoa 1996. General
		statistics on forest tree breeding in Finland 1996.
		Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 604. - 40 s.
		[ISBN 951-40-1518-5]


605
Tallqvist, Raili & Kurttio Olavi. (toim.). 1996. 
		Metsäpuiden genetiikka ja jalostus, tutkimuksen ja
		sovellutuksen synergiaa. Vantaan tutkimuskeskuksen
		tutkimuspäivä 1995.
		Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 605. - 66 s.
		[ISBN 951-40-1519-3]
		

		Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

		Paavilainen, Eero:
		Tutkimuspäivän avaus. s. 5-6

		Savolainen, Outi:
		Ylläkselläkö ylidominanssia - yhteistyöstä ytyä. s. 7-12

		Kurttio, Olavi:
		Metsänjalostustiedot tietokannasta - tiedon paljouden paradoksi.
		s. 13-20

		Venäläinen, Martti & Juhani Hahl, Tapani Pöykkö:
		Hyvistä jälkeläisistään todellinen pluspuu tunnetaan -
		nuorten runkojen laatu plusmäntyjen testauksessa. s. 21-34

		Haapanen, Matti:
		Valinnan vaikeus- metsäpuiden valintajalostuksen ongelmista
		ja näkymistä. s. 35-44

		Rusanen, Mari & Anu Mattila, Pekka Vakkari:
		Jalojen lehtipuiden geneettinen monimuotoisuus - 
		säilytä ja käytä. s. 45-52
	
		Raisio, Juha:
		Jalojen lehtipuiden luontaiset esiintymiset - menneisyyden
		jäänteitä vai huomisen puita? s. 53-66


606
Karlsson, Kristian. 1996. 
		Pohjanmaan rannikkoalueen talousmetsien seurantakokeet.
		Sammandrag: Ett nätverk med fasta provytor i Österbottens
		kustområde.
		Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 606. - 41 s.
		[ISBN 951-40-1520-7]


607
Finér, Leena & Ilvesniemi Hannu, Kortelainen Pirkko,
Karvinen Leena (toim.). 1996. 
		Metsätalouden ympäristökuormitus - tutkijaseminaari
		Vääksyssä Päijänne-luontokeskuksessa 20.-21.5.1996.
		Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 607. - 107 s.
		[ISBN 951-40-1521-5]
		

		Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

		Hyvärinen, Veli:
		Vesivirrat metsäekosysteemissä. s. 7-10

		Piirainen, Sirpa:
		Uusistuskypsän metsikön vesi- ja ravinnevirrat. s. 11-19

		Kukkola, Mikko & Eino Mälkönen:
		Puunkorjuun vaikutus kangasmaiden puuntuotoskykyyn.
		s. 20-25

		Kaunisto, Seppo:
		Fosforin ja kaliumin poistuminen rämeeltä ensiharvennuksessa.
		s. 26-28

		Lauhanen, Risto & Reetta Kolppanen:
		Metsätaloudessa käytettävien öljyjen luontovaikutukset. s. 29-33
		
		Ala-Ilomäki, Jari & Arto Rummukainen:
		Puunkorjuukoneiden maastoliikkuvuuden mallittaminen.
		s. 34-35

		Sirèn, Matti:
		Hakkuukonetyön korjuujälki ja sen ennustaminen. s. 36-43

		Hatva, Tuomo:
		Uusimmat selvitykset pohjavettä koskevista vaaroista. s. 44-54
		
		Tanskanen, Heikki:
		Geologian ja metsätalouden välisestä vuorovaikutuksesta.
		s. 55-60
		
		Sallantaus, Tapani:
		Suoekosysteemien ainevirrat. s. 61-66

		Ahti, Erkki:
		Kunnostusojituksen aiheuttama vesistökuormitus. s. 67-69

		Nieminen, Mika:
		Avohakkuun, maanmuokkauksen ja lannoituksen vaikutus
		ainevirtoihin ojitetuilla turvemailla. s. 70-73

		Rask, Martti & Eero Jutila, Teuvo Järvenpää, Antti Lappalainen,
		Pekka Vuorinen:
		Metsätalouden vaikutukset kalakantoihin. s. 74-85

		Kenttämies, Kaarle:
		Metsätaloustoimenpiteiden aiheuttamat muutokset vesistöissä 
		ja niiden merkitys. s. 86

		Kortelainen, Pirkko & Sari Saukkonen, Leena Finér,	
		Tapani Sallantaus, Michael Starr, Antti Isomäki:
		Luonnonhuutoutuman erottaminen metsätalouden aiheuttamasta
		kuormituksesta. s. 87-89

		Ahtiainen, Marketta:
		Metsätalouden aiheuttaman kuormituksen merkitys ympäristö-
		viranomaisen näkökulmasta. s. 90-94

		Matero, Jukka:
		Ympäristökuormitus osana metsäsektorin vihreätä
		ympäristötilinpitoa. s. 95-98
	
		Store Ron:
		Ympäristökuormituksen huomioonottaminen metsätalouden
		suunnittelussa. s. 99-103

		Salpakivi-Salomaa, Päivi:
		Metsätalouden ympäristönkuormituksen vähentäminen
		käytännön metsätaloudessa. s. 104-107


608
Valtanen, Jukka & Tasanen Tapani. 1996. 
		Männyn viljelytavan valinta.
		Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 608. - 88 s.
		[ISBN 951-40-1524-X]
		


609
Hetemäki, Lauri. 1996. 
 	Impact of pollution control on a firm: a distance function
		approach. 
		Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 609. - 166 s.
		[ISBN 951-40-1525-8]
 		


610
Malinen, Juha & Pesonen Mauno. 1996. 
 	Etelä-Suomen energiapuuvarat.
		Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 610. - 33 s.
		[ISBN 951-40-1528-2]611
Kangas, Jyrki & Heino Esa. (toim.). 1996. 

 	Metsätalouden ympäristövaikutukset ja niiden arviointi. 
		Metsäntutkimuspäivä Perhossa 1996.
		Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 611. - 75 s.
		[ISBN 951-40-1529-0]
		


612
Hynynen, Jari & Ojansuu Risto. (toim.). 1996. 
		Puuston kehityksen ennustaminen - MELA ja vaihtoehtoja. 
		Tutkimusseminaari Vantaalla 1996.
		Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 612. - 116 s.
		[ISBN 951-40-1530-4]
		


613
Hakkila, Pentti & Fredriksson Tage. 1996. 
		Metsämme bioenergian lähteenä.
		Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 613. - 93 s.
		[ISBN 951-40-1531-2]
		


614
Kuuluvainen, Jari. (toim.). 1996. 
		Metsäsektorin ajankohtaiskatsaus 1996.
		Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 614. - 68 s.
		[ISBN 951-40-1531-2]


615
Nöjd, Pekka. 1996. 
		Effect of emissions from the nickel-copper smelter in
		Monchegorsk, northwestern Russia, on the radial growth of
		Scots pine (Väitöskirja).
		Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 615. - 52 s.
		[ISBN 951-40-1533-9]
		


616
Kakkuri, Eero & Piri Eino. 1996. 
		Luonnonpuistoista luonnonsäästiöiksi.
		Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 616. - 46 s.
		[ISBN 951-40-1535-5]
		


617
Loven, Lasse. 1996. 
		Tavoitemittari yksityismetsien monitavoitteiseen
		suunnitteluun - Mittarin testaus Levin metsäsuunnittelussa. 
		Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 617. - 44 s.
		[ISBN 951-40-1536-3]
		


618
Lilja, Arja. 1996.
		Root dieback and stem lesions in Finnish forest nurseries.
		Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 618.- 43 s.
		[ISBN 951-40-1538-X]
		[Dissertation]
		


619
Saarinen, Jarkko & Järviluoma Jari. (toim.). 1996. 
		Luonto virkistys- ja matkailuympäristönä.
		Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 619. - 213 s.
		[ISBN 951-40-1540-1]
[Painos loppu!]

Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers: Järviluoma, Jari: Virkistäytymiseen ja matkailuun liittyvän luontosuhteen olemuksesta. s.5-22 Saastamoinen Olli: Hiljaisuuden äänet: pohdintaa erämaakokemuksen auditiivisuudesta. s. 23-30 Karjalainen, Eeva: Kvalitatiivinen lähestymistapa ihmisen luontosuhteen tutkimiseen. s. 31-48 Saarinen, Jarkko: "Matkailun maisemaan": Saariselän matkailun vetovoimatekijät. s. 49-78 Saarinen, Jarkko & Arja Keränen, Pentti Sepponen: Luonnon vetovoimaisuuteen perustuvan matkailun taloudelliset vaikutukset paikallistasolla: esimerkkinä Saariselän matkailu. s.79-92 Kajala, Liisa: Luonto lappilaisten virkistysympäristönä. s. 93-106 Horne, Paula & Tuija Sievänen: Virkistysalueiden kävijämäärien arviointi. s. 107-128 Sippola, Anna-Liisa: Matkailun ympäristövaikutukset Lapissa - katsaus nykytilaan ja tutkimustarpeisiin. s. 129-142 Jämbäck, Jari: Tarkastelukulmia matkailun ekogoliseen kantokykyyn: luonnon kulutuskestävyys ja kuluminen. s. 143-164 Löfström, Irja: Virkistyskäytössä kuluneiden metsien kunnostaminen. s. 165-182 Lovén, Lasse: Maisema-arvon osallistava mallintaminen Levin matkailukeskuksessa: matkailuyrittäjien näkökulma. s. 183-196 Tyrväinen, Liisa & Ismo Nousiainen, Liisa Tahvanainen: Maatilamatkailu ja metsäsuunnittelu: matkailijoiden osallistuminen suunnitteluun. s. 197-213 620 Nyyssönen, Aarne & Ahti Anne. (eds.). 1996. Proceedings of FAO expert consultation on global forest resources assessment 2000 in cooperation with ECE and UNEP with the support of the government of Finland (Kotka III). Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 620. - 369 s. [ISBN 951-40-1541-X] 621 Uusvaara, Olli. 1996. Erikoispuiden laatukasvatuskokeet. Koejärjestelyt ja alkuvaiheiden tuloksia. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 621. - 32 s. [ISBN 951-40-1542-8] 622 Markku Siitonen ym. 1996. MELA Handbook 1996. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 622. - 452 s. [ISBN 951-40-1543-6]

 

  Päivitetty:   11.11.2004/Kirjasto/KKko, OKur   Metla : Julkaisut : Metlan Tiedonantoja : 1996   Palaute Metlan etusivulle