Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 1994
>

Finnish Forest Research Institute. Research Papers.

Helsinki : Metsäntutkimuslaitos, 1981-.
ISSN 0358-4283

Sarjan kotisivulle- Homepage of Research Papers

482 - 536 (1994)

Numerot maksutta toimituskuluin (5 EUR) lukuunottamatta niitä, joissa hinta.


482
Haila, Yrjö & Niemelä Pekka, Kouki Jari. (toim.). 1994. 
	Metsätalouden ekologiset vaikutukset boreaalisissa havumetsissä.
	Effects of management on the ecological diversity of boreal forests.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 482. -123 s. 
	[ISBN 951-40-1339-5]

	Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

	Haila, Yrjö & Kouki Jari, Niemelä Jari, Niemelä Pekka:
	Metsätalouden ekologiset vaikutukset boreaalisessa
	havumetsässä: tutkimustuloksista käytännön suosituksiin.
	s. 7-17.

	Kalliola, Risto & Syrjänen Kimmo:
	Taigan dynamiikka maiseman ja metsikön mittakaavassa.
	s. 19-24.

	Langor, David & Spence John, Niemelä Jari, 
	Carcamo Hector:
	Insect biodiversity studies in the boreal forests of Alberta, Canada.
	s. 25-32.

	Mladenoff, David J.:
	Spatial analysis of forest landscape pattern. s. 33-38.

	Mönkkönen, Mikko:
	Metsälinnuston monimuotoisuus Euroopassa ja
	Pohjois-Amerikassa. s. 39-46.

	Punttila, Pekka:
	Kekomuurahaiset ja niveljalkaisyhteisöjen rakenne.
	s. 47-58.

	Haila, Yrjö:
	Metsän pirstoutuminen luonnonsuojeluekologisena ongelmana 
	boreaalisessa metsävyöhykkeessä. s. 59-68.

	Hansson, Lennart:
	Edge effects in managed forests and implications for
	conservation. s. 69-74.

	Kuusinen, Mikko:
	Metsätalouden vaikutus epifyyttijäkälälajiston
	monimuotoisuuteen. s. 75-82.

	Lindholm, Tapio & Airaksinen Outi:
	Etelä-Suomen valtionmaiden vanhojen metsien suojelu osana
	luonnonsuojelualuejärjestelmän kehittämistä. s. 83-96.

	Martikainen, Petri & Kaila Lauri, Punttila Pekka,
	Siitonen Juha:
	Metsän käsittelyn vaikutus lahopuuhyönteisten esiintymiseen 
	Suomen ja Venäjän Karjalassa. s. 97-104.

	Niemelä, Jari & Spence John R., Langor David, Haila Yrjö,
	Tukia Harri:
	Hakkuun vaikutukset havumetsän maakiitäjäisiin kahdella
	mantereella. s. 105-110.

	Raivio, Suvi:
	Havumetsälinnuston vähimmäisvaatimukset. s. 111-116.
	
	Saastamoinen, Olli:
	Biodiversiteetti ja metsien monihyödyketuotanto. s. 117-123.


483
Vaara, Lauri. 1994. 
	Puun pystykauppa ja sen vaikutukset puuntuotannon
	yritystoimintaan.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 483. -56 s.
	[ISBN 951-40-1340-9]


484
Ovaskainen, Ville & Kuuluvainen Jari. (toim.). 1994.
	Yksityismetsänomistuksen rakennemuutos ja metsien käyttö.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 484. -144 s.
	[ISBN 951-40-1345-X]


485
Hallaksela, Anna-Maija. 1994. 
	Early microbial community development in stems of Picea abies
	inoculated with characterised decay fungi, non-decay fungi and
	bacteria. (Väitöskirja).
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 485. -45 s.
	[ISBN 951-40-1348-4]


486
Heikkilä, Risto. 1994. 
	Hirven (Alces alces L.) elinympäristön valinta, ravinnonkäyttö ja
	taimituhot metsäpuiden taimikoissa.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 486. -35 s.
	[ISBN 951-40-1349-2]
	[Väitöskirja]


487
Petäjistö, Leena & Selby Ashley. 1994. 
	Pellonmetsitysalttiuteen vaikuttavat käyttäytymis- ja arvotekijät.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 487. -50 s.
	[ISBN 951-40-1351-4]


488
Sulonen, Seija & Kangas Jyrki. (toim.). 1994. 
	Näkökohtia metsien monikäyttöön. Metsien monikäytön
	tutkimusohjelman tutkimuspäivä Espoossa 1993.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 488. -122 s.
	[ISBN 951-40-1352-2]

	Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

	Pohtila, Eljas:
	Avaussanat. s. 4-7.

	Helle, Timo & Helle Pekka:
	Muuttuva metsäkuva ja kanalinnut - hypoteesien testaus
	suuraluetasolla. s. 8-18.

	Salo, Kauko:
	Luonnonmarjat ja -sienet, yrttikasvit sekä
	palleroporonjäkälä tuovat rahaa ja virkistystä. s. 19-35.

	Hallikainen, Ville:
	Erämaan käsite ja kokeminen, suomalaisten erämaamielikuva,
	erämaiden virkistyskäyttö ja arvostus. s. 36-70.

	Antikainen, Minna:
	Metsämaiseman hoidon tutkimus. s. 71-88.

	Karjalainen, Eeva:
	Maiseman havaitseminen, kokeminen ja arvostukset.
	s. 89-96.

	Kangas, Jyrki:
	Lähestymistapa osallistuvaan metsäsuunnitteluun.
	s. 97-112.

	Sepponen, Pentti & Lohiniva Seppo:
	Luontomatkailu - uusi tutkimuskohde.  s. 113-122.


489
Lumme, Ilari. (toim.). 1994. 
	Karjalan metsien terveydentila - tutkimushankkeen väliraportti.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 489. -42 s.
	[ISBN 951-40-1353-0]


490
Tahvonen, Olli. 1994. 
	Net national emissions, CO2 taxation and the role of forestry.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 490. -16 s.
	[ISBN 951-40-1354-9]


491
Hannelius, Simo. (toim.). 1994. 
	Uusia vaihtoehtoja metsänkasvatukseen. Metsäntutkimuspäivä
	Järvenpäässä 16.11.1993.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 491. -81 s.
	[ISBN 951-40-1355-7]

	Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

	Parviainen, Jari:
	Metsänkasvatuksen tavoitteet muuttuvat. s. 3-5.

	Rokkonen, Jaakko:
	Rauduskoivun viljelymenetelmät. s. 6-8.

	Saksa, Timo:
	Rauduskoivun luontainen uudistaminen. s. 9-12.

	Niemistö, Pentti:
	Rauduskoivun kasvatus. s. 13-18.
 
	Saramäki, Jussi:
	Onko hieskoivulla paikkaa metsätaloudessa? s. 19-23.

	Verkasalo, Erkki:
	Koivu raaka-aineena. s. 24-36.

	Valkonen, Sauli:
	Kuinka perustan sekametsän. s. 37-41.

	Uusvaara, Olli:
	Jalot lehtipuut peltojen metsityksen vaihtoehdoksi.
	s. 42-49.

	Kinnunen, Kaarlo:
	Metsänuudistaminen kustannuspaineessa. s. 50-53.

	Hannelius, Simo:
	Mitä tehdä oksaiselle istutusmännikölle? s. 54-62.

	Rummukainen, Arto & Tervo Leo:
	Metsänviljelyn koneellistaminen. s. 63-67.

	Lauhanen, Risto:
	Puunkorjuu ojitusalueen kunnostuksen pullonkaula?
	s. 68-74.

	Sirén, Matti:
	Harvennuspuun korjuujälki ja sen merkitys. s. 75-81.


492
Mälkönen, Eino & Elomaa Sari. (toim.). 1994. 
	Metsien elinvoimaisuus. Metsäntutkimuspäivä Vantaalla 1993.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 492. -63 s.
	[ISBN 951-40-1356-5]

	Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

	Mälkönen, Eino:
	Metsien terveydentilan tutkimusohjelma. s. 5-10.

	Lindgren, Martti & Salemaa Maija:
	Metsiemme elinvoima. Tilannearviointi vuosilta 1986-1993.
	s. 11-16.

	Yli-Kojola, Hannu:
	Tuhojen esiintyminen Etelä-Suomen metsissä
	VMI:n tulosten mukaan. s. 17-22.

	Tamminen, Pekka:
	Metsämaiden viljavuus ja happamoituminen. s. 23-30.

	Raitio, Hannu:
	Kangasmetsien ravinnetila neulasanalyysien valossa
	vuosina 1987-1989. s. 31-39.

	Helmisaari, Heljä-Sisko:
	Metsikön ravinnekierto ympäristömuutosten osoittajana.
	s. 40-48.

	Kytö, Maarit & Niemelä Pekka, Annila Erkki:
	Metsäpuiden tuholaisresistenssi. s. 49-53.

	Sutinen, Sirkka:
	Soluvaurioiden diagnostiikka. s. 54-63.


493
Paananen, Raito. 1994. 
	A data model for a GIS-based forest information system. Seloste:
	Paikkatietojärjestelmään perustuvan metsätietojärjestelmän
	tietomalli.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 493. -78 s.
	[ISBN 951-40-1357-3]


494
Viitala, Esa-Jussi. 1994. 
	Itä-Suomen metsänhoitoyhdistykset - ominaisuudet ja toimintatavat.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 494. -62 s.
	[ISBN 951-40-1358-1]


495
Laiho, Olavi & Luoto Tiina. (toim.). 1994. 
	Metsäntutkimuspäivä Seinäjoella 1993. 
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 495. -154 s.
	[ISBN 951-40-1359-X]

	Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

	Kaunisto, Seppo:
	Metsänparannustoiminnan perusteet ja niiden muutostarve.
	s. 4-7.

	Saarinen, Markku:
	Virheojitukset eri inventointien valossa. s. 8-14.
	
	Aro, Lasse:
	Lannoitusvaikutuksen kesto suonpohja-alueilla.
	s. 15-26.

	Kinnunen, Kaarlo:
	Männyn kylvön ja luontaisen uudistamisen näkymät.
	s. 27-35.

	Suni, Juha:
	Harvesterin käyttömahdollisuudet luontaisen uudistamisen hakkuissa.
	s. 36-39.

	Levula, Teuvo:
	Kunnostuslannoituksen vaikuts versosurmakan vaivaaman männikön 
	toipumiseen. s. 40-50.

	Sarjala, Tytti:
	Biokemialliset menetelmät puiden ravinnetilan kuvaajana. s. 51-53.

	Norokorpi, Yrjö & Erkki Lähde, Olavi Laiho, Timo Saksa:
	Luonnontilaisten metsien rakenne ja monimuotoisuus Suomessa.
	Summary: Stand structure and diversity of virgin forests in Finland.
	s. 54-89.

	Laiho, Olavi & Erkki Lähde, Yrjö Norokorpi, Timo Saksa:
	Varttuneiden metsiköiden rakenne 1950-luvun alussa.
	Summary: Stand structure of advanced forests in early 1950´s in Finland.
	s. 90-128.

	Laiho, Olavi:
	Varttuneiden metsiköiden erirakenteisuus Etelä-Suomessa 1950-luvun alussa.
	s. 129-139.

	Laiho, Olavi:
	Runkolukujakauman ja puulajisuhteiden kehitys 1950-luvulta 
	1980-luvulle Etelä-Suomessa. s. 140-147.

	Laiho, Olavi:
	Varttuneiden metsiköiden ikävaihtelu 1950-luvun alussa Etelä-Suomessa.
	s. 148-154.


496
Smolander, Heikki & Rautala Johanna. (toim.). 1994. 
	Taimitarhapäivät Suonenjoen tutkimusasemalla 17.-18.8.1993.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 496. -158 s.
	[ISBN 951-40-1360-3]

	Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

	Rikala, Risto:
	Miksi taimet kuolevat - tarvitaanko taimitutkimusta? s. 11-26.

	Jalkanen, Anneli:
	Taimien ominaisuuksien vaihtelu ja taimisatojen inventointi.
	s. 27-40.

	Aphalo, Pedro:
	Kasvatustiheyden vaikutus paakkutaimien ominaisuuksiin.
	s. 41-48.

	Luoranen, Jaana:
	Pitkä-yökäsittelyn vaikutus kuusentaimien karaistumiseen.
	s. 49-58.

	Selander, Jukka:
	Voidaanko taimikasvatuksella vaikuttaa hyönteistuhokestävyyteen?
	s. 59-62.

	Smolander, Aino:
	Juuriston läheisyydessä elävän mikrobiston toiminta ja 
	merkitys kasveille. s. 63-68.

	Heiskanen, Juha:
	Tutkimustuloksia paakkutaimien kasvualustojen rakenne- ja
	vesitalousominaisuuksista. s. 69-90.

	Lilja, Arja:
	Havupuiden lahojuurisuus. s. 91-96.

	Vapaavuori, Elina & Ryyppö Aija:
	Havupuun taimien juuriston kasvu ja toiminta alhaisissa juuriston 
	lämpötiloissa. s. 97-106.

	Kurkela, Timo:
	Taimitarhahygienia. s. 107-112.

	Petäistö, Raija-Riitta:
	Männyntaimien versosurma-alttiuden kasvukautinen vaihtelu.
	s. 113-120.

	Lilja, Arja:
	Koivun versolaikku taimitarhalla. s. 121-124.

	Henttonen, Heikki & Lilja Arja, Niemimaa Jukka:
	Myyrien ja hyönteisten aiheuttamat sieni-infektiot koivun taimien
	uhkana. s. 125-130.

	Heikkilä, Risto:
	Hirvet vaurioiden aiheuttajana. s. 131-132.

	Kangas, Juhani & Tervo Leo:
	Torjunta-aineille altistumisen tutkiminen. s. 133-136.

	Kangas, Juhani & Leo Tervo:
	Torjunta-aineille alistumisen tutkiminen. s. 137-140.

	Kukkonen, Hannu:
	Tarvitaanko taimikaupassa viranomaismääräyksiä ja -valvontaa.
	s. 141-146.

	Lindqvist, Marja:
	Taimituottajan kommentti. s. 147-150.

	Mäkelä, Juhani:
	Taimituottajan kommentti. s. 151-152.

	Koivisto, Ilkka:
	Metsänhoitopäällikön kommentti. s. 153-156.

	Hyppönen, Mikko:
	Taimikasvattajan kommentti. s. 157-158.


497
Venäläinen, Martti & Annala Marja-Leena, Kosonen Erkki,
Rantanen Hannu, Tynkkynen Heimo. 1994. 
	Plusmäntyjen testaustulosrekisteri ja jalostushyöty.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 497. -89 s.
	[ISBN 951-40-1361-1]


498
Laakkonen, Olavi. 1994. 
	Toistuvan lannoituksen kannattavuus Etelä-Suomen kivennäismailla.
	Summary: Profitability of repeated fertilization on mineral soils in
	southern Finland.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 498. -112 s. 
	[ISBN 951-40-1363-8]
	[Väitöskirja]
	[Dissertation]499
Issakainen, Jorma & Moilanen Mikko, Silfverberg Klaus. 1994. 
	Turvetuhkan vaikutus männyn kasvuun ja ravinnetilaan 
	ojitetuilla rämeillä.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 499. -22 s.
	[ISBN 951-40-1364-6]


500
Toropainen, Mikko & Mäkkeli Päivi. (toim.). 1994. 
	Metsäsektori myllerryksessä. Metsäntutkimuspäivä Joensuussa 1994.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 500. -62 s.
	[ISBN 951-40-1365-4]

	Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

	Seppälä, Risto:
	Valuuko Suomen metsäteollisuus etelään. s. 5-9.

	Siitonen, Markku:
	Itä-Suomen metsien hakkuumahdollisuudet. s. 10-21.

	Niemi, Asko:
	Saadaanko puu liikkeelle. s. 22-24.

	Saramäki, Jussi & Myllynen Anna-Liisa:
	Karjalan tasavallan metsät - uhka vai mahdollisuus.
	s. 25-31.

	Pajuoja, Heikki:
	Puuvarat meillä ja muualla Euroopassa. s. 32-34.

	Seppälä, Heikki:
	Puun käyttö ja hiilitasapaino. s. 35-44.

	Toropainen, Mikko:
	Voiko metsäsektori nostaa kansantalouden lamasta.
	s. 45-54.

	Palo, Matti:
	Metsäpolitiikalle uusi ympäristötietoinen strategia. s. 55-62.


501
Isomäki, Antti. 1994. 
	Ajouran leveyden määritys. 
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 501. -66 s.
	[ISBN 951-40-1366-2]


502
Selby, Ashley & Petäjistö Leena. 1994. 
	Field afforestation in Finland in the 1990s: objections,
	preconditions & alternatives.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 502. -149 s.
	[ISBN 951-40-1367-0]


503
Valtanen, Jukka. 1994. 
	Männyn luontainen uudistaminen Keski-Pohjanmaalla. 
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 503. -65 s.
	[ISBN 951-40-1369-9]


504
Heinonen, Jaakko. 1994. 
	KPL - koealojen puu- ja puustotunnusten laskentaohjelman käyttöohje.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 504. -80 s.
	[ISBN 951-40-1369-7]


505
Korhonen, Kari T. 1994. 
	Calculation system for large-scale forest inventory. 
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 505. -36 s.
	[ISBN 951-40-1371-9]


506
Petäjistö, Leena & Selby Ashley, Mustonen Mika. 1994. 
	Maa- ja metsätalouden neuvojien mielipiteitä ylituotanto-ongelmien
	ratkaisukeinoista, erityistapauksena pellonmetsitys. 
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 506. -34 s.
	[ISBN 951-40-1372-7]


507
Kakkuri, Eero. 1994. 
	Maankäytön suunnittelu Saariselällä.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 507. -29 s.
	[ISBN 951-40-1373-5]


508
Moilanen, Mikko & Murtovaara Irene, Moilanen Merja,
Väärä Tuula. (toim.). 1994.
	Metsäntutkimuspäivä Muhoksella 1993. 
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 508. -46 s.
	[ISBN 951-40-1374-3]

	Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

	Lippo, Harri & Kubin Eero:
	Kuntakohtainen raskasmetallilaskeuma Oulun läänissä vuonna 1990.
	s. 1-5.

	Moilanen, Mikko:
	Lännenpihtakuusen menestyminen Pohjois-Suomessa. s. 6-8.

	Niemistö, Pentti:
	Harvennustapojen vertailu männikön ensiharvennuksessa.
	s. 9-12.

	Oikarinen, Matti:
	Biologinen metsänparannus: teoreettinen perusta ja käytännön
	esimerkkejä. s. 13-20.

	Poikolainen, Jarmo:
	Kostamuksesta Kainuuseen tuleva ilman epäpuhtauksien laskeuma.
	s. 21-28.

	Savilampi, Pentti:
	Haavanvesakon ennalta torjuminen. s. 29-32.

	Valtanen, Jukka:
	Sikermä metsänhoidollisia kokeita ja havaintoja. s. 33-46.


509
Hetemäki, Lauri. 1994. 
	Do environmental regulations lead firms into trouble? 
	Evidence from a two-stage distance function model with panel data.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 509- 40 s.
	[ISBN 951-40-1375-1]


510
Korhonen, Anna-Kaisu. (toim.). 1994. 
	Merellä ja metsässä - Eräkerho 30 vuotta. 
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 510. -48 s.
	[ISBN 951-40-1376-X]

	
511
Parviainen, Jari & Seppänen Petteri. 1994. 
	Metsien ekologinen kestävyys ja metsänkasvatusvaihtoehdot. 
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 511. -116 s.
	[ISBN 951-40-1377-8]


512
Paavilainen, Eero & Halko Leena. (toim.). 1994. 
	Finnish-Canadian forestry seminar. Gustavelund,
	Tuusula, Finland, May 16-18, 1994.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 512. -40 s.
	[ISBN 951-40-1378-6]

	Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

	Heino, Jan:
	Welcoming address. s. 3-5.

	Riley, Lorne F.:
	Forest, forestry and forest research in Canada: A. Overview.
	s. 6-15.

	Paavilainen, Eero:
	The state of the forests and forestry in Finland. s. 16-18.

	Heino, Jan:
	Current and potential areas of forestry cooperation. s. 19-21.

	Thomson, Ian:
	Biodiversity research in Canadian forests: ecosystems and 
	landscapes - present and future. s. 22-25.

	Plourde, Ariane:
	Biodiversity of Canadian forests at the gene and species
	levels. s. 26-28.

	Percy, Kevin:
	Forest health monitoring: criteria and indicators. s. 29-33.

	Lachance, Denis:
	Forest health. s. 34-35.

	Zoltain, Steve:
	Global change and forests: an overview of research by Canadian 
	Forest Service. s. 36-38.

	Tomppo, Erkki:
	Multi-source national forest inventory of Finland. s. 39-43.

	Reinikainen, Antti:
	Expectations concerning the monitoring and research of
	biodiversity aimed at the national forest inventory (NFI).
	s. 44-48.

	Väisänen, Raimo:
	Comments of the role of the national forest inventory in
	research and monitoring of biodiversity in Finland. s. 49-50.

	Foster, Neil:
	Global cycles. s. 51-53.

	Fleming, Richard:
	Forest ecosystem productivity - a Canadian perspective.
	s. 54-56.

	Robichaud, Edgar:
	Forest ecosystem productivity. s. 57-59.

	Parviainen, Jari:
	Sustainable forest management based on mimicking natural 
	forest succession. s. 60-66.

	Koskinen, Raimo:
	Biodiversity in practical forestry in Finland. s. 67.

	Patosaari, Pekka:
	The Helsinki process advances. s. 68-70.

	Schneider, Henry:
	The criteria andindicators of sustainable forest management 
	on a working scale. s. 71-72.

	Sims, Richard:
	Using spatial modelling as a decision support tool to assist
	ecologically-based resource management planning in Ontario,
	Canada. s. 73-76.

	Nelson, John:
	Decision support systems: spatial harvest scheduling.
	s. 77-78.

	Needham, Ted:
	Silviculture decision support. s. 79-81.

	Power, Michael:
	Forest pest management decision support systems.
	s. 82-84.

	Saarenmaa, Hannu:
	Decision support systems for ecosystem management.
	s. 85-89.

	Nikunen, Urpo:
	Forest regeneration in nonindustrial private forests. s. 90-91.

	Kaila, Simo:
	Determining the outcome of forest regeneration. s. 92-96.

	Koski, Veikko:
	Species and prevenance trials in Ruotsinkylä research area.
	s. 97-99.

	Lumme, Ilari:
	Deposition load of air pollutants and forest vitality in 
	Scots pine (Pinus sylvestris) stands in S-E Finland and the
	Karelian Isthmus, Russia.  s. 100-101.


513
Raitio, Hannu & Kilponen Tuire. (eds.). 1994. 
	Critical loads and critical limit values. Proceedings of the
	Finnish-Swedish Environmental Conference, October 27-28, 1994,
	Vaasa, Finland.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 513. - 192 s.
	[ISBN 951-40-1379-4]

	Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

	Hautojärvi, Sirkka:
	Opening of the conference. s. 6-8.

	Luoma, Markku:
	Opening of the conference. s. 9-10.

	Hettelingh, Jean-Paul & de Smet Peter A.M.,
	Downing Robert J.:
	The critical loads concept and critical loads in Europe.
	s. 11- 26.

	Ashmore, Michael:
	Critical levels for forestry in Europe. s. 27-35.

	Posch, Maximilian:
	Allocation of critical loads to S and N deposition. s. 36-47.

	de Vries, Wim & Reinds Gert J., Posch Maximilian:
	Assessment of the forested area in Europe at risk under 
	various acid deposition scenarios. s. 48-65.

	Westerlund, Staffan:
	The concepts of critical loads and environmental quality
	standarts. s. 66-73.

	Bishop, Kevin:
	Critical load models for the regional and local scale: 
	a cautionary scientific perspective. s. 74-76.

	Niininen, Heikki:
	Critical load and critical limit values from the standpoint
	of the energy producer. s. 77-80.

	Nebaeus, Mats:
	Critical load and critical limit values from the
	stand point of the locat administration. s. 81-86.

	Lammi, Reino:
	Critical loads and critical limit values from the standpoint
	of the wood and paper industry. s. 87-89.

	Mäkelä, Kalervo & Perttilä Matti:
	Critical loads to the Gulf of Bothnia. s. 90-96.

	Henriksen, Arne & Kämäri Juha, Posch Maximilian,
	Forsius Martin, Wilander Anders, Moiseenko Tatyana:
	Critical loads for surface waters in Scandinavia and the
	Kola region. s. 97-108.

	Sverdrup, Harald & Warfvinge Per, Rosén Kaj:
	Critical loads of acidity and nitrogen for Swedish forest
	ecosystems, and the relationship to soil weathering.
	s. 109-138.

	Björklund, Alf:
	Critical load and special characteristics of the Quark area
	of Finland. s. 139-150.

	Staaf, Håkan:
	Critical loads/levels as a tool for implementing
	national strategies fo pollution control. s. 151-156.

	Mattson, Lennart:
	Critical load and critical limit values from the standpoint
	of the administration. s. 157-161.

	Karhu, Marketta:
	Critical loads and critical limit values from the point of
	view of local government district environmental authorities.
	s. 162-164.

	Ilvesniemi, Hannu & Starr Michael:
	The use of the Ca/Al ratio in the calculation of critical
	loads for forest soils. s. 165-173.

	Remarks of the moderators:

	Rosén, Kaj:
	Some aspects on the concept of critical loads. 
	A moderators conclusions. s. 177-180.

	Nurmela, Pirjo-Liisa:
	From the viewpoint of a government environmental officer
	attending a conference dealing with critical loads. s. 181-187.

	Kuusiniemi, Kari:
	Critical loads and critical limit values.
	 The legal point of view. s. 188-192.


514
Pajamäki, Jaakko & Karvinen Kaarlo. 1994. 
	Suomen metsänjalostuksen yleistilastoa 1.1.1994.
	 General statistics on forest tree breeding in Finland 1.1.1994.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 514. -31 s.
	[ISBN 951-40-1381-6]


515
Pesonen, Mauno & Kettunen Ari, Heikkinen Veli-Pekka,
Räsänen Petri. 1994.
	Yksityismetsänomistajien puuntuotantostrategiat ja
	 potentiaaliset hakkuumahdollisuudet Pohjois-Savossa.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 515. -50 s.
	[ISBN 951-40-1382-4]


516
Kuuluvainen, Jari. (toim.). 1994. 
	Metsäsektorin ajankohtaiskatsaus 1994.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 516. -58 s.
	[ISBN 951-40-1383-2]


517
Hakuni, Mika. 1994. 
	Tehokkuus Suomen sulfaattiteollisuudessa vuosina 1972-1990.
	Ei-parametrisen tehokkuusanalyysin sovellus saastuttavaan
	tuotannonalaan.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 517. -71 s.
	[ISBN 951-40-1384-0]


518
Keskimölö, Ari. 1994. 
	Energiapuun korjuumenetelmien vertailua Kivalon tutkimusalueella.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 518. -30 s.
	[ISBN 951-40-1385-9]


519
Rummukainen, Arto & Ala-Ilomäki Jari. 1994. 
	Paikkatietojärjestelmät puunkorjuun apuvälineinä. Korjuukoneiden
	suorituskykymallien kehittäminen.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 519. -66 s.
	[ISBN 951-40-1386-7]


520
Repo, Riikka & Valtanen Jukka. 1994. 
	Maan ominaisuudet metsänviljelyssä - mätästyksen perusteet.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 520. -52 s.
	[ISBN 951-40-1387-5]


521
Pesonen, Mauno & Kajanus Miika. 1994. 
	EU-jäsenyyden vaikutus maatilan nettotuloihin eri
	puuntuotantoskenaarioissa.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 521. -28 s.
	[ISBN 951-40-1388-3]


522
Keskimölö, Ari. 1994. 
	Puuenergian hankinta ja käyttö Lapissa.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 522. -35 s.
	[ISBN 951-40-1389-1]


523
Snellman, Veli. (toim.). 1994.
	Tutkimus metsien kestävyyden ja käytön perustana.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 523. -192 s.
	[ISBN 951-40-1390-5]

	Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

	Kuusela, Kullervo:
	Suomen luonnonmetsien historia. s. 7-20.

	Reunala, Aarne:
	Suomen metsät vuonna 1900. s. 21-46.

	Parviainen, Jari:
	Metsän kasvatuksen periaatteet 1900-luvulla.
	s. 47-58.

	Hakkila, Pentti:
	Puun korjuu osana metsien kasvatusta. s. 59-72.

	Annila, Erkki:
	Metsien käytön vaikutus monimuotoisuuteen. s. 73-86.

	Siitonen, Juha:
	Vanhan haavikon uhanalaiset. s. 87-96.

	Seppälä, Risto:
	Metsäsektoriko uuden nousun veturi? s. 97-106.

	Ripatti, Pekka:
	Muuttuva metsänomistus ja metsien käyttö. s. 107-120.

	Mälkönen, Eino:
	Ympäristön muuttuminen ja metsien elinvoimaisuus.
	s. 121-132.


	Tikkanen, Eero:
	Lapin metsävauriotutkimus. s. 133-142.

	Tomppo, Erkki:
	Suomen metsien kehitys. s. 143-158.

	Koski, Veikko:
	Sata vuotta koeviljelyä - tietoa tulevaisuutta varten.
	s. 159-166.

	Kauppi, Pekka:
	Metsätalouden vaikutus ilman hiilidioksidipitoisuuteen.
	s. 167-172.

	Pohtila, Eljas:
	Elääkö Suomi metsistä vielä vuonna 2093. s. 173-178.


524
Heiskanen, Juha. 1994. 
	Hydrological properties of peat-based growth media.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 524. -41 s.
	[ISBN 951-40-1391-3]
	[Dissertation]


525
Häggman, Juhani & Oksa Esko. (toim.). 1994. 
	Metsänjalostusta Punkaharjulla jo 70 vuotta.
	 Metsäntutkimuspäivä Olavinlinnassa 1993.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 525. - 103 s.
	[ISBN 951-40-1392-1]

	Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

	Pohtila, Eljas:
	Tutkimuspäivien avaus. 7-12.

	Koski, Veikko:
	Punkaharjun tutkimusmetsät ja perinteet - lahja
	jalostustutkimukselle. s. 13-16.

	Pöykkö, Tapani:
	Onko Kanervanmänty ihannepuu? s. 17-24.

	Nikkanen, Teijo:
	Heinämäen kuusen siemenviljelys - kaikki ongelmat samalla
	paikalla. s. 25-34.

	Ruotsalainen, Seppo:
	Perimä vai ympäristö: Mikä ratkaisee
	siemenviljelysjälkeläistön kestävyyden? s. 35-46.

	Savolainen, Outi:
	DNA-merkit jalostuksen käytössä. s. 47-50.

	Rousi, Matti:
	Vähentääkö tuhonkestävyys koivujen kasvua? s. 51-58.

	Beuker, Egbert:
	Ilmaston muutoksen jälkeen: Suomen havupuut luonnossa vai
	LUSTOssa? s. 59-68.

	Häggman, Juhani:
	Stressin kemiaa: Polyamiinit metsäpuiden sopeutumisen
	mittareina. s.  69-74.

	Ryynänen, Leena & Aarnio-Viherä Anneli:
	Mikrolisätyt koivut - siemenviljelysten tulevaisuus?
	s. 75-84.

	Häggman, Hely:
	Geeninsiirrot metsäpuihin - "Jurassic Park" Punkaharjulla?
	s. 85-92.

	Aronen, Tuija:
	Puita ammutaan - panoksena DNA. s. 93-103.


526
Ollonqvist, Pekka & Heikkinen Veli-Pekka. 1994. 
	Kantohinnat ja yksityismetsänomistajien puunmyynnin ajoitus.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 526. -66 s.
	[ISBN 951-40-1393-X]


527
Mälkönen, Eino & Sivula Hannu. (toim.). 1994. 
	Suomen metsien kunto. 
	Metsien terveydentilan tutkimusohjelman väliraportti.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 527. -287 s.
	[ISBN 951-40-1394-8]


528
Moilanen, Mikko & Issakainen Jorma. 1994. 
	Uudisojituksen ja lannoituksen keskinäisen ajoituksen vaikutus
	puuston kehitykseen rämeillä.
	 Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 528. -12 s.
	[ISBN 951-40-1395-6]


529
Korhonen, Anna-Kaisu. (toim.). 1994. 
	Metsäpolitiikan eväät 2000-luvulle. Kullervo Kuusela -seminaari
	4.10.1994. 
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 529. -117 s.
	[ISBN 951-40-1399-9]

	Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

	Reunala, Aarne:
	Kullervo Kuusela - näkijä ja tekijä. s. 5-9.

	Pohtila, Eljas:
	Ympäristönsuojelu metsätaloudessa - kustannus vai investointi.
	s. 10-17.

	Tomppo, Erkki:
	Valtakunnan metsien inventointi uuden metsäpolitiikan välineenä.
	s. 18-24.

	Nyyssönen, Aarne:
	Metsäntutkimuksen kasvava kansainvälisyys. s. 25-30.

	Kellomäki, Seppo:
	Kasvihuoneilmiö metsien uhkana. s. 31-37.
	
	Ehrnrooth, Henrik:
	Suomen metsätiedon kansainvälinen käyttö. s. 38-42.
	
	Kytölä, Eero: 
	Suomi raakapuun maailmankaupassa. s. 43-50.

	Pölkki, Voitto:
	Metsäpolitiikan virtaukset puun teollisen käytön näkökulmasta.
	s. 51-53.

	Veijola, Pertti:
	Fennoskandian metsänrajametsät. s. 54-64.

	Huovinen, Ahti:
	Yksityismetsien ympäristönsuojelu ja puun tarjonta. s. 65-67.

	Viitala, Juhani:
	Metsätalouden ympäristöasenteet ja -kriteerit kehittyneet nopeasti.
	s. 68-72.

	Routti, Jorma:
	Metsät tulevaisuusskenaarioissa. s. 73-75.

	Päivinen, Risto:
	Euroopan metsävarojen kehitys. s. 76-83.
	
	Kuusela, Kullervo:
	Metsätalous tiedon ja mielikuvaohjauksen tienhaarassa.
	s. 84-92.

	Kuusela, Kullervo:
	Epilogi.
	Curriculum vitae. s. 93-120.


530
Raulo, Jyrki & Lähde Erkki, Rokkonen Jaakko, Kuismin Raija,
Piitulainen Maija. 1994.
	Taimien kasvatus- ja istutuskokeet vuosilta 1970-1980.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 530. -31 s.
	[ISBN 951-40-1400-6]


531
Reinikainen, Antti & Lehtinen Kirsi-Marja. (toim.). 1994.
	Kasvupaikkaluokituksen tutkijaseminaari.
	Vantaa 27.10.1994. Workshop of forest site classification.
	Vantaa, Finland, October 27, 1994. 
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 531. -116 s. 
	[ISBN 951-40-1401-4]

	Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

	Lahti, Tapani:
	Tarvitaanko metsätyyppejä? s. 5-7.

	Laine, Jukka:
	Kuinka vakaa on suokasviyhdyskunta - pysyykö suotyyppi?
	s. 8-10.

	Reinikainen, Antti:
	Turvekankaat - kangasmetsäkasvillisuutta turvemaalla?
	s. 11-18.

	Pakarinen, Pekka:
	Kanadan soiden ekologinen luokittelu. s. 19-23.

	Vanha-Majamaa, Ilkka:
	Kasvillisuudesta ja suomalaisen metsätyyppiluokittelun
	käyttökelpoisuudesta Patagonian Andeilla. s. 24-29.

	Hotanen, Juha-Pekka:
	Eräiden ordinaatiomenetelmien vertailua. s. 30-38.

	Paalamo, Päivi:
	Kasvillisuuden jatkumokysymys. s. 39-44.

	Korpela, Leila:
	Voidaanko monimuotoisuuden tunnuksilla tarkentaa luokitusta
	ja ordinaatioiden tulkintaa? s. 45-50.

	Hökkä, Hannu:
	Kasvillisuusluokat puuston kasvun kuvaajina ojitetuilla soilla.
	s. 51-55.

	Laiho, Raija:
	Voitaisiinko soita luokitella pelkkien turpeen ravinnetunnusten
	perusteella? s. 56-61.

	Tamminen, Pekka:
	Käsitykseni kangasmetsien parhaasta boinitointitavasta.
	s. 62-68.

	Westman, Carl Johan:
	Turpeen ravinnemäärät ojitusalueen puuntuotantoa säätelevänä
	tekijänä. s. 69-73.

	Karjalainen, Juhani:
	Luokitusohjeiden pahimmat puutteet ja ongelmat kasvupaikkojen
	käytännön luokittelussa. s. 74-76.

	Yli-Kojola, Hannu:
	Mitä valtakunnan metsien inventoija odottaa kasvupaikan
	luokitusmenetelmältä? s. 77-79.

	Nousiainen, Hannu:
	Huikarin luokitusjärjestelmällä aitoihin suotyyppeihin?
	s. 80-86.

	Hynynen, Jari:
	Kasvupaikan tunnusten tarpeellisuus ja käyttö kasvumalleissa.
	s. 87-90.

	Toivonen, Heikki & Leivo Anneli:
	Luonnonsuojelualueiden kasvillisuuskartoitus - vieläkö yksi
	kasvillisuusluokitus? s. 91-96.
	
	Tuominen, Seppo:
	Metsien rakenneluokittelu. s. 97-99.
	
	Salo, Kauko:
	Makrosienet ja metsätyypit. s. 100-106.
	
	Huttunen, Antti:
	Ekosysteemin rakenne ja soiden luokittelu Suomessa.
	s. 107-112.

	Vasander, Harri:
	Olisiko mielekästä luokittaa boreaalisia ekosysteemejä orgaanisen
	aineen kertymän avulla? s. 113-116.


532
Hakkila, Pentti. 1994. 
	Pine plantations of the southern hemisphere and tropics 
	as a source of timber.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 532. -63 s.
	[ISBN 951-40-1402-2]


533
Valtanen, Jukka. 1994. 
	Pohjois-Suomen suuret avohakkuut 1946-70.
	Yhteiskunnallinen tausta, toteutus ja vaikutukset.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 533. -64 s.
	[ISBN 951-40-1403-0]


534
Mattila, Eero & Keskimölö Ari. 1994. 
	Energiapuun korjuumahdollisuuksien arviointi metsän hakkuu- ja
	hoitoehdotusten perusteella.
	Rovaniemen energiapuukertymäarvio 1984-93. 
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 534. -52 s.
	[ISBN 951-40-1404-9]


535
Pesonen, Mauno & Räsänen Petri. 1994. 
	Yksityismetsänomistajien metsäverovalinnat ja arvioita
	metsäverokertymästä 1993-2005.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 535. -57 s.
	[ISBN 951-40-1405-7]


536
Laaksonen, Susanna & Toppinen Anne, Kuuluvainen Jari. 1994.
	Error-correction models in the demand for Finnish printing and
	writing paper exports to the United Kingdom.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 536. -30 s.
	[ISBN 951-40-1406-5]

 

  Päivitetty:   11.11.2004/Kirjasto/KKKo  Metla : Julkaisut : Metlan Tiedonantoja   Palaute Metlan etusivulle