Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 1988
>

Finnish Forest Research Institute. Research Papers.

Helsinki : Metsäntutkimuslaitos, 1981-.
ISSN 0358-4283

Sarjan kotisivulle- Homepage of Research Papers

286-320 (1988)

Numerot maksutta toimituskuluin (5 EUR) lukuunottamatta niitä, joissa hinta.


286
	Metsäteknologian teemapäivä Suonenjoella 16.2.1988. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 286. - 114 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-0824-3]


287
Jokinen, Katriina. 1988.
	Metsälannoituksen vaikutus puiden tuhonkestävyyteen: 
	kirjallisuuskatsaus. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 287. -57 s.
	[ISBN 951-40-0823-5]


288
Sevola, Yrjö. (toim). 1988.
	Metsä, yritys, yhteiskunta: Metsäekonomian tutkimusosasto 60 vuotta.
	- Helsinki. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 288. - 257 s.
	[ISBN 951-40-0822-7]
	[metsäekonomia, puunkäyttö, sahatavara, vienti, kuitupuu, markkinat,
	työvoima, tutkimus, metsien moninaiskäyttö,
	metsänuudistus, bibliografiat]


289
Saksa, Timo. 1988.
	Viljelytiheys ja istutustaimien kunto Suonenjoella kesällä 1987. 
	- Suonenjoen tutkimusasema.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 289. - 26 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-0821-9]
	[Pinus sylvestris]


290
Niemistö, Pentti. 1988.
	KTP-84 tiedonkeruupääte metsässä kerättävän tiedon tallennusvälineenä.
	- Muhoksen tutkimusasema.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 290. - 47 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-082-00]


291
	Metsäntutkimuslaitoksen toimintasuunnitelma 1988.
	- Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 291. - 63 s.
	[ISBN 951-40-0819-7]


292
Gustavsen, Hans Gustav, Pentti Roiko-Jokela & Martti Varmola. 1988.
	Kivennäismaiden talousmetsien pysyvät (INKA ja TINKA) kokeet: 
	suunnitelmat, mittausmenetelmät ja aineistojen rakenteet . - Helsinki. 
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 292. - 212 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-0818-9]


293
Hannelius, Simo. 1988.
	Metsälöiden kiinteistökauppa ja arvonmääritys. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 293. - 95 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-0817-0]


294
Kakkuri, Eero. 1988.
	Kantohintatason laskenta metsäverotuksessa. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 294. - 21 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-0816-2]


295
	Metsäntutkimuspäivä Kärsämäellä 26.11.1987.
	- Muhoksen tutkimusasema.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 295. - 87 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-0815-4]


296
Korhonen, Markku. 1988.
	Porvoon seudun metsien kasvututkimus vuosina 1985-1986. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 296. - 40 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-0814-6]
	[ilman saastuminen, kasvututkimukset, metsänarviointi, metsätuhot]


297
Rikkonen, Pentti. 1988.
	Havutukkien yksikkötilavuuslukujen jatkoselvitys Lounais-Suomessa.
	- Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja .297. - 23 s. + liitt.
	[ISBN 951-40-0813-8]


298
Nisula, Pentti. 1988.
	Tuuliturbiini polttohakkeen kuivatuksessa. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 298. - 43 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-0812-X]


299
Kubin, Eero & Jarmo Poikolainen. (toim.). 1988.
	Ekologisten ja ekofysiologisten tutkimusten painopistealueet ja 
	mittausvälineiden tarve metsänhoidon tutkimusosastolla = 
	The emphases and the need of measuring equipments in the ecological
	and ecophysiological researches of the department of silviculture
	- Muhoksen tutkimusasema.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 299. - 40 s.
	[ISBN 951-40-1001-9]


300
	Metsäntutkimuspäivä Seinäjoella 1987. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 300. - 62 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-1003-5]


301
Rauskala, Raimo. 1988.
	Kunnittaiset kantohinnat ja puukuutiometrin bruttoarvot
	hakkuuvuonna 1986/87. - Helsinki. 
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 301. - 57 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-1002-7]


302
Parviainen, Jari & Jose Geraldo de Araujo Carneiro. 1988.
	Co-operation in forestry research between the Finnish Forest Research 
	Institute and the Federal University of Parana (Curitiba, Brasil): 
	results of the joint research projects. - Helsinki, Joensuun tutkimusasema.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 302. - 78 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-1005-1]
	[metsätieteet, tutkimus, yhteistyö, kansainvälinen yhteistyö, kehitysmaat]


303
Isomäki, Antti & Sakari Salminen. (toim.). 1988.
	Suomalainen metsänarvioimistiede: Taksaattoriklubin juhlakokous 
	7.5.1987 :esitelmät. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 303. - 49 s.
	[ISBN 951-40-1006-X]


304
Ferm, Ari. (ed.). 1988.
	IEA Task ll Meeting and Workshops on Cell Culture and Coppicing, 
	Oulu, 1987 Proceedings of the IEA Task ll meeting and workshops
	on cell culture and coppicing in Oulu, Finland Aug. 24-29 1987.
	- Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 304. - 115 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-1007-89]


305
Westerlund, Göran. (toim.). 1988.
	Metsäntutkimuslaitoksen henkilöstön julkaisut 1987. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 305. - 40 s.
	[ISBN 951-40-1009-4]


306
Paarlahti, Kimmo & Heikki Veijalainen. 1988.
	Leivonmäen Kivisuon metsänlannoituskokeet. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 306. - 73 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-1012-4]


307
Järveläinen, Veli-Pekka & Veli Snellman.1988.
	Energiapuun hakkuiden kehitys Virtain yksityismetsissä. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 307. - 58 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-1013-2]
	[energiapuu, yksityismetsät, hakkuut, yksityismetsät, energiapuu, hake,
	pienpuu, markkinat, puukaupat, energiapuu, yksityismetsänomistajat]


308
Ahti, Erkki. (toim.). 1988.
	Soiden käyttö metsänkasvatukseen: Suontutkimusosasto 60 vuotta.
	- Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 308. - 222 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-1014-0]
	[kurssikirja]


309
Palo, Matti & Jyrki Salmi. 1988.
	Deforestation or development in the third world? Vol. 2. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 309. - 182 s.
	[ISBN 951-40-1017-59]
	[kehitysmaat] 


310
Kolari, Kimmo K. 1988.
	Metsäpuiden kasvuhäiriöt: Kasvuhäiriöprojektin loppuraportti. - Vantaa.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 310. - 35 s.
	[ISBN 951-40-1018-39
	[kasvuhäiriöt, turvemaat, koivu, kuusi, mänty, suot, kasvuhäiriöt, Betula,
	Picea abies, Pinus sylvestris, kasvuhäiriöt, metsät, puut, kasvuhäiriöt]


311
Tervo, Mikko. 1988.
	Suomen metsäteollisuuden raakapuuvarastojen vaihtelut 1955-87.
	- Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 311. - 41 s. + kuv. + liitt.
	[ISBN 951-40-1020-5]
	[metsäteollisuus, raaka-aineet, suhdanteet, puuvarat, raakapuu,
	markkinat, mallit, puunhankinta]


312
Tervo, Mikko & Aila Janatuinen. 1988.
	Suomen havusahatavaran viennin suhdanneindikaattorit. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 312.
	[ISBN 951-40-1021-3]
	[metsäteollisuus, vienti, mekaaninen metsäteollisuus, 
	aikasarja-analyysi, suhdanteet, sahatavara, puutavara, markkinat]


313
Tervo, Mikko & Jarmo Mäkelä, Riitta Hänninen. 1988.
	Dynaaminen kysyntämalli Ison-Britannian maittaiselle sahatavaran 
	tuonnille. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 313. - 35 s. + kuv. + liitt.
	[ISBN 951-40-1022-1]
	[sahatavara, tuonti, markkinat, puutavara, ekonometriset mallit] 


314
Verkasalo, Erkki. 1988.
	Havusahatukkien yksikkötilavuuslukujen tarkistus Keski-Pohjanmaalla.
	- Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 314. - 25 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-1024-89]
	[metsänarviointi, sahatukit, tilavuudenmääritys, havusahatukit,
	muotoluvut, tukit, tilavuudenmääritys]


315
Rikkonen, Pentti & Erkki Verkasalo. 1988.
	Havusahatukkien mittaus Ahvenanmaalla kuorellisen latvaläpimitan 
	perusteella. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 315. - 37 s. + kuv. + liitt.
	[ISBN 951-40-1025-6]
	[metsänarviointi, sahatukit, tilavuudenmääritys, havusahatukit,
	muotoluvut, tukit, tilavuudenmääritys]


316
Häme, Tuomas & Antti Ihalainen, Markku Kanninen. (toim.). 1988.
	Kaukokartoitus metsätaloudessa: seminaariesitelmät 7.6.1988. 
	- Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 316. - 69 s.
	[ISBN 951-40-1026-4]
	[metsänarviointi, kaukokartoitus, metsäninventointi, satelliittikuvaus,
	ilmakuvaus]


317
Pajuoja, Heikki. 1988.
	Metsäalan rakennemuutoksen vaikutukset alan ammattiryhmiin:
	esitutkimus. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 317. - 85 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-1027-2]
	[metsätalous, työntekijät, rakennemuutos, metsäala, metsätyö, kehitys]


318
Vanhanen, Heidi. 1988.
	Small firms in the periphery: a discussion on the small sawmills of
	North Karelia. - Helsinki. 
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 318. - 40 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-1028-0]
	[metsäteollisuus, sahat, mekaaninen metsäteollisuus, kehitysalueet]


319
Jokinen, Katriina. 1988.
	Juurikääpä: metsänkäsittelyn ongelma. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 319. - 20 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-1029-99]
	[metsätuhot, juurikääpä, sienituhot, Heterobasidion annosum, 
	tyvitervastauti, tyvilaho]


320
Ferm, Ari. (et al.). 1988.
	Metsäpuiden kasvuhäiriöt turkistarhojen läheisyydessä
	- Kannuksen tutkimusasema.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 320. - 77 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-1030-2]
	[kasvuhäiriöt, puut, turkistarhat, turkistarhat, ympäristövaikutukset, 
	metsät, neulaset, ravinnepitoisuus, kasvuhäiriöt, typpi]

 

  Päivitetty:   11.11.2004/Kirjasto/KKKo  Metla : Julkaisut : Metlan Tiedonantoja   Palaute Metlan etusivulle