Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 1986
>

Finnish Forest Research Institute. Research Papers.

Helsinki : Metsäntutkimuslaitos, 1981-.
ISSN 0358-4283

Sarjan kotisivulle- Homepage of Research Papers

210-242 (1986)

Numerot maksutta toimituskuluin (5 EUR) lukuunottamatta niitä, joissa hinta.


210
Tamminen, Pekka & Eino Mälkönen. 1986.
	Kangasmaiden herkkyys happamoitumiselle. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 210. - 25 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-0898-7]


211
Hakkila, Pentti. 1986.
	Recycling of wood and bark ash: a state-of-the-art review for programme
	group C under the IEA forest energy agreement. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja  211. - 44 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-0897-9]


212
Tervo, Leo. 1986.
	Vastukset kevyitä juontolaitteita käytettäessä. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 212. - 15 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-0896-0]


213
Pajuoja, Heikki. 1986.
	Metsätyön tauottaminen ja työolot. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja  213. - 63 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-0895-2]


214
	Metsäntutkimuslaitoksen työohjelma 1986. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 214. - 110 s.
	[ISBN 951-40-0894-4]


215
Kinnunen, Kaarlo. 1986.
	Männyn kylvötuppaiden harventamisesta. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 215. - 19 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-0893-6]
	[Pinus sylvestris]


216
Petäjistö, Leena. 1986.
	Hakelämpölaitoksille kannattavasti korjattavan polttopuumäärän 
	arviointimenetelmä. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 216. - 56 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-0892-8]


217
Karppinen, Hannu & Harri Hänninen. 1986.
	Hakkuumahdollisuuksien hyväksikäyttö yksityismetsälöillä:
	4. Ennakkotietoja Helsingin ja Lounais-Suomen piirimetsälautakunnista.
	-Helsinki. 
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 217. - 84 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-0891-X]


218
Lähde, Erkki. 1986.
	Metsänhoidon perusteista. - Oulu.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 218. - 127 s.
	[ISBN 951-40-0890-1]


219
Viitala, Risto. (toim.). 1986.
	Erirakenteisen metsän hoidosta. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 219. - 156 s.
	[ISBN 951-40-0889-8]

	Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

	Härkönen, Kerttu:
	Eri-ikämetsien kasvatuksesta Pohjois-Amerikassa. s. 4-48

	Viitala, Risto:
	Skandinavian eri-ikäisrakenteisista metsistä. s. 49-77

	Lähde, Erkki:
	Prof. Risto Sarvaksen harsintatutkimus. s. 78-88

	Lähde, Erkki:
	Harsinnasta jatkuvaan kasvatukseen. s. 89-105

	Lähde, Erkki:
	Prof. Hans Leibundgutin näkemyksiä metsänhoidosta. s. 106-120

	Laiho, Olavi:
	Puuston rakenteen vaikutus metsikön kasvatustiheyteen. s. 121-142

	Norokorpi, Yrjö:
	Pohjois-Suomen luonnontilaisten vanhojen puustojen rakenteesta. 
	s. 143-156


220
Lähde, Erkki & Jari Nieppola. 1986.
	Metsäkasvillisuuden muutoksista Etelä-Suomen vanhoissa männiköissä.
	- Oulu.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 220. - 21 s.
	[ISBN 951-40-0888-X]
	[Pinus sylvestris]


221
Rikala, Risto. 1986.
	Lannoituksen vaikutus männyn paakkutaimien kehittymiseen. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 221. - 22 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-0887-1]


222
Oikarinen, Matti & Yrjö Norokorpi. 1986.
	Vuosina 1956-65 viljeltyjen männyntaimikoiden tila valtion mailla
	Pohjois-Suomessa. - Muhoksen tutkimusasema. 
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 222. - 46 s.
	[ISBN 951-40-0886-3]
	[Pinus sylvestris]


223
Rauskala, Raimo. 1986.
	Kunnittaiset kantohinnat ja puukuutiometrin bruttoarvot
	hakkuuvuonna 1984/85. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 223. - 55 s. + kuv. + liitteet.
	[ISBN 951-40-0885-5]


224
Kakkuri, Eero. 1986.
	Puun hintojen vaihtelu kuntien sisällä hakkuuvuonna 1980/81. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 224. - 22 s. + kartt.
	[ISBN 951-40-0884-7]


225
Raitio, Hannu & Eero Tikkanen. 1986.
	Nuorten mäntyjen kalsium- ja magnesiumtalouden häiriö kuivalla kankaalla.
	- Helsinki. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 225. - 21 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-0883-9]
	[Pinus sylvestris]


226
Penttilä, Timo & Mikko Honkanen. 1986.
	Suometsien pysyvien kasvukoealojen (SINKA) maastotyöohjeet. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 226. - 98 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-0882-0]


227
Puustjärvi, Esa. 1986.
	Maatilatalouden painottaminen metsätalouden suuntaan tukijärjestelmää
	muuttamalla. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 227. - 60 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-0881-2]


228
Finèr, Leena. 1986.
	Tuloksia sararämeen fosforilannoitelajikokeesta = Results from 
	a phosphorous fertilization experiment on a mesotrophic mire.
	- Joensuun tutkimusasema.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 228. - 30 s.
	[ISBN 951-40-0880-4]


229
Tarkkanen, Tuomas. 1986.
	Verotuksen vaikutus metsänparannusinvestointien kannattavuuteen:
	ojitusta ja lannoitusta koskevia esimerkkilaskelmia. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 229. - 39 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-0879-0]


230
Kalaja, Hannu. 1986.
	Tuhkan levittäminen metsätraktorilla. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 230. - 18 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-0878-2]


231
Löyttyniemi, Kari. 1986.
	Männyn sydänpuu-luonnon kestopuuta: männyn sydänpuun luontaisen
	lahon- ja hyönteistuhonkestävyyden hyväksikäytöstä. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 231. - 50 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-0877-4]
	[Pinus sylvestris]


232
	Metsäntutkimuslaitoksen toimintakertomus 1985. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 232. - 128 s.
	[ISBN 951-40-0876-6]


233
	Metsäntutkimuslaitoksen tutkimusrekisterin vuosikirja ja
	julkaisutoiminta 1985. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 233. - 111 s.
	[ISBN 951-40-0875-8]


234
Jalkanen, Risto. 1986.
	Tiedot männynharmaakaristeen (Lophodermella sulcigena) ja sen
	yhteydessä esiintyvän Hendersonia acicola -sienen esiintymisestä
	Suomessa = List of records of Lophodermella needle cast include.
	Hendersonia acicola in Finland. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 234. - 11 s.
	[ISBN 951-40-0874-X]
	[Lophodermella sulcigena, Hendersonia acicola]


235
	Metsäntutkimuspäivä Tampereella 1985. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 235. - 47 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-0873-1]

	Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

	Paavilainen, Eero:
	Turpeen paksuus ja ojituksen ajankohta typpilannoituksen tarpeeseen 
	vaikuttavina tekijöinä karuilla rämeillä. s. 4-14

	Kinnunen, Kaarlo:
	Tuoreiden ja lehtomaisten kankaiden 6-8 vuotiaiden taimikoiden tila
	Pirkka-Hämeessä. s. 15-24

	Laiho, Olavi:
	Lämpöolojen paikallisvaihtelu ja sen merkitys metsänuudistamisessa. 
	s. 25-34

	Uotila, Antti:
	Männynversosyöpätuhot. s. 35-40
	[Ascocalyx abietina]

	Jukola-Sulonen, Eeva-Liisa:
	Havupuiden harsuuntuminen Etelä- ja Keski-Suomessa 1985. s. 41

	Kaunisto, Seppo:
	Taimitarhalla todetun kasvuhäiriön vaikutus männyntaimien alkukehitykseen
	maastossa. s. 42
	[Pinus sylvestris]

	Levula, Teuvo:
	Muokkauksen ja lannoituksen vaikutus männyntaimien alkukehitykseen.
	s. 45-46
	[Pinus sylvestris]


236
Kaunisto, Seppo. [et al.]. 1986.
	Alkkian kenttäkokeet 1961-1986. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 236. - 97 s. + kartt
	[ISBN 951-40-0872-3]


237
Heikka, Timo. 1986.
	Maataloustraktoriin kytkettävä Tuiko-vintturi-prosessori avo- ja
	harvennushakkuussa. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja  237. - 21 s. + kuv. + liitt
	[ISBN 951-40-0871-5]


238
Ollikainen, Markku & Hannu Salonen. 1986.
	The selling frequency of forest owners: a sequential binary analysis. 
	- Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 238. - 33 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-0870-7]


239
Vuokila, Yrjö. 1986.
	Puuntuotoksen tutkimussuunnan kestokokeiden periaatteita ja suunnitelmia.
	- Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 239. 
	[ISBN 951-40-0869-3]


240
Kakkuri, Eero. 1986.
	Yksityismetsänomistajien puun kasvatuksen kulut vuosina 1983 ja 1984.
	- Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 240. - 22 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-0868-5]

	Kakkuri, Eero:
	Maatilatalouden tuloverolain muutosten vaikutus yksityismetsänomistajien
	puun kasvatuksen kuluihin. - Helsinki.
	Lisälaskelma Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoon 240. - 10 s. + taul.


241
	Versosyöpä taimitarhalla ja taimitarhapäivän posterit. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 241. - 41 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-0759-X]
	[Gremmeniella abietina]

	Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

	Harstela, Pertti:
	Metsäntutkimuslaitoksen taimitarhatutkimukset. s. 4-8

	Petäistö, Raija-Liisa:
	Taimien stressit ja versosyöpä. s. 9-13
	[Gremmeniella abietina]

	Nevalainen, Seppo:
	Versosyövän aiheuttajan itiölevintä. s. 14-15
	[Gremmeniella abietina]

	Kurkela, Timo:
	Versosyövän torjunta taimitarhalla. s. 16-18
	[Gremmeniella abietina]

	Rikala, Risto:
	Lannoituksen vaikutus koulittujen rauduskoivun taimien 
	ravinnepitoisuuteen, kasvuun ja versolaikkuisuuteen. s. 19
	[Posteri, Betula pendula]

	Laiho, Olavi:
	Mykoritsat taimitarhalla. s. 20-21
	[Posteri, Pinus sylvestris]

	Lehto, Tarja:
	Turvelisäyksen vaikutus männyn 1A-taimien juuriin. s. 22
	[Posteri]

	Lähde, Erkki:
	Taimien biologinen kasvatus taimitarhalla. s. 23-24
	[Posteri]

	Antola, Jukka:
	Männyn eri taimilajien juuristokehitys käytännön metsänuudistamisaloilla. 
	s. 25-27
	[Posteri, Pinus sylvestris]

	Parviainen, Jari:
	Kylvökatos muovihuoneen korvaajana? s. 28-29
	[Posteri]

	Mäkitalo, Kari:
	Kasvualustan vaikutus männyn paakkutaimien kehitykseen. s. 30-31
	[Posteri, Pinus sylvestris]

	Lilja, Sakari:
	Ajankohtaista torjunta-aineista. s. 32-33

	Raitio, Hannu:
	Harson vaikutus 1A-männyntaimien kasvuun Alakärpän ja Juuan
	taimitarhoilla vuonna 1985. s. 34-37
	[Pinus sylvestris]

	Tervo, Leo:
	Uudelleenkierrätysperiaatteella toimiva kasvinsuojeluruisku. s. 38-39

	Parviainen, Jari:
	Kuutiopaakkutaimi. s. 40-41


242
Taskinen, Esa & työryhmä. 1986.
	Metsäkanalintujen elinympäristövaatimukset: kirjallisuuskatsaus.
	- Rovaniemen tutkimusasema. 
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 242. - 52 s.
	[ISBN 951-40-0762-X]

 

  Päivitetty:   11.11.2004/Kirjasto/KKKo  Metla : Julkaisut : Metlan Tiedonantoja   Palaute Metlan etusivulle