Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 1981
>

Finnish Forest Research Institute. Research Papers.

Helsinki : Metsäntutkimuslaitos, 1981-.
ISSN 0358-4283

Sarjan kotisivulle- Homepage of Research Papers

1-36 (1981)

Numerot maksutta toimituskuluin (5 EUR) lukuunottamatta niitä, joissa hinta.

1
	Metsäntutkimuslaitoksen työohjelma 1981. - Helsinki. 
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 1. - 83 s.


2
Teivainen, Terttu. 1981.
	Metsäpuiden taimien myyrätuhot vuonna 1979/80 ja ennuste seuraavien
	vuosien tuhoalueista. Metsänsuojelun tutkimusosasto. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 2. - 5 s.


3
Saramäki, Jussi. 1981.
	Hieskoivun kasvu ja kasvatus Pohjanmaalla ja Kainuussa.
	- Muhoksen tutkimusasema. 
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 3. - 37 s.


4
Uusitalo, Matti. 1981.
	Työsaavutukset metsänhoito- ja perusparannustöissä vuosina 1979 ja 1980:
	puuntuotantopanokset alentuneet 1970-luvun loppupuoliskolla.
	- Matemaattinen osasto. - Helsinki. 
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 4. - 11 s.


5
Uusitalo, Matti & Mäki Elina. 1981.
	Yksityisluontoisten metsien raakapuun kanto- ja hankintahinnat
	hakkuuvuonna 1979/80 ja kalenterivuonna 1980. Matemaattinen osasto.
	- Helsinki. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 5. - 8 s.

6
	Metsäntutkimuspäivät Rovaniemellä 1981. - Rovaniemen tutkimusasema. 
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 6. - 104 s.


7
Koski, Veikko. 1981.
	Männyn siemenviljelysten hedekukinnan määrästä. Metsänjalostuksen 
	tutkimusosasto. - Helsinki. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 7. - 13 s.


8
Teivainen, Terttu. 1981.
	Myyrätuhojen rytmi vuosina 1973-80 piirimetsälautakunnittain. 
	Metsänsuojelun tutkimusosasto. - Helsinki. 
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 8. -3 s.


9
Hagman, Max & Pajamäki Jaakko. 1981.
	Metsänjalostuksen yleistilastoa 1.1.1981 = General statistics on forest
	tree breeding in Finland. Metsänjalostuksen tutkimusosasto. - Helsinki. 
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 9. - 14 s. + kartt.+ taul.


10
Lähde, Erkki & Saksa Timo. 1981.
	Zascitnyj posev, posev v borozdki i vrazbros kak metody sozdanija 
	lesnyh kul'tur u hvojnyh porod na elementah vspaski na ploscadi
	splosnoj rubki = Suoja-, viiru- ja hajakylvö havupuiden viljely-
	menetelmänä avohakkuualan aurausjäljen pienmuodoissa. 
	Metsänhoidon tutkimusosasto. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 10. - 31 s.


11
Levula, Teuvo & Heikkilä Risto. 1981.
	Maanmuokkauksen vaikutus männyntaimien alkukehitykseen
	Pohjois-Karjalassa. Maantutkimusosasto. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 11. - 8 s.


12
Ollikainen, Seppo. 1981.
	Tuloksia käytännön metsänlannoituksista Pohjois-Savon ojitetuilla
	rämeillä. Suontutkimusosasto.- Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 12. - 29 s.


13
Merisaari, Helena. 1981
	Tuhkalannoituksen vaikutuksen kesto eräillä vanhoilla kokeilla.
	Suontutkimusosasto. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 13. - 69 s.
	[Suometsätieteen laudaturtyö : Helsingin yliopisto]


14
Elovirta, Pertti & Ihalainen Ritva. 1981.
	Ennakkotietoja metsätyövoiman alallehakeutumistutkimuksesta. 
	Metsäekonomian tutkimusosasto.- Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 14. -6 s.


15
Raitio, Hannu & Rikala Risto. 1981.
	Näkökohtia taimien ravinnetaloudesta ja lannoituksesta taimitarhalla.
	- Suonenjoen tutkimusasema.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 15. - 28 s.


16
Silfverberg, Klaus & Takamaa Heikki. 1981.
	Turvemaiden tuhkalannoituskokeet 1937-1980.
	Suontutkimusosasto.- Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 16. -55 s.


17
Issakainen, Jorma & Moilanen Mikko. 1981.
	Lentolannoituksen levitystasaisuudesta ja työjäljen
	valvontamenetelmien kehittämisestä. - Muhoksen tutkimusasema.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 17. - 20 s.


18
Virtanen, Teijo. 1981.
	Taimitarhan toimintavaihtoehtojen liiketaloudellinen valinta: 
	case-tutkimus. Liiketaloudellisen metsäekonomian tutkimussuunta.
	- Helsinki. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 18. - 34 s.


19
Aarne, Martti & Uusitalo Matti. 1981.
	Muutokset markkinapuun hakkuu- ja työvoimatilastossa.
	Matemaattinen osasto. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 19. - 4 s.


20
	Metsäntutkimuslaitoksen toimintakertomus 1980. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 20. - 153 s.


21
Teivainen, Terttu. 1981.
	Geographic trends in voles in Finland in the years 1973-80.
	Herbivore-plant interactions at northern latitudes : a symposium
	workshop at Kevo, Finland 14-18 September. Tiivistelmä:
	Myyrätuhojen esiintymisalueen siirtyminen Suomessa vuosina 1973-80.
	Metsänsuojelun tutkimusosasto. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 21. - 26 s.


22
Vanhanen, Heidi. 1981.
	Metsäntutkimuslaitoksen henkilöstön toiminta konsultti- ja
	asiantuntijatehtävissä sekä tilaustutkimuksissa. 
	Metsäekonomian tutkimusosasto. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 22. - 31 s.


23
Manninen, Seppo & Lähde Erkki. 1981.
	Paksusammalkuusikon uudistamisvaihtoehtoja ja luettelo
	paksusammalkuusikoita käsittelevistä julkaisuista.
	Metsänhoidon tutkimusosasto. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 23. - 32 s.


24
	Metsäntutkimuspäivä Taivalkoskella 1981.
	- Muhoksen tutkimusasema.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 24. - 77 s.

	Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

	Kubin, Eero:
	Luonnontilaisen vanhan HMT-kuusikon rakenteesta ja 
	ekologiasta. s. 1-10.

	Moilanen, Mikko:
	Männynversoruosteen esiintymisestä lannoitetussa turvemaan 
	männyntaimistossa. s. 11-23.

	Oikarinen, Matti:
	Harvennuksen ja lannoituksen vaikutus hieskoivun kehitykseen
	rehevällä turvekankaalla. s. 24-35.

	Paarlahti, Kimmo:
	Soklin fosforiitti suometsälannoitteena. s. 36-42.

	Saramäki, Jussi:
	Kokopuun korjuun vaikutuksesta metsän ravinteisiin ja
	kasvuun. s. 43-50.

	Savilampi, Pentti:
	Suojakylvön tuloksia. s. 51-58.

	Norokorpi, Yrjö:
	Lakimetsien rajaamisen perusteita. s. 59-65.

	Valtanen, Jukka:
	Korkeiden maiden metsien uudistaminen. s. 66-77.


25
Alestalo, Marja. 1981.
	Tutkimustulosten hyödyntäminen ja metsäntutkimus. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 25. - 120 s.


26
Harstela, Pertti & Tervo Leo. 1981.
	Ennakkotuloksia pistokkaiden istutuksesta auraavilla 
	istutuskoneilla ja käsin. -Suonenjoen tutkimusasema. 
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 26. - 16 s.
	Abstract.


27
Uusvaara, Olli. 1981.
	Viljelymänniköistä saadun sahatavaran laatu ja arvo. Summary: 
	The quality and value of sawn goods obtained from 
	plantation-[g]rown scots pine. Metsäteknologian tutkimusosasto,
	puuntutkimussuunta. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 27. - 107 s.


28
Uusvaara, Olli. 1981.
	Viljelymänniköiden puun tekninen laatu ja arvo.
	Metsäteknologian tutkimusosasto, puuntutkimussuunta.
	- Helsinki. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 28. - 47 s.
	[Väitöskirjan tiivistelmä Väitösk. Helsingin yliopisto]


28a
Uusvaara, Olli. 1981.
	Viljelymänniköiden puun tekninen laatu ja arvo.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 28a. - 150 s. 
	[Tiivistelmä ja 2 eripainosta. Väitöskirja]


29
Moilanen, Mikko & Karsisto Kalevi. 1981.
	Lannoitteen levitystasaisuuden vaikutuksesta nuoren 
	suomännikön pituuskasvuun. - Muhoksen tutkimusasema.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 29. - 17 s.


30
Oja, Seppo. (toim.). 1981.
	Metsäntutkimuslaitoksen moniste- ja tiedonantosarjoissa
	ilmestyneet julkaisut. Tiedotusyksikkö.- Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 30. -34 s.


31
Kolari, Kimmo K. & Veijalainen Heikki. 1981.
	Boorin, kuparin ja kalkin vaikutus rauduskoivun alkukehitykseen
	kasvuhäiriöalueen turpeella. Summary: Effect of boron, copper
	and calcium on the initial growth of Betula  pendula on peat from 
	a growth disturbance area. Suontutkimusosasto. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 31. -21 s.


32
Rauskala, Raimo & Uusitalo Matti. 1981.
	Yksityisluontoisten metsien raakapuun kanto- ja hankintahinnat
	hakkuuvuonna 1980/81. Matemaattinen osasto. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 32. -17 s.


33
Ferm, Ari & Issakainen Jorma. 1981.
	Kaatoajankohdan ja kaatotavan vaikutus hieskoivun vesomiseen
	turvemaalla. Suontutkimusosasto.- Helsinki. 
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 33. -13 s.


34
	Taimitarha-aineiston geneettiset ominaisuudet: 
	tutkimuspäivän 1981 esitelmät. - Suonenjoen tutkimusasema. 
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 34. - 40 s.

	Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

	Lähde, Erkki:
	Oikea alkuperävalinta perustekijä viljelyssä. s. 2-6.

	Koski, Veikko:
	Siemenviljelysten käyttöönotto. s. 7-14.

	Weissenberg, Kim von:
	Taimitarhakasvatuksen ja -lajittelun vaikutukset metsien 
	geneettisiin ominaisuuksiin. s. 15-40.


35
Hänninen, Päivi. 1981.
	Sammalen kemiallinen torjunta taimitarhalla.
	- Rovaniemen tutkimusasema.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 35. - 17 s.
	Summary.


36
Halonen, Olli & Tulkki Heikki. 1981.
	Ravinneanalyysien työohjeet.
	Maantutkimusosasto. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 36. - 23 s.

 

  Päivitetty:   11.11.2004/Kirjasto/KKKo  Metla : Julkaisut : Metlan Tiedonantoja   Palaute Metlan etusivulle