Folia Forestalia

mallikuva
>
 
 
ISSN: 0015-5543
 
Publication years: 1963-1993
 
Issues: 1-826
 
Publisher: Helsinki: Metsäntutkimuslaitos. Skogsforskningsinstitutet. Finnish Forest Research Institute
 
Language: Mainly Finnish
 
Renamed: 1994 to Metsätieteen aikakauskirja

List of titles

Tekijä Vuosi Julkaisun nimi Vieraskielinen nimi   Nro
Heikinheimo, Lauri 1963 Metsätyömiesten ansiotaso. Ennakkoselostus. Level of earnings of forest workers in Finland. Preliminary report. Folia Forestalia 1
Palo, Matti 1964 Markkinapuun alueittaiset hankintamäärät v. 1962. Ennakkoselostus. Removals of commercial roundwood in Finland by district in 1962. Preliminary report. Folia Forestalia 2
Hakkila, Pentti & muut 1964 Puutavaran mittaustutkimuksia. Untersuchungen über die Holzmessung. Folia Forestalia 3
Ervasti, Seppo & Hämäläinen, Pentti 1964 Suomen puun käyttö v. 1962–63 ja katsaus sen kehitykseen v. 1955–63. Finland´s wood utilization in 1962–63 and a review of its development in 1955–63. Folia Forestalia 4
Väänänen, Sulo 1964 Yksityismetsien kantohinnat hakkuuvuosina 1955/56–1962/63. Stumpage prices in private forests during the cutting seasons from 1955/56 to 1962/63. Folia Forestalia 5
Reinikainen, Antti 1964 Kasvillisuustutkimuksia Kivisuon rahkaturvealustaisilla lannoitusaloilla. Vegetationsuntersuchungen auf dem Walddüngungsversuchsfeld von Kivisuo in Mittel-Finnland. Folia Forestalia 6
Palo, Matti 1964 Markkinahakkuumäärien kausitilastointikokeilu 1.7.–30.9.1964. Ennakkotulokset. An experiment on seasonal statistics of removals of commercial roundwood in Finland July–September 1964. Preliminary results. Folia Forestalia 7
Kuusela, Kullervo 1965 Etelä-Pohjanmaan ja Vaasan metsänhoitolautakunnan alueen metsävarat vuoden 1963 koeinventoinnin tulosten mukaan. Forest resources in the Forestry Board Districts of Etelä-Pohjanmaa and Vaasa according to the experimental inventory of 1963. Folia Forestalia 8
Hämäläinen, Jouko 1965 Maaseudun kiinteistöjen runkopuun käytön kehitys vuosina 1927–63. Trends of the stemwood utilisation by rural property units in 1927–63. Folia Forestalia 9
Mäkinen, Veikko O. 1965 Hakatun puuston ja kokonaispuuston keskiläpimittojen suhde metsikössä. On the relationship between the mean diameters of the removed stock and the stock before cutting in a stand. Folia Forestalia 10
Väänänen, Sulo 1965 Yksityismetsien kantohinnat hakkuuvuonna 1963/64. Stumpage prices in private forests during the cutting season 1963/64. Folia Forestalia 11
Paavilainen, Eero 1965 Tuloksia männyn istutus- ja kylvökokeesta rahkanevalla. Results of pine planting and sowing experiment on open Sphagnum fuscum swamp. Folia Forestalia 12
Järveläinen, Veli-Pekka & Snellman, Veli 1965 Suomen metsätyömiesten asumistaso v. 1950 ja v.1963. Level of housing of forest workers in Finland in 1950 and 1963. Folia Forestalia 13
Kurkela, Timo 1965 Männyn lumikaristetaudin ja lannoituksen suhteesta Kivisuon metsänlannoitusalueella. On the relationship between the snow blight (Phacidium infestans Karst.) and fertilization in scotch pine seedlings. Folia Forestalia 14
Hämäläinen, Pentti 1965 Suomen puunkäyttö vuosina 1963–64. Wood utilization in Finland in 1963–64. Folia Forestalia 15
Riihinen, Päiviö & Ervasti, Seppo 1965 Sahatavaran käyttöön vaikuttavat tekijät maaseudun rakennustoiminnassa. Independent factors affecting the consumption of sawnwood in rural buildings. Folia Forestalia 16
Ravela, Heikki 1965 Valtakunnan metsien V inventoinnin tuloksia Lounais-Suomen ja Satakunnan metsänhoitolautakuntien soista ja metsäojitusalueista. Results of the fifth national forest inventory concerning the swamps and forest drainage areas at Southwest-Finland and Satakunta. Folia Forestalia 17
Väänänen, Sulo 1966 Yksityismetsien kantohinnat hakkuuvuonna 1964/65. Stumpage prices in private forests during the cutting season 1964/65 Folia Forestalia 18
Tiihonen, Paavo 1966 Puutavaralajitaulukot. 1. Maan eteläpuoliskon mänty ja kuusi.   Folia Forestalia 19
Grönlund, Seppo & Kurikka, Juhani 1966 Markkinapuun alueittaiset hankintamäärät vuosina 1962 ja 1964. Lopulliset tulokset. Removals of commercial roundwood in Finland by districts in 1962 and 1964. Final results. Folia Forestalia 20
Kuusela, Kullervo 1966 Ålands skogar 1963–64.   Folia Forestalia 21
Paavilainen, Eero 1966 Havaintoja kasvuturpeen käytöstä männyn istutuksessa. Observations on the use of garden peat in Scots pine planting. Folia Forestalia 22
Mäkinen, Veikko O. 1966 Metsikön runkoluku keskiläpimitan funktiona pohjapinta-alan yksikköä kohti. Number of stems in a stand as function of the mean breast height diameter per unity of basal area. Folia Forestalia 23
Koivisto, Pentti 1966 Itä- ja Pohjois-Hämeen koivuvarat. Birch resources in the Forestry Board Districts of Itä-Häme and Pohjois-Häme. Folia Forestalia 24
Ervasti, Seppo & Huttunen, Tero 1966 Suomen puunkäyttö vuonna 1964 ja vuoden 1965 ennakkotiedot. Wood utilization in Finland in 1964 and preliminary data for the year 1965. Folia Forestalia 25
Sivonen, Sampsa & Uusitalo, Matti 1966 Puun kasvatuksen kulut hakkuuvuonna 1965/66. Expenses of timber production in Finland in the cutting season 1965/66. Folia Forestalia 26
Kuusela, Kullervo 1966 Helsingin, Lounais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan-Hämeen, Pohjoi-Hämeen ja Itä-Hämeen metsävarat vuosina 1964–65. Forest resources in the Forestry Board Districts of Helsinki, Lounais-Suomi, Satakunta, Uusimaa-Häme, Pohjois-Häme and Itä-Häme in 1964–65. Folia Forestalia 27
Reinius, Eero 1967 Valtakunnan metsien V inventoinnin tuloksia neljän Etelä-Suomen metsänhoitolautakunnan soista ja metsäojitusalueista. Results of the fifth national forest inventory concerning the swamps and forest drainage areas of four Forestry Board Districts in southern Finland. Folia Forestalia 28
Ervasti, Seppo, Salo, Esko & Tiililä, Pekka 1967 Kiinteistöjen raakapuun käytön tutkimus vuosina 1964–66. Real estates raw wood utilization survey in Finland in 1964–66. Folia Forestalia 29
Väänänen, Sulo 1967 Yksityismetsien kantohinnat hakkuuvuonna 1965/66. Stumpage prices in private forests during the cutting season 1965/66. Folia Forestalia 30
Paavilainen, Eero 1967 Lannoituksen vaikutus rämemännikön juurisuhteisiin. The effect of fertilization on the root systems of swamp pine stands. Folia Forestalia 31
  1967 Metsätilastoa. I Metsävaranto. Forest Statistics of Finland. I Forest resources. Folia Forestalia 32
Ervasti, Seppo & Salo, Esko 1967 Kiinteistöillä lämmön kehittämiseen käytetyt polttoaineet v. 1965. Fuels used by real estates for the generation of heat in 1965. Folia Forestalia 33
Mäkinen, Veikko O. 1967 Viljelykuusikoiden kasvu- ja rakennetunnuksia. Growth and structure characteristics of cultivated spruce stands. Folia Forestalia 34
Ervasti, Seppo & Huttunen, Terho 1967 Suomen puunkäyttö vuonna 1965 ja ennakkotietoja vuodelta 1966. Wood utilization in Finland in 1965 and preliminary data for the year 1966. Folia Forestalia 35
Paavilainen, Eero & Virrankoski, Kyösti 1967 Tutkimuksia veden kapillaarisesta noususta turpeessa. Studies on the capillary rise of water in peat. Folia Forestalia 36
Heikinheimo, Matti & Veijalainen, Heikki 1967 Kiinteistöjen polttoainevarastot talvella 1965/66. Fuel stocks of real estates in Finland in winter 1965/66. Folia Forestalia 37
Runeberg, L. 1968 Förhållandet mellan driftsöverskott och beskattad inkomst vid skogsbeskattningen in Finland. The relationship between surplus and taxable income in forest taxation in Finland. Folia Forestalia 38
Uusitalo, Matti 1968 Puun kasvatuksen kulut hakkuuvuonna 1966/67. Costs of timber production in Finland during the cutting season 1966/67. Folia Forestalia 39
Sainio, Jorma & Sorrola, Pentti 1968 Eri polttoaineet teollisuuden lämmön ja voiman sekä kiinteistöjen lämmön kehittämisessä vuonna 1965. Different fuels in the generation of industrial heat and power and in the generation of heat by real estates in 1965. Folia Forestalia 40
Rikkonen, Pentti 1968 Havupaperipuiden kuorimishäviö VK-16 koneella kuorittaessa. The barking loss of coniferous pulpwood barked with VK-16 machines. Folia Forestalia 41
Kuusela, Kullervo & Salovaara, Alli 1968 Etelä-Savon, Etelä-Karjalan, Itä-Savon, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Keski-Suomen metsävarat vuosina 1966–67. Forest resources in the Forestry Board Districts of E-Sa, E-Ka, I-Sa, P-Ka, P-Sa and K-S in 1966–67. Folia Forestalia 42
Paavilainen, Eero 1968 Vanhojen rämemäntyjen kasvun elpyminen lannoituksen vaikutuksesta. On the response to fertilization of old pine trees growing on pine swamps. Folia Forestalia 43
Laine, Lalli 1968 Kuplamörsky, (Rhizina undulata Fr.), uusi metsän tuhosieni maassamme. Rhizina undulata Fr., a new forest disease in Finland. Folia Forestalia 44
Koivisto, Pentti 1968 Etelä- ja Pohjois-Karjalan, Itä-, Etelä- ja Pohjois-Savon sekä Keski-Suomen koivuvarat. Birch resources in Forestry Board Districts of Etelä- and Pohjois-Karjala, Itä-, Etelä- and Pohjois-Savo and Keski-Suomi. Folia Forestalia 45
Huttunen, Terho 1968 Suomen puunkäyttö vuonna 1966, ennakkotietoja vuodelta 1967 ja ennuste vuodelle 1968. Wood utilization in Finland in 1966, preliminary data for 1967 and forecast for 1968. Folia Forestalia 46
  1968 Metsätilastoa 1950–67. Forest Statistics of Finland 1950–67. Folia Forestalia 47
Peltomäki, Tarmo & Veijalainen, Heikki 1968 Kiinteistöjen käyttämän lämpöenergian ominaiskulutus. Specific consumption of thermal energy utilized by real estates. Folia Forestalia 48
Ervasti, Seppo & Kuusela, Kullervo 1968 Suomen metsätase vuosina 1953–66. Forest balance of Finland in 1953–66. Folia Forestalia 49
Asikainen, Kalevi 1968 Tasausvara ja sahatavaran tasaus. On the trimming allowance and trimming. Folia Forestalia 50
Salminen, Teuri J. 1968 Havusahatukkien kuutiointi kuoren päältä mitatun läpimitan perusteella. On cubing coniferous saw logs on the basis of measurements taken on the bark. Folia Forestalia 51
Makkonen, Olli 1968 Paperipuiden pituuden vaikutuksesta runkojen hyväksikäyttöön minimiläpimitan ollessa 5 cm. On the influence of the length of pulpwood bolts on the degree of utilization of tree stems when the minimum diameter is 5 cm. Folia Forestalia 52
Poso, Simo, Keil, Christian & Honkanen, Tapani 1968 Eri filmi-mittakaavayhdistelmät eräiden metsikkötunnusten ilmakuvatulkinnassa. Comparison of film-scale combinations in examining some stand characteristics from aerial photographs. Folia Forestalia 53
Veckman, Pertti 1968 Suomen piensahat 1965 ja 1967. Small sawmills in Finland in 1965 and 1967. Folia Forestalia 54
Paarlahti, Kimmo & Karsisto, Kalevi 1968 Koetuloksia kaliummetafosfaatin, raakafosfaatin, hienofosfaatin ja superfosfaatin käyttökelpoisuudesta suometsien lannoituksessa. On the usability of potassium metaphosphate, raw phosphate, rock phosphate and super-phosphate in fertilizing peatland forests. Folia Forestalia 55
Huttunen, Terho 1969 Länsi-Suomen havusahatukkien koko ja laatu vuonna 1966. The size and quality of coniferous sawlogs in western Finland in 1966. Folia Forestalia 56
  1969 Metsäntutkimuslaitoksen päätös puutavaran mittauksessa käytettävistä muuntoluvuista ja kuutioimistaulukoista.   Folia Forestalia 57
Tiihonen, Paavo 1969 Puutavaralajitaulukot 2. Maan eteläpuoliskon mänty, kuusi ja koivu.   Folia Forestalia 58
Tiihonen, Paavo 1969 Puutavaralajitaulukot 3. Männyn ja kuusen uudet paperipuutaulukot.   Folia Forestalia 59
Tiihonen, Paavo 1969 Puutavaralajitaulukot 4. Maan pohjoispuoliskon mänty ja kuusi.   Folia Forestalia 60
Aitolahti, Matti & Huikari, Olavi 1969 Metsäojien konekaivun vaikeusluokitus ja hinnoittelu. Classification of digging difficulty and pricing in forest ditching with light excavators. Folia Forestalia 61
Kuusela, Kullervo & Salovaara, Alli 1969 Etelä-Pohjanmaan, Vaasan ja Keski-Pohjanmaan metsävarat vuonna 1968 Forest resources in the Forestry Board Districts of Etelä-Pohjanmaa, Vaasa and Keski-Pohjanmaa in 1968 Folia Forestalia 62
Uusvaara, Arno 1969 Maan ja metsän omistus Suomessa v. 1965 alussa ja sen kehitys v. 1957–65. Land and forest ownerships in Finland 1965 and their development during 1957–65. Folia Forestalia 63
Kurkela, Timo 1969 Haavanruosteen esiintymisestä Lapissa. Leaf rust on aspen in Finnish Lapland. Folia Forestalia 64
Ravela, Heikki 1969 Metsärunko-ojien mitoitus. Dimensioning of forest main ditches. Folia Forestalia 65
Palo, Matti 1969   Regression models for estimating solid wood content of roundwood lots. Folia Forestalia 66
Huttunen, Terho 1969 Suomen puunkäyttö, poistuma ja metsätase vuosina 1967–69. Wood consumption, total drain and forest balance in Finland in 1967–69. Folia Forestalia 67
Heikinheimo, Lauri Paananen, Seppo & Vehviläinen, Hannu 1969   Stumpage and contract prices of pulpwood in Norway, Sweden and Finland in the felling seasons 1958/59–1968/69 and 1969/70. Folia Forestalia 68
Rummukainen, U. & Tanskanen, E. 1969 Vesipistooli ja sen käyttö. A new brush-killing tool and its use. Folia Forestalia 69
  1969 Metsätilastollinen vuosikirja 1968. Yearbook of forest statistics 1968. Folia Forestalia 70
Tiihonen, Paavo 1969 Rinnankorkeusläpimittaan ja pituuteen perustuvat puutavaralajitaulukot.   Folia Forestalia 71
Makkonen, Olli & Harstela, Pertti 1969 Kirves- ja moottorisahakarsinta pinotavaran teossa. Delimbing by axe and power saw in making of cordwood. Folia Forestalia 72
Koivulehto, Pentti 1969 Juurakoiden maasta irroittamisesta. On the extraction of stumps and roots. Folia Forestalia 73
Mikkola, Pertti 1969 Metsähukkapuun osuus hakkuupoistumasta Etelä-Suomessa. Proportion of wastewood in the total cut in southern Finland. Folia Forestalia 74
Paavilainen, Eero 1969 Tutkimuksia levitysajankohdan vaikutuksesta nopealiukoisten lannoitteiden aiheuttamiin kasvureaktioihin suometsissä. Influence of the time of application of fast-dissolving fertilizers on the response of trees growing on peat. Folia Forestalia 75
Rummukainen, Ukko 1970 Tukkimiehentäin, Hylobius abietis L., ennakkotorjunnasta taimitarhassa. On the prevention of Hylobius abietis L. in the nursery. Folia Forestalia 76
Paavilainen, Eero 1970 Koetuloksia suopeltojen metsittämisestä. Experimental results of the afforestation of swampy fields. Folia Forestalia 77
Koskela, Veikko 1970 Havaintoja kuusen, männyn, rauduskoivun ja siperialaisen lehtikuusen halla- ja pakkaskuivumisvaurioista Kivisuon metsänlannoituskoekentällä. On the occurrence of various frost damages on Norway spruce, Scots pine, silver birch and Siberian larch in the forest fertilization experimental area at Kivisuo. Folia Forestalia 78
Huikari, Olavi & Juvonen, Pertti 1970 Työmenekki metsäojituksessa. On the work input in forest draining operations. Folia Forestalia 79
Harstela, Pertti 1970 Kasausajan ja valtimonlyöntitiheyden sekä tehollisen sahausajan määrittäminen järjestettyjen kokeiden, pulssitutkimuksen ja frekvenssianalyysin avulla. Determination of pulse repetition frequency and effective sawing time with set tests pulse study and frequency analysis. Folia Forestalia 80
Väänänen, Sulo 1970 Yksityismetsien kantohinnat hakkuuvuonna 1968–69 Stumpage prices in private forests during cutting season 1968–69. Folia Forestalia 81
Huuri, Olavi, Kytökorpi, Kaarlo, Leikola, Matti, Raulo, Jyrki & Räsänen, Pentti, K. 1970 Tutkimuksia taimityyppiluokituksen laatimista varten. I Vuonna 1967 metsänviljelyyn käytettyjen taimien morfologiset ominaisuudet. Investigations on the basis for grading nursery stock. I The morphological characteristics of seedlings used for planting in the year 1967. Folia Forestalia 82
Oskarsson, Ole 1970 Pluspuiden fenotyyppissessä valinassa sovellettuja valinnan asteita. Selection degrees used in the phenotypic selection of plus trees. Folia Forestalia 83
Keipi, Kari & Kekkonen, Otto 1970 Laskelmia metsän lannoituksen edullisuudesta. Calculations concerning the profitability of forest fertilization. Folia Forestalia 84
Appelroth, S.E. & Harstela, Pertti 1970 Tutkimuksia metsänviljelytyöstä I. Kourukuokka, kenttälapio, taimivakka, taimilaukku sekä istutuskoneet Heger ja LMD-1 istutettaessa kuusta peltoon. Studies on afforestation work I. The use of semi-circular hoe, the field spade, plant basket, plant bag and the Heger and LMD-1 tree planters in planting spruce in fields. Folia Forestalia 85
Veckman, Pertti 1970 Metsäalan toimihenkilöiden koulutustarve 1970-luvulla. Educational requirements of professional forestry staff in the 1970s. Folia Forestalia 86
Jones, Michael & Cope, David 1970   Economics Research in the Finnish Forest Research Institute, 1969–1974. Folia Forestalia 87
Ervasti, Seppo, Heikinheimo, Lauri, Kuusela, Kullervo, & Mäkinen, Veikko O. 1970   Forestry and forest industry production alternatives in Finland, 1970–2015. Folia Forestalia 88
Sarvas, Risto 1970   Establishment and registration of seed orchards. Folia Forestalia 89
Huttunen, Terho 1970 Suomen puunkäyttö, poistuma ja metsätase vuosina 1968–70. Wood consumption, total drain and forest balance in Filnland in 1968–70. Folia Forestalia 90
Harstela, Pertti & Ruoste, Teemu 1970 Kokonaisten puiden esijuonto kaksirumpuvintturilla käytävä- ja riviharvennuksessa. Laitteiden ja menetelmien kehittelyä sekä tuotoskokeita. Preliminary full-tree skidding by two-drum winch in strip and row thinning. Folia Forestalia 91
Hakkila, Pentti & Rikkonen, Pentti 1970 Kuusitukit puumassan raaka-aineena. Spruce saw logs as raw material of pulp. Folia Forestalia 92
Löyttyniemi, Kari 1970 Havupunkin ja kuusen neulaspunkin torjunta. Control of mites Oligonychus ununguis and Nalepella haarlovi var. piceae-abietis. Folia Forestalia 93
Tiihonen, Paavo 1970 Puutavaralajitaulukot 5. Koivun uudet paperipuutaulukot. Sortentafeln 5. Neue Papierholztafeln für Birke. Folia Forestalia 94
Rajala, Jorma 1970 Nykymetsiköiden kasvuprosentti Suomen eteläpuoliskossa vuosina 1964–68.   Folia Forestalia 95
  1970 Metsätilastollinen vuosikirja 1969. Yearbook of forest statistics 1969. Folia Forestalia 96
Numminen, Juhani 1970 Suomen metsien kokonaispoistuman lyhytjaksoinen ennustaminen. Short-term forecasting of the total drain from Finland´s forests. Folia Forestalia 97
Nousiainen, Juhani, Sorsa, Jukka & Tiihonen, Paavo 1970 Mänty- ja kuusitukkipuiden kuutioimismenetelmä. Eine Methode zur Massenermittlung von Kiefern- und Fichtenblochholz. Folia Forestalia 98
Vuokila, Yrjö 1971 Harvennusmallit luontaisesti syntyneille männiköille ja kuusikoille. Thinning models for natural pine and spruce stands in Finland. Folia Forestalia 99
Leinonen, Esko & Pullinen, Kalevi 1971 Tilavuuspaino-otanta kuitupuun mittauksessa. Green density sampling in pulpwood scaling. Folia Forestalia 100
  1971   IUFRO, Section 31, Working Group 4: Forecasting in forestry and timber economy. Folia Forestalia 101
Väänänen, Sulo 1971 Yksityismetsien kantohinnat hakkuuvuonna 1969/70. Stumpage prices in private forests during cutting season 1969/70. Folia Forestalia 102
Ahonen Matti 1971 Tutkimuksia kanto- ja juuripuun korjuusta. I. Kokeilu puiden kaatamissesta juurakkoineen. Studies on the harvesting of stumps and roots in Finland I. Experiment with the felling of trees with their rootstock. Folia Forestalia 103
Oskarsson, Ole 1971 Plusmetsiköiden valintaero ja jalostusvoiton ennuste. Selection differential and the estimation of genetic gain in plus stands. Folia Forestalia 104
Harstela, Pertti 1971 Työjärjestyksen vaikutus tynkäkarsitun ja likipituisen kuusikuitupuun teossa. The effect of the sequence of work on the preparation of approximately 3-m, roughlimbed spruce pulpwood. Folia Forestalia 105
Vehviläinen, Hannu 1971 Metsätyömiesten moottorisaha-kustannukset 1969–1970. Power-saw costs of forest workers in 1969–1970. Folia Forestalia 106
Uusvaara, Olli 1971 Vaneritehtaan jätepuusta valmistetun hakkeen ominaisuuksista. On the properties of chips prepared from plywood plant waste. Folia Forestalia 107
Hakkila, Pentti 1971 Puutavaran vaurioitumisesta leikkuu-terää korjuutyössä käytettäessä. On the wood damage caused by shear blade in logging work. Folia Forestalia 108
  1971 Metsänviljelykustannusten toimikunnan mietintö. Report of the committee on the costs of forest planting and seeding. Folia Forestalia 109
Kuusela, Kullervo & Salovaara, Alli 1971 Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan, Koillis-Suomen ja Lapin metsävarat vuosina 1969–70. Forest resources in the Forestry Board Districts of Kainuu, Pohjoi-Pohjanmaa, Koillis-Suomi and Lappi in 1969–70. Folia Forestalia 110
Aho, Kauko & Rantapuu, Klaus 1971 Metsätraktorien veto- ja nousukyvystä rinteessä. On slope-elevation performance for forest tractors. Folia Forestalia 111
Ahti, Erkki 1071 Maaveden jännityksen mittaamisesta tensiometrillä. Use of tensiometer in measuring soil water tension. Folia Forestalia 112
Huikari, Olavi & Paavilainen, Eero 1971 Metsänparannustyöt ja luonnon moninaiskäyttö. Forest improvement works and multiple use of narure. Folia Forestalia 113
Virta, Jouko 1971 Yksityismetsänomistajien puunmyytialttius Länsi-Suomessa vuonna 1970. Timbers-sales propensity of private forest owners in western Finland in 1970. Folia Forestalia 114
Heiskanen, Veijo & Rikkonen, Pentti 1971 Tukkien todellisen kiintomitan mittaamisessa käytettävät muunto- ja kuutioimisluvut. Sahatukkien mittaus- ja hinnoittelututkimukseen 1970 perustuvat taulukot   Folia Forestalia 115
Heiskanen, Veijo 1971 Tyvitukkien ja muiden tukkien koesahauksia Pohjois-Suomessa. Test sawings of butt logs and top logs in Northern Finland. Folia Forestalia 116
Tiihonen, Paavo 1971 Suomen pohjoispuoliskon mäntytukkipuusto v. 1969–70. Das Kiefernstarkholz der nördlichen Landeshälfte Finnlands i.J. 1969–70. Folia Forestalia 117
Harstela, Pertti 1971 Moottorisahan tärinän vaikutuksesta työntekijän käsiin. On the effect of motor saw vibration on the hands of forest worker. Folia Forestalia 118
Runeberg, Lorenzo 1971 Muovit paperiteollisuuden raaka-aineena Suomessa. Plastics as a raw-material base for the paper industry in Finland. Folia Forestalia 119
Salo, Esko & Seppälä, Risto 1971 Kiinteistöjen polttoraakapuun käytön väli-inventointi vuosina 1969/70. Fuelwood consumption on farms and in buildings, intermediate inventory, 1969/70. Folia Forestalia 120
Kunnas, Heikki J. 1971 Metsätalouden kansantulo-osuuden laskenta. Forestry in national accounts. Folia Forestalia 121
Kuokkanen, Pentti 1971 Metsänviljelytaimien kasvatuskustannukset vuosina 1969 ja 1972. Costs of growing forest-tree seedlings in nursuries in 1969 and 1972. Folia Forestalia 122
Numminen, Juhani 1971 Puulevyjen käyttö Uudenmaan talousalueella v. 1967 valmistuneissa rakennuksissa. The use of wood-based panels in buildings completed in 1967 in the Uusimaa Economic Region. Folia Forestalia 123
Simula, Markku 1971   An econometric model of the sales of printing and writing paper. Folia Forestalia 124
Seppälä, Risto 1971 Puun korjuuketjujen simulointi. Simulation of timber-harvesting systems. Folia Forestalia 125
Palo, Matti 1971 Valtion metsäteollisuus- ja metsätalousyritysten koordinointi. Coordination of State-owned forestry and forest-industry firms in Finland. Folia Forestalia 126
Huttunen, Terho 1971 Suomen puunkäyttö, poistuma ja metsätase vuosina 1969–71. Wood consumption, total drain and forest balance in Finland in 1969–71. Folia Forestalia 127
Heiskanen, Veijo & Rikkonen, Pentti 1971 Havusahatukkien todellisen kiintomitan määrittäminen latvaläpimitan perusteella. Determination of the true volume of coniferous saw logs on the basis of top diameter. Folia Forestalia 128
Långström, Bo 1971 Insektisidien käyttö havupuiden taimien suojaukseen tukkimiehentäin ( Hylobius abietis L.) tuholta. The use of insectisides for protection of coniferous planting stock against the large pine weevil ( Hylobius abietis L.) Folia Forestalia 129
  1971 Metsätilastollinen vuosikirja 1970. Yearbook of forest statistics 1970. Folia Forestalia 130
Harstela, Pertti 1971 Puunkorjuumenetelmien ergonominen kehitys ja eräät työntekijään kohdistuvat fyysiset vaikutukset. The ergonomic development of the forest work methods and some physic effects on workers. Folia Forestalia 131
Poso, Simo & Kujala, Matti 1971 Ryhmitetty ilmakuva- ja maasto-otanta Inarin, Utsjoen ja Enontekiön metsien inventoinnissa. Groupwise sampling based on photo and field plots in forest inventory of Inari, Utsjoki and Enontekiö. Folia Forestalia 132
Palo, Matti 1971 Metsällisten projektien verkkosuunnittelu. Planning forestry projects by means of network analysis. Folia Forestalia 133
Reunala, Aarne & Tikkanen, Ilpo 1972 Metsätilanomistajat metsätalouden edistämistoiminnan kohteena Keski- Suomessa. Non-farmer forest owners and promotion of private forestry. Folia Forestalia 134
Hakkila, Pentti & Saikku, Olavi 1972 Kuoriprosentin määritys sahanhakkeesta. Measurement of bark percentage in saw mill chips. Folia Forestalia 135
Rummukainen, Ukko 1972 Vesakontorjunta-aineiden ja rikkakasvinhävitteiden käytöstä metsänviljelyaloilla Suomessa vuosina 1969–1970. On the use of brush and weed killers on forest regeneration sites in Finland in 1969–70. Folia Forestalia 136
Mälkönen, Eino 1972 Näkökohtia metsämaan muokkauksesta. Some aspects concerning cultivation of forest soil. Folia Forestalia 137
Viro, P. J. 1972   Die Walddüngung auf finnischen Mineralböden. Folia Forestalia 138
Kaunisto, Seppo 1972 Lannoituksen vaikutus istutuksen onnistumiseen ja luonnontaimien määrään rahkanevalla. Tuloksia Kivisuon koekentältä. Effect of fertilization on successful planting and the number of naturally born seedlings on a fuscum bog at Kivisuo experimental field. Folia Forestalia 139
Ahonen, Matti & Mäkelä, Markku 1972 Juurakoiden irroittaminen maasta pyöräkuormaajilla. Extraction of stump-root systems by wheel loaders. Folia Forestalia 140
Vuokila, Yrjö 1972 Taimiston käsittely puuntuotannolliselta kannalta. Treatment of seedling stands from the viewpoint of production. Folia Forestalia 141
Koivisto, Pentti 1972 Kainuun ja Pohjanmaan talousmänniköiden kehityksestä. On the development of Scots pine stands in central Finland. Folia Forestalia 142
Huovinen, Matti, Silander, Soini, Tiihonen, Paavo & Yli-Hukkala, Juho 1972 Hakkuumiehen määrittämään runkolukuun perustuva leimikon pystymittaus. Stichprobenweise Massenermittlung am stehenden Holz eines ausgezeichneten Bestandes auf Grund von Stammzahlaufnahme durch den Holzfäller. Folia Forestalia 143
Leinonen, Esko 1972 Puutavaran mittaus kuorma- ja otantamenetelmillä. Measurement of timber by the load and sampling methods. Folia Forestalia 144
Leinonen, Esko 1972 Tilavuuspaino-otanta sahatukkien mittauksessa. Green density sampling in sawlog scaling. Folia Forestalia 145
Mäkelä, Markku 1972 Kanto- ja juuripuun kuljetus. Transport of stump and root wood. Folia Forestalia 146
Hakkila, Pentti, Laasasenaho, Jouko & Oittinen, Kari 1972 Korjuuteknisiä oksatietoja. Branch data for logging work. Folia Forestalia 147
Mikkola, Pertti 1972 Metsähukkapuun osuus hakkuupoistumasta Suomessa. Proportion of waste wood in the total cut in Finland. Folia Forestalia 148
Osara, N. A. 1972 Eräitä metsä- ja puutalouden kehitysilmiöitä maailmassa ja Suomessa. Some trends in world forestry with respect to Finland. Folia Forestalia 149
Oskarsson, Ole 1972 Suomalaiset plusmännyt ja pluskuuset. Finnish plus trees of Scots pine and Norway spruce. Folia Forestalia 150
Harstela, Pertti & Valonen, Paavo 1972 Työn tuotos, työntekijän fyysinen kuormittuminen ja tärinäaltistus pelkässä kaadossa. Work output, physical load of the worker and exposure to vibration in felling. Folia Forestalia 151
Keipi, Kari 1972 Lannoituskustannukset ja tuottojen käsittely metsän lannoituksen kannattavuuslaskelmissa Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa. The concept of forest fertilization returns in Norway, Sweden and Finland. Folia Forestalia 152
Vehviläinen, Hannu 1972 Palkkaus ja työolot metsäkonetöissä syksyllä 1971. The working conditions and earnings of forest-machine operators in autumn 1971 in Finland. Folia Forestalia 153
Tiihonen, Paavo 1972 Kiintokuutiometrin käyttöön perustuvat männyn, kuusen ja koivun kuitupuutaulukot. Massentafeln mit dem Festmeter als Masseinheit für Kiefern-, Fichten- und Birkenfaserholz. Folia Forestalia 154
Tiihonen, Paavo 1972 Kiintokuutiometrin käyttöön perustuvat männyn ja kuusen tukkipuutaulukot. Massentafeln mit dem Festmeter als Masseinheit für Kiefern- und Fichtenblochholz. Folia Forestalia 155
Pohtila, Eljas 1972 Tulokset Perä-Pohjolan valtionmailla vuosina 1930–45 tehdyistä kuusiviljelmistä. Results of spruce cultivation from 1930–45 on state-owned lands in Perä-Pohjola. Folia Forestalia 156
Mälkönen, Eino 1972 Hakkuutähteiden talteenoton vaikutus männikön ravinnevaroihin. Effect of harvesting logging residues on the nutrient status of Scoth pine stands. Folia Forestalia 157
Kinnunen, Kaarlo & Lähde, Erkki 1972 Kylvöajankohdan vaikutus kennotaimien kehitykseen ensimmäisen kasvukauden aikana. The effect of sowing time on development during the first growing season of seedlings grown in paper containers. Folia Forestalia 158
Hakkila, Pentti 1972 Oksaraaka-aineen korjuumahdollisuudet Suomessa. Possibilities of harvesting branch raw material in Finland. Folia Forestalia 159
Etholén, Kullervo 1972 Männyn viljelyn tulos Pohjois-Suomessa ja siemenen alkuperä. The succes of artificial regeneration of Scots pine in Northern Finland and origin of seed. Folia Forestalia 160
Huuri, Olavi 1972 Eräiden kloorattujen hiilivetyjen vaikutuksesta männyn taimien alkukehitykseen. The effect of some chlorinated hydrocarbons on the initial development of planted pine seedlings. Folia Forestalia 161
Heiskanen, Veijo, Kuronen, Antero & Tiihonen, Paavo 1972 Rinnankorkeusläpimittaan ja tukkilukuun perustuvat sahapuiden kuutioimistaulukot. Volume tables for saw timber stems based on the breast height diameter and the number of log per stem. Folia Forestalia 162
Kohmo, Ilkka 1972 Nykymetsiköiden kasvuprosentti Suomen pohjoispuolikossa vuosina 1969–70.   Folia Forestalia 163
Laasasenaho, Jouko & Sevola, Yrjö 1972 Havutukkien latvamuotolukujen vaihtelu. The variation in top form quotients of the coniferous logs. Folia Forestalia 164
  1972 Metsätilastollinen vuosikirja 1971. Yearbook of forest statistics 1971. Folia Forestalia 165
Huttunen, Terho 1972 Suomen puunkäyttö, poistuma ja metsätase vuosina 1970–72. Wood consumption, total drain and forest balance in Finland in 1970–72. Folia Forestalia 166
Tiihonen, Paavo 1972 Rinnankorkeusläpimittaan ja pituuteen perustuvat uudet puutavaralajitaulukot. Auf Brusthöhendurchmesser und Höhe gestützte neue Sortimententafeln. Folia Forestalia 167
Runeberg, Lorenzo 1973 Ison-Britannian metsäteollisuus-tuotteiden käytön tulevaisuus. The future for forest-industry products in the United Kingdom. Folia Forestalia 168
Heiskanen, Veijo 1973 Pinon kehysmitan mittaus ja tyhjän tilan vähennys sekä niiden tarkkuus. Measurement of the gross volume of a pile and deduction for empty space and their accuracy. Folia Forestalia 169
Heiskanen, Veijo 1973 Pinotiheysluvun ja pinotiheystekijäin arviointi ja sen tarkkuus. Evaluation of the solid content and the solid content factors and its accuracy. Folia Forestalia 170
Heiskanen, Veijo 1973 Hylkypölkkyjen osuuden arviointi pinomittauksessa. Estimation of the share of waste bolts in pile measurements. Folia Forestalia 171
  1973 Metsäntutkimuslaitoksen päätös puutavaran mittauksessa käytettävistä muuntoluvuista ja kuutioimistaulu-koista 2 päivänä toukokuuta 1969 annetun päätöksen muuttamisesta.   Folia Forestalia 172
Palo, Matti & Pälä, Esko 1973 Markkinapuun alueittaiset hankintamäärät ja kulkuvirrat vuonna 1970 (1964, 1967). Removal and flow of commercial roundwood in Finland during 1970 (1964, 1967), by districts. Folia Forestalia 173
Riikonen, Jorma 1973 Kuitupuun kuoren kutistuminen metsävarastoinnissa. The volymetric shrinkage of pulpwood bark. Folia Forestalia 174
Heikinheimo, Lauri, Heikinheimo, Matti & Reunala, Aarne 1973 Metsätyömiesten ansiot Suomessa ja muissa pohjoismaissa. Earnings of forest workers in Scandinavia, especially in Finland. Folia Forestalia 175
Palo, Matti & Tervo, Mikko 1973 Hakkuumäärien lyhytjaksoinen ennustaminen. Short-term forecasting of cut in Finland. Folia Forestalia 176
Huuri, Olavi 1973 Taimitarhanoston suoritustavan vaikutus kuusen ja männyn taimien alkukehitykseen. The effect of nursery lifting methods on initial development of spruce and pine transplants. Folia Forestalia 177
Leikola, Matti & Raulo, Jyrki 1973 Tutkimuksia taimityyppiluokituksen laatimista varten III. Taimien morfologisten tunnusten muuttuminen kasvukauden aikana. Investigations on the basis for grading nursery stock III. Changes in morphological characteristics of nursery stock during the vegetation period. Folia Forestalia 178
Valonen, Paavo & Ahonen, Matti 1973 Vajaakarsinta ja silmävarainen apteeraus kuusisahapuun teossa. The partial limbing and ocular marking for crosscutting in the preparation of spruce sawlogs. Folia Forestalia 179
Riikonen, Pentti 1973 Havusahatukkien latvamuotoluvut erilaisia läpimittaluokituksia käytettäessä.   Folia Forestalia 180
Heiskanen, Veijo 1973 Havusahatukkien kapeneminen ja latvamuotoluku Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Taper and top form factor of coniferous sawlogs in Kainuu and North Ostrobothnia regions. Folia Forestalia 181
Heiskanen, Veijo & Riikonen, Jorma 1973 Kuitupuun kehysmitta ja pinotiheys autokuljetuksen eri vaiheissa. Piled measure and solid volume content of pulpwood piles in various phases of truck transportation. Folia Forestalia 182
Nikkilä, Heikki 1973 Kylkitiheysmenetelmä kuitupuupinon kiintomitan määrittämisessä. The pile face density method in measuring the solid volume of a pulpwood pile. Folia Forestalia 183
Saikku, Olavi 1973 Lannoituksen vaikutuksesta männyn kuoren määrään kangasmaalla. The effect of fertilization on the amount of the bark of Scotch pine in forest land. Folia Forestalia 184
Asplund, Kaj, Lähde, Erkki & Numminen, Erkki 1973 Vajaasti kypsyneen männyn siemenen kehitys käpyjen varastoinnin aikana. On the development of incompletely ripened seeds of Scots pine in cones under storage. Folia Forestalia 185
Jaatinen, Esko 1973   Recreational utilization of Helsinki´s forests. Folia Forestalia 186
Mäkelä, Markku 1973 Kanto- ja liekopuun korjuu polttoturvesoilta. Harvesting of stump and moor wood from fuel peat bogs. Folia Forestalia 187
Velling, Pirkko 1973 Männyn (Pinus silvestris L.) puuaineen tiheyden fenotyyppisestä ja geneettisestä vaihtelusta. Phenotypic and genetic variation in the wood basic density of Scots pine (Pinus silvestris L.). Folia Forestalia 188
Seppälä, Risto 1973 Yksityismetsänomistajien hakkuukäyttäytyminen Suomen itäosissa. Cutting behaviour of private forest owners in eastern Finland. Folia Forestalia 189
Seppälä, Risto 1973 Raakapuun tarjonnasta Suomessa. On the supply of roundwood in Finland. Folia Forestalia 190
Kuusela, Kullervo & Salovaara, Alli 1974 Ahvenanmaan maakunnan, Helsingin, Lounais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan-Hämeen, Pirkka-Hämeen, Itä-Hämeen, Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan piirimetsälautakunnan metsävarat vuosina 1971–72. Forest resources in the District of Ahvenanmaa, and the Forestry Board Districts of Helsinki, Lounais-Suomi, Satakunta, Uusimaa-Häme, Pirkka-Häme, Itä-Häme, Etelä-Savo and Etelä- Karjala in 1971–72. Folia Forestalia 191
Tiihonen, Paavo 1974 Puutavaralajirakenteen likimääräisarvioinnissa käytettäviä menetelmiä. Methoden für die annähernde Schätzung des Holzsortenstruktur. Folia Forestalia 192
Huttunen, Terho 1974 Suomen sahateollisuus vuonna 1972. The sawmill industry in Finland in 1972. Folia Forestalia 193
Rummukainen, Ukko 1974 Herbisidirakeiden männyn- ja kuusentaimille aiheuttamista kuorivioituksista. On bark damages caused to Scots pine and Norway spruce plantations by granular herbicides. Folia Forestalia 194
  1974 Metsätilastollinen vuosikirja 1972. Yearbook of forest statistics 1972. Folia Forestalia 195
Lähde, Erkki 1974 Kylvösuojan ja kylmästratifioinnin vaikutus männyn siemenen itämiseen. The effect of seed-spot shelters and cold stratification on germination of Pine (Pinus silvestris L.) seed. Folia Forestalia 196
Lähde, Erkki & Kinnunen, Kaarlo 1974 Paperikennon ja turveruukun seinän lujuus ja taimien alkukehitys Pohjois-Suomessa. The relationship between the wall strength of paper and peat pots and the initial development of seedlings in Northern Finland. Folia Forestalia 197
Jaatinen, Esko 1974 Metsäteollisuusyhtiöiden omien metsien hakkuupolitiikan motiivit. Timber cutting motives of forest industry enterprises. Folia Forestalia 198
Leinonen, Esko 1974 Purunäytteeseen perustuvasta kuivapainomittauksesta. Dry-weight scaling based on chip samples. Folia Forestalia 199
Hakkila, Pentti & Mäkelä, Markku 1974 Jatkotutkimuksia Pallarin kantoharvesterista. Further studies of the Pallari Stumpharvester. Folia Forestalia 200
Leikola, Martti & Rikala, Risto 1974 Lannoituksen vaikutus männyn ja kuusen taimien alkukehitykseen kangasmailla. The effect of fertilization on the initial development of pine and spruce on mineral soils. Folia Forestalia 201
Tiihonen, Paavo 1974 Leimikon pystymittauksen tarkistaminen. Zur kontrolle einer am stehenden zum Einschlag ausgezeichneten Holz durchgeführten Messung. Folia Forestalia 202
Kaunisto, Seppo 1974 Männyn kylvöajankohta ojitetulla suolla. Date of direct seeding on drained peatlands. Folia Forestalia 203
Hakkila, Pentti & Kalaja, Hannu 1974 Oksaraaka-aineen kasaus Melroe Bobcat M-600 kuormaajalla. Bunching of branch raw material by Melroe Bobcat M-600 loader. Folia Forestalia 204
Huttunen, Terho 1974 Suomen puunkäyttö, poistuma ja metsätase vuosina 1971–73. Wood consumption, total drain and forest balance in Finland in 1971–73. Folia Forestalia 205
  1974 Metsäntutkimuslaitoksen päätös puutavaran mittauksessa käytettävistä muuntoluvuista ja kuutioimistaulu-koista 2 päivänä toukokuuta 1969 annetun päätöksen muuttamisesta.   Folia Forestalia 206
Kuusela, Kullervo & Salovaara, Alli 1974 Etelä-Karjalan, Pohjois-Savon, Keski-Suomen ja Itä-Savon metsävarat vuonna 1973. Forest resources in the Forestry Board Districts of Etelä-Karjala, Pohjois-Savo, Keski-Suomi and Itä-Savo in 1973. Folia Forestalia 207
Hänninen, Tapani 1974 Harvennusmetsien puustoisuus ja hakkuumahdollisuudet Suomen eteläpuoliskossa. The stocking and cutting possibilities in the thinning and accretion forests in the southern half of Finland . Folia Forestalia 208
Nikkilä, Heikki 1974 Ratapölkkytukkien kuutiointi. Measurement of railwaytie-logs. Folia Forestalia 209
  1974 Hakkuutähteiden talteenoton seurannaisvaikutukset. By-effects of the harvesting of logging residues. Folia Forestalia 210
Tiihonen, Paavo 1974 Mäntypylväiden kuutioimismenetelmä. Eine Kubierungsmethode für Kiefernmastholz. Folia Forestalia 211
Kinnunen, Kaarlo, Lind, Juha & Läde, Erkki 1974 Eri ajankohtina istutettujen männyn kennotaimien alkukehitys Pohjois-Suomessa. Initial development of Scots pine paper pot seedlings planted on different dates in northern Finland. Folia Forestalia 212
Etholén, Kullervo 1974 Kaatoajankohdan vaikutus koivun ja haavan vesomiseen taimiston hoitoaloilla Pohjois-Suomessa. The effect of felling time on the sprouting of Betula pubescens and Populus tremula in the seedling stands in northern Finland. Folia Forestalia 213
Heiskanen, Veijo & Riikonen, Jorma 1974 Tukkien lajittelu sahaukseen kuoren päältä mitatun läpimitan perusteella. Sorting of logs according to the top diameter on bark. Folia Forestalia 214
Harstela, Pertti & Takalo, Sauli 1974 Kokeita oksaraaka-aineen kuormauksesta ja kuljetuksesta. Experiments on loading and transportation of branch raw material. Folia Forestalia 215
Wilhelmsen, Gunnar 1974 Puutavaran käsittely.   Folia Forestalia 216
Rikkonen, Pentti 1974 Koivuvaneritukkien kuutiointi. Calculation of the volume of birch veneer logs. Folia Forestalia 217
Nisula, Pentti 1974 Makroilmaston vaikutus varastoidun pinotavaran painoon. Effect of macroclimate on the weight of stored cordwood. Folia Forestalia 218
Huttunen, Terho 1974 Suomen puunkäyttö, poistuma ja metsätase vuosina 1972–74. Wood consumption, total drain and forest balance in Finland in 1972–74. Folia Forestalia 219
Nisula, Pentti 1974 Eräs herbisidien levityslaite. An apparatus for the application of herbisides. Folia Forestalia 220
Penttilä, Simo & Hämäläinen, Jouko 1975 Päiväansio ja työn tuotos urakkapalkkaisessa istutustyössä 1972. Daily earnings and work output in piece rate planting in Finland 1972. Folia Forestalia 221
Järveläinen, Veli-Pekka 1975 Yksityismetsänomistajien metsätaloudellinen käyttäytyminen. Forestry behaviour of private forest owners in Finland. Folia Forestalia 222
Heino, Jan 1975 Finlands stadsägda skogar betraktade speciellt ur friluftssynvinkel.   Folia Forestalia 223
Hakkila, Pentti 1975 Kanto ja juuripuun kuoriprosentti, puuaineen tiheys ja asetoniuutteitten määrä. Bark percentage, basic density, and amount of acetone extractives in stump and root wood. Folia Forestalia 224
  1975 Metsätilastollinen vuosikirja 1973. Yearbook of forest statistics 1973. Folia Forestalia 225
Långström, Bo 1975 Eräiden insektisidien testaus tukkimiehentäin, Hylobius abietis L. (Col., Curculionidae), tuhojen torjumiseksi. Testing of some insecticides for the control of damages caused by the large pine weevil, Hylobius abietis L. (Col., Curculionidae). Folia Forestalia 226
Heiskanen, Veijo 1975 Kuitupuun latvaläpimittaan perustuva työmittausmenetelmä ("pölkkymenetelmä"). A wage- payment measuring method based on pulpwood top diameter (Bolt method). Folia Forestalia 227
Nisula, Pentti 1975 Liikkuva sadetuslaitteisto. Revolving Sprinkler. Folia Forestalia 228
Heiskanen, Veijo & Rikkonen, Pentti 1975 Sahatukkien todellisen kiintomitan määrittämismenetelmät . Methods for the measurement of softwood sawlogs. Folia Forestalia 229
Kauppila, Aulikki & Lähde, Erkki 1975 Koetuloksia maan käsittelyn vaikutuksesta metsämaan ominaisuuksiin Pohjois-Suomessa. On the effects of soil treatments on forest soil properties in North-Finland. Folia Forestalia 230
Uusvaara, Olli & Löyttyniemi, Kari 1975 Tikaskuoriaisen (Trypodendron lineatum Oliv.,Col., Scolytidae) aiheuttaman vioituksen vaikutus sahatavaran laatuun ja arvoon. Effect of injury caused by the ambrosia beetle (Trypodendron lineatum Oliv., Col., Scolytidae) on sawn timber quality and value. Folia Forestalia 231
Ervasti, Seppo & Kuusela, Kullervo 1975 Suomen metsätase vuosina 1965–72 ja metsäteollisuuden raaka-ainenäkymät vuoteen 2000. Forest balance of Finland in 1965–72 and the prospects of industrial wood until 2000. Folia Forestalia 232
Laasasenaho, Jouko 1975 Runkopuun saannon riippuvuus kannon korkeudesta ja latvan katkaisuläpimitasta. Dependence of the amount of harvestable timber upon the stump height and the toplogging diameter. Folia Forestalia 233
Uusvaara, Olli & Heiskanen, Veijo 1975 Sahanhakkeen valmistus, käsittely, mittaus ja laadun määritys Suomessa. Preparation, handling, measurement and quality determination of sawmill chips in Finland. Folia Forestalia 234
Kaunisto, Seppo 1975 Jyrsintämuokkaus ja lannoitus männyn ja kuusen kylvön yhteydessä turvemaalla. Rotavation and fertilization in connection with direct seeding of Scots pine and Norway spruce on peat greenhouse experiments. Folia Forestalia 235
Heiskanen, Veijo & Salmi, Juhani 1975 Kuitupuupinon kiintotilavuuden määritystä koskevia tutkimuksia. Mutkainen lehtikuitupuu, järeä kuitupuu sekä likipituinen havukuitupuu. Studies on the determination of the solid volume of a pulpwood pile. Crooked broadleaved pulpwood, large-sized pulpwood and coniferous pulpwood of approximate length. Folia Forestalia 236
Mäkelä, Markku 1975 Oksaraaka-aineen kasaus ja kuljetus. Bunching and transportation of branch raw material. Folia Forestalia 237
Ruokonen, Mirja 1975 Lehtien kautta annetun fenoksiherbisidin käyttäytyminen kasvissa. Kirjallisuuteen perustuva tarkastelu. The behaviour of leaf-applied phenoxy-herbicides in plants. A study based on literature. Folia Forestalia 238
Paavilainen, Eero 1975 Koetuloksia lannoituksen vaikutuksesta korpikuusikossa. On the response to fertilizer application of Norway spruce growing on peat. Folia Forestalia 239
Hakkila, Pentti, Kalaja, Hannu & Mäkelä, Markku 1975 Kokopuunkäyttö pienpuuongelman ratkaisuna. Full tree utilization as a solution to the problem of small-sized trees. Folia Forestalia 240
Ipatiev, Victor & Paavilainen, Eero 1975 Lannoituksen vaikutuksen kestoaika vanhassa tupasvillarämeen männikössä. Duration of the effect of fertilization in an old pine stand on a cottongrass pine swamp. Folia Forestalia 241
Harstela, Pertti 1975 Työn tuotos ja työntekijän kuormittuminen vyöhykekasaus-menetelmää käytettäessä. The effect of bunching into zones on productivity and strain of the worker cutting pulpwood. Folia Forestalia 242
Valonen, Paavo 1975 Tekomiehen fyysinen kuormitus kehittyneissä työvaltaisissa kuitupuun tekomenetelmissä . The physical strain on the logger in advanced labour intensive pulpwood preparation methods. Folia Forestalia 243
Lehtonen, Eero 1975 Kourakuormauksen oppiminen. Learning of grapple loading. Folia Forestalia 244
Nisula, Pentti 1975 Kantoloukku. Stump Crusher. Folia Forestalia 245
Gustavsen, Hans G. & Lipas, Erkki 1975 Lannoituksella saatavan kasvunlisäyksen riippuvuus annetusta typpimäärästä. Effect of nitrogen dosage on fertilizer response. Folia Forestalia 246
Vuokila, Yrjö 1975 Nuoren istutuskuusikon harvennus puuntuotannollisena ongelmana. Thinning of young spruce plantations as a problem of timber production. Folia Forestalia 247
Kurkela, Timo & Norokorpi, Yrjö 1975 Kuusen lumikaristesienen (Lophophacidium hyperboreum Lagerb.) esiintyminen Suomessa. Occurrence of spruce snow blight fungus, Lophophacidium hyperboreum Lagerb. in Finland. Folia Forestalia 248
Hakkila, Pentti & Mäkelä, Markku 1975 Pallarin vesakkoharvesteri. Pallari Bushharvester. Folia Forestalia 249
Heiskanen, Veijo & Rikkonen, Pentti 1975 Havusahatukkien kuoren määrä ja siihen vaikuttavat tekijät. Bark amount in coniferous sawlogs and factors affecting it. Folia Forestalia 250
Heiskanen, Veijo 1975 Havusahatukkeja koskevia arvolaskelmia vuosina 1974–1975. Value calculations for softwood sawlogs in 1974–1975. Folia Forestalia 251
Raulo, Jyrki & Mälkönen, Eino 1975 Koivun luontainen uudistuminen muokatulla kangasmaalla. Natural regeneration of birch (Betula verrucosa Ehrh. and. B. pubescens Ehrh.) on tilled mineral soil. Folia Forestalia 252
Appelroth, S-E. 1975 Työntutkimus Lamu kylvökoneesta. Work Study of the Lamu Seeding Machine. Folia Forestalia 253
Kärkkäinen, Matti 1976 Havutukkien kiintomittaus-menetelmän seurantajärjestelmä. A control method for the measurement of pine and spruce logs. Folia Forestalia 254
  1976 Metsätilastollinen vuosikirja 1974. Yearbook of forest statistics 1974. Folia Forestalia 255
Hakkila, Pentti, Kalaja, Hannu & Schildt, Yrjö 1976 Bobcat M-721 kaatokasauskone männikön ensiharvennuksessa. Bobcat M 721 fellerbuncher in early thinning of Scots pine. Folia Forestalia 256
Velling, Pirkko 1976 Mänty ja kuusiprovenienssien puuaineen tiheyden vaihtelusta. The wood basic density variation of pine and spruce provenances. Folia Forestalia 257
Nisula, Pentti 1976 Muovihuoneen sadetuskone. A sprinkler for a plastic greenhouse. Folia Forestalia 258
Uusitalo, Matti 1976 Puun kasvatuksen kulut vuosina 1972 ja 1973. Costs of timber production in Finland in 1972 and 1973. Folia Forestalia 259
Harstela, Pertti 1976 Työn tuotos ja työntekijän kuormittuminen tehtäessä kuitupuuta liukupuomikuormausta varten. Work output and the worker's strain in cutting pulpwood for slide boom loading. Folia Forestalia 260
Lehtonen, Eero 1976 Pienpuun kaato moottori ja raivaussahoihin perustuvilla laitteilla. Felling of small size trees with felling devices based the chain saw and clearing saw. Folia Forestalia 261
Saikku, Olli & Rikkonen, Pentti 1976 Kuitupuun kuoren määrä ja siihen vaikuttavat tekijät Bark amount of pulpwood and factors affecting it. Folia Forestalia 262
Saarnio, Reino 1976 Viljeltyjen visakoivikoiden laatu ja kehitys Etelä Suomessa. The quality and development of cultivated curly birch (Betula verrucosa f. carelica Sok.) stands in southern Finland. Folia Forestalia 263
Vuokila, Yrjö 1976 Ensiharvennuskertymä. Yield from the first thinning. Folia Forestalia 264
Huuri, Olavi 1976 Kallistumisilmiö istutusmänniköissä; tiedustelun tuloksia Tilting of planted pines; survey results. Folia Forestalia 265
  1976   Proposed tree breeding programme in Finland 1976–1985. Abbreviation of the report issued by the Tree Breeding Committee (Committee Report 1975:25). Folia Forestalia 266
Parviainen, Jari 1976 Taimien juurten leikkaaminen kasvatuksen ja istutuksen yhteydessä. Kirjallisuuteen perustuva tarkastelu. Root pruning in the nursery and at planting. A study based on literature. Folia Forestalia 267
Parviainen, Jari 1976 Männyn eri taimilajien juuriston alkukehitys. Initial development of root systems of various types of nursery stock for Scots pine. Folia Forestalia 268
Seppälä, H. 1976 Metsäsektorin alueellinen merkitys Suomessa Regional importance of the forest sector in Finland. Folia Forestalia 269
Virtanen, Jaakko 1976 Metsänomistaja tienrakennuttajana The role of the forest owners in logging roads construction. Folia Forestalia 270
Elovirta, Pertti 1976 Metsätalouden työvoiman tarjonta Suomessa 1945–1974 ja ennuste vuosille 1975–1985. Forest labour supply in Finland 1945–1974 and a forecast to years 1975–1985. Folia Forestalia 271
Paavilainen, Eero 1976 Typpilannoitus ohutturpeisilla piensararämeillä. Nitrogen fertilization on shallow peated Carex globularis pine swamps. Folia Forestalia 272
Simola, Paavo & Mäkelä, Markku 1976 Rasiinkaato kokopuiden korjuussa. Leaf seasoning method in whole tree logging. Folia Forestalia 273
Kuusela, Kullervo & Salminen, Sakari 1976 Pohjois Karjalan metsävarat vuosina 1973–74, Etelä Pohjanmaan, Vaasan ja Keski Pohjanmaan vuonna 1974 sekä Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan vuonna 1975. Forest resources in the Forestry Board Districts of Pohjois Karjala in 1973–74, Etelä-Pohjanmaa, Vaasa and Keski Pohjanmaa in 1974, Kainuu and Pohjois-Pohjanmaa in 1975. Folia Forestalia 274
Runeberg, L. 1976 Driftsresultatet från Skogsforsknings- institutets företagsekonomiska forskningsskogar åren 1945–74. The business economics result from the Forest Research Institute´s research forests 1945–74. Folia Forestalia 275
Iisalo, Pentti, Sorsa, Jukka & Tiihonen, Paavo 1976 Suomen metsien rakenteen seurantamenetelmä. Eine Methode zur laufenden Überprüfung der Struktur der Wälder Finnlands. Folia Forestalia 276
Huttunen, Terho 1976 Suomen puunkäyttö, poistuma ja metsätase vuosina 1973–75. Wood consumption, total drain and forest balance in Finland, 1973–75. Folia Forestalia 277
Juslin, Heikki 1976 Metsäalan toimihenkilöiden täydennyskoulutustarve. The need for future education in forestry. Folia Forestalia 278
Raulo, Jyrki & Lähde, Erkki 1976 Ennakkotuloksia rauduskoivun kylvökokeista Lapissa. Preliminary results on sowing experiments with Betula pendula Roth in Finnish Lapland. Folia Forestalia 279
Heiskanen, Veijo 1976 Havusahatukkien kuorelliset keskusmuotoluvut. Middle form factors of pine and spruce sawlogs. Folia Forestalia 280
Vuokila, Yrjö 1976 Karsimisen vaikutus männyn ja koivun terveystilaan. Effect of green pruning on the health of pine and birch. Folia Forestalia 281
Vuokila, Yrjö 1976 Pystypuun kairaus vikojen aiheuttajana. The boring of standing trees as a source of defects. Folia Forestalia 282
Pajunen, Leevi 1976 Metsurin työvälinekustannukset 1975–1976. Forest worker's equipment costs 1975–1976. Folia Forestalia 283
Juutinen, Paavo, Kurkela, Timo & Lilja, Sakari 1976 Ruohokaskas, Cicadella viridis (L.), lehtipuun vioittajana sekä vioitusten sienisaastunta. Cicadella viridis (L.) as a wounder of hardwood saplings and infection of wounds by pathogenic fungi. Folia Forestalia 284
Nyrhinen, Timo 1976 Kaksivaiheisen metsän inventoinnin koe Lounais Suomessa A test of two step forest inventory in South West Finland. Folia Forestalia 285
Kärkkäinen, Matti 1976 Pohjoissuomalaisen koivukuitupuun tilavuusmittauksia. Volume measurement of birch pulpwood in Northern Finland. Folia Forestalia 286
Heiskanen, Veijo & Salmi, Juhani 1976 Koivutukkien latvamuotoluvut ja yksikkökuutiot. Top form factors and unit volumes of birch logs. Folia Forestalia 287
Leikola, Matti 1976 Taimitarhamaan lämpöolot muovihuoneessa ja avomaalla. Soil temperature conditions in plastic greenhouse and in open nursery. Folia Forestalia 288
Lehikoinen, Tapio 1976 Pohjois ja Etelä Suomen väliset kantohintaerot. Stumpage price differences between Northern and Southern Finland. Folia Forestalia 289
Heiskanen, Veijo 1976 Tarkistetut havusahatukkien kuorelliset yksikkökuutioluvut. The checked unit volumes for pine and spruce sawlogs. Folia Forestalia 290
Uusitalo, Matti 1976 Puun kasvatuksen kulut vuosina 1972–74. Costs of timber production in Finland in 1972–74. Folia Forestalia 291
Hakkila, Pentti 1976 Kantopuu metsäteollisuuden raakaaineena. Stumpwood as industrial raw marerial. Folia Forestalia 292
Lehtonen, Irja 1976 Puu polttoaineena. Kirjallisuuteen perustuva tarkastelu. Wood as a fuel. A study based on literature. Folia Forestalia 293
Harstela, Pertti & Tervo, Leo 1976 Männyn taimikon ja riukuasteen metsikön korjuun tuotos ja ergonomia. Work output and ergonomical aspects in harvesting of sapling and polestage stands (Scots pine). Folia Forestalia 294
  1976 Metsätilastollinen vuosikirja 1975. Yearbook of Forest Statistics 1975. Folia Forestalia 295
Heiskanen, Veijo 1977 EteläSuomen ja PohjoisSuomen puutavaran laatuerot. Quality differences of timber between Southern and Northern Finland. Folia Forestalia 296
Paavilainen, Eero & Virtanen, Jaakko 1977 Metsänlannoituksen vaikutuksen riippuvuus levitysmenetelmästä. Effect of spreading method on forest fertilization results. Folia Forestalia 297
Vuokila, Yrjö 1977 Harsintaharvennus puuntuotantoon vaikuttavana tekijanä. Selective thinning from above as a factor of growth and yield. Folia Forestalia 298
Vuokila, Yrjö 1977 Hyvän kasvupaikan haavikoiden kasvukyvystä. On the growth capacity of aspen stands on good sites. Folia Forestalia 299
Paavilainen, Eero 1977 Helppoliukoisten lannoitteiden vaikutuksen riippuvuus levitysajan kohdasta turvemaalla. Effect of application time on growth response to easily dissolving fertilizers on peatlands. Folia Forestalia 300
Tiihonen, Paavo 1977 Männyn ja kuusen tukkipuutaulukot. Tukkien minimiläpimittaluokka männyllä 13 cm ja kuusella 13 ja 15 cm. Massentafeln für Kiefern und Fichtenblochholz. Mindestdurchmesserklassen der Blöcher für Kiefer 13 cm und für Fichte 13 und 15 cm. Folia Forestalia 301
Simola, Paavo 1977 Pienikokoisen lehtipuuston biomassa. The biomass of small sized hardwood trees. Folia Forestalia 302
Vuokila, Yrjö 1977 Talvikkityypin puumuotannollinen asema metsätyyppijärjestelmässä. Position of the Pyrola rype in the forest site type system of Cajander. Folia Forestalia 303
Puro, Tiina 1977 Operaatio metsänlannoitus Il. Tuloksia uusintalannoituksesta. Results of the second tertilization with nitrogen. Folia Forestalia 304
Virtanen, Jaakko & Ylinen, Mikko 1977 Ojitusalueiden lentolannoitus. Aerial spreading of fertilizers on peatlands. Folia Forestalia 305
Astorga, S. & Luis, E. 1977 Jätepuun käytön tehostamis-mahdollisuudet Suomessa. Osa 1. Effectuating possibilities of waste wood utilization in Finland. Step 1. Folia Forestalia 306
Kilkki, Pekka, Kuusela, Kullervo & Siitonen, Markku 1977 Puuntuotanto ohjelmat Etelä-Suomen piirimetsälautakuntien alueille. Timber production programs for the forestry board districts of Southern Finland. Folia Forestalia 307
Huttunen, Terho 1977 Suomen puunkäyttö, poistuma ja metsätase 1974–76. Wood consumption, total drain and forest balance in Finland, 1974–76. Folia Forestalia 308
Mäkelä, Markku 1977 Hakkuutähteen ominaisuuksien muuttuminen. Changes in the quality of logging residues. Folia Forestalia 309
Harstela, Pertti, Järvinen, Juhani, Tervo, Leo & Aholainen, Raimo 1977 Tutkimus eräistä harvennushakkuu-menetelmistä (Levälleen teko ja LEKA menetelmä). The study of some short wood methods of cutting in thinnings ( Cutting without bunching and SCAPE method ) . Folia Forestalia 310
Takalo, Sauli & Sauvala, Kari 1977 Havaintoja metsurin suojainten kestävyydestä ja sen mittaamisesta. Observations on the durability and testing of protective clothing for chain saw workers. Folia Forestalia 311
Leikola, Matti, Metsämuuronen, M., Räsänen, Pentti & Taimisto, Erkki 1977 Männyn viljelytaimistojen kehitys Lounais Suomessa vv 1967–1975. The development of Scots pine plantations in south western Finland in 1967–1975. Folia Forestalia 312
Kolari, Kimmo, Paavilainen, Eero & Raitio, Hannu 1977 Männyn juuristosuhteista Kivisuon kasvuhäiriöalueella. Pine root condition and growth disturbances. Folia Forestalia 313
Anttila, Tuula & Lähde, Erkki 1977 Lannoituksen vaikutus paperi-kennoissa kasvatettujen männyn taimien kehitykseen taimitarhassa. Effect of fertilization on the development of containerized pine seedlings in a nursery. Folia Forestalia 314
Kanninen, Kaija 1977 Palkkausmuodot ja niiden vaikutus metsätöissä. Forms of remuneration and their influence on forest work. Folia Forestalia 315
Mäkelä, Markku 1977 Leimikoittainen metsätähdemäärä. The amounts of logging residues and stump and root wood at certain work sites. Folia Forestalia 316
Kaunisto, Seppo 1977 Ojituksen tehokkuuden ja lannoituksen vaikutus männyn viljelytaimistojen kehitykseen karuilla avosoilla. Effect of drainage intensity and fertilization on the development of pine plantations on oligotrophic treeless Sphagnum bogs. Folia Forestalia 317
Kinnunen, Kaarlo 1977 Istutuksen onnistuminen ja taimistojen alkukehitys Länsi Suomen yksityismetsissä . The survival and initial development of plants in private forests in western Finland. Folia Forestalia 318
Ferm, Ari & Pohtila, Eljas 1977 Pintakasvillisuuden kehittyminen ja muokkausjäljen tasoittuminen auratuilla metsänuudistusaloilla Lapissa. Succession of ground vegetation and levelling of ploughed tracks on reforestation areas in Finnish Lapland. Folia Forestalia 319
Kuusela, Kullervo 1977 Suomen metsien kasvu ja puutavara-lajirakenne sekä niiden alueellisuus vuosina 1970–1976. Increment and timber assortment structure and their regionality of the forests of Finland in 1970 -1976. Folia Forestalia 320
Heikinheimo, Lauri, Jaatinen, Esko, Kellomäki, Seppo, Lovén, Lasse & Saastamoinen, Olli 1977 Metsien virkistyskäyttö Suomessa. Esitutkimusraportti. Forest recreation in Finiand. Pilot study. Folia Forestalia 321
Talkamo, Tero 1977 Markkinapuun alueittaiset hankintamäärät ja kulkuvirrat vuonna 1973 (1970). Removal and flow of commercial roundwood in Finland during 1973 (1970) by districts. Folia Forestalia 322
Erkkilä, Pentti, Silander, Soini, Tiihonen, Paavo & Örn, Jouko 1977 Pystymittaus ja runkojen luku hakkuupalkan laskentaperusteina työvaikeuspalstalla. Massenermittlung am stehenden Holz und Stammzahl als Unrerlage für die Berechnung des Arbeitslohns auf grösseren Schlaglosen mit gleichmässigen Arbeitsbedingungen. Folia Forestalia 323
Vuokila, Yrjö 1977 Puolukkatyyppi kuusen kasvupaikkana. Vaccinium type as a spruce site. Folia Forestalia 324
Raulo, Jyrki & Lähde, Erkki 1977 Rauduskoivun istutustuloksia Lapissa. Reforestation results with Betula pendula Roth in Finnish Lapland. Folia Forestalia 325
Paavilainen, Eero 1977 Männyn istutus suopeltojen metsityksessä. Planting of Scots pine in afforestation of abandoned swampy fields. Folia Forestalia 326
Paavilainen, Eero 1977 Jatkolannoitus vähäravinteisilla rämeillä. Ennakkotuloksia. Refertilization on oligotrophic pine swamps. Preliminary results. Folia Forestalia 327
Laitinen, Jorma & Takalo, Sauli 1977 Moottorisahavintturin käytöstä pienten puiden ja tukkien esijuonnossa. Preliminary skidding of small trees and sawlogs by power saw winch. Folia Forestalia 328
Kinnunen, Kaarlo & Linnimäki, Jorma 1977 Metsänuudistamisen onnistuminen ja taimistojen alkukehitys Pohjois Karjalassa. Success of forest regeneration and initial development of sapling stands in northern Karelia. Folia Forestalia 329
Huttunen, Terho 1977 Suomen puunkäyttö, poistuma ja metsätase 1975–77. Wood consumption, total drain and forest balance in Finland, 1975–77. Folia Forestalia 330
Gustavsen, Hans G. 1977 Valtakunnalliset kuutiokasvuyhtälöt. Finnish volume increment functions. Folia Forestalia 331
Helander, Matti & Simula, Anna Leena 1977 Metsäalan toimihenkilöiden kysyntä ja tarjonta vuoteen 1985. Demand and supply of professional forestry staff by 1985. Folia Forestalia 332
Hakkila, Pentti, Kalaja, Hannu, Salakari, Martti & Valonen, Paavo 1977 Kokopuuna korjuu männikön ensiharvennuksessa. Whole tree harvesting in the early thinning of pine. Folia Forestalia 333
Järveläinen, Veli Pekka 1978 Mielipiteet yksityismetsätaloudessa. Metsänomistajien ja metsäammatti-miesten käsityksiä metsätaloudesta ja sen edistämisestä. Opinions in Finnish private forestry. On the opinions of the private forest owners and the forestry experts concerning forestry and its promotion. Folia Forestalia 334
Juutinen, Paavo 1978 Kuitupuupinot pystynävertäjän (Tomicus piniperda L.) lisääntymis paikkoina Pohjois Suomessa. Pulpwood stacks as breeding sites for pine shoot beetle (Tomicus piniperda L.) in northern Finland. Folia Forestalia 335
Kärkkäinen, Matti 1978 Menetelmiä likipituisten kuitupuu-pölkkyjen keskipituuden mittaamiseksi. Methods for measuring the average length of pulpwood bolts estimated during logging by eye. Folia Forestalia 336
Kuusela, Kullervo & Salminen, Sakari 1978 Koillis Suomen metsävarat vuonna 1976 ja Lapin metsävarat vuosina 1970 ja 1974–76. Forest resources in the Forestry Board Districts of Koillis Suomi in 1976 and Lappi in 1970 and 1974–76. Folia Forestalia 337
Lähde, Erkki 1978 Välivarastoinnin vaikutus männyn paakkutaimien viljelyn onnistumiseen. Effect of intermediate storage of containerized Scots pine planting stock on reforestation success. Folia Forestalia 338
Teivainen, Terttu 1978 Eräiden poppelikloonien myyrätuhoalttius ruokintakokeiden mukaan. Resistance of some poplar clones to vole damage through feeding experiments. Folia Forestalia 339
Laitinen, Jorma & Takalo, Sauli 1978 Kantokäsittelylaittein varustettujen raivaussahojen vertailua. Comparision of clearing saws equipped with stump spraying devices. Folia Forestalia 340
Uusvaara, Olli 1978 Teollisuushakkeen ja purun painomittaus. Weight scaling of industrial chips and sawdust. Folia Forestalia 341
Hakkila, Pentti 1978 Pienpuun korjuu polttoaineeksi. Harvesting small sized wood for fuel. Folia Forestalia 342
Paavilainen, Eero 1978 PK lannoitus Lapin ojitetuilla rämeillä. Ennakkotuloksia. PK fertilization on drained pine swamps in Lapland. Preliminary results. Folia Forestalia 343
Lehtonen, Irja, Pekkala, Osmo & Uusvaara, Olli 1978 Tervalepän (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) ja raidan (Salix caprea L.) puu ja massateknisiä ominaisuuksia. Technical properties of black alder (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) and great sallow (Salix caprea L.) wood and pulp. Folia Forestalia 344
  1978 Metsätilastollinen vuosikirja 1976. Yearbook of Forest Statistics 1976. Folia Forestalia 345
Parviainen, Jari 1978 Taimisto ja riukuvaiheen männikön harvennus. Durchforstung im Kiefernbestand in der Jungwuchs und Stangenholzphase. Folia Forestalia 346
Vuorinen, Heikki 1978 Metsätraktorin kuljettajan kuormittumisen mittausmahdol-lisuudet. Possibilities of measuring the strain on forest tractor drivers. Folia Forestalia 347
Löyttyniemi, Kari 1978 Metsänlannoituksen vaikutuksesta ytimennävertäjiin (Tomicus spp., Col, Scolytidae). Effect of forest fertilization on pine shoot beetles (Tomicus spp., Col., Scolytidae). Folia Forestalia 348
Metsämuuronen, Markku, Kaila, Simo & Räsänen, Pentti K. 1978 Männyn paakkutaimien alkukehitys vuoden 1973 istutuksissa. First year planting results with containerized Scots pine seedlings in 1973. Folia Forestalia 349
Oikarinen, Matti 1978 Viljelysmetsiköiden puuston vaihtelu ja kasvukoealojen edustavuus. Variations in growing stock in cultivated stands and the representation of growth sample plots Folia Forestalia 350
Heikkilä, Risto 1978 Mäntykuitupuupinojen suojaaminen pystynävertäjän iskeytyrnistä vastaan Pohjois-Suomessa. Protection of pine pulpwood stacks against the common pine-shoot beetle in northern Finland. Folia Forestalia 351
Saramäki, Jussi 1978 Kainuun vajaapuustoisten kuusikoiden lannoitus ja sen kannattavuus. Profitability of fertilization in the understocked spruce stands of Kainuu, Finland. Folia Forestalia 352
Päivinen, Risto 1978 Kapenemis- ja kuorimallit männylle, kuuselle ja koivulle. Taper and bark thickness models for pine, spruce and birch. Folia Forestalia 353
Järveläinen, Veli-Pekka 1978 Yksityismetsätalouden seuranta. Metsälöotokseen perustuvan tietojärjestelmän kokeilu. Monitoring the development of Finnish private forestry. A test of an information system based on a sample of forest holdings. Folia Forestalia 354
Kärkkäinen, Matti & Salmi, Juhani 1978 Tutkimuksia haapatukkien mittauksesta ja teknisistä ominaisuuksista. Studies on the measurement and technical properties of aspen logs. Folia Forestalia 355
Hyppönen, Mikko & Roiko-Jokela, Pentti 1978 Koepuiden mittauksen tarkkuus ja tehokkuus. On the accuracy and effectivity of measuring sample trees. Folia Forestalia 356
Uusitalo, Matti 1978 Alueittaiset kantorahatulot vuosina 1970–75. Regional gross stumpage earnings in Finland in 1970–75. Folia Forestalia 357
Mattila, Eero & Helle, Timo: 1978 Keskisen poronhoitoalueen talvilaidunten inventointi. Inventory of winter ranges of semi domestic reindeer in Finnish Central Lapland. Folia Forestalia 358
Hannelius, Simo 1978 Istutuskuusikon tiheys–tuotoksen ja edullisuuden tarkastelua. Initial tree spacing in Norway spruce timber growing - an appraisal of yield and profitability. Folia Forestalia 359
Jakkila, Jouko & Pohtila, Eljas 1978 Perkauksen vaikutus taimiston kehitykseen Lapissa. Effect of cleaning on development of sapling stands in Lapland. Folia Forestalia 360
Kyttälä, Timo 1978 Työn organisointimahdollisuudet puunkorjuussa. Aspects of work organizing in logging. Folia Forestalia 361
Kukkola, Mikko 1978 Lannoituksen vaikutus eri latvuskerrosten puiden kasvuun mustikkatyypin kuusikossa. Effect of fertilization on the growth of different tree classes in a spruce stand on Myrtillus-site. Folia Forestalia 362
Mielikäinen, Kari 1978 Puun kasvun ennustettavuus. Predictability of tree growth. Folia Forestalia 363
Koski, Veikko & Tallqvist, Raili 1978 Tuloksia monivuotisista kukinnan ja siemensadon määrän mittauksista metsäpuilla. Results of long time measurements of the quantity of flowering and seed crop of forest trees. Folia Forestalia 364
Tervo, Mikko 1978 Metsänomistajaryhmittäiset hakkuut ja niiden suhdanneherkkyys Etelä-ja Pohjois-Suomessa vuosina 1955–1975. The cut of roundwood and its business cycles in Southern and Northern Finland by forest ownership groups, 1955–1975. Folia Forestalia 365
Ryynänen, Leena 1978 Kotimaisten lehtipuiden siitepölyn laadunmäärityksestä. Determination of quality of pollen from Finnish deciduous tree species. Folia Forestalia 366
Uusitalo, Matti 1978 Suomen metsätalous MERA -ohjelmakaudella 1965–75. Tilastoihin perustuva tarkastelu. Finnish forestry during the MERA Programme period 1965 -75. A review based on statistics Folia Forestalia 367
Kärkkäinen, Matti 1978 Käytännön tuloksia koivuviilun saannosta. Empirical results on birch veneer yield. Folia Forestalia 368
Laitinen, Jorma 1978 Raivaussahojen kantokäsittely-laitteiden vertailu filmianalyysillä.. Comparing clearing saw sprayers with film analysis. Folia Forestalia 369
Kärkkäinen, Matti 1978 Pienten kuusitukkien mittaus. Measurement of small spruce logs. Folia Forestalia 370
Jalkanen, Risto 1978 Maanpinnan rikkomisen vaikutus korvasienen satoisuuteen. Effect of breaking soil surface on the yield of Gyromitra esculenta. Folia Forestalia 371
Laitinen, Jorma 1978 Kuormatraktorin tekninen käyttöaste. Mechanical availability of forwarders. Folia Forestalia 372
Petäistö, Raija-Liisa 1978 Phlebia gigantea ja Heterobasidion annosum männyn kannoissa hakkuualoilla Suomenniemen ja Savitaipaleen kunnissa. Phlebia gigantea and Heterobasidion annosum in pine stumps on cutting areas in Suomenniemi and Savitaipale. Folia Forestalia 373
Kalaja, Hannu 1978 Pienpuun korjuu TT 1000 F palstahakkurilla. Harvesting small sized trees with terrain chipper TT 1000 F. Folia Forestalia 374
  1979 Metsätilastollinen vuosikirja 1977–1978. Yearbook of Forest Statistics 1977–1978. Folia Forestalia 375
Huttunen, Terho 1979 Suomen puunkäyttö, poistuma ja metsätase 1976–78. Wood consumption, total drain and forest balance in Finland, 1976–78. Folia Forestalia 376
Kärkkäinen, Matti 1979 Koivutukkien tarkistusmittauksia. Control measurements of birch logs. Folia Forestalia 377
Mäkelä, Markku 1979 Tilasto ja aikatutkimustuotosten vertailua ainespuun korjuussa. Output in harvesting of industrial wood based on statistical data or time studies. Folia Forestalia 378
Velling, Pirkko 1979 Erilaisten rauduskoivuprovenienssien alkukehityksestä taimitarhalla ja kenttäkokeissa. Initial development of different Betula pendula Roth provenances in the seedling nursery and in field trials. Folia Forestalia 379
Kuusela, Kullervo & Salminen, Sakari 1979 Suomen metsävarat lääneittäin 1971–1976. Forest resources in Finland 1971–1976 by counties. Folia Forestalia 380
Hyppönen, Mikko & Norokorpi, Yrjö 1979 Lahoisuuden vaikutus puutavaran saantoon ja arvoon Peräpohjolan vanhoissa kuusikoissa. The effect of decay on timber yield and value of the old Norway spruce stands in northern Finland. Folia Forestalia 381
Paavilainen, Eero & Virtanen, Jaakko 1979 Metsänlannoituksen vaikutuksen riippuvuus levitysmenetelmästä turvemaalla. Effect of spreading method on forest fertilization results on peatlands. Folia Forestalia 382
Sirén, Matti, Vuorinen, Heikki & Sauvala, Kari 1979 Pientraktorien heilunta. Low frequency vibration in small tractors. Folia Forestalia 383
Löyttyniemi, Kari & Rousi, Matti 1979 Lehtipuutaimistojen hyönteis-tuhoista. On insect damage in young deciduous stands. Folia Forestalia 384
Hytönen-Kemiläinen, Riitta 1979 Suomen sahatavaramarkkinat Länsi Euroopassa vuosina 1950 -1975 ja alueen sahatavaran kulutuksen ennustaminen. Finland's West European sawnwood markets 1950–1975, with an econometric model for forecasting the area's sawnwood consumption. Folia Forestalia 385
Parviainen, Jari 1979 Istuttamalla perustetun männikön, kuusikon, siperialaisen lehtikuusikon ja rauduskoivikon alkukehitys. Early development of Scots pine, Norway spruce, Siberian larch and silver birch plantations. Folia Forestalia 386
Teivainen, Terttu 1979 Metsäpuiden taimien myyrätuhot metsänuudistusaloilla ja metsitetyillä pelloilla Suomessa vuosina 1973–76. Vole damage to forest tree seedlings in reforested areas and fields in Finland in the years 1973–76. Folia Forestalia 387
Teivainen, Terttu, Jukola, Eeva-Liisa, Kaikusalo, Asko & Korhonen, Kyllikki 1979 Vesimyyrän, Arvicola terrestris (L.), aiheuttamat metsäpuiden taimien juuristotuhot vv. 1973–76 Suomessa. Root damage of forest tree seedlings caused by water vole, Arvicola terrestris (L.), in the years 1973–76 in Finland. Folia Forestalia 388
Kolari, Kimmo K. 1979 Hivenravinteiden puute metsäpuilla ja männyn kasvuhäiriöilmiö Suomessa. Kirjallisuuskatsaus. Micro nutrient deficiency on forest trees and dieback of Scots pine in Finland. A review. Folia Forestalia 389
Kaunisto, Seppo & Metsänen, Rauni 1979 Turpeen muokkauksen ja lannoitteiden sijoittamisen vaikutus männyn taimien juuriston kehitykseen tupasvillanevalla. Effects of soil preparation and fertilizer placement on the root development of Scots pine on deep peat. Folia Forestalia 390
Valtonen, Kari 1979 Loppukäyttötiedot saha- ja puulevy-teollisuuden markkinoinnissa. End-use information for marketing in sawmill and wood-based panel industries. Folia Forestalia 391
Isomäki, Antti 1979 Kuusialikasvoksen vaikutus männikön kasvuun, tuotokseen ja tuottoon. The effect of spruce undergrowth on the increment, yield and returns of a pine stand. Folia Forestalia 392
Kurkela, Timo 1979 Lophodermium seditiosum Minter et al. -sienen esiintyminen männynkaristeen yhteydessä. Association of Lophodermium seditiosum Minter et al. with a needle cast epidemic on Scots pine. Folia Forestalia 393
Rikala, Risto 1979 Lannoitteiden levitystavan vaikutus koulittujen männyn ja kuusen taimien kehittymiseen taimitarhalla. The effect of fertilizer spreading methods on the development of pine and spruce transplants in the nursery. Folia Forestalia 394
Löyttyniemi, Kari, Austarå, Øystein, Bejer, Broder & Ehnström, Bengt 1979 Tuhohyönteisten esiintyminen Pohjoismaiden metsissä 1972–1976. Insect pests in forests of the Nordic Countries 1972–1976. Folia Forestalia 395
Silfverberg, Klaus 1979 Männyn kasvuhäiriön ajoittuminen ja alkukehitys turvemaan boorinpuutos-alueella . Phenology and initial development of a growth disorder in Scots pine on boron deficient peatland. Folia Forestalia 396
Talkamo, Tero 1979 Markkinapuun alueittaiset hankintamäärät ja kulkuvirrat vuonna 1976 (1964–1973). Removal and flow of commercial roundwood in Finland during 1976 (1964–1973) by districts. Folia Forestalia 397
Lehto, Jaakko 1979 Metsäalan koulutus metsäalan organisaatioiden arvioimana. Forest education evaluated by forestry organizations. Folia Forestalia 398
Jokinen, Katriina & Tamminen, Pekka 1979 Tyvilahoisten kuusikoiden jälkeen istutetuissa männyn taimistoissa esiintyvät sienituhot Keski-Satakunnassa. Fungal damage in young Scots pine stands replacing butt rot infected Norway spruce stands in SW Finland. Folia Forestalia 399
  1979 Metsänlannoitustutkimuksen tuloksia ja tehtäviä. Metsäntutkimuslaitoksen metsänlannoitustutkimuksen seminaari 15.2.1979. Results and tasks in forest fertilization research. Proceedings of the Finnish Forest Research Institute symposium on forest fertilization research 15.2.1979. Folia Forestalia 400
Mielikäinen, Kari 1979 Alaharvennusten vaikutus männikön tuotokseen ja arvoon. The influence of low thinnings on the wood production and value of a pine stand. Folia Forestalia 401
Sepponen, Pentti, Lähde, Erkki & Roiko Jokela, Pentti: 1979 Metsäkasvillisuuden ja maan fysikaalisten ominaisuuksien välisestä suhteesta Lapissa. On the relationship of the forest vegetation and the soil physical properties in Finnish Lapland. Folia Forestalia 402
Kanninen, Kaija, Uusvaara, Olli & Valonen, Paavo: 1979 Kokopuuraaka aineen mittaus ja ominaisuudet. Measuring and properties of whole tree raw material. Folia Forestalia 403
Kaunisto, Seppo 1979 Alustavia tuloksia palaturpeen kuivatuskentän ja suonpohjan metsityksestä. Preliminary results on afforestation of sod peat drying fields and peat cut-over areas. Folia Forestalia 404
Sepponen, Pentti & Haapala, Heikki 1979 Ojituksen vaikutuksesta turpeen kemiallisiin ominaisuuksiin. On the effect of drainage on the chemical properties of peat. Folia Forestalia 405
Elovirta, Pertti 1979 Metsätyövoiman alallapysyvyys 1969-1977. Permanence of forest labour in Finland 1969-1977. Folia Forestalia 406
Tiihonen, Paavo 1979 Kasvun vaihtelu valtakunnan metsien 6. inventoinnin aineiston perusteella. Variation in tree growth in Finland based on the 6th National Forest Inventory. Folia Forestalia 407
Lilja, Arja 1979 Koivun siemenen sienet ja niiden patogeenisuus. Fungi on birch seeds and their pathogenicity. Folia Forestalia 408
Kallio, Tauno & Häkkinen, Risto 1979 Juurikäävän (Heterobasidion annosum (Fr.) Bref.) ja Phlebia gigantean (Fr.) Donk vaikutus pellolle istutettujen kuusen, männyn, tervalepän ja rauduskoivun taimien pituuskasvuun ja elossapysymiseen. Effect of Heterobasidion annosum and Phlebia gigantea infection on the height growth and survival rate of Picea abies, Pinus sylvestris, Alnus glutinosa and Betula pendula seedlings planted on old fields. Folia Forestalia 409
Kärkkäinen, Matti 1979 Kuitupuun kiintomittaus kourakasoissa. Measurement of solid volume of pulpwood grapple heaps. Folia Forestalia 410
Huttunen, Terho 1979 Suomen puunkäyttö, poistuma ja metsätase 1977–79. Wood consumption, total drain and forest balance in Finland, 1977–79. Folia Forestalia 411
Raitio, Hannu 1979 Boorin puutteesta aiheutuva männyn kasvuhäiriö metsitetyllä suopellolla. Oireiden kuvaus ja tulkinta. Growth disturbances of Scots pine caused by boron deficiency on an afforested abandoned peatland field. Description and interpretation of symptoms. Folia Forestalia 412
Kellomäki, Seppo & Salmi, Juhani 1979 Koivuvaneritukkien kuoren määrä. Bark quantity of birch logs. Folia Forestalia 413
Paavilainen, Eero 1979 Jatkolannoitus runsastyppisillä rämeillä. Ennakkotuloksia. Refertilization on nitrogen rich pine swamps. Preliminary results. Folia Forestalia 414
Teivainen, Terttu 1979 Eräiden viljeltyjen pajujen kelpaavuus peltomyyrälle (Microtus agrestis L.) ruokintakokeiden mukaan. Palatibility of some cultivated willows to field voles (Microtus agrestis L.) in feeding trials. Folia Forestalia 415
Velling, Pirkko 1979 Puuaineen tiheys kahdessa rauduskoivun jälkeläiskokeessa. Wood density in two Betula pendula Roth progeny trials. Folia Forestalia 416
Mattila, Eero 1979 Kangasmaiden luppometsien ominaisuuksia Suomen poronhoito-alueella 1976–1978. Characteristics of the mineral soil forests with arboreal lichens (Alectoria, Bryoria and Usnea spp.) in the Finnish reindeer management area, 1976–1978. Folia Forestalia 417
Hakkila, Pentti & Kalaja, Hannu 1980 Polttopuun korjuu Pallarin leikkuuhakkurilla. Harvesting fuel chips with the Pallari swath harvester. Folia Forestalia 418
Kinnunen, Kaarlo & Lemmetyinen, Markku 1980 Paakkukoon vaikutus männyn taimien alkukehitykseen. Initial development of containerized pine seedlings as affected by the size of earth ball. Folia Forestalia 419
Keipi, Kari & Laakkonen, Olavi 1980 Päätehakkuuikäisten metsiköiden urealannoituksen kannattavuus-vertailuja. Profitability comparisons of urea fertilization in old stands. Folia Forestalia 420
Lipas, Erkki & Levula, Teuvo 1980 Urealannoitus eri vuodenaikoina. Urea fertilization at different times of the year. Folia Forestalia 421
Weissenberg, Kim, von & Kurkela, Timo 1980 IUFRO:n työryhmän S2.05–05, Versoruosteenkestävyys männyssä, kesäkuussa 1979 Suonenjoella pidetyn kokouksen esitelmät. Proceedings of the meeting of the IUFRO Working Party S2.05–05, Resistance in pines to Melampsora pinitorqua, June 1979, Suonenjoki, Finland. Folia Forestalia 422
Kylmänen, Pekka 1980 Ennakkotuloksia nuorissa männyn siemenviljelyksissä syntyvän Pohjois Suomi x Etelä Suomi kaukoristeytyssiemenen käyttömahdollisuuksista. Preliminary results concerning usability of North Finland x South Finland hybrid seed born in young Scots pine seed orchards. Folia Forestalia 423
Sievänen, Risto 1980 Alustava lyhytkiertoviljelmän vuotuisen fotosynteesin tuotoksen ja kasvun simulointimalli. A preliminary simulation model for annual photosynthetic production and growth in a short rotation plantation. Folia Forestalia 424
Kohmo, Ilkka 1980 Metsiköiden kasvuprosentti Suomessa vuosina 1971–1976. Increment percentage of forest stands in Finland 1971–1976. Folia Forestalia 425
Rautiainen, Olavi & Räsänen, Pentti K. 1980 Männyn ja kuusen viljelytaimikoiden kehitys Itä Savossa 1968–1976. Development of Scots pine and Norway spruce plantations in Itä Savo in 1968–1976 Folia Forestalia 426
Tiihonen, Paavo 1980 ATK karttamenetelmän kokeilu työkohteiden etsinnässä Pohjoi- Savossa 1976–1978. Experimenting with the ADP map method for locating working sites in northern Savo, East Finland, 1976–1978. Folia Forestalia 427
Ryynänen, Leena 1980 Männyn siemenen varastointi ja vanheneminen. Storage of Scots pine seed and seed ageing. Folia Forestalia 428
Raivonen, Marjut & Leikola, Matti 1980 Hakkuutähteiden poistamisen vaikutus istutettujen kuusen taimien alkukehitykseen. The influence of the removal of logging waste on the initial development of planted Norway spruce seedlings. Folia Forestalia 429
  1980 Metsätilastollinen vuosikirja 1979. Yearbook of Forest Statistics 1979. Folia Forestalia 430
Kyttälä, Timo 1980 Puuston vaurioituminen harvennus-hakkuissa. – Kirjallisuustarkastelu. Stand damage during thinnings.–Literature review. Folia Forestalia 431
Silfverberg, Klaus 1980 Kuusen kasvuhäiriö ja hiven-ravinteet. Micronutritional growth disorder in Norway spruce. Folia Forestalia 432
Hakkila, Pentti & Wòjcik, Tomasz 1980 Makeri pientraktori nuoren männikön harvennuksessa Puolassa. Thinning young pine stands with the Makeri tractor in Poland. Folia Forestalia 433
Seppälä, Heikki, Kuuluvainen, Jari & Seppälä, Risto 1980 Suomen metsäsektori tienhaarassa. Tutkimus Suomen metsäsektorin kehityksestä ja tulevaisuuden vaihtoehdoista. The Finnish forest sector at a cross road Folia Forestalia 434
  1980 Julkaisut 1979. Metsäntutkimuslaitos Abstracts of publications, 1979. The Finnish Forest Research Institute. Folia Forestalia 435
Mattila, Eero & Kujala, Matti 1980 Utsjoen, Inarin ja Enontekiön metsävarat 1978. Forest resources of Utsjoki, Inari and Enontekiö, North Finland, in 1978. Folia Forestalia 436
Kurvinen, Pekka & Harstela, Pertti 1980 Haketustyön ergonomia ja työn järjestely. Ergonimics and work organizing of chipping work. Folia Forestalia 437
Nisula, Pentti 1980 Neulasten pitolujuuden mittari. Needle retention gauge. Folia Forestalia 438
Nisula, Pentti 1980 Tutkimuksia kantoherbisidin levittämisestä raivaussahalla. Studies on stump herbicide spraying using a brush saw. Folia Forestalia 439
Nisula, Pentti 1980 Näkökohtia polttohakkeen kuivaamisesta. Aspects of the drying of fuel chips. Folia Forestalia 440
Kujala, Matti 1980 Runkopuun kuorellisen tilavuuskasvun laskentamenetelmä. A calculation method for measuring the volume growth over bark of stemwood. Folia Forestalia 441
Päivinen, Risto 1980 Puiden läpimittajakauman estimointi ja siihen perustuva puustotunnusten laskenta. On the estimation of the stern diameter distribution and stand characteristics. Folia Forestalia 442
Veijalainen, Heikki 1980 Eräiden hivenlannoitteiden käyttö-kelpoisuus suometsien lannoituksessa. Neulasanalyysiin perustuva tarkastelu. Usability of some micronutrient fertilizers in peatland forests. Report basing on needle analysis. Folia Forestalia 443
Tervonen, Markku & Issakainen, Jorma 1980 Sarkaleveyden ja lannoituksen vaikutus männyn sädekasvun elpymiseen ohutturpeisella piensararämeellä. Effect of ditch spacing and fertilization on the revival of radial growth of Scots pine on shallow peated small sedge bog Folia Forestalia 444
Huuri, Olavi 1980 Juurten hienfosfaattikäsittelyn vaikutus männyn ja kuusen istutustaimien alkukehitykseen kivennäismailla. Effect of milled rock phosphate root coating on the initial development of Scots pine and Norway spruce transplants on mineral soils. Folia Forestalia 445
Kuusela, Kullervo & Salminen, Sakari 1980 Ahvenanmaan maakunnan ja maan yhdeksän eteläisimmän piirimetsälautakunnan alueen metsävarat 1977–1979. Forest resources in the Province of Ahvenanmaa and the nine southernmost Forestry Board Districts in Finland 1977–1979. Folia Forestalia 446
Uusvaara, Olli 1980 Pelkkahakkureilla tehdyn hakkeen ja sahatavaran pinnan laatu. Quality of chips and surface of sawn timber made by chipper headrigs Folia Forestalia 447
Vuokila, Yrjö 1980 Kasvatustiheyden vaikutus istutus-kuusikon kasvuun ja tuotokseen. The dependence of growth and yield on the density of spruce plantations in Finland. Folia Forestalia 448
Kinnunen, Kaarlo & Mäki-Kojola, Sakari 1980 Männyn luontaisesta uudistumisesta Pohjois-Satakunnassa. Natural regeneration of Scots pine in western Finland. Folia Forestalia 449
Isomäki, Antti & Väisänen, Jarmo 1980 Harvennustavan vaikutus kasvatettavaan puustoon ja harvennuskertymään. Thinning method and its influence on the remaining growing stock and on the thinning yield. Folia Forestalia 450
Varmola, Martti 1980 Männyn istutustaimistojen ulkoinen laatu. The external quality of pine plantations. Folia Forestalia 451
Roiko-Jokela, Pentti 1980 Maaston korkeus puuntuotantoon vaikuttavana tekijänä PohjoisSuomessa. The effect of altitude on the forest yield in northern Finland Folia Forestalia 452
Pohtila, Eljas & Timonen, Mauri 1980 Suojametsäalueen viljelytaimikot ja niiden varhaiskehitys. Scots pine plantations and their early development in the protection forests of Finnish Lapland. Folia Forestalia 453
Gustavsen, Hans Gustav: 1980 Talousmetsien kasvupaikkaluokittelu valtapituuden avulla. Site index curves for conifer stands in Finland. Folia Forestalia 454
Salminen, Marja-Liisa 1981 Kuormatraktorin kuljettajan kuormittumisen arviointi psykofysiologisilla menetelmillä. Evaluation of the strain on the forwarder driver with the help of some psychophysiological methods. Folia Forestalia 455
Raitio, Hannu 1981 Pääravinnelannoituksen vaikutus männyn neulasten rakenteeseen ja ravinnepitoisuuksiin ojitetulla lyhytkorsinevalla. Effect of macronutrient fertilization on the structure and nutrient content of pine needles on a drained short sedge bog. Folia Forestalia 456
Huttunen, Terho 1981 Suomen piensahat 1980. Small sawmills in Finland, 1980. Folia Forestalia 457
Kärkkäinen, Matti & Salmi, Juhani 1981 Länsi-Uudenmaan rannikon mäntytukkien ominaisuudet eräällä sahalaitoksella . Properties of pine logs in a coastal sawmill in southern Finland. Folia Forestalia 458
Kärkkäinen, Matti 1981 Polttopuun rasiinkaadon ja muiden kuivausmenetelmien perusteet. Foundations of leaf seasoning and other drying methods of fuelwood. Folia Forestalia 459
  1981 Metsätilastollinen vuosikirja 1980. Yearbook of Forest Statistics, 1980. Folia Forestalia 460
Raulo, Jyrki & Lähde, Erkki 1981 Rauduskoivun kylvökokeita Lapissa. Sowing experiments with Betula pendula in Finnish Lapland. Folia Forestalia 461
Raulo, Jyrki & Rikala, Risto 1981 Istutettujen männyn, kuusen ja rauduskoivun taimien alkukehitys eri tavoin käsitellyllä viljelyalalla. Initial development of Scots pine, Norway spruce and silver birch seedlings planted on a forestation site prepared in different ways. Folia Forestalia 462
Hyppönen, Mikko 1981 Eräiden metsikönkasvatusvaihto-ehtojen edullisuus metsähallituksen Pohjois-Suomen metsissä. Profitability of some stand growing alternatives in the State forests of northern Finland. Folia Forestalia 463
Harstela, Pertti & Piirainen, Kimmo 1981 Esitutkimus PIKA 75 harvesterin automaatioasteen vaikutuksista tuotokseen, mittaustarkkuuteen ja kuljettajan kuormittumiseen. Output, accuracy of measuring and strain of the driver at three automation levels of PIKA 75 harvester. A pilot study. Folia Forestalia 464
Huttunen, Terho 1981 Suomen puunkäyttö, poistuma ja metsätase 1978–80. Wood consumption, total drain and forest balance in Finland, 1978–80. Folia Forestalia 465
Harstela, Pertti & Tervo, Leo 1981 Pitkän puutavaran esijuonto vinttureilla ja hevosella. Bunching of timber by winches and horse. Folia Forestalia 466
Hakkila, Pentti & Kalaja, Hannu 1981 KOPO palahakeärjestelmä. KOPO block chip system. Folia Forestalia 467
Vuokila, Yrjö 1981 Nuoren männikön kasvureaktio ensiharvennuksen jälkeen. The growth reaction of young pine stands to the first commercial thinning. Folia Forestalia 468
Rummukainen, Ukko & Voipio, Pekka 1981 Ahavan tuhot kuusentaimissa Suonenjoen taimitarhalla keväällä 1978. Winter wind damage on Norway spruce seedlings at Suonenjoki seedling nursery in spring 1978. Folia Forestalia 469
Hallaksela, Anna Maija & Nevalainen, Seppo 1981 Juurikäävän torjunta urealla kuusen-kannoissa. Control of root rot fungus (Heterobasidion annosum) by treating Norway spruce stumps with urea. Folia Forestalia 470
Eeronheimo, Olli 1981 Metsähakkeen hankinta ja käyttö metsäteollisuudessa. Tilanne keväällä 1980. Delivery and use of forest chips in forest industry. Situation in spring 1980. Folia Forestalia 471
Nisula, Pentti 1981 Herbisidilaitteilla varustettu raivaus-saha voimajohtojen johtoaukeiden raivauksessa. Use of a clearing saw equipped with a herbicide device in the clearing of power grid lines. Folia Forestalia 472
Saastamoinen, Olli & Sievänen, Tuija 1981 Keravan ja Rovaniemen lähimetsien ulkoilukäytön ajallinen vaihtelu. Time patterns of recreation in urban forests in two Finnish towns. Folia Forestalia 473
Sirén, Matti 1981 Puuston vaurioituminen harvennuspuun korjuussa. Stand damage in thinning operations. Folia Forestalia 474
  1981 Metsäntutkimuslaitoksen julkaisut 1980. Abstracts of publications of the Finnish Forest Research Institute, 1980. Folia Forestalia 475
Jalkanen, Risto 1981 Harmaakariste männyllä. Kirjallisuuskatsaus. Lophodermella sulcigena on pines. A literature review. Folia Forestalia 476
Veijalainen, Heikki 1981 Hivenlannoituksen vaikutus istutusmännikon kehitykseen turvemaalla. Long-term responses of Scots pine to micronutrient fertilization on acid peat soil. Folia Forestalia 477
Kellomäki, Seppo & Tuimala, Aili 1981 Puuston tiheyden vaikutus puiden oksikkuuteen taimikko- ja riukuvaiheen männiköissä. Effect of stand density on branchiness of young Scots pines. Folia Forestalia 478
Saramäki, Jussi & Valtanen, Eila 1981 Toistuvan typpilannoituksen vaikutus nuoren metsikön rakenteeseen ja kehitykseen. The effect of repeated nitrogen fertilization on the structure and development of the young pine and spruce stands. Folia Forestalia 479
Hovila, Pekka 1981 TT 1000 TU ja TT 1000 TS kokopuuhakkurit. TT 1000 TU and TT 1000 TS whole tree chippers. Folia Forestalia 480
Moilanen, Mikko & Issakainen, Jorma 1981 Lannoituksen ja muokkauksen vaikutus kuusen ja koivun uudistumiseen eräillä Kainuun vaara alueen paksuturpeisilla soilla. Effect of fertilization and soil preparation on the regeneration of birch and spruce on thick peat soils in Kainuu. Folia Forestalia 481
Lipas, Erkki 1981 Faktoriaalisen lannoituskokeen tulosten tulkinta. Interpretation of the results from factorial fertilization experiments. Folia Forestalia 482
Salminen, Sakari 1981 Vuosien 1971–75 valtakunnallisia metsavaratietoja karttamuodossa. A cartographic presentation of forest resources in Finland 1971–75. Folia Forestalia 483
Aarne, Martti 1981 Markkinapuun alueittaiset hankintamäärät ja kulkuvirrat 1979. Removals and flows of commercial roundwood in Finland in 1979 by districts. Folia Forestalia 484
Kurkela, Timo 1981 Versosyöpä (Gremmeniella abietina) riukuasteen männiköissä. Canker and die back of Scots pine at precommercial stage caused by Cremmeniella abietina. Folia Forestalia 485
Oikarinen, Matti & Pyykkönen, Juhani 1981 Harvennuksen ja lannoituksen vaikutus turvekankaan hieskoivikon kehitykseen Pohjanmaalla. The effect of thinning and fertilization on the growth of pubescent birch (Betula pubescens) on drained Myrtillus spruce swamp in Ostrobothnia. Folia Forestalia 486
Löyttyniemi, Kari 1981 Typpilannoituksen ja neulasten ravinnepitoisuuden vaikutus hirven mäntyravinnon valintaan. Nitrogen fertilization and nutrient contents in Scots pine in relation to the browsing preference by moose (Alces alces). Folia Forestalia 487
Juslin, Heikki, Leinonen, Matti & Lonkila, Markku 1981 Omat myyntikonttorit mekaanisen metsäteollisuuden vientimarkkinointi-kanavien kehitysvaihtoehtona. Sales offices as an alternative of developing the export marketing channels of Finnish mechanical wood industry. Folia Forestalia 488
Kellomäki, Seppo 1981 Mäntysahatukkien laadun ja sydänpuuosuuden yhteys tukin ulkoisiin tunnuksiin. Quality of pine logs and proportion of heartwood as related to properties of the logs. Folia Forestalia 489
Hyppönen, Mikko 1981 Kantohintojen alueittaiset muutokset Pohjois-Suomessa. Stumpage price changes in northern Finland by districts. Folia Forestalia 490
Salo, Esko & Vuorivirta, Juha 1981 Yksityismetsien raakapuun hakkuu-, luovutusmittaus ja toimitustavat vuosina 1974–76. Cutting, delivery and measurement methods of roundwood in private forests in Finland in 1974–76. Folia Forestalia 491
Teivainen,Terttu, Kananen, Aino & Kuhlman, Eeva 1981 Vesimyyrän aiheuttamat tuhot männyn siemenviljelmillä Keski-Suomessa vuonna 1979/80 Water vole (Arvicola terrestris) damage in Scots pine seed orchards in Central Finland during 1979/80. Folia Forestalia 492
Ferm, Ari & Sepponen, Pentti: 1981 Aurausjäljen muuttuminen ja kasvillisuuden kehittyminen metsänuudistusaloilla Lapissa 10 vuoden aikana. Development of ploughed tracks and vegetation on reforestation areas in Finnish Lapland during a period of 10 years. Folia Forestalia 493
Vanhanen, Heidi & Pajunen, Leevi 1981 Metsurin työvälinekustannukset 1980. Forest workers' equipment costs in Finland in 1980. Folia Forestalia 494
Huttunen, Terho 1981 Suomen puunkäyttö, poistuma ja metsätase 1979–81. Wood consumption, total drain and forest balance in Finland, 1979–81. Folia Forestalia 495
Heikka, Timo & Piirainen, Kimmo 1981 Pienhakkureiden voimankäyttö. Power consumption of small chippers. Folia Forestalia 496
Heikkilä, Risto 1981 Männyn istutustaimikkojen tuhot Pohjois-Suomessa. Damage in Scots pine plantations in northern Finland. Folia Forestalia 497
Rantamaula, Jari 1981 Hakkuutähteiden haketus kevyellä kalustolla. Chipping logging residues with light weight equipment. Folia Forestalia 498
Järveläinen, Veli-Pekka 1981 Hakkuukäyttäytyminen yksityis- metsätöillä. Cutting behaviour in Finnish private woodlots. Folia Forestalia 499
  1982 Puu energiaraaka-aineena. Kokousesitelmät. Wood as a raw material for energy production. Symposium papers. Folia Forestalia 500
Kärkkäinen, Matti 1982 Pölkyittäinen kuitupuun mittaus. Measurement of pulpwood by the bolt. Folia Forestalia 501
Etholén, Kullervo & Huuri, Leena 1982 Visakoivua käsittelevä kirjallisuus. Bibliography on curly birch, Betula pendula var. carelica (Mercklin). Folia Forestalia 502
Löyttyniemi, Kari 1982 Männyntaimikkojen hirvivahingot 1950 luvun alussa. Moose (Alces alces) damage in young pine stands in Finland at the beginning of the 1950's. Folia Forestalia 503
Valsta, Lauri 1982 Istutuskuusikon kasvatustiheyksien liiketaloudellinen vertailu. Profitability comparison of growing densities in spruce plantations. Folia Forestalia 504
Petäistö, Raija-Liisa 1982 Juurten leikkaamisen jälkeinen sienitautiriski havupuun taimilla taimitarhalla. Risk of fungal infection on coniferous seedlings after root pruning in forest nurseries. Folia Forestalia 505
Eeronheimo, Olli 1982 Tapio-kuormainharvesteri maataloustraktorissa. Farm tractor mounted Tapio tree harvesting head. Folia Forestalia 506
Puro, Tiina 1982 Lannoitusajankohdan merkitys eri puulajien kasvureaktiossa. Effect of fertilization time on growth reaction of different tree species. Folia Forestalia 507
Jokinen, Pekka & Kellomäki, Seppo 1982 Havaintoja metsikön kasvutiheyden vaikutuksesta runkojen oksaisuuteen varttuneissa männyn taimikoissa. Observations on the effect of spacing on branchiness of Scots pine stems at pole stage. Folia Forestalia 508
Oker-Blom, Pauline & Kellomäki, Seppo 1982 Metsikön tiheyden vaikutus puun latvuksen sisäiseen valoilmastoon ja oksien kuolemiseen. Teoreettinen tutkimus. Effect of stand density on the within crown light regime and dying off of branches. Theoretical study. Folia Forestalia 509
  1982 Metsätilastollinen vuosikirja 1981. Yearbook of Forest Statistics 1981. Folia Forestalia 510
Pelkonen, Heikki, Tuomi, Pertti & Valtanen, Jukka 1982 Männyn viljelytaimikoiden kunto 10 vuoden iällä Taivalkoskella. Survival of pine on reforested sites in northern Finland. Folia Forestalia 511
Annila, Erkki 1982 Lindaanin käyttö männyn paperikennotaimien suojaamiseksi tukkimiehentäin tuhoilta. Lindane treatment against Hylobius damage on Paper pot seedlings of Scots pine. Folia Forestalia 512
Kalaja, Hannu & Rantamaula, Jari 1982 Junkkari laikkahakkurit. Junkkari disc chippers. Folia Forestalia 513
Kärkkäinen, Matti & Salmi, Juhani 1982 Kuitupuupinojen painuminen. Shrinkage of pulpwood piles. Folia Forestalia 514
Kärkkäinen, Matti & Uusvaara, Olli 1982 Nuorten mäntyjen laatuun vaikuttavia tekijöitä. Factors affecting the quality of young pines. Folia Forestalia 515
Päivänen, Juhani 1982 Hakkuun ja lannoituksen vaikutus vanhan metsäojitusalueen vesitalouteen. The effect of cutting and fertilization on the hydrology of an old forest drainage area. Folia Forestalia 516
Sepponen, Pentti, Laine, Lalli, Linnilä, Kimmo, Lähde, Erkki & Roiko Jokela, Pentti 1982 Metsätyypit ja niiden kasvillisuus Pohjois-Suomessa. Valtakunnan metsien III inventoinnin (1951–1953) aineistoon perustuva tutkimus. The forest site types of North Finland and their floristic composition. A study based on the III National Forest Inventory (1951–1953). Folia Forestalia 517
Kubin, Eero & Poikolainen, Jarmo 1982 Hakkaamattoman metsän sekä eri tavoin muokatun avohakkuualan routa- ja lumisuhteista. Snow and frost conditions in an uncut forest and open clear-cut areas prepared in various ways. Folia Forestalia 518
Schildt, Jyri 1982 Unimog kuorma-autoon perustuva polttohakkeen hankintajärjestelmä. Producing fuel chips with Unimog truck. Folia Forestalia 519
Kärkkäinen, Matti 1982 Tuloksia pystykarsittujen mäntyjen sahauksesta. Results on sawing pruned pines. Folia Forestalia 520
Kärkkäinen, Matti & Kallinen, Jorma 1982 Kemin seudun mäntytukkien koesahaustuloksia. On the sawing of pine logs from northern Finland, Kemi region. Folia Forestalia 521
Björklund, Tarja 1982 Kontortamännyn puutekniset ominaisuudet. Technical properties of lodgepole pine wood. Folia Forestalia 522
Vuokila, Yrjö 1982 Metsien teknisen laadun kehittäminen. The improvement of technical quality of forests. Folia Forestalia 523
Varmola, Martti 1982 Taimikko- ja riukuvaiheen männikön kehitys harvennuksen jälkeen. Development of Scots pine stands at the sapling and pole stages after thinning. Folia Forestalia 524
  1982 Metsäntutkimuslaitoksen julkaisut 1981. Abstracts of the publications of the Finnish Forest Research Institute, 1981. Folia Forestalia 525
Silfverberg, Klaus 1982 Näringsanalys i två spårämnesgödslade granplanteringar. Nutrient analysis of Norway spruce after application of micro-nutrients. Folia Forestalia 526
Nikkanen, Teijo 1982 Pohjois-Suomen mäntyjen nuorissa siemenviljelyksissä syntyneen siemeen käyttömahdollisuuksista Oulun läänin alueella. Survival and height growth of North Finland X South Finland hybrid progenies of Scots pine in intermediate areas. Folia Forestalia 527
Sirén, Matti 1982 Puuston vaurioituminen harvennus-puun korjuussa kuormain-prosessorilla. Stand damage in thinning operation with grapple loader processor. Folia Forestalia 528
Valtonen, Kari 1982 Sahatavaran ja puulevyjen käyttö uudisrakentamiseen 1970 luvulla. Use of sawnwood and wood- based panels in new building construction in the 1970's. Folia Forestalia 529
Hannelius, Simo 1982 Metsäkiinteistöjen kauppahinta- aineisto ja sen soveltuvuus kauppa- arvomenetelmän vertailuperusteeksi . Forest real estate purchase price statistics as a basis for comparison method in real estate appraisal. Folia Forestalia 530
Kinnunen, Kaarlo 1982 Männyn kylvö karuhkoilla kangasmailla Länsi-Suomessa. Scots pine sowing on barren mineral soils in western Finland. Folia Forestalia 531
Lyly, Olavi & Saksa, Timo 1982 Pituuskasvun vaihtelu ja puuluokkien eriytyminen nuoressa istutus-männikössä. Variation in height growth and differentiation of tree classes in a young Scots pine plantation. Folia Forestalia 532
Lähde, Erkki, Nieminen, Jarmo, Ethólen, Kullervo & Suolahti, Pekka 1982 Varttuneet kontortametsiköt Suomen eteläpuoliskolla. Older lodgepole pine stands in southern Finland. Folia Forestalia 533
Mälkönen, Eino & Saarsalmi, Anna 1982 Hieskoivikon biomassatuotos ja ravinteiden menetys kokopuun korjuussa. Biomass production and nutrient removal in whole tree harvesting of birch stands. Folia Forestalia 534
Kinnunen, Kaarlo & Nerg, Jukka 1982 Männyn kylvö- ja luonnontaimikoiden tila Länsi-Suomen yksityismetsissä. State of sown and naturally regenerated young Scots pine stands in the private forest of western Finland. Folia Forestalia 535
Raitio, Hannu 1982 Rauduskoivun kasvuhäiriö Torajärven koekentällä. Growth disturbance of Betula pendula in the Torajärvi experimental field. Folia Forestalia 536
Leikola, Matti, Raulo, Jyrki & Pukkala, Timo 1982 Männyn ja kuusen siemensadon vaihteluiden ennustaminen. Prediction of the variation of the variations of the seed crop of Scots pine and Norway spruce. Folia Forestalia 537
Takalo, Sauli & Väyrynen, Seppo 1982 Terri-telamaasturi puutavaran maastokuljetuksessa. Terri light crawler in timber transport. Folia Forestalia 538
Appelroth, Sven-Eric 1982 Rekommendationer för materialinsamling och resultatpresentation vid tidsstudier av skogsvårdsarbeten. Recommendations for collecting data and presenting results of time studies on silvicultural operations. Folia Forestalia 539
Huttunen, Terho 1982 Suomen puunkäyttö, poistuma ja metsätase 1980–82. Wood consumption, total drain and forest balance in Finland, 1980–82. Folia Forestalia 540
Saksa, Timo & Lähde, Erkki 1982 Siemenen määrä männyn, kuusen ja lehtikuusen suojakylvössä. Number of seeds in shelter sowing of Scots pine, Norway spruce and Siberian larch. Folia Forestalia 541
Kärkkäinen, Matti 1983 Kuitupuupölkkyjen mittaustutkimuksia. Studies of the measurement of pulpwood bolts. Folia Forestalia 542
Kärkkäinen, Matti & Björklund, Tarja 1983 Suomussalmelaisten mäntytukkien koesahaustuloksia. On the sawing of pine logs from Suomussalmi, north eastern Finland. Folia Forestalia 543
Petäistö, Raija-Liisa 1983 Rauduskoivun versolaikut taimi-tarhalla. Stem spotting of birch (Betula pendula) in nurseries. Folia Forestalia 544
Tiihonen, Paavo 1983 Männyn ja kuusen kasvun vaihtelu Suomen eteläisimmässä osassa valtakunnan metsien 7. inventoinnin aineiston perusteella. Growth variation of pine and spruce in the southernmost part of Finland according to the 7th National Forest Inventory. Folia Forestalia 545
Kinnunen, Kaarlo & Nerg, Jukka 1983 Istutustaimikoiden tila 11–12 vuotta viljelystä Länsi-Suomen yksityismetsissä. State of plantations 11–12 years after planting in some private forests in western Finland. Folia Forestalia 546
Rousi, Matti 1983 Pohjois-Suomen siemenviljelys-jälkeläistöjen menestymisestä Kittilässä. The thriving of the seed orchard progenies of northern Finland at Kittilä. Folia Forestalia 547
Imponen, Vesa & Sirén, Matti 1983 Kaatotavan vaikutus kuormain-prosessorin tuottavuuteen. The influence of the felling method on the performance of a grapple loader processor. Folia Forestalia 548
Parviainen, Jari & Lappi, Juha 1983 Laskentamalli metsänviljelyketjujen vertailemiseksi. A calculation model for the comparison of artificial forest regeneration chains. Folia Forestalia 549
  1983 Metsätilastollinen vuosikirja 1982. Yearbook of Forest Statistics 1982. Folia Forestalia 550
Kaunisto, Seppo 1983 Koripajun (Salix viminalis) biomassatuotos sekä ravinteiden ja veden käyttö eri tavoin lannoitetuilla turpeilla kasvihuoneessa. Biomass production of Salix viminalis and its nutrient and water consumption on differently fertilized peats in greenhouse. Folia Forestalia 551
Hakkila, Pentti & Kalaja, Hannu 1983 Puu- ja kuorituhkan palauttamisen tekniikka. The technique of recycling wood and bark ash. Folia Forestalia 552
Löyttyniemi, Kari & Piisilä, Niilo 1983 Hirvivahingot männyn viljely-taimikoissa Uudenmaan-Hämeen piirimetsälautakunnan alueella. Moose (Alces alces) damage in young pine plantations in the Forestry Board District Uusimaa-Häme. Folia Forestalia 553
Vuokila,Yrjö, Gustavsen, Hans Gustav & Luoma, Pirkko 1983 Siperianlehtikuusikoiden kasvupaikkojen luokittelu ja harvennusmallit. Site classification and thinning models for Siberian larch (Larix sibirica) stands in Finland. Folia Forestalia 554
  1983 Metsäntutkimuslaitoksen julkaisut 1982. Abstracts of the publications of the Finnish Forest Research Institute, 1982. Folia Forestalia 555
Vuokila, Yrjö 1983 Viljelymetsiköiden harvennusmallit. Thinning models for forest cultures in Finland. Folia Forestalia 556
Isomäki, Antti & Niemistö, Pentti 1983 Koealapuuston harvennusvalinta tietokoneohjelman avulla. The selection of trees in thinning experiments: A computer method. Folia Forestalia 557
Ferm, Ari & Kaunisto, Seppo 1983 Luontaisesti syntyneiden koivu-metsiköiden maanpäällinen lehdetön biomassatuotos entisellä turpeen-nostoalueella, Kihniön Aitonevalla. Above-ground leafless biomass production of naturally generated birch stands in a peat cut-over area at Aitoneva, Kihniö. Folia Forestalia 558
Leikola, Matti & Rikala, Risto 1983 Verhopuuston vaikutus metsikön lämpöoloihin ja kuusen taimien menestymiseen. The influence of the nurse crop on stand temperature conditions and the development of Norway spruce seedlings. Folia Forestalia 559
Löyttyniemi, Kari 1983 Männyn taimen kehitys latvan katkeamisen jälkeen. Recovery of young Scots pines from stem breakage. Folia Forestalia 560
Tiihonen, Paavo 1983 Leimikon pystymittauksen kenttätöiden tehostamisen mahdollisuuksia. The efficiency of the field measurement of standing trees marked for cutting. Folia Forestalia 561
Juslin, Heikki & Karppinen, Heimo 1983 Suomen tärkeimpien asiakasmaiden sahatavaraostot 1970 luvulla. Sawn timber purchases of Finland's most important client countries in the 1970's. Folia Forestalia 562
Pellikka, Marketta & Kotimaa, Marjut 1983 Polttohakkeen käsittelystä aiheutuva ilman homepölypitoisuus sekä siihen vaikuttavat tekijät. The mold dust concentration caused by the handling of fuel chips and its modifying factors. Folia Forestalia 563
Päivinen, Risto 1983 Metsikön tukkiosuuden arviointimenetelmä. A method for estimating the sawlog percentage in Scots pine and Norway spruce stands. Folia Forestalia 564
Huttunen, Terho 1983 Suomen puunkäyttö, poistuma ja metsätase 1981–83. Wood consumption, total drain and forest balance in Finland, 1981–83. Folia Forestalia 565
Miettinen, Reijo & Uusvaara, Olli 1983 Pystykarsitun männikön koesahaus. Test sawing of pruned pine stand. Folia Forestalia 566
Tiihonen, Paavo & Virtanen, Jaakko 1983 Koetuloksia ilmakuvien käyttömahdollisuuksista energiapuun arvioinnissa Pohjanmaalla ja Pohjois-Savossa v. 1980–82. Possibilities of using aerial photographs in the estimation of energy wood resources in Ostrobothnia and northern Savo in 1980–82. Folia Forestalia 567
Kuusela, Kullervo & Salminen, Sakari 1983 Metsävarat Etelä-Suomen kuuden pohjoisimman piirimetsälautakunnan alueella 1979–1982 sekä koko Etelä-Suomessa 1977–1982. Forest resources in the six northernmost Forestry Board Districts of South Finland, 1979–1982 and in the whole of South Finland, 1977–1982. Folia Forestalia 568
Rousi, Matti 1983 Myyrien aiheuttamat vahingot Pohjois-Suomen puulajikokeissa talvella 1981/82. Vole damage in tree species trials in northern Finland in the wintcr of 1981/82. Folia Forestalia 569
Hämäläinen, Jouko & Laakkonen, Olavi 1983 Turvemaan varttuneiden männiköiden lannoituksen edullisuus. Profitability of fertilization in mature Scots pine stands on peatland. Folia Forestalia 570
Lähde, Erkki & Savonen, Eira-Maija 1983 Kastelun vaikutus männyn paakkutaimien kehitykseen sekä turpeen vesi- ja ilmasuhteisiin paakussa. Effects of watering on the development of containerized Scots pine seedlings and water and air conditions in peat growing mediums. Folia Forestalia 571
Korhonen, Kirsi-Marja, Teivainen, Terttu, Kaikusalo, Asko, Kananen, Aino & Kuhlman, Eeva 1983 Lapinmyyrän aiheuttamien tuhojen esiintyminen Pohjois-Suomen mäntymetsissä huippuvuoden 1978 jälkeen. Occurrence of damage caused by the root vole (Microtus oeconomus) on Scots pine in northern Finland after the peak year 1978. Folia Forestalia 572
Jokinen, Katriina 1983 Metsänlannoituksen vaikutus juurikäävän esiintymiseen –Kirjallisuuskatsaus. The effect of tertilization on the occurrence of Heterobasidion annosum (Fr.) Bref.–A literature review. Folia Forestalia 573
Sevola, Yrjö 1983 Metsähallinnon Nurmeksen hoito-alueen voimaperäinen puunkasvatus: Seurantajärjestelmä ja tuloksia. Intensive timber growing in a state forest district: Monitoring system and results. Folia Forestalia 574
Nepveu, Gerard & Velling, Pirkko 1983 Rauduskoivun puuaineen laadun geneettinen vaihtelu. Individual genetic variability of wood quality in Betula pendula. Folia Forestalia 575
Gustavsen, Hans Gustav & Fagerström, Håkan 1983 Männyn, kuusen ja koivun muotolukujen vaihtelu. The variation of the breast height form factor for pine, spruce and birch stands in Finland. Folia Forestalia 576
Laakkonen, Olavi, Keipi, Kari & Lipas, Erkki 1983 Typpilannoituksen kannattavuus varttuneissa kangasmetsissä. Profitability of nitrogen fertilization in mature forests on mineral soils. Folia Forestalia 577
Vuollekoski, Martti 1983 Hydrostaattisella voimansiirrolla varustetun kaivurin soveltuvuus metsäojien perkaukseen. Evaluation of a specially developed excavator for forest ditch cleaning. Folia Forestalia 578
Lähde, Erkki, Högnäs, Bo, Jaakkola, Aimo & Huuri, Olavi 1983 Männyn ja kuusen istutuksen onnistuminen Ahvenanmaalla. The success of Scots pine and Norway spruce planting in the Åland Islands. Folia Forestalia 579
Paavilainen, Eero & Tiihonen, Paavo 1984 Etelä- ja Keski-Suomen suometsät vuosina 1951–1981. Peatland forests in southern and Central Finland in 1951–1981. Folia Forestalia 580
Sirén, Matti 1984 Tutkimustuloksia Norcar HT-440 Turbo harvennustraktorista. Study results of Norcar HT-440 Turbo thinning tractor. Folia Forestalia 581
Kohmo, llkka 1984 Lehtipuuston runkolukusarjat Etelä-Suomen piirimetsälautakuntien alueilla 1977–1982. Statistics on the deciduous growing stock in the Forestry Board Districts of South Finland during the period 1977 to 1982. Folia Forestalia 582
Saksa, Timo & Lyly, Olavi 1984 Istutustiheyden vaikutus nuoren männikön kehitykseen kuivalla kankaalla. The effect of stocking density on the development of young Scots pine stands on a dry heath. Folia Forestalia 583
Kalaja, Hannu 1984 Esimerkki ensiharvennuspuun korjuusta palstahaketusmenetelmällä. An example of terrain chipping system in first commercial thinnin.g Folia Forestalia 584
Kaunisto, Seppo & Tukeva, Jorma 1984 Kalilannoituksen tarve avosoille perustetuissa riukuasteen männikoissä. Need for potassium fertilization in pole stage pine stands established on bogs. Folia Forestalia 585
Hakkila, Pentti 1984 Metsähake lämpölaitosten polttoaineena Suomessa. Forest chips as fuel for heating plants in Finland. Folia Forestalia 586
Jalkanen, Risto & Kurkela, Timo 1984 Männynversoruosteen aiheuttamat vauriot ja varhaiset pituuskasvu-tappiot. Damage and early height growth losses caused by Melampsora pinitorqua on Scots pine. Folia Forestalia 587
Tiihonen, Paavo 1984 Kasvun vaihtelu Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon piirimetsälauta-kunnissa valtakunnan metsien 7. investoinnin perusteella. Crowth variation in the Forestry Board Districts of Pohjois-Karjala and Pohjois-Savo according to the 7th National Forest Inventory. Folia Forestalia 588
Paavilainen, Eero 1984 Typpi ja hivenravinteet ojitettujen rämeiden jatkolannoituksessa. Nitrogen and micronutrients in the refertilization of drained pine swamps. Folia Forestalia 589
  1984 Metsätilastollinen vuosikirja 1983. Yearbook of Forest Statistics, 1983. Folia Forestalia 590
Elovirta, Pertti & Ihalainen, Ritva 1984 Metsä- ja maatalousammatit nuorten ammattisuunnitelmissa. Young people's professional plans in forestry and agriculture. Folia Forestalia 591
Lilja, Arja 1984 llmalevintäisen sinistymisen aiheuttajista ja eräiden fungisidien tehosta niiden torjunnassa. Fungi causing air borne sap stain in wood and efficiency of some fungicides against them. Folia Forestalia 592
Parviainen, Jari 1984 Männyn taimilajien menestyminen eri tavoin muokatuilla uudistamisaloilla. The success of different types of pine nursery stock on regeneration sites prepared in different ways. Folia Forestalia 593
Mäki, Elina 1984 Markkinapuun alueittaiset hankintamäärät ja kulkuvirrat vuonna 1982. Removals and flows of commercial roundwood in Finland in 1982 by districts. Folia Forestalia 594
  1984 Metsäntutkimuslaitoksen julkaisut 1983. Abstracts of publications of the Finnish Forest Research Institute, 1983. Folia Forestalia 595
Vuokila, Yrjö, Laasasenaho, Jouko & Ihalainen, Antti 1984 Luonnonmetsien puiden runkokäyrämallien tarkkuus viljelykuusikoissa. The accuracy of stem taper curve functions for natural trees in spruce plantations. Folia Forestalia 596
Gustavsen, Hans Gustav & Mielikäinen, Kari 1984 Luontaisesti syntyneiden koivikoiden kasvupaikkaluokittelu valtapituuden avulla. Site index curves natural birch stands in Finland. Folia Forestalia 597
Salo, Kauko 1984 Joensuun ja Seinäjoen asukkaiden luonnonmarjojen ja sienten poiminta v. 1982. The picking of wild berries and mushrooms by the inhabitants of Joensuu and Seinäjoki in 1982. Folia Forestalia 598
Uusvaara, Olli 1984 Hakepuun kosteuden alentaminen ennen haketusta korjuuseen ja varastointiin liittyvin toimenpitein. Decreasing the moisture content of chip wood before chipping; harvesting and storage measures. Folia Forestalia 599
  1984 Harvennuspuun korjuu. Tuloksia suomalais-neuvostoliittolaisesta yhteistutkimuksesta. Thinning operations. Results from Finnish Soviet joint research study. Folia Forestalia 600
Veijalainen, Heikki, Reinikainen, Antti & Kolari, Kimmo K. 1984 Metsäpuiden ravinneperäinen kasvuhäiriö Suomessa. Kasvuhäiriöprojektin väliraportti. Nutritional growth disturbances of forest trees in Finland. Interim report. Folia Forestalia 601
Saarsalmi, Anna 1984 Vesipajun biomassan tuotos sekä ravinteiden ja veden käyttö. Biomass production and nutrient and water consumption in Salix 'Aquatica Gigantea' plantation. Folia Forestalia 602
Palmgren, Kristina 1984 Muokkauksen ja kalkituksen aiheuttamia mikrobiologisia muutoksia metsämaassa. Microbiological changes in forest soil following soil preparation and liming. Folia Forestalia 603
Pelkonen, Paavo 1984 Poppelipistokkaiden impedanssin riippuvuus lämpötilasta: Alustava malli. Temperature response of electrical impedance in poplar cuttings: A preliminary concept. Folia Forestalia 604
Huttunen, Terho 1984 Suomen puunkäyttö, poistuma ja metsätase 1982–84. Wood consumption, total drain and forest balance in Finland, 1982–84. Folia Forestalia 605
  1984 Metsätalouden työorganisaatio. The organization of work in forestry. Folia Forestalia 606
Jokinen, Katriina 1984 Männyn tyvitervastaudin leviäminen ja torjunta harmaaorvakalla (Phlebiopsis gigantea) männyn taimikoiden harvennuksessa. The spread of Heterobasidion annosum and its control using Phlebiopsis gigantea during thinnings in the young stands of Scots pine. Folia Forestalia 607
Savonen, Eira Maija & Lähde, Erkki 1984 Paakun taimimäärän vaikutus männyntaimien kehitykseen. Effects of seedling density on the development of containerised Scots pine seedlings. Folia Forestalia 608
Lehto, Tarja 1984 Kalkituksen vaikutus männyn mykoritsoihin. The effect of liming on the mycorrhizae of Scots pine. Folia Forestalia 609
Repo, Tapani, Mela, Martti & Valtanen, Jukka 1984 Männynversosyövälle alttiiden ja vastustuskykyisten taimialkuperien erottaminen neulasten ominais-impedanssin mittauksella. Separation of susceptible and resistant provenances of Scots pine to Gremmeniella abietina by specific needle impedance. Folia Forestalia 610
Raitio, Hannu 1985 Yksivuotiaiden avomaalla kasvatettujen paljasjuuristen männyntaimien kasvuhäiriön oireet ja esiintyminen. Symptoms and occurrence of a growth disturbance in one-year- old, bare-rooted Scots pine seedlings raised in the open. Folia Forestalia 611
Långström, Bo 1985 Tukkimiehentäin aiheuttamat tuhot Suomessa vuosina 1970–1971. Yhteispohjoismaisen tutkimuksen Suomea koskevat tulokset. Damage caused by Hylobius abietis in Finland in the years 1970–1971. Results from the Finnish part of a joint Nordic study. Folia Forestalia 612
Ferm, Ari & Markkola, Annamari 1985 Hieskoivun lehtien, oksien ja silmujen ravinnepitoisuuksien kasvukautinen vaihtelu . Nutritional variation of leaves, twigs and buds in Betula pubescens stands during the growing season. Folia Forestalia 613
Hytönen, Jyrki 1985 Teollisuuslietteellä lannoitetun vesipajun lehdetön maanpäällinen biomassatuotos. Leafless above-ground biomass production of Salix 'Aquatica' fertilized with industrial sludge. Folia Forestalia 614
Tiihonen, Paavo 1985 Kasvun vaihtelu Keski-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan piirimetsälauta-kunnissa valtakunnan metsien 7. inventoinnin aineiston perusteella. Growth variation in the Forestry Board Districts of Keski-Suomi and Etelä-Pohjanmaa according to the 7th National Forest Inventory. Folia Forestalia 615
Kaunisto, Seppo 1985 Lannoituksen, ilman lämpösumman ja eräiden kasvualustan ominaisuuksien vaikutus mäntytaimikoiden kasvuun turvemailla. Effect of fertilization, temperature sum and some peat properties on the height growth of young pine sapling stands on peatlands. Folia Forestalia 616
Paavilainen, Eero & Tiihonen, Paavo 1985 Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan sekä Kainuun suometsät vuosina 1951–1983. Peatland forests in Keski-Pohjanmaa, Kainuu and Pohjois-Pohjanmaa in 1951–1983. Folia Forestalia 617
Lipas, Erkki 1985 Kasvupaikan puuntuotoskyvyn ja lannoitustarpeen arviointi maan ominaisuuksien avulla. Assessment of site productivity and fertilizer requirement by means of soil properties. Folia Forestalia 618
Kaunisto, Seppo 1985 Alustavia tuloksia metsän tehoviljelykokeista turvemailla. Preliminary results from high efficiency forest regeneration experiments on peatlands. Folia Forestalia 619
  1985 Metsätilastollinen vuosikirja 1984. Yearbook of Forest Statistics, 1984. Folia Forestalia 620
Salo, Kauko 1985 Luonnonmarjojen ja sienten poiminta Suomussalmella ja eräissä Pohjois-Karjalan kunnissa. Wild-berry and edible-mushroom picking in Suomussalmi and in some North Karelian communes, Eastern Finland . Folia Forestalia 621
  1985 Metsäntutkimuslaitoksen päätös havupuutukkien, lehtipuutukkien, mäntypylväiden ja ratapölkkyaihioiden mittauksessa käytettävistä yksikkötilavuusluvuista.   Folia Forestalia 622
Hämäläinen, Jouko, Paavilainen, Eero, Salminen, Olli & Heinonen, Riitta 1985 Tuloksia ojitettujen korpikuusikoiden lannoituksesta. The growth response to and profitability of fertilization in drained spruce swamp stands. Folia Forestalia 623
Hakkila, Pentti 1985 Metsäenergian mahdollisuudet Suomessa. PERA-projektin väliraportti. The potential of forest energy in Finland. Interim report of PERA project. Folia Forestalia 624
Kaunisto, Seppo & Päivänen, Juhani 1985 Metsänuudistaminen ja metsittäminen ojitetuilla turvemailla. Kirjallisuuteen perustuva tarkastelu. Forest regeneration and afforestation on drained peatlands. A literature review. Folia Forestalia 625
Repo, Seppo & Löyttyniemi, Kari 1985 Lähiympäristön vaikutus männyn viljelytaimikon hirvivahinkoalttiuteen. The effect of immediate environment on moose (Alces alces) damage in young Scots pine plantations. Folia Forestalia 626
Rikala, Risto 1985 Paakkutaimien kastelutarpeen määrittäminen haihdunnan perusteella. Estimating the water requirements of containerized seedlings on the basis of evapotranspiration. Folia Forestalia 627
Saarsalmi, Anna, Palmgren, Kristina & Levula, Teuvo 1985 Leppäviljelmän biomassan tuotos sekä ravinteiden ja veden käyttö. Biomass production and nutrient and water consumption in an Alnus incana plantation. Folia Forestalia 628
Moilanen, Mikko 1985 Lannoituksen ja harvennuksen vaikutus hieskoivun kasvuun ohutturpeisilla ojitetuilla rämeillä. Effect of thinning and fertilization on the growth of birch (Betula pubescens) on the drained mires with thin peatlayer. Folia Forestalia 629
Aarnio, Jukka 1985 Suometsiköiden kasvatuksen yksityistaloudellinen edullisuus. The profitability of timber growing on peatlands from the standpoint of the private forest owner. Folia Forestalia 630
Pohtila, Eljas & Valkonen, Sauli 1985 Varttuneiden viljelytaimikoiden tila Lapin piirimetsälautakunnan alueen yksityismetsissä. Development and condition of artificially regenerated pine and spruce sapling stands in the privately owned forests of Finnish Lapland. Folia Forestalia 631
Norokorpi, Yrjö & Kärkkäinen, Sirpa 1985 Maaston korkeuden vaikutus puusto- ja kasvupaikkatunnuksiin sekä tykkytuhoihin Kuusamossa. The effect of altitude on stand and site characteristics and crown snow-load damages in Kuusamo in northern Finland. Folia Forestalia 632
Silfverberg, Klaus & Huikari, Olavi 1985 Tuhkalannoitus metsäojitetuilla turvemailla. Wood-ash fertilization on drained peatlands. Folia Forestalia 633
Yli Kojola, Hannu 1985 Metsän ikärakenteen kehitys. The development of age-class composition. Folia Forestalia 634
  1985 Metsäntutkimuslaitoksen julkaisut 1984. Abstracts of publications of the Finnish Forest Research Institute, 1984. Folia Forestalia 635
Vuokila, Yrjö 1985 Puuston määrän vaikutus istutuskuusikon kehitykseen, kasvuun ja tuotokseen. The effect of growing stock level on the development, growth and yield of spruce plantations in Finland. Folia Forestalia 636
Räsänen, Pentti K., Pohtila, Eljas, Laitinen, Esko, Peltonen, Antti & Rautiainen, Olavi 1985 Metsien uudistaminen kuuden eteläisimmän piirimetsälautakunnan alueella. Vuosien 1978–1979 inventointitulokset. Forest regeneration in the six southermost forestry board districts of Finland. Results from the inventories in 1978–1979. Folia Forestalia 637
Ihalainen, Ritva 1985 Opintojen keskeyttäminen metsäalan ammatillisessa koulutuksessa. The abandonment of studies in vocational training in forestry. Folia Forestalia 638
Uotila, Antti 1985 Siemenen siirron vaikutuksesta männyn versosyöpäalttiuteen Etelä- ja Keski-Suomessa. On the effect of seed transfer on the susceptibility of Scots pine to Ascocalyx abietina in southern and central Finland. Folia Forestalia 639
Repo, Seppo 1985 Suomen puunkäyttö, poistuma ja metsätase 1983–1985. Wood consumption, total drain and forest balance in Finland, 1983–1985. Folia Forestalia 640
Ferm, Ari 1985 Jätevedellä kasteltujen lehtipuiden alkukehitys ja biomassatuotos kaatopaikalla. Early growth and biomass production of some hardwoods grown on sanitary landfill and irrigated with leachate waste-water. Folia Forestalia 641
Rikala, Risto & Petäistö, Raija Liisa 1986 Lannoituksen vaikutus koulittujen rauduskoivun taimien ravinnepitoisuuteen, kasvuun ja verso-laikkuisuuteen. Effect of fertilization on the nutrient concentration, growth and incidence of stem spotting in bare rooted birch transplants. Folia Forestalia 642
Juntunen, Marja Liisa 1986 Metsäalan toimihenkilöiden ajankäyttö ja työtehtävät. NSR:n yhteispohjoismaisen projektin "Metsätalouden työorganisaatio" osatutkimus. The time expenditure and work tasks of forest functionaries. A part study of joint Nordic NSR project "The organization of work in forestry". Folia Forestalia 643
Saksa, Timo 1986 Männyn taimikoiden kehitys muokatuilla viljelyaloilla Lieksan ja Rautavaaran hoitoalueissa. The development of Scots pine plantations on prepared reforestation areas in northern Karelia in Finland. Folia Forestalia 644
Sirén, Matti 1986 Puuston vaurioituminen karsimattomien puiden ja puunosien korjuussa. Stand damage in logging of undelimbed trees and tree parts. Folia Forestalia 645
Kaunisto, Seppo & Tukeva, Jorma 1986 Kasvatustiheyden vaikutus männyn istutustaimikoiden kehitykseen turvemailla. Effect of tree spacing on the development of pine plantations on peat. Folia Forestalia 646
Ikäheimo, Erkki & Norokorpi, Yrjö 1986 Perkauksen vaikutus männyn istutustaimikoiden kehitykseen, laatuun ja tuhoihin Pohjois Suomessa. The effect of cleaning on the incidence of damage and the development and quality of Scots pine plantations in northern Finland. Folia Forestalia 647
Kortesharju, Jouko 1986 Hillan sato ja kukinta lannoitus- ja olkikatekokeissa Rovaniemen maalaiskunnassa. The yield and flowering of the cloudberry (Rubus chamaemorus) in fertilizer and straw mulch experiments at Rovaniemi, northern Finland. Folia Forestalia 648
Valtanen, Jukka, Kuusela, Juha, Marjakangas, Arto & Huurinainen, Seppo 1986 Eri ajankohtina istutettujen männyn ja lehtikuusen kennotaimien alkukehitys. Initial development of Scots pine and Siberian larch paperpot seedlings planted at various times. Folia Forestalia 649
Ovaskainen, Ville 1986 Funktionaalinen tulonjako metsäteollisuudessa 1955–1983. Factor shares in the Finnish forest industries, 1955–1983. Folia Forestalia 650
Teivainen, Terttu, Jukola Sulonen, Eeva Liisa & Mäenpää, Elina 1986 Pintakasvillisuuden kemiallisen torjunnan vaikutus peltomyyrä-populaation kehitykseen. The effect of ground-vegetation suppression using herbicide on the field vole, Microtus agrestis (L.), population. Folia Forestalia 651
Varmola, Martti & Vuokila, Erkki 1986 Pienten mäntyjen tilavuusyhtälöt ja -taulukot. Tree volume functions and tables for small-sized pines. Folia Forestalia 652
Hytönen, Jyrki 1986 Fosforilannoitelajin vaikutus vesipajun biomassatuotokseen ja ravinteiden käyttöön turpeennostosta vapautuneella suolla. Effect of some phosphorus fertilizers on the biomass production and nutrient uptake of Salix 'Aquatica' in a peat cut away area. Folia Forestalia 653
Nieppola, Jari 1986 Cajanderin metsätyyppiteoria. Kirjallisuuteen perustuva tarkastelu. Cajander's theory of forest site types. Literature review. Folia Forestalia 654
Kuusela, Kullervo, Mattila, Eero & Salminen, Sakari 1986 Metsävarat piirimetsalautakunnittain Pohjois-Suomessa 1982–84. Forest resources in North Finland by Forestry Board Districts, 1982 to 1984. Folia Forestalia 655
Mäkinen, Pekka 1986 Kokokehon tärinä ajettaessa maataloustraktorilla metsässä. Whole-body vibration in farm tractors driven in the forest. Folia Forestalia 656
Hänninen, Riitta 1986 Suomen sahatavaran vientikysyntä Länsi-Euroopassa vuosina 1962–1983. Demand for Finnish sawnwood exports in western Europe, 1962–1983. Folia Forestalia 657
Tiihonen, Paavo 1986 Kasvun vaihtelu Suomen pohjoispuoliskossa valtakunnan metsien 7. inventoinnin aineiston perusteella . Growth variation in North Finland according to the 7th National Forest Inventory. Folia Forestalia 658
Nurmi, Juha 1986 Palahakkeen ja hakkeen valmistus kartioruuvihakkurilla. Chunking and chipping with conescrew chipper. Folia Forestalia 659
  1986 Metsätilastollinen vuosikirja 1985. Yearbook of Forest Statistics 1985. Folia Forestalia 660
Mattila, Eero 1986 Lapin metsävarat osa-alueittain. Valtakunnan metsien 7. inventointi vuosina 1978 ja 1982–84. The forest resources of Finnish Lapland by sub-areas. The 7th National Forest Inventory in 1978 and 1982–84. Folia Forestalia 661
Juutinen, Paavo & Varama, Martti 1986 Ruskean mäntypistiäisen (Neodiprion sertifer) esiintyminen Suomessa vuosina 1966–83. Occurrence of the European pine sawfly (Neodiprion sertifer) in Finland during 1966–83. Folia Forestalia 662
Räisänen, Hannu, Laine, Lalli, Kero, llkka & Kaleva, Tapio 1986 Alustavia tutkimustuloksia hyönteis- ja sienituhoista pystykarsituissa männiköissä. Preliminary study on insect and fungal damage in pruned Scots pine stands. Folia Forestalia 663
Laasasenaho, Jouko & Päivinen, Risto 1986 Kuvioittaisen arvioinnin tarkistamisesta. On the checking of inventory by compartments. Folia Forestalia 664
  1986 Metsäntutkimuslaitoksen julkaisut 1985. Abstracts of publications of the Finnish Forest Institute, 1985.. Folia Forestalia 665
Valsta, Lauri 1986 Mänty-rauduskoivusekametsikön hakkuuohjelman optimointi. Optimizing thinnings and rotation for mixed, even-aged pine-birch stands. Folia Forestalia 666
Lipas, Erkki 1986 Maan ravinnetila siemenviljelyksillä. Soil fertility levels in Finnish seed orchards. Folia Forestalia 667
Uusvaara, Olli 1986 Sahanhakkeen painomittaus. Weight scaling of sawmill chips. Folia Forestalia 668
Kortesharju, Jouko & Mäkinen, Yrjö 1986 Vaotuksen, lannoituksen ja katteiden vaikutus hillaan karuilla luonnontilaisilla soilla. The effect of furrowing, fertilization, and mulching on cloudberry (Rubus chamaemorus) on virgin oligotrophic mires. Folia Forestalia 669
Jäppinen, Jukka Pekka, Hotanen, Juha Pekka & Salo, Kauko 1986 Marja- ja sienisadot ja niiden suhde metsikkötunnuksiin mustikka- ja puolukkatyypin kankailla Ilomantsissa vuosina 1982–1984. Yields of wild berries and larger fungi and their relationship to stand characteristics on MT and VT-type mineral soil sites in llomantsi, eastern Finland, 1982–1984. Folia Forestalia 670
Parviainen, Jari & Antola, Jukka 1986 Taimien kehitys ja juuriston morfologia eri taimilajeilla perustetuissa männynistutuksissa. The root system morphology and stand development of different types of pine nursery stock plantations. Folia Forestalia 671
Onttinen, Sirpa 1986 Metsurin työvälinekustannukset 1985. Forest workers' equipment costs in Finland in 1985. Folia Forestalia 672
Gustavsen, Hans Gustav & Päivänen, Juhani 1986 Luonnontilaisten soiden puustot kasvullisella metsämaalla 1950-luvun alussa. Tree stands on virgin forested mires in the early 1950's in Finland. Folia Forestalia 673
Mikkola, Kari & Sepponen, Pentti 1986 Kasvupaikkatekijöiden ja kasvillisuuden suhteet Luoteis- Enontekiön tunturikoivikoissa. Relationships between site factors and vegetation in mountain birch stands in northwestern Enontekiö. Folia Forestalia 674
Repo, Seppo 1986 Suomen puunkäyttö, poistuma ja metsätase 1984–1986. Wood consumption, total drain and forest balance in Finland, 1984–1986. Folia Forestalia 675
Keskitalo, Pentti & Sepponen, Pentti 1986 Erilaisten moreenimuotojen kasvupaikkaominaisuuksia Pohjois-Suomessa. The site properties of different types of moraine formation in northern Finland. Folia Forestalia 676
  1986 Metsäntutkimuslaitoksen päätös havupuutukkien, lehtipuutukkien, mäntypylväiden ja ratapölkky-aihioiden mittauksessa käytettävistä yksikkötilavuusluvuista 14. päivänä kesäkuuta 1985 annetun päätöksen muuttamisesta.   Folia Forestalia 677
Isomäki, Antti 1986 Linjakäytävän vaikutus reunapuiden kehitykseen. Effects of line corridors on the development of edge trees. Folia Forestalia 678
Peltonen, Antti 1986 Metsien uudistaminen turvemailla kuuden eteläisimmän piirimetsä-lautakunnan alueella. Vuosien 1978–1979 inventointitulokset. Forest regeneration on peatlands in the six southernmost forestry board districts of Finland. Results from inventories in 1978–1979. Folia Forestalia 679
Naskali, Arto 1986 Keskittymisindeksit ja ostajien keskittyminen Pohjois-Suomen raakapuumarkkinoilla. Concentration indices and buyer concentration in the roundwood markets in Northern Finland. Folia Forestalia 680
Kaunisto, Seppo 1987 Lannoituksen ja muokkauksen vaikutus männyn ja rauduskoivun istutustaimien kasvuun suonpohjilla. Effect of fertilization and soil preparation on the development of Scots pine and silver birch plantations on peat cutover areas. Folia Forestalia 681
Voipio, Raili 1987 Puiden biomassan vitamiinipitoisuus. Vitamin content of tree biomass. Folia Forestalia 682
Uusvaara, Olli & Verkasalo, Erkki 1987 Metsähakkeen tiiviys ja muita teknisiä ominaisuuksia. Solid content and other technical properties of forest chips. Folia Forestalia 683
Rikkonen, Pentti 1987 Havutukkien kuorelliseen latvaläpimittaan perustuva tilavuuden määrittäminen. Volume of coniferous saw logs based on top diameter over bark. Folia Forestalia 684
Huuri, Olavi, Lähde, Erkki & Huuri, Leena 1987 Tiheyden vaikutus nuoren istutusmännikön laatuun ja tuotokseen. Effect of stand density on the quality and yield of young Scots pine plantations. Folia Forestalia 685
Valtanen, Jukka & Engberg, Mikael 1987 Vuosina 1970–72 perustetun aurausalueiden metsänviljelykokeen tulokset Kainuussa ja Pohjanmaalla. The results from Kainuu and Pohjanmaa of the ploughedarea reforestation experiment begun during 1970–72. Folia Forestalia 686
Nurmi, Juha 1987 Polttohakkeen kuivatus traktori-konteissa. Drying of fuel chips and chunks in wooden bins. Folia Forestalia 687
Juntunen, Marja Liisa 1987 Työturvallisuus ja kuormittuminen omatoimisten metsänomistajien puunkorjuussa. Work safety and strain of self employed forest owners during logging. Folia Forestalia 688
Nöjd, Pekka, Mälkönen, Eino & Kukkola, Mikko 1987 Lehtikuusen lannoituskokeiden tuloksia. Growth response of Larix to fertilization. Folia Forestalia 689
  1987 Metsätilastollinen vuosikirja 1986. Yearbook of Forest Statistics 1986. Folia Forestalia 690
Ritari, Aulis 1987 Lumipeitteen sulamisen riippuvuus eräistä metsikkö- ja kasvupaikka-tunnuksista Kivalon tutkimusalueella. Ablation of late snowcover in relation to some stand and site characteristics in Kivalo, northern Finland. Folia Forestalia 691
Sirén, Matti, Ala llomäki, Jari & Högnäs, Tore 1987 Harvennuksiin soveltuvan metsä-kuljetuskaluston maastokelpoisuus. Mobility of forwarding vehicles used in thinnings. Folia Forestalia 692
Löfström, Irja 1987 Taajamametsien hoito. Urban forestry. Folia Forestalia 693
Verkasalo, Erkki 1987 Metsähakkeen kosteuden ja kuivamassan mittaus kuormaotantamenetelmillä. Measurement of moisture content and dry weight of forest chips by load sampling methods. Folia Forestalia 694
Poteri, Marja, Heikkilä, Risto & Yuan Yi, Liu 1987 Peltoluteen aiheuttaman kasvuhäiriön kehittyminen yksivuotiailla männyntaimilla. Development of the growth disturbance caused by Lygus rugulipennis in one year old pine seedlings. Folia Forestalia 695
Saarenmaa, Hannu 1987 Tuhohyönteisten ja sinistymän esiintyminen myrskyn kaatamissa puissa Lapissa 1983–86. Insect attack and blue stain in windthrown trees in Lapland 1983–86. Folia Forestalia 696
Aarne, Martti 1987 Markkinapuun alueittaiset hankintamäärät ja kulkuvirrat vuonna 1985. Removals and flows of commercial roundwood in Finland in 1985, by districts. Folia Forestalia 697
Ihalainen, Ritva 1987 Nainen metsänhoitajana. Woman as a forester in Finland. Folia Forestalia 698
Laiho, Olavi, Sarjala, Tytti, Hyvärinen, Riitta & Rautiainen, Lea 1987 Lannoituksen vaikutus männikön mykoritsoihin. Effect of fertilization on mycorrhizae in pine stands. Folia Forestalia 699
Salonen, Tommi 1987 Metsäntutkimuslaitoksen julkaisut 1986. Abstracts of publications of the Finnish Forest Research Institute, 1986. Folia Forestalia 700
Nikkanen, Teijo & Pukkala, Timo 1987 Siemenviljelysten harvennus-suunnitelman laatiminen ATK ohjelmistolla Making a thinning plan for seed orchards using a computer program. Folia Forestalia 701
Saksa, Timo 1987 Männyn taimikoiden kehitys auratuilla ja äestetyillä istutusaloilla Keski-Suomessa. Development of Scots pine plantations in ploughed or harrowed reforestation areas in Central Finland. Folia Forestalia 702
Mattila, Eero & Penttilä, Timo 1987 Lapin ja Koillis-Suomen metsälautakuntien suometsät vuosina 1952–1984. Peatland forests of Lappi and Koillis-Suomi forestry board districts, North Finland, 1952–1984. Folia Forestalia 703
Huuri, Olavi & Huuri, Leena 1987 Metsäpuiden pystykarsinnan varhaisvaiheet Keski-Euroopassa ja Suomessa. The early days of forest tree pruning in Central Europe and Finland. Folia Forestalia 704
Turkia, Kyösti & Kellomäki, Seppo 1987 Kasvupaikan viljavuuden ja puuston tiheyden vaikutus nuorten mäntyjen oksien läpimittaan. Influence of the site fertility and stand density on the diameter of branches in young Scots pine stands. Folia Forestalia 705
Laiho, Olavi 1987 Metsiköiden alttius tuulituholle Etelä-Suomessa. Susceptibility of forest stands to windthrow in Southern Finland. Folia Forestalia 706
Järveläinen, Veli Pekka 1988 Hakkuumahdollisuuksien käyttöön vaikuttavat tilakohtaiset tekijät maan länsi- ja itäosissa. Factors affecting the use of the allowable cut in western and eastern parts of Finland. Folia Forestalia 707
Rusanen, Mari & Velling, Pirkko 1988 Satoindeksin vaihtelu ja korrelointi kasvu- ja laatuominaisuuksien kanssa männyn jälkeläiskokeissa. Harvest index in young Scots pine progeny tests, variation and correlation with growth and quality traits. Folia Forestalia 708
Lipas, Erkki 1988 Typpilannoituksen ajankohta kangasmetsissä. Timing of nitrogen fertilization on mineral soils. Folia Forestalia 709
  1988 Metsäntutkimuslaitoksen julkaisut 1987. Abstracts of publications of the Finnish Forest Research Institute,1987. Folia Forestalia 710
Pajuoja, Heikki 1988 Suomen puunkäyttö ja poistuma 1985–1987. Wood consumption and total drain in Finland,1985–1987 Folia Forestalia 711
Rikkonen, Pentti 1988 Etelä Suomen pikkutukkien tilavuuden määrittäminen latvaläpimitan perusteella. Volume determination of small sized logs in southern Finland using top diameter. Folia Forestalia 712
Mattila, Eero 1988 Suomen poronhoitoalueen talvilaitumet. The winter ranges of the Finnish reindeer management area. Folia Forestalia 713
Paavilainen, Eero & Tiihonen, Paavo 1988 Suomen suometsät vuosina 1951–1984. Peatland forests in Finland in 1951–1984. Folia Forestalia 714
  1988 Metsätilastollinen vuosikirja 1987. Yearbook of Forest Statistics, 1987. Folia Forestalia 715
Nevalainen, Seppo & Liukkonen, Kirsi M. H. 1988 llman epäpuhtauksien vaikutus bioottisiin metsätuhoihin. Kirjallisuuskatsaus. The effects of air pollution on biotic forest diseases and pests. A literature review. Folia Forestalia 716
Mäkinen, Pekka 1988 Metsäkoneurakoitsija yrittäjänä. Forest machine contractor as an entrepreneur. Folia Forestalia 717
Valtanen, Jukka 1988 Korkeiden maiden metsien uudistaminen Oulun läänissä. Stand reforestation at elevated sites in Northern Finland. Folia Forestalia 718
Lääperi, Ari & Löyttyniemi, Kari 1988 Hirvituhot vuosina 1973–1982 perustetuissa männyn viljely-taimikoissa Uudenmaan-Hämeen metsälautakunnan alueella. Moose (Alces alces) damage in pine plantations established during 1973–1982 in the Uusimaa Häme Forestry Board District. Folia Forestalia 719
Hyvärinen, Vesa & Sepponen, Pentti 1988 Kivalon alueen paksusammal-kuusikoiden puulaji- ja metsäpalohistoriaa. Tree species history and local forest fires in the Kivalo area of Northern Finland. Folia Forestalia 720
Uotila, Antti 1988 llmastotekijöiden vaikutus männynversosyöpätuhoihin. The effect of climatic factors on the occurrence of Scleroderris canker. Folia Forestalia 721
Mikola, Jari & Sepponen, Pentti 1988 Rinteen suunnan ja hakkuun vaikutus Tiilikkajärven harjun kasvillisuuteen. Effect of exposition and cuttings on the vegetation on Tiilikkajärvi esker. Folia Forestalia 722
Rantonen, Harri 1988 Lumikenkien käytön vaikutus hakkuutyön turvallisuuteen ja työasentoihin. Snowshoes in cutting work: effects on work safety and working postures. Folia Forestalia 723
Kaunisto, Seppo 1989 Jatkolannoituksen vaikutus puuston kasvuun vanhalla ojitusalueella. Effect of refertilization on tree growth in an old drainage area. Folia Forestalia 724
Verkasalo, Erkki 1989 Koeseulontamenetelmät metsähakkeen laadun arvioinnissa. Test screening methods for evaluation of forest chip quality. Folia Forestalia 725
Lehto, Tarja 1989 Männyntaimien mykorritsat keskustaimitarhoilla. Mycorrhizal status of Scots pine nursery stock in Finland. Folia Forestalia 726
Kinnunen, Kaarlo 1989 Taimilajin ja maanmuokkauksen vaikutus männyn ja kuusen taimien alkukehitykseen. Effect of seedling type and site preparation on the initial development of Scots pine and Norway spruce seedlings. Folia Forestalia 727
Saarsalmi, Anna & Mälkönen, Eino 1989 Harmaalepikon biomassan tuotos ja ravinteiden käyttö. Biomass production and nutrient consumption in Alnus incana stands. Folia Forestalia 728
Oksanen Peltola, Leena 1989 Eteläsuomalaisen VT-männikön uudistamisvaihtoehtojen yksityistaloudellinen edullisuusvertailu. Profitability comparisons of some regeneration alternatives of Vaccinium type pine stands in private forests of southern Finland. Folia Forestalia 729
  1989 Metsätilastollinen vuosikirja 1988. Yearbook of Forest Statistics, 1988. Folia Forestalia 730
Hynynen, Jari & Kukkola, Mikko 1989 Harvennustavan ja lannoituksen vaikutus männikön ja kuusikon kasvuun. Effect of thinning method and nitrogen fertilization on the growth of Scots pine and Norway spruce stands. Folia Forestalia 731
Pajuoja, Heikki 1989 Suomen puunkäyttö ja poistuma 1986–1987. Wood utilization and total drain in Finland 1986–1987. Folia Forestalia 732
Saksa, Timo 1989 Männyn taimikoiden tila auraus- ja äestysaloilla Etelä-Savossa. State of Scots pine plantations in ploughed or harrowed reforestation areas in central Finland. Folia Forestalia 733
Korhonen, Kari T. 1989 Puutavaralajijakauman arvioinnin luotettavuus valtakunnan metsien inventoinnissa. Reliability of estimation of timber assortment distribution in National Forest Inventory of Finland. Folia Forestalia 734
Salonen, Tommi & Oja, Seppo 1989 Metsäntutkimuslaitoksen julkaisut 1988. Abstracts of publications of the Finnish Forest Research Institute, 1988. Folia Forestalia 735
Poikajärvi, Helena, Sepponen, Pentti & Varmola, Martti 1989 Tutkimus luonnonsuojelualueilla. Research activities on the nature conservation areas. Folia Forestalia 736
Lyly, Olavi & Kurki, Hannu 1989 Fenoksiherbisidit ja glyfosaatti kasveissa. Kirjallisuuskatsaus. Phenoxy herbicides and glyphosate in plants. Literature review. Folia Forestalia 737
Raulo, Jyrki & Hokkanen, Tatu 1989 Harmaa- ja tervalepän karikesato. Litter fall of Alnus incana and Alnus glutinosa. Folia Forestalia 738
Ripatti, Pekka & Reunala, Aarne 1989 Yksityismetsälöiden lukumäärän kehitys rekisteritietojen perusteella. Development of the number of private forest holdings in Finland. Folia Forestalia 739
Hämäläinen, Jouko, Laakkonen, Olavi & Kukkola, Mikko 1989 Toistuvan lannoituksen kannattavuus kangasmailla. Profitability of repeated fertilization on mineral soils. Folia Forestalia 740
Laakkonen, Olavi 1989 Toistuvan lannoituksen kannattavuus Etelä-Suomen kuivahkon kankaan männiköissä. The profitability of repetitive fertilization in pine stands on dryish mineral soils in southern Finland. Folia Forestalia 741
Silfverberg, Klaus & Hotanen, Juha Pekka 1989 Puuntuhkan pitkäaikaisvaikutukset ojitetulla mesotrofisella kalvakkanevalla Pohjois-Pohjanmaalla. Long-term effects of wood-ash on a drained mesotrophic Sphagnum papillosum fen in Oulu district, Finland. Folia Forestalia 742
Sirén, Matti 1990 Pienet hakkuukoneet varhaisissa harvennushakkuissa. Small multi-function machines in early thinning operations. Folia Forestalia 743
Ferm, Ari 1990 Nuorten vesasyntyisten hieskoivikoiden kehitys ja lahoisuus turvemaalla. Development and decay of young Betula pubescens coppice stands on peatland. Folia Forestalia 744
Rikala, Risto & Huurinainen, Seppo 1990 Lannoituksen vaikutus kaksivuotisten männyn paakkutaimien kasvuun taimitarhalla ja istutuksen jälkeen. Effect of fertilization on the nursery growth and outplanting success of two year old containerized Scots pine seedlings. Folia Forestalia 745
Lämsä, Pertti & Kellomäki, Seppo & Väisänen, Hannu 1990 Nuorten mäntyjen oksikkuuden riippuvuus puuston rakenteesta ja kasvupaikan viljavuudesta. Branchiness of young Scots pines as related to stand structure and site fertility. Folia Forestalia 746
Karppinen, Heimo & Hänninen, Harri 1990 Yksityistilojen hakkuumahdol-lisuuksien käyttö Etelä-Suomessa. Actual and allowable cut in nonindustrial private woodlots in southern Finland. Folia Forestalia 747
Aarnio, Jukka 1990 Voimaperaistämisen vaikutus metsälön puuntuotannon yksityis-taloudelliseen kannattavuuteen. Intensive timber growing and profitability in private forestry. Folia Forestalia 748
Nieminen, Mika & Pätilä, Antti 1990 Karujen rämeiden luokittelu pintakasvillisuuden ja ravinnetunnusten avulla. Classification of oligotrophic pine mires on the basis of ground vegetation and fertility parameters. Folia Forestalia 749
Ihalainen, Ritva 1990 Rakennemuutokset yksityismetsän-omistuksessa: Katsaus Suomessa vuosina 1960–89 tehtyihin tutkimuksiin. Structural changes in Finnish nonindustrial private forest ownership: A survey of the literature 1960–89. Folia Forestalia 750
Kilkki, Pekka & Kujala, Matti 1990 Poistuman arviointi kahden peräkkäisen tilapäiskoealoihin perustuvan inventoinnin avulla. Estimation of drain on the basis of two successive forest inventories with temporary sample plots. Folia Forestalia 751
Salminen, Hannu & Varmola, Martti 1990 Puolukkatyypin kylvömänniköiden kehitys taimikon myöhäisestä harvennuksesta nuoren metsän ensiharvennukseen. Development of seeded Scots pine stands from precommercial thinning to first commercial thinning. Folia Forestalia 752
Saksa, Timo, Nerg, Jukka & Tuovinen, Jussi 1990 Havupuutaimikoiden tila 3–8 vuoden kuluttua istutuksesta tuoreilla kankailla Pohjois-Savossa. State of 3–8 years old Scots pine and Norway spruce plantations. Folia Forestalia 753
Moilanen, Mikko & Issakainen, Jorma 1990 Suometsien PK-lannos ja typpilannoitelajit karuhkojen ojitettujen rämeiden lannoituksessa. PK fertilizer and different types of N fertilizer in the fertilization of infertile drained pine bogs. Folia Forestalia 754
Salonen, Tommi & Oja, Seppo 1990 Metsäntutkimuslaitoksen julkaisut 1989. Abstracts of publications of the Finnish Forest Research Institute,1989. Folia Forestalia 755
Isomäki, Antti & Niemistö, Pentti 1990 Ajourien vaikutus puuston kasvuun Etelä-Suomen nuorissa kuusikoissa. Effect of strip roads on the growth and yield of young spruce stands in southern Finland. Folia Forestalia 756
Kaila, Erkki & Saarenmaa, Hannu 1990 Tietokoneavusteinen päätöksenteko metsätaloudessa. Computer-aided decision making in forestry. Folia Forestalia 757
Ylitalo, Esa, Mäki Simola, Elina & Turunen, Jukka 1990 Markkinapuun alueittaiset hankintamäärät ja kulkuvirrat vuonna 1988. Removals and flows of commercial roundwood in Finland in 1988, by districts. Folia Forestalia 758
Pätilä, Antti & Nieminen, Mika 1990 Turpeen emäsravinne- ja rikkitase karuilla ojitetuilla rämeillä laskeuma huomioon ottaen. Base cation nutrients and sulphur status of drained oligotrophic pine mires considering the atmospheric input. Folia Forestalia 759
Aarne, Martti, Uusitalo, Matti & Herrala Ylinen, Helena 1990 Metsätilastollinen vuosikirja 1989. Yearbook of forest statistics, 1989. Folia Forestalia 760
Poikolainen, Jarmo 1990 Hailuodon jäkäläkankaiden taimikot ja niiden hirvituhot. Condition of sapling stands on the lichen heaths of Hailuoto and damage by moose. Folia Forestalia 761
Saarenmaa, Liisa 1990 Viljelyketjun valinta asiantuntija-järjestelmän avulla Lapissa. Choice of reforestation method based on an expert system in Finnish Lapland. Folia Forestalia 762
Hotanen, Juha Pekka & Nousiainen, Hannu 1990 Metsä- ja suokasvillisuuden numeerisen ryhmittelyn ja kasvu-paikkatyyppien rinnastettavuus. The parity between the numerical units and site types of forest and mire vegetation. Folia Forestalia 763
Hirvelä, Hannu & Hynynen, Jari 1990 Lannoituksen vaikutus männikön kasvuun, latvavaurioihin ja tuulituhoalttiuteen Lapissa. Effect of fertilization on the growth, top damage and susceptibility to windthrow of Scots pine stands in Lapland. Folia Forestalia 764
Uotila, Esa & Peltola, Aarre 1990 Hankinta- ja pystykaupan tulojen katelaskentamenetelmä. A method for calculating residual incomes from delivery and standing sales of timber. Folia Forestalia 765
Selander, Jukka, Immonen, Auli & Raukko, Pekka 1990 Luontaisen ja istutetun männyntaimen kestävyys tukkimiehentäitä vastaan. Resistance of naturally regenerated and nursery-raised Scots pine seedlings to the large pine weevil, Hylobius abietis (Coleoptera, Curculionidae). Folia Forestalia 766
Nurmi, Juha 1990 Polttohakkeen varastointi suurissa aumoissa. Longterm storage of fuel chips in large piles. Folia Forestalia 767
Saarsalmi, Anna, Palmgren, Kristina & Levula, Teuvo 1991 Harmaalepän vesojen biomassan tuotos ja ravinteiden käyttö. Biomass production and nutrient consumption of the sprouts of Alnus incana. Folia Forestalia 768
Silfverberg, Klaus & Issakainen, Jorma 1991 Tuhkalannoituksen vaikutukset metsämarjoihin. Effects of ash fertilization on forest berries. Folia Forestalia 769
Lipponen, Katriina 1991 Juurikäävän kantotartunta ja sen torjunta ensiharvennusmetsiköissä Stump infection by Heterobasidion annosum and its control in stands at the first thinning stage. Folia Forestalia 770
Selander, Jukka & Immonen, Auli 1991 Lannoituksen vaikutus männyntaimen tuhonalttiuteen tukkimiehentäille. Effect of fertilization on the susceptibility of Scots pine seedlings to the large pine weevil, Hylobius abietis (Coleoptera, Curculionidae). Folia Forestalia 771
Sirén, Matti 1991 Puiden joukkokäsittely ja kevyt teknologia ensiharvennuksissa. Yhteispohjoismaisen NSR-projektin loppuraportti, 1987 1989. Multi tree processing and light technology in first thinnings. Final report for a research project of the Nordic Research Council on Forest Operations (NSR), 1987 1989. Folia Forestalia 772
Hakkila, Pentti 1991 Hakkuupoistuman latvusmassa. Crown mass of trees at the harvesting phase. Folia Forestalia 773
Korhonen, Kari T. 1991 Sekamallitekniikalla laadittujen runkokäyrämallien käyttö metsäninventoinnissa. Using taper curve models based on mixed linear models in forest inventory. Folia Forestalia 774
Oja, Seppo & Salonen, Tommi 1991 Metsäntutkimuslaitoksen julkaisut 1990. Abstracts of publications of the Finnish Forest Research Institute, 1990. Folia Forestalia 775
Mielikäinen, Kari & Valkonen, Sauli 1991 Harvennustavan vaikutus varttuneen metsikön tuotokseen ja tuottoihin Etelä-Suomessa. Effect of thinning method on the yield of middle-aged stands in southern Finland. Folia Forestalia 776
Tamminen, Pekka 1991 Kangasmaan ravinnetunnusten ilmaiseminen ja viljavuuden alueellinen vaihtelu. Expression of soil nutrient status and regional variation in soil fertility of forested sites in southern Finland. Folia Forestalia 777
Kaunisto, Seppo 1991 Maa-analyysin käyttö kasvupaikan ravinnetilan arvioimiseksi eräillä Alkkian metsitetyillä suopelloilla. Soil analysis as a means of determining the nutrient regime on some afforested peatland fields at Alkkia. Folia Forestalia 778
Eeronheimo, Olli 1991 Suometsien puunkorjuu. Forest harvesting on peatlands. Folia Forestalia 779
Hytönen, Jyrki & Silfverberg, Klaus 1991 Kuivatustehon vaikutus turvemaan lämpöoloihin. Effect of drainage on thermal conditions in peat soils. Folia Forestalia 780
Hökkä, Hannu, Piiroinen, Marja-Leena & Penttilä, Timo 1991 Läpimittajakauman ennustaminen Weibull-jakaumalla Pohjois-Suomen mänty- ja koivu -valtaisissa ojitusaluemetsiköissä. The estimation of basal area dbh distribution using the Weibull-function for drained pine- and birch dominated and mixed peatland stands in north Finland. Folia Forestalia 781
Niemistö, Pentti 1991 Hieskoivikoiden kasvatustiheys ja harvennusmallit Pohjois-Suomen turvemailla. Growing density and thinning models for Betula pubescens stands on peatlands in northern Finland. Folia Forestalia 782
Riihinen, Arto & Uotila, Antti 1992 Versosurman vaikutus varttuneiden männiköiden kasvuun. Effect of Scleroderris canker on the growth of middle aged Scots pine stands. Folia Forestalia 783
Siekkinen, Virpi & Pajuoja, Heikki 1992 Suomen piensahat 1990. Small sawmills in Finland, 1990. Folia Forestalia 784
Kinnunen, Kaarlo 1992 Kylvöalustan, ajankohdan ja menetelmän vaikutus männyn kylvön onnistumiseen. Effect of substratum, date and method on the post sowing survival of Scots pine. Folia Forestalia 785
Ihalainen, Antti, Korhonen, Kari T. & Varjo, Jari 1992 Puiden käyttöosan mittauksiin perustuva metsurimittaus. Estimation of harvested timber volume using treewise measurements made during felling. Folia Forestalia 786
Päivinen, Risto, Nousiainen, Merja & Korhonen, Kari T. 1992 Puutunnusten mittaamisen luotettavuus. Accuracy of certain tree measurements. Folia Forestalia 787
Saarilahti, Martti 1992 Turpeen kokoonpuristuvuus ja tiealueen kuivatuspainuman arviointi. Compressibility of peat and estimation of drainage settlement of a road right-of-way. Folia Forestalia 788
Voipio, Raili & Laakso, Tapio 1992 Pienikokoisten puiden maanpäällisen biomassan kemiallinen koostumus. Chemical composition of the above ground biomass of small-sized trees. Folia Forestalia 789
Aarne, Martti 1992 Metsätilastollinen vuosikirja 1990 91. Yearbook of forest statistics, 1990 91. Folia Forestalia 790
Valkonen, Sauli 1992 Metsien uudistaminen korkeilla alueilla Pohjois-Suomessa. Forest regeneration at high altitudes in Northern Finland. Folia Forestalia 791
Toppinen, Anne & Tervo, Mikko 1992 Sahatavaran viennin ennakoivat suhdannekuvaajat. Composite leading indicators of Finnish sawnwood exports. Folia Forestalia 792
Lähde, Erkki 1992 Luontaisen kuusivaltaisen taimikon kehitys lehtomaisella kankaalla. Development of Picea abies dominated naturally established sapling stand. Folia Forestalia 793
Rikala, Risto 1992 Taimitarhalannoituksen vaikutus männyntaimien jälkikasvuun ja istutuksen jälkeiseen menestymiseen. Effect of nursery fertilization on incidence of summer shoots and field performance of Scots pine seedlings. Folia Forestalia 794
Petäjistö, Leena & Selby, J. Ashley 1992 Piensahojen kehittämisedellytykset. Small sawmill development possibilities. Folia Forestalia 795
Gustavsen, Hans Gustav 1992 Vähäpuustoisten männiköiden ja kuusikoiden kehitys. Development of understocked pine and spruce stands. Folia Forestalia 796
Saarsalmi, Anna, Palmgren, Kristina & Levula, Teuvo 1992 Harmaalepän ja rauduskoivun biomassan tuotos ja ravinteiden käyttö energiapuuviljelmällä. Biomass production and nutrient consumption of Alnus incana and Betula pendula in energy forestry. Folia Forestalia 797
Ollonqvist, Pekka & Kajanus, Miika 1992 Metsänomistajan taloudellisten tavoitteiden merkitys metsän-uudistamistavan valinnassa. Significance of private forest owners' economic goals in the forest stand regeneration decision. Folia Forestalia 798
Penttinen, Markku 1992 Tulos- ja kustannuslaskentamallien soveltuvuus yhteismetsätalouteen. Applicability of profit and cost accounting models to jointly- owned forests. Folia Forestalia 799
Pesonen, Mauno & Hirvelä, Hannu 1992 Liiketaloudelliset harvennusmallit Etelä-Suomessa. Thinning models based on profitability calculations for southern Finland. Folia Forestalia 800
Mäkinen, Harri & Uusvaara, Olli 1992 Lannoituksen vaikutus männyn oksikkuuteen ja puuaineen laatuun. Effect of fertilization on the branchiness and the wood quality of Scots pine. Folia Forestalia 801
Pesonen, Mauno, Jämsä, Jari & Hirvelä, Hannu 1993 Harvennushakkuiden edullisuusvertailu metsälötasolla. Profitability comparisons of thinnings at the forest holding level. Folia Forestalia 802
Hakkila, Pentti & Kalaja, Hannu 1993 Ketjukarsinta ensiharvennusmännikön korjuuratkaisuna. Flail delimbing in the first commercial thinning of Scots pine. Folia Forestalia 803
Saarilahti, Martti 1993 Mikroaaltosondin soveltuvuus hakekuorman käyttöarvon mittaukseen. Measuring of the chip load properties using microwave sounding. Folia Forestalia 804
Salminen, Olli 1993 Männikön ja kuusikon liiketaloudellinen vajaatuottoisuus. Profitability of growing understocked Scots pine and Norway spruce stands. Folia Forestalia 805
Verkasalo, Erkki 1993 Koivupuutavaran vikaantuminen pitkittyneessä metsävarastoinnissa ja sen vaikutus viilun saantoon, laatuun ja arvoon. Deterioration of birch timber during prolonged storage in the forest and its effect on the yield, quality and value of rotary cut veneer. Folia Forestalia 806
Rossi, Seppo, Varmola, Martti & Hyppönen, Mikko 1993 Pellonmetsitysten onnistuminen Lapissa. Success of afforestation of old fields in Finnish Lapland. Folia Forestalia 807
Juntunen, Marja-Liisa & Suomäki, Hanna-Leena 1993 Ikääntyvät metsäkoneyrittäjät ja hakkuun koneellistuminen. Aging forest machine contractors and the mechanization of wood harvesting. Folia Forestalia 808
Heikkilä, Risto, Lilja, Arja & Härkönen, Sauli 1993 Rauduskoivuntaimien toipuminen latvan katkeamisen jälkeen. Recovery of young Betula pendula trees after stem breakage. Folia Forestalia 809
Kaunisto, Seppo, Moilanen, Mikko & Issakainen, Jorma 1993 Apatiitti ja flogopiitti fosfori- ja kaliumlannoitteina suomänniköissä. Apatite and phlogopite as phosphorus and potassium fertilizers in peatland pine forests. Folia Forestalia 810
Kaitera, Juha & Jalkanen, Risto 1993 Surmakka Rikkilehdon männikössä Sallassa. Gremmeniella abietina on Scots pine in Rikkilehto stand in Salla, northern Finland. Folia Forestalia 811
Pesonen, Mauno & Hirvelä, Hannu 1993 Harvennusmetsien määrä ja harvennushakkuiden liiketaloudellinen merkitys. Amount of thinning forests and profitability of thinnings in Finland. Folia Forestalia 812
Varmola, Martti 1993 Viljelymänniköiden alkukehitystä kuvaava metsikkömalli. A stand model for early development of Scots pine cultures. Folia Forestalia 813
Nieminen, Mika & Ahti, Erkki 1993 Talvilannoituksen vaikutus ravinteiden huuhtoutumiseen karulta suolta. Leaching of nutrients from an ombrotrophic peatland area after fertilizer application on snow. Folia Forestalia 814
Heikkilä, Risto 1993 Ravinnon määrän ja puulajikoos-tumuksen vaikutus hirven ravinnonkäyttöön ja taimituhoihin mäntytaimikoissa. Effects of food quantity and tree species composition on moose (Alces alces) browsing in Scots pine plantations. Folia Forestalia 815
Uusvaara, Olli 1993 Pystykarsituista männiköistä valmistetun sahatavaran laatu ja arvo. Quality and value of sawn goods from pruned Scots pine stands. Folia Forestalia 816
Kanninen, Kaija 1993 Sisäisten mallien teoria hakkuutyö-tapaturmien selittäjänä. Theory of internal models in explaining logging accidents. Folia Forestalia 817
Mäkinen, Pekka 1993 Metsäkoneyrittämisen menestystekijät. Success factors for forest machine contractors. Folia Forestalia 818
Tamminen, Pekka 1993 Pituusboniteetin ennustaminen kasvupaikan ominaisuuksien avulla Etelä-Suomen kangasmetsissä. Estimation of site index for Scots pine and Norway spruce stands in South Finland using site properties. Folia Forestalia 819
Moilanen, Mikko 1993 Lannoituksen vaikutus männyn ravinnetilaan ja kasvuun Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ojitetuilla soilla. Effect of fertilization on the nutrient status and growth of Scots pine on drained peatlands in northern Ostrobothnia and Kainuu. Folia Forestalia 820
Rantala, Tapio & Moilanen, Mikko 1993 Nuorten suomänniköiden lannoituksen kannattavuus Pohjois-Pohjanmaalla. Profitability of fertilization of young pine stands in northern Ostrobothnia. Folia Forestalia 821
Hytönen, Jyrki & Ekola, Elina 1993 Maan ja puuston ravinnetila Keski-Pohjanmaan metsitetyillä pelloilla. Soil nutrient regime and tree nutrition on afforested fields in central Ostrobothnia, western Finland. Folia Forestalia 822
Verkasalo, Erkki 1993 Lehtikuusitukkien laatu Suomessa Technical quality of larch saw logs in Finland. Folia Forestalia 823
Sievänen, Tuija 1993 Kaupunkiväestön ulkoilukäyttäy-tyminen ja ulkoilualueiden käyttö. Hämeenlinnan ulkoilututkimus. Outdoor recreation household survey in the City of Hämeenlinna. Folia Forestalia 824
Salminen, Sakari 1993 Eteläisimmän Suomen metsävarat 1986 1988. Forest resources of southernmost Finland,1986 1988. Folia Forestalia 825
Niemistö, Pentti, Lappalainen, Erkki & Isomäki, Antti 1993 Mäntysiemenpuuston kasvu ja taimikon kehitys pitkitetyn luontaisen uudistamisvaiheen aikana. Growth of Scots pine seed bearers and the development of seedlings during a protracted regeneration period. Folia Forestalia 826

Alkuun / Top

  Päivitetty:   18.02.2008/JSaa  Metla  : Julkaisut    Palaute Metlan etusivulle