Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Alueyksiköt » Itä-Suomi » Joensuu » Tutkimus

Metla Joensuu - Tutkimus

Sivukartta | Haku

Metlassa tutkimus on järjestetty ongelmakeskeisiin tutkimusohjelmiin ja -hankkeisiin. Tutkimusohjelmat ovat laajoja, useiden hankkeiden muodostamia kokonaisuuksia. Joensuusta koordinoidaan
- Puumateriaalit ja -tuotteet biotalouden rakentamisessa -tutkimus- ja kehittämisohjelmaa,
- Metsät ja vesi -tutkimus- ja kehittämisohjelmaa
- Uudet metsään ja metsäbiomassaan perustuvat tuotteet ja palvelut -tutkimus- ja kehittämisohjelmaa sekä
- Metlan ja VTTn ForestEnergy2020-tutkimus- ja innovaatio-ohjelmaa

Joensuun toimipaikan tutkijat osallistuvat yli 60 tutkimushankkeeseen, tutkimuksen painoaloja on kaikkiaan kuusi:

 
Kuva: Metla/Erkki Oksanen
 

Metsätalouden suunnittelu on metsien hoitoa, käyttöä ja hallintaa koskevan päätöksenteon tukemista. Päätösvaihtoehtoja ja niiden seurauksia kuvaava informaatio yhdistetään tavoitteisiin. Tutkimus kohdistuu päätös- ja talousteorioihin sekä systeemianalyysiin ja operaatiotutkimukseen perustuviin metsien käyttöön liittyviin malleihin, menetelmiin ja tekniikoihin. Tuloksia hyödynnetään kansallisen ja alueellisen sekä yritys- ja metsälötason suunnittelussa. Käytännön sovellukset kattavat suunnittelutiedon keräämisen, suunnittelujärjestelmien ja -prosessien kehittämisen sekä näitä palvelevan informaatioteknologian. Painoalan vetäjänä toimii professori Tuula Packalen.

Metsänhoidon ja sen ympäristövaikutusten tutkimus kohdistuu metsänhoidon perusteisiin, menetelmiin ja soveltamiseen. Tutkimusteemoja ovat metsien uudistaminen, nuorten metsien hoitomenetelmät, talousmetsien ja luonnonmetsien kehityserot, ennallistaminen, metsä- ja suokasvien monimuotoisuus ja esiintyminen. Joensuussa on erikoistuttu juuristotutkimukseen, jota varten on käytössä erikoisvarustellut juuristolaboratoriot.

Ympäristövaikutustutkimuksessa selvitetään metsäekosysteemin ainevirtoja ja kehitetään menetelmiä hakkuiden, lannoitusten sekä suometsien hoidon ympäristökuormituksen hallintaan. Painoalasta vastaa professori Leena Finér.

Metsäteknologiassa tutkimus kohdistuu puun korjuun ja hankinnan ohella työn organisointiin, johtamiseen ja logistiikkaan. Metsäteknologinen osaaminen palvelee innovatiivisesti sekä teollisuuden ainespuun että metsäbiomassojen korjuumenetelmien ja -koneiden kehittämistä. Painoalan vetäjänä toimii professori Antti Asikainen.

 
  Kuva: Metla/Jouni Hyvärinen

Puutieteen tutkimus painottuu puun raaka-aineominaisuuksiin, puunkäytön tuotantotalouteen ja asiakas- ja markkinalähtöisiin tarkasteluihin, puutavaran mittaukseen sekä laadutuksen ja laatupuun kasvatuksen sovelluksiin. Panostusta vaatii lehti- ja erikoispuun käytön monipuolistaminen, pienpuun sekä puurakentamisen ja laadukkaan asumisen materiaalien tuotekehitys, hankintaketju, jatkojalostusverkosto ja logistiikka.

Puutieteen soveltava ote edistää puu- ja metsäalan tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä pk-puutuoteteollisuutta. Puutieteen tutkimusta Metlassa vetää professori Erkki Verkasalo.

Metsä- ja puualan yritys- ja elinkeinotoiminnan tutkimus suuntautuu yrittäjyyteen, yritysmuotoihin sekä yritystoiminnan kilpailuetuja synnyttäviin tekijöihin. Yritys- ja elinkeinotoiminnan alueellista ja paikallista toimintaympäristöä tarkastellaan sekä kilpailullisesta että kilpailukykyä luovasta näkökulmasta. Tutkimuskohteina ovat myös yritysten johtaminen hallinto-, innovaatio- ja tilinpitojärjestelmien sekä ympäristösuorituskyvyn ja osaamisen kehittämisen tehtäväalueilla. Lisäksi tutkimuskohteena on yritysten toiminta tuote- ja panostekijöiden markkinoilla.

Kansainvälisen metsätalouden tutkimus keskittyy Venäjän ja siirtymätalousmaiden metsätalouteen sekä lähialueyhteistyöhön. Toiminta kohdistuu mm. kestävän metsätalouden ja metsä- ja ympäristöasioiden edistämiseen ko. maissa, metsätalouden rakenteiden ja toiminnan tuntemiseen, säädöksiin ja Venäjän tuontipuukysymyksiin, yritysten kansainvälistymiseen sekä Suomen asemaan EU:n ja Venäjän/siirtymätalousmaiden välillä. Kansainvälisen metsätalouden tutkimuksen johdossa on professori Timo Karjalainen.

 
Kuva: Metla/Erkki Oksanen  

Lisäksi Joensuun erityisosaamisalueita ovat:
- Valtakunnan metsien inventoinnin (VMI) johtaminen, tulosten laskenta ja raportointi metsävaroista ja niiden kehityksestä
- Metsätalouden ja hirvien vuorovaikutus
- Metsien hyönteistuhot (Metinfon metsätuho-opas)
- Valtakunnalliset metsämarja- ja sienisatoennusteet
- Metsäsertifiointi
- Suomen metsät 2012 -raportti
- Metsien suojelun kansainväliset kysymykset
- Metsien ja puun hiilensidontakysymykset

Joensuun toimipaikan tutkimushankkeet

  Päivitetty19.2.2014/MLin | Copyright Metla | Palaute