Metla är en del av Naturresursinstitutet från 1.1.2015. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
 

En hållbar och mångsidig användning av skogarna skapar en bestående grund för finländarnas välfärd.

 
Forest Energy Portal

Task Force on Forests and Human Health
Forestcluster Ltd
www.nbforest.info
   
Luonnonvarayhteistyö

Sammanslagningen av verksamhetsområdena ger forskningen inom naturresursområdet nya möjligheter

Naturresursinstitutet Luke, som inleder verk­sam­heten vid årsskiftet, samlar ihop en unik, stark och tvärvetenskaplig kompetens inom skogs- och jordbruk, livsmedelsekonomi samt vilt och fiskeri. Datalagren hos de inrättningar som slås ihop bildar ett enormt kapital som ger forskningen nya möjligheter.

Naturresursinstitutet Luke bildas av Forsk­nings­centralen för jordbruk och livsmedelsekonomi (MTT), Skogs­forsk­nings­institutet (Metla), Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet (VFFI) samt statistiktjänsterna vid jord- och skogs­bruks­ministeriets Informationstjänstcentral Tike.

>Läs mera

Officiell virkesmätning garanterar tillförlitligheten


Bild: Merja Lindroos

Lagen om virkes­mätning (414/2013) trädde i kraft den 1.7 2013. Enligt lagens första paragraf är "Syftet med denna lag är att trygga tillförlitlig­heten hos mätresultaten samt de metoder och de instrument som används vid mätning av oförädlat virke." Sedan början av 2014 omfattar lagen även mätning av energivirke. I praktiken utför två virkesmätare från Skogsforsk­ning­institutet Metla arbetet. I början av 2015 övergår uppgiften till Naturresursinsitutet Luke.

>Läs mera

Det finländska skogsbruket har ett litet vattenfot­avtryck

Skogsbruket orsakar för­ändringar i skogens struktur, artsammansättning och markegen­skaper. Dessa i sin tur påverkar vattnets krets­lopp på beståndsnivå. De största förändringarna i det hydrologiska kretsloppet och vattenkvaliteten orsakas av slutavverkning inom ett bestånd eller ett litet tillrin­nings­område, speciellt om åtgärden kombineras med dikesrensning på torvmark.

>Läs mera

Sajtkarta | Sökning

PRESSMEDDELANDENA

17.12.2014 Sammanslagningen av verksamhetsområdena ger forskningen inom naturresursområdet nya möjligheter
07.05.2014 Mycket riklig björkblomning också i år
31.01.2014 SLU ny värd för det nordeuropeiska skogsforskningsnätverket EFINORD
 Flera meddelandena

NYHETSBREV

EVENEMANG

Updaterat: 18.12.2014 /KPB  |  Bilder: Erkki Oksanen, Metla, om inte annat nämns  |  Copyright Metla  |  Feedback