Metla Hanke 8207

Vesi- ja ravinnetalouden vaikutus männyn alttiuteen erityyppisille tuhoille

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1997-2001   Asiasanat: hiili-typpi-suhde, kuivastressi, metsätuhot, mänty, ravinteisuus, sekundäärimetabolia, tuhonkestävyys, tuhoriski, vesitalous

Tavoitteet

Hankkeen (FAIR3-CT96-1854) päätavoitteena on tuottaa lisää tietoa stressitekijöiden vaikutuksista puiden ja tuholaisten välisiin suhteisiin. Tavoitteena on tutkimustulosten ja johtopäätösten avulla selventää metsätuhojen yleiskuvaa, sekä tunnistaa ja kehittää metsiköiden hyönteistuho- ja tautiriskiä kuvaavia indikaattoreita joita voitaisiin soveltaa käytännön metsätaloudessa.

Hankkeen osatavoitteina on: 1) Testata erilaisissa mänty-hyönteistuholainen ja mänty-sienitauti -yhdistelmissä hypoteesia, jonka mukaan abioottisesta stressistä kärsivät kasvit ovat alttiimpia tuholaisille ja taudeille. 2) Tarkastella miten vesi- ja ravinnestressi vaikuttavat puiden terveydentilaan, erityisesti niiden tuhoalttiuteen; ja 3) Etsiä ympäristöstressin ja tuhonkestävyyden väliseen suhteeseen vaikuttavia fysiologisia ja biokemiallisia mekanismeja.

Tavoitteisiin on tarkoitus päästä 1) mittaamalla vesi- ja ravinnestressin vaikutuksia tuhoihin ja tuholaisten menestymiseen; 2) seuraamalla koepuiden luontaisten puolustusmekanismien, erityisesti sekundääriyhdisteiden, muutoksia stressikäsittelyjen seurauksena; 3) tarkastelemalla puiden hiili-typpisuhteen muutoksia suhteessa tuhonkestävyysominaisuuksiin; ja 4) määrittämällä puiden stressitasoja, joiden ylittyessä piilevä tuhonaiheuttaja muuttuu tuholaiseksi.

Hankkeen vetäjä: Kytö, Maarit
Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin: 029 532 2471
Sähköpostiosoite: maarit.kyto@metla.fi

Muut tutkijat: Annila, Erkki (1997-98)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute