Metla Hanke 805701

Luonnonmetsät ja suot Koillismaan ja Kainuun vihreällä vyöhykkeellä (GreenBelt)

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2004-2008   Asiasanat: aapasuot, lahopuu, luonnonmetsät, metsien ennallistaminen, metsäteiden metsitys, puustoiset suot, soiden ennallistaminen
Tutkimushankeryhmä: Monimuotoisuustutkimuksen hankeryhmä

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on kolmentoista Natura 2000 -alueen suotuisan suojelutason turvaaminen Koillismaan ja Kainuun alueella. Suomen, Venäjän ja Norjan rajaseuduilla sijaitseva, Fennoskandian vihreäksi vyöhykkeeksi kutsuttu metsä-, suo- ja tunturialueiden verkosto on läntisen Euroopan suurin ja merkittävin alkuperäisen luonnon jäljellä oleva kokonaisuus. Hankealueen suotuisa suojelutaso turvataan ennallistamalla metsätalouden yksipuolistamia metsiä, käynnistämällä palojatkumoita, ennallistamalla ojitettuja soita, metsittämällä tarpeettomia metsäautoteitä sekä turvaamalla hankealueella elävien kotkien pesintää. Ennallistumisen seuranta on hankkeen keskeinen osa-alue, joka palvelee ennallistamista koskevia tiedon ja menetelmien kehittämisen tarpeita. Pitkäaikaista ennallistamisen seurantaa toteutetaan lähtötilanteeltaan ja rakenteeltaan erilaisissa metsissä, jolloin saadaan vertailevaa tietoa eri ennallistamismenetelmien toimivuudesta ja kustannustehokkuudesta. Tärkeä osa hanketta on myös ennallistamista koskeva tiedon tason lisääminen sekä rajojen ylittävä yhteistyö.

GreenBelt LIFE (LIFE04 NAT/FI/000078) on EU/LIFE-Luonto –rahaston tukema hanke, jonka edunsaajana on Metsähallitus Pohjanmaan-Kainuun luontopalvelut. Yhteistyökumppaneita ovat Metsäntutkimuslaitos, Kainuun maakunta-kuntayhtymä sekä Metsähallitus Länsi-Lapin metsätalous. Metsäntutkimuslaitoksen tehtävä hankkeessa on ennallistamissuunnitelmien laatiminen hankealueelle sekä metsien ennallistumisen seurantatutkimus.

Hankkeen yhteistyötahot

LIFE EUMetsäntutkimuslaitosKainuun maakuntayhtyma
Kainuun maakuntayhtymä
Metsähallitus Natura 2000

Hankkeen vetäjä: Tolvanen, Anne
Metsäntutkimuslaitos, Oulun toimipaikka, PL 413, 90014 Oulun yliopisto
Puhelin: 029 532 3782
Sähköpostiosoite: anne.tolvanen@metla.fi

Muut tutkijat: Hekkala, Anne, MU (2005-07), Kukko-oja, Kari, MU (2005), Laitinen, Satu (2005), Nylund, Sannakajsa, VA (2005), Päätalo, Marja-Leena, MU (2005-08), Siekkinen, Juha (2005-07), Tarvainen, Oili, MU (2007-08)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute