Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot

Pohjois-Pohjanmaan ja Länsi-Kainuun suo-ohjelma

Sivukartta | Haku

Turvetuotantoalueiden jälkikäyttö

Tutkimuksessa selvitetään turvetuotantoalueiden jälkikäyttövaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia. Erilaisilla ratkaisuilla voidaan vaikuttaa muun muassa turvetuotannosta vapautuneen alueen kykyyn sitoa hiiltä, toimia energiapuun tuottajana ja virkistysalueena.

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa on suunnittelumääräys, jonka mukaan alueen jäljellä olevat turvevarat tulee pyrkiä hyödyntämään jälkikäytön kannalta tarkoituksenmukaisena kokonaisuutena. Jälkikäyttöä suunniteltaessa on otettava huomioon aluekokonaisuuden tarjoamat mahdollisuudet.

Maakuntakaavaan merkityt turvetuotantosoiden jälkikäytön kehittämiseen soveltuvat alueet.
Turvetuotantoalue. Kuva: Jorma Issakainen
Turvetuotuotannosta poistettuja alueita voidaan metsittää. Kuva: Jorma Issakainen

Mitä tutkitaan?

1. Kartoitetaan turvetuotantoalueiden jälkikäytöstä tehdyt tutkimukset Pohjois-Pohjanmaan aapasuoalueella ja muualla Suomessa.

2. Selvitetään Kuivaniemen erityiskohteesta olemassa olevat taustatiedot.

 • Jälkikäytön kannalta oleellisia tietoja ovat muun muassa jäljellä olevan turpeen paksuus, pH, vesiliukoinen rikki, ravinteet (K, Mg, Ca, ammoniumtyppi), liejut ja pohjamaalajit (lohkareisuus, raekoko, hienoainepitoisuus, pinnanmuodot (lähteet: GTK:n raportit).

3. Kohdealueen jälkikäyttövaihtoehtojen tarkastelu

 • riistapellot (kohde poronhoitoaluella, kesän laidunalue)
 • maa- ja metsätalous
 • bioenergiantuotanto
 • muut mahdolliset, esim. vesilintukosteikot, erikoisviljely
 • otetaan huomioon muut alueelliset tarpeet
 • luonnon monimuotoisuus, maisema, jokamiehenoikeudet
 • jälkikäyttövaihtoehtojen kustannukset ja hyödyt

4. Selvitetään asukkaiden mielipiteet jälkikäytöstä

5. Vertaillaan eri jälkikäyttövaihtoehtoja maakunnallisesti

Yhteistyötahot

 • Vapo Oy
 • Turveruukki Oy
 • Kuiva-Turve Oy
 • Oijärven paliskunta
 • Pohjois-Pohjanmaan liitto
  Päivitetty: 22.02.2011 /SJor | Copyright Metla | Palaute