Metla Hanke 7250

Suometsien teknis-taloudellinen kertymäpotentiaali ja puunkorjuun kustannukset

[  English  |  Tavoitteet  |  Tulokset  |  Hankkeen vetäjä  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2007-2008   Asiasanat: puunkorjuu
Tutkimusohjelma: Suometsätalous

Tavoitteet

Tutkimushankkeen tavoitteena on laatia kooste turvemaiden hakkuupotentiaalista metsäkeskuskohtaisesti. Potentiaalinen biomassakertymä selvitetään puutavaralajeittain energiapuu mukaan lukien. Ensiharvennusten osalta kertymä jaetaan olosuhdeluokkiin, joille lasketaan keskimääräiset korjuukustannukset nykyisillä käsittelysuosituksilla ja kustannustehokkaimmalla korjuuvaihtoehdolla. Selvitys perustuu pääosin valtakunnan metsien inventointiin (VMI10) ja tarkentaviin maastomittauksiin.

Hanke on Metsäntutkimuslaitoksen ja Metsätehon yhteishanke, jota molemmat osapuolet rahoittavat.

Tulokset

Ojitettujen turvemaiden ainespuun ensiharvennuspotentiaali on seuraavan viisivuotiskauden aikana 22,3 milj. m3, eli noin 4,4 miljoonaa kuutiota vuodessa. Vuosikohtainen ensiharvennuspinta-ala on 96 000 ha, jolloin keskimääräinen hakkuukertymä on 46 m3/ha.

Turvemaiden osuus valtakunnan metsien kymmenennen inventoinnin (VMI10) aineistoon perustuvassa vuosien 2006–2015 suurimmassa kestävässä hakkuusuunnitteessa on 17 % eli 12,3 milj. m3/v. Ainespuun lisäksi ensiharvennuksilta on mahdollisuus korjata energiapuuta vuosittain kokopuuna 2,43 tai rankana 1,09 milj. m3.

Ensiharvennuspotentiaalin ainespuukertymästä on mäntyä 50 %, kuusta 11 % ja koivua 39 %. Vuositasolla mäntykuidun hakkuupotentiaali on 1,50 milj. m3, mäntytukin 0,70, kuusikuidun 0,36, kuusitukin 0,14 ja koivukuidun 1,75 milj. m3. Tukin osuudet sisältävät myös pikkutukin 12 cm läpimittaan saakka.

Viisivuotiskauden hakkuupotentiaali pienentyy 10 %, mikäli ainespuun hehtaarikohtaiseksi kertymätavoitteeksi ensiharvennuksessa asetetaan 30 m3. Tällöin taloudellisesti korjattavissa oleva hakkuupotentiaali olisi vuositasolla 4,00 milj. m3. Potentiaalinen ensiharvennuspinta-ala puolestaan vähenee 30 m3:n vähimmäiskertymärajoitteella 30 % eli 67 000 hehtaariin vuodessa. Rämeillä puunkorjuun kustannukset ovat keskimäärin 4–5 % korpia suuremmat johtuen pienemmästä kertymästä ja rungon keskikoosta. Keskimääräiset korjuukustannukset ojitettujen turvemaiden ensiharvennuksilla ovat 18,2 €/m3.

Hankkeen vetäjä: Uusitalo, Jori
Metsäntutkimuslaitos, Parkanon toimipaikka, Kaironiementie 15, 39700 PARKANO
Puhelin: 029 532 4010
Sähköpostiosoite: jori.uusitalo@metla.fi


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute