Metla Hanke 7220

GREENDECISION - Luontoalueita koskevan ekologisen ja sosiaalisen tiedon hyödyntäminen kaupunkisuunnittelussa

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Lisää hankkeesta  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2006-2008   Asiasanat: kaavoitus, kaupunkisuunnittelu, päätöksenteko, taajamametsät, virkistyskäyttö
Tutkimusohjelma: Metsästä hyvinvointia

Tavoitteet

Poikkitieteellisen GREENDECISION -tutkimusprojektin tavoitteena on tuottaa kokonaisvaltaista ymmärrystä kokemuksellisen ja ekologisen tiedon käytöstä metsiä ja muuta kaupunkiluontoa koskevassa suunnittelussa ja päätöksenteossa. Samalla tavoitteena on kehittää päätöksenteon tueksi työkaluja muun muassa vuorovaikutteisen suunnittelun arviointiin. METLA:n vastuulla on projektin kokemuksellista tietoa käsittelevä osatutkimus, jossa selvitetään kaupunkiluontoon liittyvän kokemuksellisen tiedon käyttöä ja osallistumisen onnistumista kaupungin suunnittelussa ja päätöksenteossa. Tutkimuksessa kehitetään ja testataan menetelmiä, joiden avulla voidaan arvioida suunnitteluprosesseja toisaalta kokemuksellisen tiedon käytön ja toisaalta osallisuuden näkökulmasta. Tavoitteena on
  1. laatia kriteerit, joiden avulla voidaan arvioida maankäytön suunnittelun ja viheralueiden suunnittelun prosesseja kokemuksellisen tiedon ja osallisuuden näkökulmista
  2. selvittää kokemuksellisen tiedon saatavuutta, laatua ja käyttöä kaupungin suunnittelussa ja päätöksenteossa
  3. arvioida eri osapuolten kannalta suunnitteluprosessien onnistumista, esimerkiksi osallistumismahdollisuuksien ja päätösten laatua
  4. ymmärtää kokemuksellisten ja ekologisten arvojen suhdetta toisaalta suunnittelun osallisten ympäristösuhteessa, sekä toisaalta suunnittelussa ja päätöksenteossa.
Tutkimus perustuu tapaustutkimuksiin kahdella kohdealueella pääkaupunkiseudulla. Vantaan ja Helsingin rajalla sijaitsevalla Mätäojan/Mätäjoen alueella tarkastellaan erityisesti viheralueiden suunnittelua ja sen suhdetta maankäytön suunnitteluun. Toinen kohdealue on Keravan, Vantaan ja Sipoon kulmaus. Tällä alueella huomio on erityisesti yleis- ja asemakaavoituksessa.

Kehitettäviä menetelmiä testataan kohdealueiden ajankohtaisissa suunnitteluprosesseissa. Tutkimusmenetelminä käytetään kirjallisuuskatsausta, suunnittelun ja päätöksenteon eri osapuolten haastatteluja, ryhmäkeskusteluja, kyselyjä, suunnitteludokumenttien analyysia ja osallistuvaa havainnointia suunnittelun osallistumistilaisuuksissa.

Tutkimus pyrkii palvelemaan suunnittelun ja päätöksenteon kehittämistä pääkaupunkiseudulla ja mahdollisesti muissa vastaavissa kaupunkiympäristöissä.

Lisätietoa hankkeesta:
 Yhteistyö, tutkimusryhmä, ohjausryhmä
 Julkaisut

Hankkeen vetäjä: Tyrväinen, Liisa
Metsäntutkimuslaitos, Rovaniemen toimipaikka, PL 16, 96301 ROVANIEMI
Puhelin: 029 532 4553
Sähköpostiosoite: liisa.tyrvainen@metla.fi

Muut tutkijat: Silvennoinen, Harri (2006), Sipilä, Maija (2006-08)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute