Metla Hanke 7215

IT-teknologia metsäpalvelussa

[  English  |  Tavoitteet  |  Tulokset  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2006-2007   Asiasanat: asiakasarvo, informaatioteknologia, kustannustehokkuus, metsänhoitoyhdistys, metsäpalvelu
Tutkimusohjelma: Metsänhoidon kustannustehokkuuden ja laadun tutkimus- ja kehittämisohjelma

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on IT-sovellusten käytön tehostaminen metsänhoitoyhdistysten metsäpalvelussa.

Tavoitteena on:

Yleisenä tavoitteena on tehostaa yksityismetsien hyvää hoitoa ja puuntuotantoa, kehittää metsäpalvelua kustannustehokkaammaksi, edistää verkottunutta alan yrittäjyyttä sekä tukea tietojärjestelmien kehittämistä.


Tulokset

Tässä yhteydessä tietojärjestelmien tärkeimpänä ominaisuutena pidettiin sitä, että järjestelmään kerran tallennettu tieto on kaikkien sitä tarvitsevien toimijoiden saatavilla.

Kustannustehokkuuden näkökulmasta ICT:n hyötyinä nousivat esiin etenkin

Asiakasarvon näkökulmasta informaatio- ja kommunikaatioteknologian (ICT) käytön koettiin kohottavan metsänhoitoyhdistyksen imagoa, parantavan palvelu- ja reagointikykyä, helpottavan ja monipuolistavan yhteydenpitoa asiakkaisiin sekä tuovan uusia mahdollisuuksia palveluiden markkinointiin ja metsänomistajien neuvontaan.

Hankkeen tulokset vahvistavat käsitystä, jonka mukaan vaikeakäyttöisiksi koetut ohjelmistot johtavat helposti oikomiseen, virheisiin ja tehtävien tekemättä jättämiseen sekä heikentävät henkilöstön sitoutumista yhdessä sovittujen toimintamallien noudattamiseen.

ICT helpotti etenkin töiden organisointia, suunnittelua ja tiedon hakemista. Myös turhat maastokäynnit vähentyivät. Yleisesti ICT:n todettiin parantaneen työn tuottavuutta nopeuttamalla ja helpottamalla työntekoa sekä vähentämällä turhaa paperinpyöritystä – tietojenkäsittely oli nopeutunut ja tarkentunut sekä siinä tapahtuvien virheiden määrä vähentynyt.

Hyödyt työntekijöille

Hyödyt asiakkaille

Metlan työraportteja 82 http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2008/mwp082.htm

Hankkeen vetäjä: Harstela, Pertti

Muut tutkijat: Seppänen, Anne (2006-07)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute