Metla Hanke 7187

Suometsien käsittelyvaihtoehtojen tuotos- ja talousperusteet käsittelysuosituksile.

[  English  |  Tavoitteet  |  Tulokset  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2005-2007   Asiasanat: harvennushakkuu, kasvatuskelpoisuus, kunnostusojitus, metsänhoitosuositukset, suometsät
Tutkimushankeryhmä: Erillishankkeet - Metsiin perustuvat elinkeinot

Tavoitteet

Esitettävän tutkimushankkeen tavoitteena on kuvata miten erilaiset metsänkäsittelyn vaihtoehdot vaikuttavat ojitettujen suometsien kasvuun ja tuotokseen sekä metsänkasvatuksen taloudelliseen tulokseen erilaisilla ojitettujen rämeiden ja korpien kasvupaikoilla. Käsittelyt edustavat harvennusten lukumäärän, ajankohdan ja voimakkuuden, kunnostusojitusten määrän ja ajoittamisen sekä hoitamattomuuden suhteen erilaisten vaihtoehtojen yhdistelmiä. Kunnostusojitusten ja harvennusten yhdistelmien lisäksi tarkastellaan myös toimenpiteiden viivästämisen ja käsittelemättä jättämisen vaikutuksia sekä uudistamisajankohdan merkitystä. Aikaisempien tutkimusten perusteella arvioidaan myös lannoituksen vaikutusta tuotokseen ja talouteen eri tilanteissa. Harvennusvaikutusten kuvautumista simuloinneissa arvioidaan erikseen mittausaineistoihin perustuvan tarkastelun avulla. Metsiköiden kunnostusojituskelpoisuuden määrittämiseksi pyritään löytämään minimipuustot, joiden kasvatus on puuntuotoksen tai talouden kannalta perusteltua. Hankkeen tärkeimpänä tavoitteena on tuottaa tietoa suometsien käsittelystä Tapion metsänhoitosuositusten uudistamiseksi.

Tulokset

Vuoden 2005 aikana hankkeessa on saatu valmiiksi kunnostusojitusvaiheessa olevien rämemetsiköiden kehitystä kuvaava simulointiaineisto. Simulointien lähtöpuustot on muodostettu olemassa olevista inventointiaineistoista kuvaamaan tyypillisiä ojitusalueiden metsiä. Simuloinnit on tehty Metlan Motti-simulaattorilla ja siihen sisältyvillä suometsien malleilla toteuttaen metsiköille vaihtoehtoisia kunnostusojitusten ja harvennusten yhdistelmiä. Simulointituloksista (n. 700 simulointia) on laskettu kasvua ja tuotosta sekä taloudellisia tuloksia kuvaavia tunnuksia, joiden avulla on vertailtu käsittelyvaihtoehtojen tuotos- ja talousvaikutuksia. Kannattavuustarkasteluilla (ja herkkyysanalyyseilla) on haettu sekä tuotoksen että talouden näkökulmasta perustelluimpia käsittelyvaihtoehtoja ja uudistamisajankohtia erilaisille ojitettujen rämeiden metsiköille käsittelysuositusten laadintaa silmällä pitäen.

Kunnostusojituskelpoisuuden määrittämiseksi on simuloitu vähäpuustoisten metsiköiden kehitystä eri runkolukumäärillä (880 simulointia). Niiden avulla on määritelty minimipuustoja, joiden kasvatusta voitaisiin puuntuotoksen tai talouden kannalta pitää perusteltuna. Korpiaineiston käsittely on aloitettu vastaavia käsittelyvaihtoehtojen simulointeja varten.

Maa- ja metsätalousministeriölle toimitettu hankkeen loppuraportti (pdf, 63 kb)

Hankkeen vetäjä: Hökkä, Hannu
Metsäntutkimuslaitos, Rovaniemen toimipaikka, PL 16, 96301 ROVANIEMI
Puhelin: 029 532 4528
Sähköpostiosoite: hannu.hokka@metla.fi

Muut tutkijat: Ahtikoski, Anssi, RO (2005-07), Kojola, Soili (2005-07), Penttilä, Timo, VA (2005-07)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute