Metla Hanke 7073

Turvetuotannosta vapautuvien suopohjien metsittämisen ympäristövaikutukset

[  English  |  Tavoitteet  |  Tulokset  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2001-2006   Asiasanat: biomassa, huuhtouma, metsitys, suonpohjat
Tutkimushankeryhmä: Erillishankkeet 1 - Metsäekosysteemien rakenne ja toiminta

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on selvittää turvetuotannosta vapautuneen suopohjan metsittämisen ympäristövaikutuksia, erityisesti ravinnehuuhtoutumaa sekä metsittämisellä aikaansaatavaa biomassan lisäystä.

Tulokset

Hankkeessa saatujen tulosten mukaan tuhkalannoitteet moninkertaistivat kasvillisuuden peittävyyden ja lisäsivät lajiston määrää turpeennostosta vapautuneella suopohjalla. Tuhkalannoitus lisäsi Metsän PK-lannokseen verrattuna erityisesti pohjakerroksen pioneerisammalia, joiden muutoksia ei ole aiemmin selvitetty. Sammalten peittävyydellä voi kuitenkin olla metsityksen alkuvaiheessa ratkaiseva merkitys, kun suopohjan hienoaineksen kulkeutumista halutaan vähentää mahdollisimman nopeasti turvetuotannon päätyttyä. Metsityksen alkuvaiheessa aluskasvillisuus ylitti puuntaimet selvästi biomassan määrässä ja täten aluskasvillisuus toimii jopa puuntaimia merkittävämpänä hiilensitojana. Tuhkalannoitteet lisäsivät Metsän PK-lannoitetta enemmän myös hieskoivun siementen itämistä ja alkukehitystä suopohjalla. Saadut tulokset tukevat puu- ja turvetuhkan kierrättämistä turvetuotannosta vapautuneiden suopohjien lannoituksessa.

Välittömästi metsittämistoimenpiteiden jälkeen koealoilla purkautuneessa vedessä oli runsaasti väriä aiheuttavaa humusta ja ravinteita, ja kiintoainepitoisuudet olivat ajoittain korkeita. Pitoisuudet pienenivät kuitenkin nopeasti, jolloin valumaveden laatu oli enimmäkseen samaa tasoa tai hieman parempi kuin Pohjois-Pohjanmaan laskeutusaltaallisilla turvetuotantoalueilla keskimäärin. Tarkkailukohteiden ominaiskuormitukset olivat yleensä keskimäärin hieman suurempia tai samaa tasoa kuin Pohjois-Pohjanmaan turvetuotantoalueilla, mutta suokohtainen ja ajallinen vaihtelu oli melko suurta. Hankkeen vesistötarkkailutuloksista on valmisteilla yhteenvetoraportti.

Hankkeen vetäjä: Piispanen, Juha
Metsäntutkimuslaitos, Oulun toimipaikka, PL 413, 90014 Oulun yliopisto
Puhelin: 029 532 3720
Sähköpostiosoite: juha.piispanen@metla.fi

Muut tutkijat: Huotari, Noora, MU (2003-04,2006), Piiroinen, Marja-Leena, MU (2005), Tillman-Sutela, Eila, MU (2004-06)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute