Metla Hanke 3573

Puutaseskenaariot

[  English  |  Tavoitteet  |  Tulokset  |  Hankkeen vetäjä  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2012-2014   Asiasanat: hakkuumahdollisuudet, puun käyttö, puutase
Tutkimushankeryhmä: Metsäalan tulevaisuuden ennakointi -hankeryhmä

Tavoitteet

Puutase kuvaa puun käytön ja hakkuumahdollisuuksien välistä suhdetta. Tulevaisuutta ennakoitaessa toimintaympäristön epävarmuus lisää tarvetta laskea puutaseskenaarioita, joissa otetaan huomioon mm. metsäteollisuustuotteiden markkinoilla tapahtuvia pitkän aikavälin muutoksia. Hankkeen tavoitteena on kehittää sellaisia puutaseskenaarioita, joissa puun loppukäyttöä ja hakkuumahdollisuuksia tarkastellaan samojen sosioekonomisten taustaoletusten mukaisesti.

Puutaseskenaarioita varten hanke kehittää populaatiodynamiikkaan perustuvan mallinnusympäristön, jonka avulla voidaan tarkastella ja ennakoida metsäteollisuustuotteiden kuluttajamarkkinoilla tapahtuvia pitkän aikavälin rakennemuutoksia erilaisissa toimintaympäristöskenaarioissa. Metsäalan tulevaisuuden ennakointi -hankeryhmän sisällä tehdään yhteistyötä kuluttajamarkkinoita koskevan tulevaisuustiedon ja ekonometristen tarkasteluiden yhdistämiseksi. Hankkeen tulokset palvelevat myös muuta Metlan tutkimusta ja tehtäviä, kuten MELA-laskelmia, joita tarvitaan hakkuumahdollisuuksien arvioinnissa puutaseskenaarioita varten.


Tulokset

Vaiheessa 1 (2012-13) kehitettiin uusi metsätalousmalli European Forestry Dynamics Model (EFDM) Metlan ja SLU:n professorin Ola Sallnäsin yhteistyönä. Mallin prototyyppi ohjelmoitiin Euroopan komission Joint Research Centren (JRC) ja Euroopan kansallisten inventointien verkoston (ENFIN) e-Forest-puitesopimuksen rahoituksella ja testattiin viidessä maassa: Itävallassa, Portugalissa, Ranskassa, Ruotsissa ja Suomessa. Vaiheessa 2 (2014-15) EFDM-mallia edelleen kehitetään ja testataan ensimmäisessä vaiheessa mukana olleiden maiden lisäksi mm. Tsekissä, Saksassa, Liettuassa, Hollannissa, Sloveniassa, Espanjassa ja Sveitsissä.

Hankkeen vetäjä: Packalen, Tuula
Metsäntutkimuslaitos > Luke, Joensuun toimipaikka, PL 68, 80101 JOENSUU
Puhelin: 029 532 5351
Sähköpostiosoite: tuula.packalen@luke.fi


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 07.11.2015
Palaute