Metla Hanke 3527

Euroopan metsät ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2009-2012   Asiasanat: EU, bioenergia, hiilinielu, ilmastonmuutos, maankäyttö, metsäsektori, ohjauskeinot, puumarkkinat, päästökauppa, substituutio, taloudelliset mallit
Tutkimusohjelma: Metsäekosysteemien toiminta ja metsien käyttö muuttuvassa ilmastossa

Tavoitteet

Euroopan metsäsektoriin ja maatalouteen kohdistuu suoraan tai epäsuorasti useita politiikkatavoitteita, joista mainittakoon energia- ja ilmastopoliittisten tavoitteiden ohella luonnon monimuotoisuuden turvaaminen, laittomien metsähakkuiden torjuminen ja Euroopan unionin yhteisen maatalouspolitiikan muodostaminen. Maankäyttöön, metsänhoitoon sekä bioenergian ja puutuotteiden käyttöön vaikuttavilla politiikoilla voidaan parhaimmillaan paitsi vähentää kasvihuonepäästöjä myös lisätä ekosysteemien kykyä sopeutua ilmastonmuutokseen.

Hankkeessa selvitetään eri ohjauskeinojen ja niiden yhdistelmien tehokkuutta ilmastonmuutoksen torjunnassa sekä niiden yhteisvaikutuksia muiden ekologisten (esim. monimuotoisuus), taloudellisten ja sosiaalisten (esim. kilpailukyky, työllisyys) tavoitteiden kanssa. Hanke myös arvioi muuttuvan ilmaston, muuttuvan toimintaympäristön sekä metsäsektoriin vaikuttavien politiikkatoimien vaikutusta Euroopan ja samalla Suomen metsiin ja metsäsektoriin. Lisäksi hankkeessa kehitetään menetelmiä metsäsektorin kehityksen ennakointiin ja metsäsektoria koskevan päätöksenteon tukemiseen epävarmuuden vallitessa.

Menetelmät

Tutkimus perustuu mittakaavoiltaan vaihtelevien biofyysisten ja taloudellisten mallien sekä ilmastomallien integroituun käyttöön. Euroopan eri ilmastovyöhykkeille kehitetyt biofyysiset mallit, jotka kuvaavat maaperän, biomassan ja ekologisten muuttujien vastetta ilmastoon ja ilmastollisiin ääriolosuhteisiin, yhdistetään taloustieteeseen pohjaaviin, maaintensiivisiä talouden sektoreita kuvaaviin malleihin.

Malleilla simuloidaan tulevaisuutta eri politiikka- ja taustaskenaarioissa. Siten ilmaston muuttumisen ohella tarkasteluissa otetaan taustatekijöinä huomioon maapallon väestön, talouden ja teknologioiden oletetut kehityslinjat. Vaikka maakäyttösektorien muutoksia mallinnetaan jopa yli sadan vuoden aikajänteellä, tavoitteena on etsiä vastauksia ennen kaikkea lähi vuosikymmeninä ratkaistaviin politiikkakysymyksiin. Pitkän aikavälin tarkastelussa on mahdollista huomioida se, miten eri toimenpiteiden vaikutukset kasvihuonekaasutaseisiin vaihtelevat ajallisesti. Sektori- ja yritystason tulosten herkkyyttä riskeihin ja epävarmuustekijöihin tarkastellaan tätä tarkoitusta varten erikseen kehitettävillä malleilla.

Tutkimuksessa käytettäviä talouden toimintaa kuvaavia malleja:

Toteutus

Tutkimus toteutetaan pääosin usean tutkimusorganisaation välisenä yhteistyönä EU-rahoitteisessa kansainvälisessä CC-TAME -konsortiossa. Konsortiossa maatalous ja bioenergian vaihtoehtoiset tuotantomuodot ovat metsien käytön ohella vahvasti edustettuja, mikä mahdollistaa politiikkatoimien ja ilmastonmuutoksen vaikutusten tarkastelun yli sektorirajojen.

Hankkeen tutkijat osallistuvat konsortiossa erityisesti metsäsektorin taloudelliseen mallinnukseen sekä vastaavat boreaalisten metsien ilmastovasteen mallintamisesta. Metla myös koordinoi yhtä konsortion keskeisistä työpaketeista, joka vastaa maankäyttösektoreita kuvaavien taloudellisten mallien kehitystyöstä.

Ulkopuolisen rahoituksen hankkeet

Euroopan maankäyttösektorit ilmastonmuutoksen hillitsijöinä ja ilmastonmuutokseen sopeutujina (CC-TAME). EU:n 7. puiteohjelman rahoittama konsortio. 2008–2011.
Euroopan maankäyttösektorit ilmastonmuutoksen hillitsijöinä ja ilmastonmuutokseen sopeutujina

Bioenergy, Electricity and Emissions Trading Markets (BEET). Suomen Akatemian rahoittama, Helsingin yliopiston koordinoima hanke. 2010.

Kansainvälinen yhteistyö

Prof. Birger Solberg, Norwegian University of Life Sciences: Costs, markets, policies and integrated sustainability assessments of forest based bioenergy production. Norwegian Research Councilin rahoittama hanke. 2010–2013.

Prof. Carlos Gracia, CREAF, Espanja; Prof. Manfred Lexer, BOKU, Itävalta; Dr. Michael Obersteiner, IIASA, Itävalta; Dr. Uwe Schneider, University of Hamburg, Saksa; ym., Climate Change - Terrestrial Adaptation and Mitigation in Europe (CC-TAME)

Professori Alexander Komarov, Venäjän tiedeakatemia.

Julkaisuja, esitelmiä ja tiedotteitaPresentation at IUFRO Conference on Multipurpose Forest Management, Niigata, Japan, September 20-25, 2009
Mäkipää ym. How forest carbon sequestration is affected by management and climate change? (pdf)

Presentation at 6th International Symposium on Ecosystem Behavior BIOGEOMON 2009, June 29-July 3, 2009, Helsinki, Finland
Makipää ym. Differences in forest carbon stock and timber supply between management options under changing climate (pdf)
Linkosalo ym. Predicting the probability of severe droughts and changes in potential GPP under changing climate (pdf)

Presentation at the International Workshop "How forest sector models tackle climate policies", Laboratoire d'èconomie Forestière, INRA, Nancy, France, 3–4, June 2010.
Kallio ym. Use of forest chips for energy in Finland – Are the targets realistic? (pdf)

Julkaisut


Hankkeen vetäjä: Kallio, Maarit
Metsäntutkimuslaitos > Luke, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin: 029 532 5434
Sähköpostiosoite: maarit.kallio@luke.fi

Muut tutkijat: Mäkipää, Raisa, VA (2009-12)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 07.11.2015
Palaute