Metla Hanke 3523

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO 2008-2016) seuranta ja vaikutukset

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2009-2012   Asiasanat: Luonnon monimuotoisuus, alueellinen kohdentaminen, aluetaloudelliset vaikutukset, arviointi, metsänomistajat, metsäpolitiikka, metsät, seuranta, valtakunnan metsien inventointi
Tutkimushankeryhmä: Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO 2008-2016) ohjauskeinoja ja vaikutusten seurantaa tukeva tutkimus 2009-2016

Tavoitteet

Hankkeessa seurataan Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman METSO 2008–2016 ekologisia, taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia sekä tuotetaan tietoa suojelupolitiikan suunnittelijoiden ja toteuttajien tarpeisiin. Hankkeessa tuotetaan, kerätään ja raportoidaan METSO-toimintaohjelman toteutuksessa, seurannassa ja arvioinnissa tarvittavaa tietoa. Ohjelman ekologisesta vaikuttavuudesta kootaan uusia aineistoja suojeluun tulevista kohteista käyttäen kustannustehokkaita inventointimenetelmiä. Inventoinnit kohdennetaan helposti mitattaviin rakennepiirteisiin (kuten järeät haavat, järeä lahopuusto) sekä näistä METSO-ohjelmassa määritellyistä, erityisistä rakennepiirteistä riippuvaiseen, maastoinventoinneissa helposti havaittavaan uhanalaiseen ja silmälläpidettävään lajistoon. Hankkeessa lasketaan tuoreimmista VMI-aineistoista METSO-elinympäristöjen kaltaisten metsien hehtaarimääriä metsäkeskuksittain ja selvitetään elinympäristöittäinen suojelupotentiaali. Tietoa käytetään Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman METSO 2008–2016 toimenpiteiden alueellisen kohdentamisen apuvälineenä.

Hankkeen vetäjä: Koskela, Terhi
Metsäntutkimuslaitos > Luke, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin: 029 532 5146
Sähköpostiosoite: terhi.koskela@luke.fi

Muut tutkijat: Ahtikoski, Anssi, OU (2010-12), Balazs, Andras, VA (2011-12), Hytönen, Marjatta, VA (2009-12), Hänninen, Riitta, VA (2009-11), Korpela, Leila, KP (2009-10), Lauri, Pekka (2009), Leskinen, Leena (2009), Loiskekoski, Maarit (2010-11), Penttilä, Reijo (2009-12), Porramo, Saija (2010), Rantala, Mirja, VA (2009-12), Siitonen, Juha, VA (2009-12), Suihkonen, Lauri (2010-12)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 07.11.2015
Palaute