Metla Hanke 3518

Ravinnetaseet kangasmailla

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2009-2012   Asiasanat: hakkuutähteet, metsämaa, ravinteet
Tutkimushankeryhmä: Erillishankkeet 1 - Metsäekosysteemien rakenne ja toiminta

Tavoitteet

Ravinnetaseisiin vaikuttavia ravinnekierron prosesseja on tutkittu monissa tutkimuksissa, mutta ravinnekierron joidenkin osavaiheiden määrällistä merkitystä ravinteiden saatavuudelle ei tunneta vielä riittävän hyvin, ja ilmasto- ja ympäristömuutosten vaikutuksia ravinnetaseisiin vielä vähemmän.

Ravinteiden päälähteitä ovat ilmakehä (laskeuma ja biologinen typen sidonta), maaperä (rapautuminen) ja esim. lannoitteet. Ravinteita poistuu metsiköstä huuhtoutumalla pohja- ja pintavesiin sekä puunkorjuussa. Ravinteiden biologiseen kiertoon sisältyvät kasveille käyttökelpoinen ravinnevarasto maassa, kasvien ravinteiden otto ja ravinteiden sitoutuminen biomassatuotokseen sekä palautuminen uudelleen kasvien saataville kuolleen orgaanisen aineen hajotuksessa. Ravinteiden biologinen kierto ja siinä tapahtuvat prosessit, varsinkin maaperässä, tunnetaan maanpäällisiä ravinnevirtoja heikommin, vaikka niillä on ratkaiseva merkitys metsämaan puuntuotoskyvylle. Ravinnetaseiden laadinta edellyttää myös biologisen kierron kvantifiointia.

Varsinkin metsäenergian käyttö tulee aiheuttamaan muutoksia ravinteiden biologisessa kierrossa. Suurin osa metsikön käyttökelpoisista ravinteista on sitoutuneena kasvillisuuteen. Hakkuutähteissä poistuvien ravinnemäärien suhdetta metsäekosysteemiin tuleviin ravinnevirtoihin on määritetty ns. input-output-taseilla. Input-output-taseet eivät kuitenkaan paljasta mahdollisia laadullisia ja määrällisiä muutoksia biologisessa kierrossa, esimerkiksi karikesadossa ja ravinteiden hajotuksessa, jotka voivat vaikuttaa ravinteiden saatavuuteen. Puuston ravinteiden ottoa ja käyttöä metsikkötasolla on arvioitu vain harvoissa tutkimuksissa, ja varsinkin boreaalisten metsien kuusikoista on olemassa vähän tutkimustietoa.

Tämä hanke keskittyy ravinnedynamiikan prosessien ja ravinnetaseiden vasteeseen ympäristötekijöiden muutoksille, mukaan lukien maanpäälliset ja maanalaiset ravinnevirrat. Hankkeessa koostetaan ravinnetaseita (typpi, fosfori ja emäskationit) eri puulajien metsiköille, kasvupaikoille ja hakkuutähteiden ottotilanteille Etelä- ja Pohjois-Suomessa. Ravinnetaseita laadittaessa hyödynnetään mallinnusta (sekä regressio- että prosessimalleja).

Kansainvälinen yhteistyö

Prof. John Dighton, Rutgers University, USA; opiskelijavaihto NSF:n (National Science Foundation) v. 2009-2011 rahoittamassa yhteishankkeessa Impacts of Forest Floor Manipulations and the Problem of Post Harvest Residue Removal for Biofuels.

- Dr. Sofie Hellsten, Svenska miljöinstitutet- IVL, Ruotsi; tutkimusyhteistyö 2008-2009 Energimyndighetenin rahoittamassa yhteishankkeessa Estimation of concentrations of base cations, phosphorus and nitrogen in stumps in Sweden, Finland and Denmark, ja v. 2009-2010 yhteishankkeessa Nutrient budgets in forest soils - Swedish & Finnish results.

- Dr. Elena Vanguelova ja Dr. Rona Pitman, Forestry Commission, Forest Research, UK; tutkimusyhteistyö 2008-2009: Second rotation growth and nutrient status of Sitka spruce after logging residue removal at final harvest.


Hankkeen vetäjä: Nieminen, Tiina
Metsäntutkimuslaitos > Luke, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin: 029 532 5457
Sähköpostiosoite: tiina.m.nieminen@luke.fi

Muut tutkijat: Hartman, Markus, VA (2010-12), Helmisaari, Heljä-Sisko (2009-10), Lindroos, Antti-Jussi, VA (2009), Saarsalmi, Anna, VA (2009-11), Ukonmaanaho, Liisa, VA (2009-12)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 07.11.2015
Palaute