Metla Hanke 3515

DGT-(Diffusive gradients in thin films) menetelmien soveltaminen määritettäessä ravinteiden ja raskasmetallien biosaatavuutta maaperässä

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2009-2011   Asiasanat: arseeni, biosaatavuus, cadmium, fosfori, lannoitus, metsämaa, tuhka
Tutkimusohjelma: Bioenergiaa metsistä tutkimus- ja kehittämisohjelma

Tavoitteet

Nykyisin käytössä olevilla maa-analyysimenetelmillä ei kyetä tarkasti arvioimaan puille käyttökelpoisten ravinteiden tai helposti liikkuvien raskasmetallien osuutta (eli ns. biosaatavuutta) maan kokonaispitoisuuksista. Puiden ravinteiden saannin turvaamisen ja maan raskasmetallipitoisuuksien ympäristölle aiheuttaman riskin arvioinnin kannalta juuri biosaatavassa muodossa olevan osuuden määrittäminen olisi kuitenkin olennaisinta. Tässä hankkeessa testataan DGT-menetelmän käyttökelpoisuutta metsämaan biosaatavien alkuainepitoisuuksien määrittämiseksi vertaamalla tuloksia rinnakkaisista näytteistä perinteisillä uutoilla saatuihin tuloksiin sekä testikasvien ottamiin ainemääriin.

DGT (Diffusive gradients in thin films) -menetelmä perustuu metallien kertymiseen sidosaineeseen, sen jälkeen kun ne ovat kulkeutuneet diffuusiokerroksen läpi. Sidosaine kerää valikoiden sitä alkuainetta, josta ollaan kiinnostuneita. Esim. Chelex-hartsi sitoo monia hivenmetalleja, rautaoksidi fosfaattia ja hopeajodidi sulfidia. Vertailumenetelminä käytetään hapanta ammoniumasetaatti- ja bariumkloridiuuttoa.

Testikasvit käsitellään märkäpolttomenetelmällä. Alkuainepitoisuudet mitataan ICP-AES-laitteella ja tarvittaessa MTT:n ICP-MS -laitteella. Maanäytteet kerätään ja in situ mittaukset toteutetaan maantutkimuksen tuhkalannoitusaloilla (334002) ja hankkeen 347702 (Koko- vai runkopuukorjuu - vaikutukset raskasmetallien ja ravinteiden huuhtoutumiin ojitetuilla turvemailla) valuma-alueilla sekä osalla hankkeen 3153 (Metsäekosysteemien pitkäaikainen seuranta) seuranta-aloilla.

Hankkeen vetäjä: Nieminen, Tiina
Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin: 029 532 5457
Sähköpostiosoite: tiina.nieminen@metla.fi

Muut tutkijat: Laitila, Juha, JO (2009), Ukonmaanaho, Liisa, VA (2009-11)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 31.12.2014
Palaute