Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Tutkimus » Hankkeet » 3507

Poiminta- ja pienaukkohakkuun käytön mahdollisuudet
sekä vaikutukset puuntuotantoon ja metsikön
kasvatuksen kannattavuuteen

Sivukartta | Haku
Kuva: Poistettavien puiden valinta poimintahakkuussa

Tavoitteet

Hankkeen tarkoituksena on kehittää tutkimusmenetelmiä ja tuottaa tutkimustietoa poiminta- ja pienaukkohakkuiden käytön mahdollisuuksien ja tarkoituksenmukaisuuden arvioimiseksi Etelä-Suomen metsissä. Tavoitteeseen pyritään empiiristen koetulosten, empiiristen aineistojen avulla laadittujen mallien ja synteesin avulla. Synteesiin sisältyy puuston kehitys, juurikääpäriski ja koneellisen korjuun vaikutukset.

Hankkeen tavoite edellyttää ainakin seuraavien asioiden kvantitatiivista tuntemista:

  • millaiset metsikkörakenteet ja niiden edellyttämät hakkuutavat ovat taloudellisesti kestäviä/riittävän tuottavia (nettotulot, pääoman tuotto korkovaatimukseen verrattuna) ja mitkä ovat taloudelliset seuraukset, kun niistä poiketaan muiden hyötyjen saavuttamiseksi
  • millainen on puuntuotos, puutavaralajijakauma ja tuotto erilaisilla metsikkörakenteilla
  • miten yksittäiset, eri kokoiset ja eri kilpailuasemassa kasvavat puut kehittyvät erilaisilla metsikkörakenteilla
  • miten luontainen uudistaminen ja taimireservin ylläpitäminen on toiminut poiminta- ja pienaukkohakuissa ja miten sitä voidaan parantaa o metsikön rakennetta (tiheys, kokojakauma, puiden maksimikoko, tilajärjestys, puulajisuhteet) säätelemällä omuokkauksella ja viljelyllä luontaisen vaihtoehtona (pienaukoissa)
  • millaisia korjuuvaurioita aiheutuu taimille ja puille erilaisissa metsikkörakenteissa erilaisilla työtavoilla ja miten puuston vaurioituminen vaikuttaa edelleen metsikkörakenteisiin
  • millaiset ovat korjuun kustannukset, mukaan lukien suunnittelun, opastuksen kontrollin tarve ja kustannukset sekä puuston ja alikasvoksen haitan ja varomisen kustannukset
  • miten lahottajatartunnat syntyvät ja miten sienet leviävät ja säilyvät poimintahakkuin hoidettavissa kuusikoissa ja miten tartunta- ja tuhoriskiä voidaan vähentää
  • voidaanko kuusikon pienaukkohakkuulla (luontaisesti taimetettavien pienaukkojen ja myöhemmin hakattavien ja viljeltävien välialueiden yhdistelmä) saavuttaa metsänhoidollisia ja taloudellisia hyötyä, vai rajoittuvatko hyödyt ainoastaan muutoksen välttämiseen ja muiden arvojen parempaan säilyttämiseen
  • onko pienaukkojen taimettumista tarkoituksenmukaista yrittää nopeuttaa viljelyllä
  • millaiset metsikkörakenteet ja niiden edellyttämät hakkuutavat ovat taloudellisesti kestäviä ja riittävän tuottavia (nettotulot, pääoman tuotto korkovaatimukseen verrattuna) ja mitkä ovat taloudelliset seuraukset, kun niistä poiketaan muiden hyötyjen saavuttamiseksi.

>Lue lisää hankkeen tavoitteista

AJANKOHTAISTA

Hankkeen tuloksena on syntynyt mm. Poiminta- ja pienaukkohakkuut − vaihtoehtoja avohakkuulle -kirja. Siinä esitetään tutkijoiden näkemys poiminta- ja pienaukkohakkuiden perusteista ja niiden soveltumisesta käytäntöön Suomen metsätaloudessa.

HANKKEEN VETÄJÄ

Valkonen, Sauli
Metla Vantaa
PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin: 029 5325507
Sähköposti: sauli.valkonen(at)metla.fi

MUUT TUTKIJAT

Ahtikoski, Anssi; Ojansuu, Risto; Piri, Tuula; Rossi, Pekka; Saksa, Timo; Saramäki, Jussi; Siipilehto, Jouni; Siren, Matti

KESTO

2008-2012

ASIASANAT

Kannattavuus, metsän uudistaminen, metsänhoito, metsänkäsittelytavat, puunkorjuu

TUTKIMUSHANKERYHMÄ

Metsikködynamiikan ennustaminen ja simulointi

 

Päivitetty: 27.04.2011 /SJor | Copyright Metla | Palaute