Metla Hanke 3501

Männyn ja kuusen raaka-ainepotentiaalit, niiden ominaisuudet, soveltuvuus ja kilpailukyky puutuoteteollisuudessa

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2008-2013   Asiasanat: Mänty, arvo, harvennuspuu, jatkojalostus, kuusi, puun laatu, puun ominaisuudet, puunhankinta, puutavaralajit, sahatavara, tekniset ominaisuudet, tukit, vaneri, viljelymetsät
Tutkimusohjelma: Uudistuvat puutuotearvoketjut ja puunhankintaratkaisut

Tavoitteet

Hankkeen periaatteelliset tavoitteet ovat: 1) edistää kotimaisen mänty- ja kuusiraaka-aineen käytön tehostamista ja täsmentää loppukäyttölähtöistä saatavuutta, 2) parantaa männyn ja kuusen laatukasvatusta ja puuntuotannon kannattavuutta sekä siihen tähtäävää metsäneuvontaa, 3) tehostaa luontaisesti korkean puun laadun hyödyntämistä, tuote- ja teknologiakehitystä, raakapuu- ja tuotemarkkinointia ja raaka-aineen hankinnan kohdentamista ja erityisesti 4) osoittaa kannattavia käyttökohteita ja jalostus- ja myyntiarvo viljelymänniköiden ja –kuusikoiden ja harvennusmänniköiden hakkuista kertyvälle puutavaralle sahauksessa ja jatkojalostuksessa sekä vaneriteollisuudessa. Ensisijaisena sisältötavoitteena on määrittää markkina- ja lopputuotelähtöisesti ja vertailevin menetelmin, mitä mahdollisuuksia on lisätä, laajentaa ja monipuolistaa männyn ja kuusen käyttöä lyhyellä mutta erityisesti keskipitkällä aikavälillä (20 vuoden perspektiivi) puuraaka-aineen fyysisen saatavuuden, teknisten ominaisuuksien ja käytön kannattavuuden ja kilpailukyvyn ja perusteella eri alueilla Suomessa. Muina sisältötavoitteina ovat viestintämateriaalien kehitysalustojen laatiminen ja siirtäminen puutuoteyritysten käyttöön mäntytuotteiden ja -materiaalien markkinoinnin tarpeisiin ja apuvälineiden laatiminen käytettäviksi puutuoteyritysten tuote- ja teknologiakehityksessä mäntymateriaalien valintaan erilaisiin käyttökohteisiin ja valmistusprosesseihin ja puunhankinnassa täsmäraaka-aineen hankinnan suuntaamiseen alueittain ja leimikkotyypeittäin Metlan ja yhteistyökumppaneiden aiemmissa tutkimuksissa kertyneiden tietojen pohjalta sekä kahden PKM-tutkimusohjelman hankkeissa käynnistetyn väitöskirjatutkimuksen loppuun saattaminen männystä puutuoteteollisuudessa.

Hankkeeseen sisällytettävät tehtävät ja niiden tavoitteet: Tehtävä 1: määrittää keskipitkällä aikavälillä kotimaasta saatavissa olevan viljelymännyn ja –kuusen puutavaran ja puuaineksen morfologisia, fysikaalisia, mekaanisia ja jalostusteknisiä ominaisuuksia, teknistä soveltuvuutta, jalostusarvoa ja käytön kilpailukykyä puutuoteteollisuuden valituissa tuoteryhmissä verrattuna luonnonsyntyisistä metsistä saatuun raaka-aineeseen yritysten raaka-aine- ja tuoteryhmästrategioiden ja valmistusteknologioiden suunnittelua sekä puuntuottajien kantorahatulonmuodostuksen arviointia ja metsäneuvonnan kehittämistä varten. Tehtävä 2: määrittää kotimaan mänty- ja kuusitukkien nykyiset koko- ja laatujakaumat ja niissä keskipitkällä aikavälillä odotettavissa olevat muutokset alueittain metsävara- ja hakkuumahdollisuustietojen ja vaihtoehtoisten puutavaralajitavoitteiden pohjalta ja analysoida muutosten syitä ja seurauksia ainespuuta käyttävän teollisuuden ja puuntuottajien kannalta. Tehtävä 3: analysoida ja koostaa tutkimustiedot puutuoteteollisuuden jatkojalostuksessa ja asiakastuotteissa mielenkiintoisista mäntyraaka-aineen erityisominaisuuksista ja erilaisista arvotekijöistä Suomessa ja muissa pohjoismaissa sekä laatia ja siirtää tietojen pohjalta puutuoteyritysten viestintämateriaalien kehitysalustoja mäntytuotteiden markkinointisuunnittelua ja -argumentointia (osana valintakriteerejä) sekä tuote- ja teknologian kehittämistyötä ja raaka-aineen hankinnan kohdentamista varten. Tehtävä 4: saattaa loppuun väitöskirjatutkimus pohjoismaisen männyn tuotelähtöisistä, kilpailukykyä parantavista ominaisuuksista puutuoteteollisuudessa. Tehtävä 5: saattaa loppuun väitöskirjatutkimus harvennusmännystä sahauksen ja jatkojalostuksen raaka-aineena.

Hankkeen vetäjä: Verkasalo, Erkki
Metsäntutkimuslaitos > Luke, Joensuun toimipaikka, PL 68, 80101 JOENSUU
Puhelin: 029 532 3020
Sähköpostiosoite: erkki.verkasalo@luke.fi

Muut tutkijat: Heikkilä, Keijo (2009), Kilpeläinen, Harri, JO (2010-13), Möttönen, Veikko, JO (2011-13), Packalen, Tuula, JO (2011), Pesonen, Erkki (2011), Ropponen, Tuomas (2009), Stöd, Reeta (2009), Tuimala, Aili (2009-11)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 07.11.2015
Palaute