Metla Hanke 3488

Metsänhoitotöiden kausiluonteisuus ja uudet liiketoimintamallit

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2008-2011   Asiasanat: koneyritys, metsänhoito, metsäpalvelu, työntekijä, työvoima, yrittäjyys
Tutkimusohjelma: Metsänhoidon kustannustehokkuuden ja laadun tutkimus- ja kehittämisohjelma

Tavoitteet

Ensimmäisenä tavoitteena (v. 2008) on laatia kirjallisuuskatsaus olemassa olevasta metsäalan työvoimakysymyksiä käsittelevästä kirjallisuudesta. Samalla laaditaan metsänhoitotöiden alueelliset työvoimataseet Tässä osatavoitteena on arvioida saatavilla olevan tiedon ja eri keruumenetelmien luotettavuutta mm. metsätilastoinnin ja Kansallisen metsäohjelman ja alueellisten metsäohjelmien tarpeita varten.

Toisena tavoitteena (v. 2008-2009) on selvittää työvoiman kysyntä ja kysynnän kausivaihtelu eri metsänhoitotöissä. Kysynnässä kiinnitetään huomiota sekä määrään että työlajikohtaisiin osaamisvaatimuksiin. Tavoitteena on rakentaa työlajikohtaiset työvoiman kysyntäjakaumat kalenterivuodelle sekä näiden yhdistelmänä työntekijöiden erilaisiin osaamisprofiileihin sopivat ympärivuotiset työohjelmat. Samalla selvitetään löytyykö esim. muilta metsätalouden ja maaseutu-yrittäjyyden alueilta työvoimantarvetta, jota olisi mahdollisuus hyödyntää ympärivuotisia työohjelmia suunniteltaessa.

Kolmantena tavoitteena (v. 2009-2010) on kysyntäjakaumien ja työntekijöiden osaamisprofiilien sovittaminen osaksi metsänhoito-palveluita tarjoavien yritysten liiketoimintaa. Tässä selvitetään tapaustutkimuksien avulla ympärivuotiseen työllistämiseen tähtäävien yritysten vuotuiset työlajikohtaiset työmäärät sekä tarkastellaan erilaiset työvoimaresurssit omaavien yritysten yhteistyö-mahdollisuuksia työvoimakysymyksissä. Tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää ulkopuoliselta rahoittajalta saatavia lisäresursseja. Hankkeessa haetaan aktiivisesti (2008) yhteistyötahoja sekä edesautetaan rahoituksen hankkimista tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Neljäs tavoite on selvittää ulkomaisen työvoiman hyödyntämismahdollisuudet metsänhoitotöissä. Tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää ulkopuoliselta rahoittajalta saatavia lisäresursseja. Hankkeessa haetaan aktiivisesti (2008) yhteistyötahoja sekä edesautetaan rahoituksen hankkimista tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Hankkeen vetäjä: Juntunen, Marja-Liisa
Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin: 029 532 5120
Sähköpostiosoite: marja-liisa.juntunen@metla.fi


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 31.12.2014
Palaute