Metla Hanke 3487

Suometsien puuntuotantoketjut

[  English  |  Tavoitteet  |  Tulokset  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2008-2011   Asiasanat: harvennus, kunnostusojitus, metsänhoito, metsänkäsittelyohjeet, ojitetut suot
Tutkimusohjelma: Suometsätalous

Tavoitteet

1.testata suometsien hoitosuositusten laadinnan yhteydessä tehtyjä oletuksia harvennushakkuiden ja kunnostusojitusten vaikutuksista puuston kehitykseen


2.selvittää metsikkörakenteiden vaihtelun vaikutusta metsänkasvatuksen kannattavuuteen


3.selvittää miten metsälö- ja ojitusaluetason operatiivisessa toiminnassa tapahtuvat poikkeamat metsikkötason suositusratkaisuista vaikuttavat pitkällä aikavälillä (noin 30v) käyttöpuukertymiin ja kassavirtoihin rakenteeltaan erilaisissa metsälöissä


4.tuottaa metsänhoitosuositustyön (h. 7187) tieteelliset raportit.

Tulokset