Metla Hanke 3485

Soiden metsätalouskäytön vesistövaikutukset ja vesiensuojelu (SUO-HYDRO)

[  English  |  Tavoitteet  |  Tulokset  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2008-2011   Asiasanat: Ojitetut suometsät, haihdunta, hakkuut, lannoitus, ojitus, puustopidäntä, suojavyöhykkeet, vesiensuojelu, vesipinnan taso, vesistökuormitus
Tutkimusohjelma: Suometsätalous

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tuottaa nk. ominaiskuormitusluvut (toimenpiteen aiheuttama ravinnekuormitus toimenpidehehtaaria kohden) tärkeimmille suometsissä toteutettaville metsätaloustoimenpiteille (hakkuu, ojitus, lannoitus) ja lisätä tietoa eri vesiensuojelutoimenpiteiden tehokkuudesta (myös kustannustehokkuudesta) ravinnekuormituksen torjunnassa. Tavoitteena on myös parantaa kunnostusojituksen kohdentamista vain selvästi ojaverkoston kuivatusvaikutuksen varassa oleville ojitusalueille tuottamalla tietoa puuston (latvuspidäntä/haihdunta) ja ilmaston merkityksestä ojitusalueiden kuivatustilan säätelijänä.

Tulokset

Hankkeessa vuosina 2008-2009 pääpaino on aineiston keräämisessä ja tulosten laskennassa. Tulokset raportoidaan pääosin vuosien 2010-2011 aikana.

Päätulokset ovat: