Metla Hanke 3470

Suon diversiteetin ja toiminnan muutos primaarisukkession aikana

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2007-2011   Asiasanat: hiilidioksidin ja metaanin vaihto, kasvillisuus, metanogeeniset mikrobit, metanotrofiset mikrobit, monimuotoisuus, primaarisukkessio, suo
Tutkimushankeryhmä: Erillishankkeet 1 - Metsäekosysteemien rakenne ja toiminta

Tavoitteet

Projektin tavoitteena on lisätä ymmärrystä monimuotoisuuden ja ekosysteemin toiminnan tuottavuuden ja vakauden välisistä vuorovaikutussuhteista. Tässä työssä ekosysteemin toiminta määritellään hiilen vaihtona ilmakehän ja ekosysteemin välillä. Päätutkimuskohteemme on kahdeksan kilometriä pitkä transekti, joka koostuu seitsemästä, iältään n. <10-3000 v. vanhasta suosta. Transekti sijaitsee Pohjanlahden rannikolla, jolta maankohoamisen vuoksi voidaan rantaviivalta sisämaahan siirryttäessä löytää kehityssarja eri ikäisiä, syntytavaltaan samanlaisia, luonnontilaisia suoekosysteemejä: nuorimmat ovat juuri soistumiskehityksen alussa ja vanhimmat ovat jo saavuttaneet ombrotrofisen keidassuovaiheen. Suot eroavat diversiteetin ja ekosysteemin toiminnan suhteen, mutta maankäyttö ei ole lisännyt näiden tekijöiden vuorovaikutusten kompleksisuutta entisestään. Empiirisessä osassa tutkimme, miten sukkessio etenee eri eliöryhmien muodostamissa yhteisöissä (kasvit, metaanin tuottajat, metaanin kuluttajat, sienet, kuoriameebat). Eri sukkessiovaiheista on kerätty myös laaja aineisto hiilikaasunvaihdosta suoekosysteemin ja ilmakehän välillä. Tätä aineistoa hyödynnetään mallinnusosassa, jonka tavoitteena on kvantifioida ilmastomuutoksen kannalta tärkeiden hiilikaasujen (hiilidioksidi, metaani) vaihtonopeutta suhteessa ympäristötekijöiden ajalliseen ja paikalliseen vaihteluun. Mallinnus tuottaa uutta tietoa sukkessioprosesseista. Synteesissä tarkastellaan ekosysteemin toiminnan tuottavuutta ja vakautta suhteessa diversiteettiin.

Hankkeen vetäjä: Merilä, Päivi
Metsäntutkimuslaitos, Oulun toimipaikka, PL 413, 90014 Oulun yliopisto
Puhelin: 029 532 4061
Sähköpostiosoite: paivi.merila@metla.fi

Muut tutkijat: Alm, Jukka, JO (2007-08), Fritze, Hannu, VA (2007-11)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 31.12.2014
Palaute