Metla Hanke 3458

Perhemetsätalous ja metsäpolitiikka

[  English  |  Tavoitteet  |  Tulokset  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2007-2011   Asiasanat: metsänhoito , metsänomistajien tavoitteet , metsänomistusrakenne, metsäpolitiikka, puuntarjonta, tulot ja varallisuus, uudet metsänomistajat, yksityismetsänomistus
Tutkimushankeryhmä: Metsä- ja ympäristöpolitiikka 2000-luvulla

Tavoitteet

Politiikkaa käsittelevässä tutkimusosiossa tarkastellaan harjoitetun metsäpolitiikan ja metsien käyttöön liittyvän elinkeino- ja ympäristöpolitiikan tavoitteita, keinoja ja toimivuutta sekä mahdollisia uusia politiikkakeinoja ja niiden todennäköisiä vaikutuksia monitavoitteisen metsien käytön politiikan näkökulmasta. Tutkimuksessa arvioidaan metsäpolitiikan tavoitteiden määrittelyn selkeyttä, ristiriidattomuutta ja yhteensopivuutta keinojen kanssa sekä käytetyn keinovalikoiman vaikuttavuutta ja yhteensopivuutta metsäpolitiikan tavoitteiden kanssa (metsien eri käyttömuodot). Lisäksi hahmotellaan käsitteellisiä lähtökohtia metsien käytön politiikalle, joka ottaisi huomioon metsän eri käyttömuotoihin liittyvät elinkeino- ja ympäristöpoliittiset tavoitteet, ja keinovalikoimaa, joka tuottaisi mahdollisimman vähän ristiriitaisia vaikutuksia eri tavoitteiden välillä. Tutkimuksessa tarkastellaan myös metsänomistuksen rakenne- ja tavoitemuutosten sekä raakapuun hinnan ja puustotekijöiden ja politiikan keinojen vaikutuksia metsätaloudellisiin investointeihin ja puuntarjontaan. Tällöin mielenkiinnon kohteena ovat esimerkiksi metsäverotuksen siirtymäkauden päättymisen aiheuttamat vaikutukset puuntarjontaan.

Tutkimuksessa kehitetään yksityismetsätalouden seurantajärjestelmää, joka tuottaa määrävälein peruskuvauksen metsänomistajakunnasta ja sen käyttäytymisestä sekä tuottaa empiirisiä aineistoja metsä- ja ympäristöpolitiikkaan liittyville tutkimuksille. Hankkeessa selvitetään myös vuosittaisen yksityismetsätalouden tulo- ja varallisuustilaston laatimiseen vaadittavat valmiudet ja testataan tilaston toimivuus. Kehitystyön tavoitteena on yksityismetsätalouden tulo- ja varallisuustilaston julkaiseminen Metlan metsätilastollisessa tietopalvelussa.

Lisäksi tutkitaan nykyisten metsänomistajien lapsia tai lastenlapsia. Tarkastelun kohteena on mm. tulevan metsänomistajasukupolven suhtautuminen metsiin, omaan tulevaan metsänomistukseen ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin. Hankkeessa selvitetään myös uusiin metsänomistusmuotoihin liittyviä mahdollisuuksia kartoittamalla merkittävimpien institutionaalisten sijoittajien sijoitukset metsäomaisuuteen ja arvioimalla lainsäädännön muutosten vaikutuksia.

Tämä tutkimus palvelee yksityismetsien käyttöön liittyvän metsä- ja ympäristöpolitiikan laadintaa ja toteutusta:
1) tarkastelemalla metsäpolitiikan ja metsien käyttöön liittyvän elinkeino- ja ympäristöpolitiikan tavoitteiden määrittelyn selkeyttä ja ristiriidattomuutta, yhteensopivuutta keinojen kanssa ja vaikutuksia monitavoitteisen metsien käytön politiikan näkökulmasta,
2) kehittämällä yksityismetsätalouden seurantajärjestelmää, joka tuottaa peruskuvauksen metsänomistajakunnasta ja sen käyttäytymisestä sekä tarjoaa empiiriset aineistot metsä- ja ympäristöpolitiikkaan liittyville erillistutkimuksille,
3) kehittämällä käytännöt vuosittaisen yksityismetsätalouden tulo- ja varallisuustilaston tuottamiseksi ja
4) tuottamalla tietoa tulevista metsänomistajista, heidän suhtautumisesta metsiin ja niiden käyttöön, metsänomistukseen liitetyistä tavoitteista sekä neuvonta- ja palvelutarpeista.

Tulokset

Suurten ikäluokkien perijät metsänomistajina

Suuret ikäluokat, vuosina 1945-1950 syntyneet, omistavat viidenneksen Suomen yksityismetsistä. Huomattava metsäomaisuus siirtynee uudelle, kaupunkilais­sukupolvelle 10-15 vuoden kuluttua. Tutkimuksessa tarkasteltiin tulevan metsänomistajapolven arvoja ja tavoitteita, kiinnostusta metsätaloutta kohtaan, tietämystä metsäasioista ja metsien käsittelyyn liittyviä asenteita sekä neuvonnan ja metsäpalvelujen tarvetta. Metsänomistajakunnan muutosta tarkasteltiin tutkimalla suurten ikäluokkien perillisiä. Tutkimuksessa sovellettiin Schwartzin teorian mukaista arvomittaria. Tutkimuaineisto kerättiin touko-elokuussa 2007 teemahaastatteluin (22 kpl) Lounais- ja Kaakkois-Suomen metsäkeskusten alueilta. 
Tulevat metsänomistajat muistuttivat arvoiltaan muuta väestöä. Ainoastaan universalismi (mm. ympäristöarvot) oli merkitykseltään vähäisempi tulevien metsänomistajien keskuudessa. Metsänomistajat voitiin ryhmitellä viiteen tavoiteryhmään, jotka muistuttavat nykyisten metsänomistajien keskuudessa havaittuja ryhmiä. Tavoitteiden voidaan siten olettaa pysyvän paljolti samankaltaisina, vaikka esimerkiksi hiilensidontaan tai bioenergiaan liittyvät näkökohdat voivat korostua. Suurimmat muutokset liittyvät todennäköisesti erilaisten tavoitteiden tärkeyteen: puuntuotannon ulkopuolisten tavoitteiden merkitys korostuu, mikä saattaa heikentää yksityismetsien puun tarjontaa.

Metsäpolitiikan kannalta on tärkeää, että tulevat metsänomistajat luottavat metsäammattilaisten asiantuntemukseen. Kasvava "virkistäytyjien"ja ennen kaikkea "tietämättömien" joukko on kuitenkin ensin tavoitettava. Uudet metsänomistajat kaipasivat henkilökohtaista neuvontaa mutta pitivät internet-palveluja myös hyvänä tietolähteenä.

Esitelmät

2011

Harri Hänninen 7.6.2011: Yksityismetsätalouden rooli puumarkkinoilla Suomessa (pdf)

Harri Hänninen 24.5.2011: Yksityismetsänomistuksen rakenne (pdf)

Harri Hänninen 11.5.2011: Metsänomistaja 2010 - alueittainen tarkastelu (pdf)

Heimo Karppinen 4.4.2011: Changing forest owners: A challenge to forestry extension in Finland (pdf)

2010

Jussi Leppänen 22.5.2010: Finnish Family Forest Owner 2010 (pdf)

Harri Hänninen 22.4.2010: Miten metsänomistajat ja heidän palvelutarpeensa muuttuvat (pdf)

Jussi Leppänen 9.2.2010: Vem är genomsnittsskogsägaren? (pdf)

Harri Hänninen 27.1.2010: Metsänomistusrakenteen muutos ja palvelutarpeet (pdf)

2009

Metsänomistaja 2010 –tutkimusseminaari 20.11.2009, Metla, Vantaa:

Harri Hänninen 21.8.2009: Metsänomistuksen rakennemuutos edistämisorganisaatioiden toiminnan kannalta (pdf)

Heimo Karppinen 9.6.2009: Family forest owners under the spotlight: the Finnish monitoring system (pdf)

Harri Hänninen, Heimo Karppinen & Jussi Leppänen, huhtikuu 2009: Metsänomistaja 2010 -tutkimuksen esittely (pdf)


Hankkeen vetäjä: Karppinen, Heimo
Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin: 029 532 2238
Sähköpostiosoite: heimo.karppinen@metla.fi

Muut tutkijat: Hytönen, Marjatta, VA (2010-11), Hänninen, Harri, VA (2007-11), Kumela, Hanna, JO (2010-11), Leppänen, Jussi, VA (2007-11), Ovaskainen, Ville, VA (2007-11), Uotila, Esa, VA (2008-11), Uusivuori, Jussi, VA (2008-11), Viitala, Esa-Jussi, VA (2007-11)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 31.12.2014
Palaute