Metla Hanke 3441

Ilmastopolitiikka metsäsektorilla

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2007-2011   Asiasanat: arvoketjut, hiilinielu, ilmastonmuutos, metsäsektori, metsätalouden kannattavuus, puumarkkinat, päästökauppa, substituutio, ympäristösuorituskyky liiketoimintana
Tutkimusohjelma: Metsäekosysteemien toiminta ja metsien käyttö muuttuvassa ilmastossa

Tavoitteet

Metsät ja niiden käyttö vaikuttavat maapallon hiilidioksiditaseeseen, ja niillä voi olla suuri merkitys ilmastonmuutoksessa ja sen hillinnässä. Paitsi metsien hiilinieluna, metsäsektori voi hillitä ilmastonmuutosta käyttämällä puutuotteita hiilinieluna. Lisäksi puulla voidaan korvata fossiilisia polttoaineita sekä materiaaleja, joiden valmistuksessa käytetään fossiilisia polttoaineita.

Hankkeen tavoitteet on ryhmitelty kolmeksi kokonaisuudeksi:

1. Ohjauskeinot ja niiden välinen vuorovaikutus
Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa kustannustehokkaita strategioita metsäsektorin käytöstä ilmastonmuutoksen hillinnässä. Järkevien politiikkatoimien kehittäminen edellyttää metsien ja puutuotteiden koko elinkaaren integroivaa tarkastelua, sekä eri ohjauskeinojen välisen koherenssin (synergiat ja ristiriidat) selvittämistä. Erityisesti tarkastellaan energiapolitiikan ja ilmastopolitiikan välistä koherenssia.

2. Ohjauskeinojen vaikutukset
Tutkimus selvittää ohjauskeinojen vaikutukset metsäsektorin toimijoiden (metsänomistajat, metsäteollisuus, bioenergiateollisuus) tarjonta-, kysyntä- ja investointipäätöksiin sekä toiminnan kannattavuuteen.

3. Ennakointi
Kartoitetaan keskeisten ulkoisten tekijöiden kehitysvaihtoehdot ja tarkastellaan ohjauskeinojen kustannustehokkuutta ja vaikutuksia eri kehitysvaihtoehdoissa. Ulkoisia kehitystekijöitä ovat esim. päästölupien, metsäteollisuuden lopputuotteiden sekä eri polttoaineiden hintakehitys.

Toteutus

Hankkeessa kehitetään metsäsektoria ja osittain energiasektoria kuvaava numeerinen politiikkamalli. Malli on rakenteeltaan dynaaminen osittaistasapainomalli. Numeerisen mallin tueksi käytetään tarvittaessa ekonometrista mallintamista.

Ulkopuolisen rahoituksen hankkeet

Metsien käytön tulevaisuus Suomessa, Metsämiesten Säätiön ja Metlan rahoittama hanke 2007-2010
Lisätietoa Metsien käytön tulevaisuus Suomessa -hankkeesta

Tulokset

Esitelmät aihepiireittäin
Julkaisut

Hankkeen vetäjä: Uusivuori, Jussi
Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin: 029 532 5505
Sähköpostiosoite: jussi.uusivuori@metla.fi

Muut tutkijat: Kallio, Maarit, VA (2007), Kangas, Hanna-Liisa (2010), Kyllönen, Juhapekka (2009), Laturi, Jani, VA (2007), Lintunen, Jussi, VA (2010-11), Lähtinen, Katja (2009), Piironen, Ilona (2010), Pohjola, Johanna (2007-08,2011), Räty, Tarmo, JO (2009-10), Saastamoinen, Antti (2008), Seppälä, Risto (2007-11), Sievänen, Risto, VA (2007), Vanhatalo, Anna (2007)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 31.12.2014
Palaute