Metla Hanke 3430

Metsien monimuotoisuuden suojelun yksityistaloudelliset vaikutukset metsikkötasolla

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2006-2007   Asiasanat: MOTTI-metsikkösimulaattori, kannattavuus, lahopuu, monimuotoisuus , suojelu, uhanalaiset lajit
Tutkimusohjelma: Metsien monimuotoisuuden turvaamisen keinot ja yhteiskunnalliset vaikutukset

Tavoitteet

Suojelusta aiheutuu metsänomistajalle lähes poikkeuksetta puuntuotannollista ja taloudellista menetystä. Suojelun kustannustehokkuuden tarkastelu edellyttää sitä, että taloudellista menetystä voidaan verrata eri suojelukeinoilla aikaan saatuihin monimuotoisuuden hyötyihin. Suojeluvaikutusten arvioimiseksi tarvitaan luotettavaa tietoa siitä, miten puuston rakenne, kohteen alueellinen sijainti ja eri suojelukeinot vaikuttavat metsikkötasolla metsätalouden harjoittamisen kannattavuuteen yksityisen metsänomistajan näkökulmasta. Alueellisen päätöksenteon tueksi tarvitaan lisäksi tietoa eri suojelumenetelmien kustannustehokkuudesta ottaen huomioon alueelliset suojelutavoitteet.

Hankkeen päätavoitteena on selvittää sekä olemassa olevan että uuden aineiston (otos kuuden metsäkeskuksen suojelukohteista) avulla monimuotoisuuden turvaamisesta aiheutuvat kustannukset metsänomistajalle, kun sovelletaan kolmea eri suojelukeinoa: pysyvä suojelu, määräaikainen suojelu, monimuotoisuudelle tärkeitä rakennepiirteitä korostava käsittely. Toisena tavoitteena on tarkastella eri suojelumenetelmien kustannustehokkuutta sekä metsikkötasolla että suhteessa alueellisiin suojelutavoitteisiin. Kolmantena tavoitteena on tarkastella, miten hyvin ja luotettavasti metsäsuunnittelussa käytettävän kuviotiedon avulla voidaan arvioida monimuotoisuuden kannalta keskeisten puuston rakennepiirteiden esiintymistä.

Eri suojelutoimien mukaiset puuston kehitysennusteet laaditaan MOTTI-ohjelmistolla, jolla voidaan metsikkötasolla analysoida vaihtoehtoisten kasvatusohjelmien vaikutusta puuntuotokseen, metsänkasvatuksen kannattavuuteen ja metsän monimuotoisuuteen. Ohjelmisto sisältää myös alustavat ennustemallit metsän monimuotoisuuden kannalta keskeisille rakennepiirteille, kuten lahopuudynamiikan ennustemallit, sekä alustavat mallit muutamien eliölajiryhmien esiintymistodennäköisyyksille. Näitä malleja täydennetään hankkeen aikana jo mitattuihin lajistoaineistoihin perustuvilla, Etelä-Suomen oloihin laajemmin yleistettävillä malleilla.

Hankkeen tuloksia voidaan suoraan soveltaa käytännön päätöksenteossa, esimerkiksi arvioitaessa millainen suojelukeinojen yhdistelmä johtaa kustannustehokkaimpaan lopputulokseen, ottaen huomioon alueelliset suojelutavoitteet. Hankkeen tuloksia voidaan myös hyödyntää kartoitettaessa niitä mahdollisuuksia, joita esimerkiksi luonnonhoitoalueet tarjoavat metsien monimuotoisuuden turvaamiselle.

Hankkeen vetäjä: Hynynen, Jari
Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin: 029 532 2350
Sähköpostiosoite: jari.hynynen@metla.fi

Muut tutkijat: Ahtikoski, Anssi, RO (2007), Lehtonen, Mika, VA (2006)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute