Metla Hanke 3421

Metsäomaisuuden arviointi Metlan tutkimusteemana -esitutkimus

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2006   Asiasanat: Edustava kiinteistökauppa, kauppahintarekisteri, kauppahintatilasto, kiinteistöarvioinnin standardointi, kiinteistöarviointi, kiinteistövero, käypä arvo,
Tutkimushankeryhmä: Erillishankkeet - Metsiin perustuvat elinkeinot

Tavoitteet

Tehtävänä on laatia yksityiskohtainen suunnitelma siitä, kuinka metsäomaisuuden kiinteistöarvioinnin tutkimus tulisi järjestää Metlassa ja koordinoida työtä yhteistyökumppaneiden kesken niin, että tutkimustulokset palvelisivat erityisesti käytännöstä esiin tulleita tietotarpeita. Tärkeää on niin ikään se, että hanke-esityksen laatija on eläköitymässä. Kertynyt kokemus kootaan tulevien tutkimusten ja tilastojen kehittämisen tueksi ja turvaamaan jatkuvuuden. Suunnitelmassa kartoitetaan myös se, mihin Metlan yksikköön työ tulisi sijoittaa ja millaisia resursseja se vaatii.

Suunnitelmassa kiinnitetään huomio markkinaperäisen hintainformaation tietohuoltoon, tietojen käytettävyyteen ja soveltamiseen erilaisissa arviointitilanteissa. Kiinteistöarviointia varten Maanmittauslaitos on kerännyt vuodesta 1982 lähtin tiedot rekisteriinsä kaikista luovutuksista ja näistä julkaistaan vuosi- ja puolivuositilastoja. Rekisterin tiedoista on tuotettu Metinfoon ja Metsätilastolliseen vuosikirjaan tietoja edustavien metsätilakauppojen hinnoista, niiden hajonnasta metsäkeskusten aluejaolla. Tietoja on edelleen käytetty aikasarjoista tehtyihin analyyseihin ja varsinaisten kauppahintatutkimusten aineistoina, joiden yhteydessä on kerätty myytyjen kiinteistöjen metsävaratunnukset.

Yksityisillä metsänomistajilla on yli 60 prosenttia maamme metsäalasta, ja se on jakautunut yli 400 000 omistusyksikköön. Kiinteistön omistus voi muuttua monesta syystä. Muutostilanteissa lähes poikkeuksetta tarvitaan tietoa omaisuuden arvosta. Arviointi perustuu niin lainsäädännössä kuin alan kansainvälisten suositusten mukaan markkinaperäiseen arvoon, toisin sanoen mitä kohteesta todennäköisesti vapailla markkinoilla maksetaan.

Metsähallitus on ollut aktiivinen metsätilojen ostoissa 1990-luvun puolivälistä alkaen. Se on hankkinut kiinteistöjä paitsi metsätalouden harjoittamiseksi myös valtion luonnonsuojeluohjelmien toteuttamiseksi. Metsähallitus on luovuttanut kauppahintatutkimusten käyttöön markkinoilta hankkimiensa tilojen aineistoja vuosilta 1998 ja 2000.

Hankkeen vetäjä: Hannelius, Simo

Muut tutkijat: Tuuri, Aleksi (2006)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute