Metla Hanke 3417

Metsien suojelun vaikutukset puun hankintamahdollisuuksiin ja paikallistalouteen

[  English  |  Tavoitteet  |  Tulokset  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2005-2009   Asiasanat: MELA, monilähdeinventointi, paikallistalous, panos-tuotosanalyysi, puun hankinta, skenaarioanalyysi, suojelun vaikutukset
Tutkimusohjelma: Metsien monimuotoisuuden turvaamisen keinot ja yhteiskunnalliset vaikutukset

Tavoitteet

Ympäristöarvojen ja metsiin perustuvan elinkeinotoiminnan yhteensovittaminen on tärkeätä kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla. Yhteensovittamisessa tarvitaan tietoa eri suojelukeinojen ja keinoyhdistelmien (suojelustrategioiden) ekologisista, taloudellisista ja sosiaalisista vaikutuksista. Tämän monitieteisen hankkeen tarkoituksena on kehittää menetelmiä, välineitä ja toimintamalleja, joiden avulla voidaan tarkastella vaihtoehtoisia suojelu- ja puuntuotantostrategioita ja sovittaa kustannustehokkaasti yhteen puuntuotanto- ja suojeluohjelmia kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla – ottaen huomioon eri toimijat ja eturyhmät. Hankkeessa selvitetään jo tehtyjen metsien suojelupäätösten vaikutukset valtakunnallisiin ja alueellisiin puun hankintamahdollisuuksiin, -kustannuksiin, -tuloihin ja työvoiman tarpeeseen sekä tehdään skenaariolaskelmia vaihtoehtoisista suojelustrategioista (osahanke 1). Lisäksi kehitetään ja testataan esimerkkikunnan alueella sekä monilähdeinventointiin (MVMI) pohjautuvia vaihtoehtolaskelmia, joilla voidaan arvioida metsien suojelutoimien kuten metsämantereiden suojelun vaikutuksia paikallisiin puunhankintaolosuhteisiin ja puunjalostusyrityksiin (osahanke 2) että menetelmiä, joiden avulla voidaan tarkastella metsien suojelun paikallistaloudellisia vaikutuksia (osahanke 3). Tuloksia voidaan hyödyntää kansallisen metsä- ja ympäristöpolitiikan valmistelussa sekä ympäristöarvojen ja metsiin perustuvan elinkeinotoiminnan yhteensovittamisessa alueellisella ja paikallisella tasolla.

Tulokset

Tulokset Lisäksi hankkeen eri osioiden tueksi on
 • tarkasteltu – yhteistyössä mm. hankkeen 3419 tutkijoiden kanssa – ympäristöarvojen ja metsiin perustuvan elinkeinotoiminnan yhteensovittamiseen liittyviä lähestymistapoja (von Gadow ym. 2007a,b) ja
 • kehitetty yhteensovittamisessa tarvittavia menetelmiä ja välineitä (Nuutinen ym. 2006a) sekä vaikutusarvioissa tarvittavia kriteereitä ja indikaattoreita (Kärkkäinen et al. 2005a, Mattila & Nuutinen 2007).
 • Kehitettyjä menetelmiä on testattu mm. alueellisten metsäohjelmien (2001–2005) vaikutusanalyysissä (Metlan työraportti 12: Nuutinen ym. 2005b). Vaikutusanalyysissä käyttöön otettuja monimuotoisuusindikaattoreita jalostettiin edelleen ja testattiin yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen tutkijoiden kanssa Pohjois-Karjalan metsäkeskuksen alueella. Tulokset julkaistiin osana Suomen biodiversiteettiohjelman arviointia (Suomen ympäristö 770; Kärkkäinen ym. 2005b; Auvinen ym. 2007).

  Hankkeen vetäjä: Kärkkäinen, Leena
  Metsäntutkimuslaitos, Joensuun toimipaikka, PL 68, 80101 JOENSUU
  Puhelin: 029 532 5083
  Sähköpostiosoite: leena.karkkainen@metla.fi

  Muut tutkijat: Anola-Pukkila, Aimo, JO (2006,2008), Hirvelä, Hannu, VA (2007,2009), Mäkelä, Helena, VA (2006,2008-09), Nuutinen, Tuula, JO (2005-09), Redsven, Visa, JO (2005-07), Salminen, Olli, VA (2005,2007,2009)


  Sivun alkuun

  Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 31.12.2012
  Palaute