Metla Hanke 3412

Metsänhakkuiden vaikutus elohopean ja muiden raskasmetallien huuhtoutumiin ojitetuilla turvemailla -esitutkimus

[  English  |  Tavoitteet  |  Tulokset  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2005-2006   Asiasanat: Hakkuut , huuhtoutuminen, metyylielohopea, mustaliuske, päätehakkuut, turvemaat
Tutkimushankeryhmä: Erillishankkeet 1 - Metsäekosysteemien rakenne ja toiminta

Tavoitteet

Suomessa on 20-30 vuoden kuluttua tulossa satoja hehtaareja ojitettujen turvemaiden metsämaita päätehakkuisiin, jota ennen tarvittava tieto mahdollisesta elohopean lisääntyneestä huuhtoutumisriskistä tulisi saada. Tavoitteena on selvittää lisääntyykö elohopean ja muiden raskasmetallien pitoisuus ja määrä rantavyöhykkeessä (maaperä, maa- ja pohjavesi) ja valuma-alueen pintavalunnassa metsänhakkuiden jälkeen, ja mitkä tekijät vaikuttavat siihen. Elohopean suhteen tämäntyyppistä tutkimusta ei toistaiseksi ole tehty. Aihe on ajankohtainen, koska esimerkiksi eurooppalaisella tasolla on tarvetta selvittää Hgn, Cdn ja Pbn kriittinen kuormitus (CCE 2004).

Tulokset

Aloilta on tehty taustaselvityksiä, pilottihankkeessa on mitattu mm. puroveden ravinne- ja raskasmetallipitoisuuksia sekä turvekerroksen Hg-pitoisuuksia. Alustavat tulokset osoittivat huomattavia eroja eri kallioperäalustalta otettujen vesinäytteiden raskasmetalli- ja ravinnepitoisuuksissa. Erityisesti Cd-, Cu-, Ni- ja SO4-pitoisuudet olivat korkeammat mustaliuskealueen purovesissä. Kadmiumpitoisuus oli mustaliuskealueella keskimäärin 0,4 µg L-1, Cu 3,66 µg L-1, Ni 9,57 µg L-1 ja SO4 8,29 mg L-1, kun taas kvartsiittialoilla Cd pitoisuus oli keskimäärin 0,08 µg L-1, Cu 1,68 µg L-1, Ni 4,32 µg L-1 ja SO4 1,85 mg L-1. Sen sijaan Hg ja MeHg pitoisuuksissa ei ollut huomattavaa eroa eri kallioperä alustoilla. Turpeiden Hg pitoisuudet olivat kohonneita mustaliuskealalla.

Hanke jatkuu Bioenergiaohjelman (BIO) alla (347702 Koko- vai runkopuukorjuu - vaikutukset raskasmetallien ja ravinteiden huuhtoutumiin ojitetuilla turvemailla)

Hankkeen vetäjä: Ukonmaanaho, Liisa
Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin: 029 532 5115
Sähköpostiosoite: liisa.ukonmaanaho@metla.fi

Muut tutkijat: Lindroos, Antti-Jussi, VA (2007), Nieminen, Tiina, VA (2005-07), Piispanen, Juha, MU (2005)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute