Metla Hanke 3404

Ennallistamistoimien vaikutukset puuston, kasvillisuuden ja makrosienten kehitykseen aiemmin talouskäytössä olleissa metsissä -esitutkimus

[  English  |  Tavoitteet  |  Tulokset  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2005-2006   Asiasanat: Ennallistaminen, luonnon monimuotoisuus, luonnonsuojelu, luonnontila, mallintaminen, sukkessio, talousmetsät
Tutkimushankeryhmä: Erillishankkeet 1 - Metsäekosysteemien rakenne ja toiminta

Tavoitteet

Tutkimushankkeen tavoitteena on analysoida Kolin kansallispuiston Natura 2000 -suojelualueen ennallistetuista, entisistä talousmetsistä kerättyjä ennallistamisvaikutusten seuranta-aineistoja. Ennallistamismenetelmien vaikuttavuutta selvitetään kasvupaikoiltaan, kehitysvaiheeltaan sekä kasvi- ja eläinlajistoltaan toisistaan poikkeavilla talousmetsien ja ojitettujen soiden ennallistamiskohteilla. Erityinen mielenkiinto kohdennetaan viljavilla kasvupaikoilla toteutettujen ennallistamistoimien vaikuttavuuden määrittämiseen. Hankkeessa panostetaan myös ennallistetuissa metsiköissä tapahtuvan luontaisen uudistumisen ja taimien alkukehityksen analysointiin, pyrittäessä selvittämään tasaikäisten ja -kokoisten metsiköiden puusto-ominaisuuksien luontaisen kaltaisen vaihtelun lisäämiseen tähtäävien menetelmien vaikutuksia.

Tutkimusaineiston muodostavat kestokoealoilta mitatut empiiriset aineistot, joiden avulla tutkitaan viljelymetsissä ennallistamistoimien vaikutuksesta käynnistyviä kehityskulkuja, määritetään luonnontilaisuutta ja luonnontilaistumisen astetta kuvaavia tunnuksia sekä laaditaan tilastomatemaattisia malleja puu- ja puustotunnusten kehityksen ennustamiseksi. Puu- ja puustotunnusten kehityksen lisäksi tutkimuksen tavoitteena on määrittää puustoon ja kasvupaikkaan kohdistuvien toimenpiteiden vaikutus pohja- ja kenttäkerroksessa esiintyvien kasvi- ja sienilajien runsaussuhteisiin. Lisäksi arvioidaan puuston terveydentilan kehitystä ja selvitetään ennallistamismenetelmien (esim. lahopuun lisääminen puita vaurioittamalla) käytöstä aiheutuvia metsätuhoriskejä.

Puusto-, kasvillisuus- ja sienilajiseurannat antavat tietoa ennallistamistoimien vaikutuksista metsäluonnon monimuotoisuuteen. Syntymis-, kasvu- ja kuolemismallien avulla voidaan ennustaa käsiteltyjen metsien kehitystä (mm. lehtipuiden syntyminen, puuston kerroksellisuus, lahopuun kertyminen) ja arvioida siten eri toimenpiteiden ekologista tuloksellisuutta. Täysin uutta tietoa saadaan eri tavoin pystyyn kaulattujen (yksittäiskaulaus, ryhmäkaulaus) puiden vaikutuksesta kasvillisuuden rakenteeseen. Puiden terveydentilan seuranta tuottaa tietoa ennallistamissuunnittelun tarpeisiin; metsien ennallistamissuunnittelun tavoitteena on rajata toimenpiteiden vaikutukset käsittelykohteille eli estää esimerkiksi kaarnakuoriaisten aiheuttamat puustokuolemat ennallistettavien kohteiden ulkopuolisilla alueilla.

Tulokset

Vuosina 2005–2006 toteutetussa esitutkimushankkeessa 3404 suunniteltiin Kolin kansallispuiston kivennäismaiden talousmetsien ja ojitusalueiden ennallistamisvaikutusten seurantakoejärjestely, joka koostuu yhdeksästä eri kokeesta ja niille sijoitetuista 108 pysyvästä koealasta. Seurantakoealat perustettiin ja mitattiin Euroopan unionin osittain rahoittamassa LIFE-Luonto -hankkeessa ”LIFE to Koli – Kansallispuiston metsien ja niittyjen ennallistaminen”. Koejärjestelyn pysyviltä koealoilta mitattiin puukohtaisella tarkkuudella kaikki elävät puut sekä kuollut puuaines. Jokaiselta koealalle tehtiin myös kasvillisuuskuvaukset. Pystypolton intensiiviseurannan koealoilla seurattiin puustossa, kasvillisuudessa ja sieniyhteisöjen rakenteessa tapahtuvia muutoksia. Myös puiden kunnon ja terveydentilan seuranta sisältyi koeasetelmaan. Osana ennallistamisriskien kartoitusta käynnistettiin kirjapainajien (Ips typographus) kannanvaihteluja määrittävät houkutepyynnit. Esitutkimushankkeessa suoritettiin vuosina 2005–2006 mitattujen puustotietojen tallennus ja koealatunnusten peruslaskennat, minkä lisäksi siinä käynnistettiin kasvillisuuskuvausten, sieniaineistojen ja kaarnakuoriaispyyntien aineistojen tallennus ja alustavat tutkimukset.

Esitutkimushanke loi pohjan jatkossa Kolin kansallispuistossa tehtävälle ennallistamisvaikutusten seurantatutkimukselliselle. Alueella tehtävän ennallistamistutkimuksen tueksi laadittiin tutkimusraportin ”Ennallistamisvaikutusten seuranta ja siihen liittyvä tutkimus Kolin kansallispuistossa” käsikirjoitus. Vuoden 2007 aikana valmistuvassa raportissa käsitellään ennallistamistutkimuksen teoriataustaa, kerrotaan Kolin kansallispuistossa käynnissä olevan ennallistamisohjelman tavoitteista ja toteutuksesta sekä esitellään Kolin kestokoejärjestelyt ja seurantojen alustavat tulokset. Esitutkimushanke tuotti tietoa LIFE to Koli -hankkeessa tehdyn ennallistamissuunnitellun käyttöön, minkä lisäksi hanke tuki ympäristöministeriön rahoittaman tutkimuksen ”Nykyaikaisiin kaukokartoitustekniikkoihin perustuva seurantajärjestelmä suojelualueiden luonnonmetsille ja metsäluonnon ennallistamiskohteille” (Joensuun yliopiston ja Metsäntutkimuslaitoksen yhteishanke, 2005–2007) toteutusta.

Hankkeen vetäjä: Eerikäinen, Kalle
Metsäntutkimuslaitos, Joensuun toimipaikka, PL 68, 80101 JOENSUU
Puhelin: 029 532 3165
Sähköpostiosoite: kalle.eerikainen@metla.fi

Muut tutkijat: Hotanen, Juha-Pekka, JO (2006), Miina, Jari, JO (2006), Neuvonen, Seppo, JO (2006), Nevalainen, Seppo, JO (2005-06), Pasanen, Karri, JO (2005-07), Röser, Dominik, JO (2005-07), Salo, Kauko, JO (2005-06), Vehmas, Mikko (2005-06), Viiri, Heli, JO (2006)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute