Metla Hanke 3398

Puurakentamisen yritysten menestystekijät muuttuvassa kilpailuympäristössä

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2004-2009   Asiasanat: informaation hallinta, innovaatiot, julkinen yrityspolitiikka, liiketoimintamallit, puutalo-ja muu rakennuspuusepänteollisuu, yritysverkostot
Tutkimusohjelma: Uudistuvat puutuotearvoketjut ja puunhankintaratkaisut

Tavoitteet

Hankkeessa tutkitaan suomalaisen rakennuspuusepänteollisuuden pk-yritysten strategisen johtamisen ja organisoinnin sisäisiä vahvuuksia ja heikkouksia sekä niiden vaikutusta yritysten kykyyn toimia menestyksekkäästi ulkoisten mahdollisuuksien ja uhkien rajaamassa toiminta- ja kilpailuympäristössä.

Tutkimuksen alussa tehtävässä taustaselvityksessä valaistaan toimialan pk-yritystoiminnan ja toimintaympäristön nykytilaa ja menneen rakennekehityksen avaintekijöitä (osahanke 1). Rakentamisen ja elinkaaren aikaisten ympäristöllisten, taloudellisten, sosiaalisten ja kulttuuristen vaikutusten erot puu- ja teräsbetonisessa talonrakentamisessa tutkitaan Metsäntutkimuslaitoksen Joensuun tutkimuskeskuksen uutta puurakenteista toimitaloa tapaustutkimuksen kohteena käyttäen (osahanke 1a). Pk-yritysten sisäisten tekijöiden tarkastelu jakautuu eri osahankkeisiin. Pk-yritysten sisäisistä tekijöistä tiedon ja tiedonhallinnan vaikutusta koskevassa hankkeessa tavoitteena on löytää uutta kehittämispotentiaalia tarkastelemalla yritysten tiedonhankintaa, oppimiskykyä ja sen vaikutusta yrityksen tuotanto- ja toimintarakenteeseen (osahanke 2). Pk-yritysten verkostotomintaa koskevan osahankkeen tavoitteina on selvittää yritysten resurssihankintaan liittyvää päätöksentekoa ja yhteistyömuotoja sekä löytää kilpailu- ja suorituskykyä parantavia toimintamalleja (osahanke 3). Pk-yritysten innovaatiotoimintaa ja sen toimintaympäristöä tutkivan hankkeen tavoitteena on parantaa edellytyksiä näiden yritysten innovatiivisuuden sekä innovaatiojärjestelmien kehittämiseksi (osahanke 4). Pk-yritysten liiketoimintakonsepteja koskevan hankkeen tavoitteena on hahmottaa eri liiketoimintamalleja tuote- ja palvelukokonaisuuksien valintaan, rahoitukseen ja raaka-ainevaihtoehtoihin liittyvien ratkaisujen suhteen ja selvittää menestysmallit eri tulevaisuusskenaarioissa (osahanke 5). Rakennuspuusepänteollisuuden yritystoiminnan julkista ohjausta ja rahoitusta koskevan hankkeen tavoitteina on selvittää puualan osaamiskeskusten palvelutarjontaa, julkisen hanke- ja riskirahoituksen merkitystä ja maakunnallisten tukijärjestelmien erityispiirteitä rakennuspuusepänteollisuuden pk-yritysten kannalta (osahanke 6). Rakennuspuusepänteollisuuden tulevaisuusskenaarioita koskevassa osahankkeessa tavoitteina on kuvata toimialan tulevaisuuden menestys- ja uhkatekijöitä sekä hahmottaa liiketoiminnan kehitysvaihtoehtoja. Siinä huomio kiinnitetään puurakenteisten asuin- ja toimistokerrostalojen rakentamiseen, suurten rakennusalan yritysten liiketoimintaan, EU:n laajentumiseen sekä Venäjän metsä- ja puualan kehitykseen (osahanke 7).

Taustaselvitys ja osahankkeet:

1) Taustaselvitys: Yritystoiminta sekä kilpailullinen toimintaympäristö rakennus-puusepänteollisuudessa (hankkeen tutkijat) (2004)

Taustaselvityksen tavoitteina on tehdä rakennuspuusepänteollisuuden pk-yritysten toimintaympäristön sekä toimialan pk- yritysten nykytilan kuvaus ja selvittää nykytilaan johtaneen rakennekehityksen keskeiset tekijät. Osahankkeessa tarkennetaan perustettavan seurantaryhmän kanssa yhteistyössä rakennuspuusepänteollisuuden pk-yrityksistä muodostettavan tutkimusotoksen määrittely sekä tehdään osatutkimusten keskeisten tutkimustehtävien koordinaatio. Puun käytön ympäristöllisistä, taloudellisista, sosiaalisista ja kulttuurisista vaikutuksista rakennuksen taloudellisen elinkaaren aikana tehdään tapaustutkimus ympäristötehokkuuteen liittyvien kilpailukykytekijöiden rajaamiseksi tutkimushankkeen osatutkimuksissa.

Osahanke 1a:

Rakentamisen ja elinkaaren aikaisten ympäristöllisten, taloudellisten, sosiaalisten ja kulttuuristen vaikutusten erot puu- ja teräsbetonisessa toimistotalossa Vatanen (2004)

Puisen ja teräsbetonisen toimistotalon rakentamisen ja elinkaaren aikaisten taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten vertaileva analyysi. Analyysissä selvitetään puisen ja hypoteettisen vastaavan teräsbetonisen toimistotalon rakentamisen taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia aluetalouteen, sekä vaihtoehtorakennusten taloudellisen elinkaaren aikana syntyviä hyötyjä ja kustannuksia. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään puurakennuksen tuote(materiaali)- ja rakentamistekniikan innovaatioita. Tutkimus toteutetaan tapaustutkimuksena Metsäntutkimuslaitoksen Joensuun tutkimuskeskuksen uuden, puusta rakennettavan toimistorakennuksen aineistolla.

2) Tiedon ja tiedonhallinnan vaikutus rakennuspuusepänteollisuuden pk- yritysten kehittämispotentiaaliin (Selby, Petäjistö) ( 2004-2008)

Osahankkeen tarkoituksena on selvittää pk-yritysten kehittämispotentiaalin riippuvuuksia yrityksen sosio-ekonomisesta ympäristöstä, vuorovaikutuksesta ympäristön kanssa, sekä informaation hankinnasta ja hyväksikäytöstä. Empiirisessä tutkimuksessa selvitetään minkä kaltaista ja miten paljon informaatiota yritykset ovat hankkineet ja käyttäneet tietopääoman kehittämisessä. Yritykset ryhmitellään ja analysoidaan sen mukaan, miten yritykset kykenevät oppimaan muuttuvasta liikeympäristöstä sekä sen mukaan miten oppiminen vaikuttaa yrityksen tuotanto- ja toimintarakenteeseen.

Pk-yrityksen onnistumisen ja menestymisen mittareina käytetään luokituksia, joita tuotetaan hankkeen muissa osissa. Tällaisia luokituksia tuotetaan innovaatiotoimintaa (Rimmler), yritystverkostoja (Packalén) ja liiketoimintamalleja (Mäkinen) tutkivissa osahankkeissa 3, 4 ja 5 (LIITE 2). 3) Verkostot taloudellisen suorituskyvyn osana rakennuspuusepänteollisuuden yrityksissä (Packalén) (2004-2008)

Osahankkeen tarkoituksena on selvittää erityisesti verkostoyhteistyön näkökulmasta puurakentamisen yritysten yhteistoimintamuotoja ja niiden päätöksentekoon liittyviä kysymyksiä. Laskentatoimen menetelmien käyttö alan pk-yrityksissä on tärkeää sekä yritys- että verkostotasoisen toiminnan suunnittelun ja tarkkailun toteuttamiseksi. Tutkimuksen kohteena ovat yritysten liiketoimintojen hallintaan ja seurantaan liittyvät informaatiotarpeet sekä yrityksen sisäisessä että yritysten välisessä toiminnassa. Hankekokonaisuuden muut osahankkeet tuottavat tietoa yritysten välisen yhteistoiminnan tutkimusosaan siten, että tiedon vastaanottokyky vaikuttaa sekä verkostojen muodostamiseen että niiden ylläpitoon (osahanke 2), innovatiivisuus voi olla sekä yhteistoiminnan aikaansaamisen edellytys että yhteistoiminnalla aikaansaatu tulos (osahanke 4), yhteistoiminnan harjoittaminen liittyy yrityksen valitsemaan liiketoimintamalliin (osahanke 5) ja julkisen sektorin ratkaisuilla voidaan edistää yritysten välisen yhteistoimintaa (osahanke 7). (Liite 3)

4) Rakennuspuusepänteollisuuden pienten ja keskisuurten yritysten innovaatiotoiminnan toimintaympäristö, suorituskyky ja kehittämistarpeet (Rimmler) (2004-2008)

Osatutkimuksen tarkoituksena on tuottaa uutta tietoa rakennuspuusepänteollisuuden pk-yritysten innovaatiotoiminnasta ja sen tuloksellisuuden kytkennöistä toimialan toimintaympäristöön. Innovatiivisesta suorituskyvystä on tullut yrityksen keskeinen kilpailutekijä, joka kytkeytyy yrityksen organisaation ja liikkeenjohdon ominaisuuksiin, yhteyksiin toimialan ulkopuolisiin tiedonlähteisiin, innovaation suojauksen mekanismeihin ja innovaatioiden kehittämisen sekä kaupallisen hyödyntämisen edellyttämien resurssien saatavuuteen. Tutkimushanke kytketään muihin osahankkeisiin tarkastemalla innovatiivisuuden yhteyksiä muissa osatutkimuksissa tutkittaviin pk-yritysten ulkopuolisen tiedon vastaanottokykyyn, taloudelliseen suorituskykyyn, liiketoimintakonsepteihin ja johtamistapoihin sekä verkostoitumiseen. (Liite 4)

5) Liiketoimintakonseptit rakennuspuusepänteollisuuden pk-yrityksissä (Mäkinen) (2004-2008)

Osahankkeen tarkoituksena on selvittää liiketoimintamalleja puurakentamisen yrityksissä sekä niiden yhteyksiä yritysten kannattavuuteen ja taloudelliseen menestykseen. Keskeisellä sijalla tutkimuksessa ovat yrityksen tulevaisuuden hahmottaminen jossa yritysjohtajien näkemyksillä on keskeinen merkitys. Liiketoimintamallien hahmottamisessa pyritään selvittämään perusteellisesti, millaisilla tuotteilla, palvelupaketeilla, rahoitusratkaisuilla ja raaka-ainevalinnoilla puurakentamisen tulevaisuuden menestymisen edellytykset ovat parhaimmat. (Liite 4)

6) Rakennuspuusepänteollisuuden yritystoiminnan julkinen ohjaus ja rahoitus (Pekka Ollonqvist, Jari Kärnä, Mikko Toropainen, Eero Vatanen) (2004-2008)

Osahankkeen tarkoituksena on selvittää puualan osaamiskeskusten palvelutarjontaa puurakentamisessa sekä julkista hanke- ja riskirahoitusta puurakentamisen yrityksille. Lisäksi tarkoituksena on eritellä puurakentamisen uusien toimintakonseptien julkisia tukijärjestelmiä sekä paikallisella, alueellisella että kansallisella tasolla ja niiden merkitystä puurakentamisen yritystoiminnassa. (Liite 5)

7) Rakennuspuusepänteollisuuden yritystoiminta 2010 - menestystekijöiden skenaariot Suomessa, Venäjällä ja Euroopan Unionissa (Kärnä, Mäkinen, Ollonqvist, Packalen, Petäjistö, Rimmler, Selby, Toropainen, Vatanen) (2004-2008)

Osahankkeen tarkoituksena on selvittää puurakentamisen toimintakonseptien laajentumisen ja monipuolistumisen keskeisiä kehitysvaihtoehtoja erityisesti puurakenteisten asuin- ja toimistokerrostalojen rakentamisessa sekä suurten rakennusalan yritysten liiketoiminnassa. Skenaariovaihtoehtojen määrittelyssä pannaan erityistä painoa Euroopan Unionin vuoden 2004 laajentumisen sekä Venäjän metsä- ja puualan kehityksen tuomille muutoshaasteille puurakentamisen kilpailuympäristössä sekä Suomessa että suomalaisten vientiyritysten markkina-alueilla. Hanke on mukana syyskuussa 2002 käynnistetyssä nelivuotisessa COST E30 yhteistyöhankkeessa, jossa arvioidaan paikallisten puuresurssien tarjoamia mahdollisuuksia osaamisen, markkinarakojen sekä innovaatioiden hyväksikäytössä pienessä ja keskisuuressa puuteollisuudessa eurooppalaisessa tutkimusverkostossa.

Hankkeen vetäjä: Ollonqvist, Pekka

Muut tutkijat: Holopainen, Päivi (2004), Lähtinen, Katja (2004-07), Marttila, Juhani, JO (2007-09), Petäjistö, Leena, VA (2004-06,2009), Pirhonen, Ilkka, JO (2008), Rimmler, Thomas, JO (2004-09), Selby, Ashley, VA (2004-09), Toropainen, Mikko, JO (2005-06,2008-09), Vatanen, Eero (2005)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 31.12.2012
Palaute