Metla Hanke 3386

Ojitettujen turvemaiden ravinnemäärät ja ravinnedynamiikka

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2004-2008   Asiasanat: Ektomykorritsat, kasvupaikkatyypit, maanparannus, metsäekonomia, metsän uudistaminen, metsänhoito, metsänparannus, metsätalous, mikrobiaktiivisuus, monimuuttujamenetelmät, ojitus, puuston kasvu, ravinnepitoisuus, ravinnetalous, sienibiomassa, suometsät, suometsätiede, turpeen C/N suhde, turvemaat, typen mineralisaatio
Tutkimushankeryhmä: Erillishankkeet 1 - Metsäekosysteemien rakenne ja toiminta

Tavoitteet

Tavoitteet: 1) Määritämme ojitettujen soiden ravinnevarat, ravinteiden vaikutuksen kasvupaikan rehevyyteen ja puuston kasvuun kasvillisuusvyöhykkeittäin, sekä harvennuksissa ja päätehakkuissa poistuvat ravinnemäärät. Tulosten perusteella laaditaan suosituksia mm. kunnostusojitusten ja lannoituskäsittelyjen kannattavuudesta yhdessä muiden osahankkeiden kanssa. 2) Määritämme kasvupaikan typpipitoisuuden, typen mobilisaation ja typen saatavuuden perustella ojitetun suon puuntuotoskyvyn sekä maaperätunnusten ja pintakasvillisuuden välisen yhteyden eri ilmastovyöhykkeissä. 3) Seuraamme ojitusaluemänniköihin perustettujen nk. standardimetsiköiden ravinnetilan vaihtelua vuosittain toistettavalla neulasanalyysillä ja selvitämme ravinnetilan pitkäaikaisvaihtelun syy-yhteyksiä maaperä- ja ilmastotekijöihin. 4) Määritämme ojitettujen turvemaiden puustoille tasapainoisen ravinnetilan puuntuotannon suhteen, selvitämme lannoituksen puustovaikutukset sekä tarkennamme soiden metsätaloudellisia ravinteisuuteen perustuvia ylläpitokelpoisuuskriteerejä.

Tutkimuksesta saatava hyöty: Ojitettujen soiden metsänparannustoimenpiteiden kohdentaminen kannattaville kohteille, kun alueittainen soiden ravinteisuuden ja puuntuotannon välinen riippuvuus tiedetään.

Hankkeen vetäjä: Pietiläinen, Pekka
Metsäntutkimuslaitos, Oulun toimipaikka, PL 413, 90014 Oulun yliopisto
Puhelin: 029 532 3744
Sähköpostiosoite: pekka.pietilainen@metla.fi

Muut tutkijat: Alm, Jukka, JO (2004-08), Aro, Lasse, PA (2007-08), Hartman, Markus, VA (2004-08), Heinonen, Riitta, VA (2004-05), Hotanen, Juha-Pekka, JO (2004,2008), Hytönen, Jyrki, KA (2004-08), Hökkä, Hannu, RO (2004-05), Juutinen, Sari (2004), Karsisto, Marjut (2004-06), Kitunen, Veikko, ME (2004-05), Koskela, Merja-Leena, ME (2005), Laiho, Raija (2004), Moilanen, Mikko, MU (2004-09), Nieminen, Mika, VA (2004-08), Piiroinen, Marja-Leena, MU (2004,2006), Ruokolainen, Maija, ME (2004), Saarinen, Markku, PA (2005,2007), Sarjala, Tytti, PA (2004-08), Silfverberg, Klaus, VA (2004-09)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute