Fenologisten tapahtumien ajoittuminen muuttuvassa ilmastossa - tutkimuskohteena metsäpuut ja niiden siemenet sekä marja- ja sienisadot -tutkimushanke (3385)
@Metla/Erkki Oksanen
Kuva: Metla/Erkki Oksanen

Metsäpuiden siemensato

[  Tavoitteet  |  Tulokset  |  Yhteystiedot |  Metla Tutkimus  

Tavoitteet

Siemensatojen seuranta on osa "Fenologisten tapahtumien ajoittuminen muuttuvassa ilmastossa - tutkimuskohteena metsäpuut ja niiden siemenet sekä marja- ja sienisadot" -tutkimushanketta.

Siemensato on keskeinen metsän luontaisen uudistamisen onnistumiseen vaikuttava tekijä, sillä luonnontaimien syntyminen ja uudistusalan taimettuminen ovat pitkälti riippuvaisia siemensadon määrästä ja laadusta. Pääpuulajiemme siemensatovaihtelut ovat huomattavan suuria: suurimmat vuotuiset siemensadot voivat männyllä ja koivulla olla parhaimmillaan satakertaisia ja kuusella jopa tuhatkertaisia heikoimpiin siemenvuosiin verrattuna.

Siemensadon tarkkailumetsiköissä tehtävät kukinta- ja käpyhavainnot ovat osa Metlan siemensadon ennustepalvelua, jonka tavoitteena on ennustaa ja seurata pääpuulajiemme vuotuisia siemensatovaihteluita.

Tarkkailumetsikköverkosto kattaa koko Suomen ulottuen etelärannikolta Enontekiölle asti. Vuoden 2004 alussa tarkkailumetsiköitä oli eri puolilla maata yhteensä noin 270 kappaletta. Seurannassa on mukana neljä puulajia: mänty, kuusi, rauduskoivu ja hieskoivu.

Tarkkailumetsikköseuranta yhdistettynä muuhun siemensatotutkimukseen antaa käytännön metsätaloudelle tietoa, jota voidaan käyttää hyväksi tehtäessä metsänuudistamisratkaisuja tai suunniteltaessa käpyjen keräyksiä. Tavoitteena on käyttää tehokkaasti ja luonnonmukaisesti hyödyksi metsäpuidemme luontainen siemennys sekä parantaa luontaisen uudistamisen onnistumista.

Metsän uudistamisessa siemensatoennusteita voidaan käyttää hyväksi muun muassa:

  • uudistamistavan valinnassa,
  • siemenpuuhakkuun tai reunametsän hyväksikäyttöön tähtäävän hakkuun ajoittamisessa,
  • maanmuokkauksen ajoittamisessa ja
  • viljelytiheyden määrittelemisessä.

Siemensatojen seurantaan ja ennusteisiin kohdistuu myös paljon yleistä mielenkiintoa, koska metsäpuiden siemensadot suurine vuosivaihteluineen ja monine seurausvaikutuksineen ovat hyvin näkyviä luonnonilmiöitä. Esimerkiksi monet siemeniä syövät lintulajit vaeltavat suurina parvina käpysatojen perässä. Metsätalouden ohella koivun kukintaennusteet kiinnostavat erityisesti siitepölyallergikkoja.

Metlan ohella kukinnan ja käpysadon havainnointiin osallistuvat seuraavat yhteistyötahot:

Tulokset

Tuloksia systemaattisista siemensatojen seurannoista julkaistaan pääasiassa siemensatoennusteina Metlan www-sivuilla. Lisäksi aiheesta on julkaistu artikkeleita mm. Metlan asiakaslehdessä:

"Fenologisten tapahtumien ajoittuminen muuttuvassa ilmastossa - tutkimuskohteena metsäpuut ja niiden siemenet sekä marja- ja sienisadot" -tutkimushankkeen tuloksia esitellään myös Metinfo Fenologia- sekä Metinfo Metsien monikäyttö -palveluissa.

Yhteystiedot: 

Alkuun/Top Sivun alkuun/Top of page


Päivitetty: 19.03.2008/KBym Palaute/comments Metla