Metla Hanke 3384

Metsäsektorin kehitys Venäjällä ja vaikutukset Suomen metsäsektoriin

[  English  |  Tavoitteet  |  Tulokset  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2004-2007   Asiasanat: Suomi, Venäjä, kansallinen metsäohjelma, kaukokuljetus, lainsäädäntö, metsänhoito, metsäpolitiikka, metsätalous, metsäteollisuuden investoinnit, metsäteollisuustuotteiden ja raakapuun, puunhankinta, puunkorjuu, teknologian siirto
Tutkimushankeryhmä: Erillishankkeet - Metsien yhteiskunnallinen merkitys

Tavoitteet

Venäjän metsäsektorissa tapahtuvilla muutoksilla on sekä suoria että epäsuoria vaikutuksia Suomen metsäsektoriin. Tämän hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa Venäjän metsäsektorin muutoksista ja kehityksestä ja samalla auttaa suomalaista metsäsektoria mahdollisuuksien mukaan sopeutumaan ja vaikuttamaan näihin muutoksiin ja metsäsektorin toimintaedellytyksiin. Tutkimus kohdistuu metsäpolitiikkaan, puuvarojen käyttöön, raakapuukauppaan, puun korjuuseen, kuljetuksiin ja vientiin sekä metsäteollisuuden investointeihin Luoteis-Venäjällä. Lisäksi tutkimuksen kohteena ovat metsäteollisuustuotteiden kansainväliset markkinat ja Luoteis-Venäjä markkinoiden osana. Raakapuun kotimaisen käytön sekä Suomeen tuodun puun suoria ja kerrannaisia taloudellisia vaikutuksia tutkitaan sekä Luoteis- Venäjällä että Suomessa. Venäjän metsäsektorissa tapahtuvat muutokset ulottuvat ketjun eri osiin mm. metsänhoitoon, puunkorjuuseen, puukauppaan ja resurssien omistukseen.

Projektin neljällä osaprojektilla "Metsäpolitiikka, etupolitiikka ja metsäohjelmat Venäjällä" (osaprojekti 1), "Metsien käsittelyn tehostaminen ja puunkorjuun kehittäminen Luoteis-Venäjällä" (osaprojekti 2), "Raakapuun ja sahatavaran vienti Venäjältä ja vaikutukset markkinoiden kilpailuun" (osaprojekti 3), "Metsäteollisuuden investoinnit sekä puunkäytön lisäyksen paikalliset ja aluetaloudelliset vaikutukset Luoteis-Venäjällä ja Suomessa" (osaprojekti 4) kullakin on omat tavoitteensa jotka tukevat koko projektin kokonaistavoitetta ymmärtää paremmin meneillään olevaa kehitystä Venäjän metsäsektorissa, erityisesti Luoteis-Venäjällä ja kuinka Venäjän metsäsektorissa tapahtuvat muutokset heijastuvat metsäsektorin toimintaedellytyksiin Suomessa.

Lue hankkeen tarkempi kuvaus englanninkielisiltä sivuilta

Tulokset

Tutkimuskonsortion loppuraportissa (Karjalainen, Timo, Ollonqvist, Pekka, Saastamoinen, Olli & Viitanen, Jari (toim.). 2007. Kohti edistyvää metsäsektoria Luoteis-Venäjällä – Tutkimushankkeen loppuraportti. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 62. 110 s.) esitellään tiivistetysti päätulokset ja johtopäätökset. Loppuraportissa tarkastellaan Venäjään liittyen metsäpolitiikkaa; metsien käsittelyn, metsänhoidon ja puunkorjuun kehittymistä sekä metsävarojen saavutettavuutta ja kehitystä; Venäjän raakapuun ja sahatavaran vientiä ja niiden tulevaa kehitystä; metsäteollisuuden investointeihin vaikuttavia tekijöitä, liiketoimintakulttuuria sekä raakapuun tuonnin supistumisen tulo- ja työllisyysvaikutuksia Itä-Suomessa. Tiedon avulla Suomen metsäsektorin toivotaan pystyvän paremmin varautumaan ja sopeutumaan toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Tiedon toivotaan myös auttavan Venäjän metsäsektoria kestävään kehitykseen.

Hankkeeseen osallistuvat tutkijat MetlassaHankkeen vetäjä: Karjalainen, Timo
Metsäntutkimuslaitos, Joensuun toimipaikka, PL 68, 80101 JOENSUU
Puhelin: 029 532 3080
Sähköpostiosoite: timo.karjalainen@metla.fi

Muut tutkijat: Gerasimov, Yury, JO (2004-07), Goltsev, Vadim (2005,2007), Holopainen, Päivi (2005), Karvinen, Sari, JO (2005,2007), Kilpeläinen, Harri, JO (2007), Lehtonen, Mika, VA (2004), Leinonen, Timo, JO (2004-07), Mutanen, Antti, JO (2004-07), Ollonqvist, Pekka, JO (2004-07), Rummukainen, Arto, VA (2007), Sikanen, Lauri, JO (2004), Toppinen, Anne, JO (2004-06), Toropainen, Mikko, JO (2004-07), Tyukina, Olga (2004-06), Verkasalo, Erkki, JO (2006-07), Viitanen, Jari, JO (2004-07), Välkky, Elina, JO (2004-07), Wall, Tapio, JO (2007)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute