Metla Hanke 3383

Metsätaloustoimenpiteiden vaikutus metsäekosysteemin ainevirtoihin(VIRTA)

[  English  |  Tavoitteet  |  Tulokset  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2004-2007   Asiasanat: avohakkuut, fosfori, hajoaminen, hiili, huuhtoutuminen, kationit, laskeumat, maanmuokkaus, maaperäeliöstö, ojitus, pohjavesi, ravinteet, rikki, simulointimallit, typpi, valuma-alue, virtaama
Tutkimushankeryhmä: Erillishankkeet 1 - Metsäekosysteemien rakenne ja toiminta

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa ja työkaluja metsätaloustoimenpiteiden vaikutuksista hiilen, typen ja muiden ravinteiden virtoihin ja varastoihin valuma-aluetasolla. Tulokset julkaistaan synteesikirjana, jossa otetaan kantaa mm. hakkuualueen koon, sijoittumisen ja suojavyöhykkeiden leveyden vaikutuksista vesistökuormituksen suuruuteen ja ajoittumiseen.

Lisäksi tavoitteena onOsahankkeet:
Yhteistyötahot:


Tulokset

Osahanke 1: Avohakkuun jälkeen pintakasvillisuuden biomassa ja siihen sitoutuneiden ravinteiden määrä aleni puoleen tai jopa alle sen. Erityisesti mustikka, puolukka, seinäsammal ja kerrossammal kärsivät hakkuusta. Pintakasvillisuuden biomassa ja siihen sitoutuneet ravinnemäärät palautuivat ennen hakkuuta vallinneelle tasolle 4-5 vuodessa, ja fosforin sekä kaliumin määrä kasvoi suuremmaksi kuin ennen hakkuuta.

Pioneerilajien, kuten metsälauhan ja horsman runsastuminen lisäsi ravinteiden sitoutumista kasvillisuuteen. Tulokset osoittivat, että pintakasvillisuus pystyy ottamaan vain murto-osan hakkuutähteistä vapautuneista ravinteista kahtena ensimmäisenä vuonna avohakkuun jälkeen. Aluksi hakkuutähteistä vapautuvat ravinteet sitoutuvat pääasiassa maaperään ja mikrobistoon, mutta pintakasvillisuus on myöhempinä vuosina merkittävä ravinteiden pidättäjä.

Hankkeen vetäjä: Piirainen, Sirpa
Metsäntutkimuslaitos, Joensuun toimipaikka, PL 68, 80101 JOENSUU
Puhelin: 029 532 3188
Sähköpostiosoite: sirpa.piirainen@metla.fi

Muut tutkijat: Ahti, Erkki, VA (2007), Domisch, Timo (2004-05), Finér, Leena, JO (2005-07), Juntunen, Marja-Liisa, SU (2007), Koivusalo, Harri, JO (2006-07), Lauren, Ari, JO (2004-07), Palviainen, Marjo (2006), Ruokolainen, Maija, ME (2004-07), Starr, Michael, VA (2004)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute