Metla Hanke 3374

Turvemaiden tuhkalannoituksen huuhtoutumisriskit

[  English  |  Tavoitteet  |  Tulokset  |  Hankkeen vetäjä  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2003-2007   Asiasanat: fosfori, lannoitus, puutuhka, raskasmetallit, ravinteiden huuhtoutuminen, turvemaa, turvetuhka
Tutkimushankeryhmä: Erillishankkeet 1 - Metsäekosysteemien rakenne ja toiminta

Tavoitteet

Puuntuhkan tiedetään olevan monipuolinen turvemaiden lannoite, jonka positiiviset vaikutukset puuston kasvuun näkyvät vuosikymmeniä. Tuhkalannoituksen aiheuttamat ravinne- ja raskasmetallien huuhtoumariskit pitkällä aikavälillä lannoitusalueilta vesistöihin sen sijaan tunnetaan huonommin, koska pitkäaikaista seurantaa ei ole ollut. Tutkimuksen tavoitteena onkin selvittää turvemaiden tuhkalannoituksen aiheuttamat ravinteiden ja raskasmetallien huuhtoumariskit 10 v periodilla ja niihin vaikuttavat tekijät.

Tulokset

Tuhkalannoitettujen alueiden valumavesiä on seurattu 5 vuotta lannoituksen jälkeen. Heti tuhkalannoituksen jälkeen valumavesissä havaittiin korkeampia kaliumin, natriumin ja rikin pitoisuuksia. Tähän mennessä fosforin, typen ja raskasmetallien huuhtoutuminen on ollut hyvin vähäistä tuhkalannoitusalueilta. Näyttääkin siltä, että jos tuhkalannoitusalueiksi valitaan kohteita, jotka olisivat kelvollisia lannoituskohteita myös muillekin PK-lannoitteille, tuhkan aiheuttamat ravinne- ja raskasmetallihuuhtoumat ovat pieniä. Sen sijaan karuilla rahkaturvevaltaislla kitumaa -luokan kohteilla, joiden puuston määrä on hyvin pieni, riski tuhkan mukana annetun fosforin huuhtoutumiselle kasvaa. Näillä kohteilla todennäköisesti turpeen fosforinpidätyskapasiteetti on pieni, kuten myös puuston ravinteidenotto. Riski fosforin huuhtoutumiselle todennäköisesti myös kasvaa, jos tuhkalla lannoitetaan alueita, joiden aikaisemmasta lannoituksesta on kulunut alle 20 vuotta.

Hankkeen vetäjä: Piirainen, Sirpa
Metsäntutkimuslaitos, Joensuun toimipaikka, PL 68, 80101 JOENSUU
Puhelin: 029 532 3188
Sähköpostiosoite: sirpa.piirainen@metla.fi


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute