Metla Hanke 3369

Heuristiset optimointimenetelmät metsäsuunnittelussa

[  English  |  Tavoitteet  |  Tulokset  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2003-2007   Asiasanat: alue-ekologia, metsien monimuotoisuus, monitavoitteinen metsäsuunnittelu, optimointi
Tutkimushankeryhmä: Erillishankkeet - Metsiin perustuvat elinkeinot

Tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on laajentaa ja monipuolistaa optimoinnilla ratkaistavissa olevaa suunnitteluongelmien joukkoa. Tätä varten hankkeessa kehitetään ja vertaillaan erilaisiin heuristisia optimointimenetelmiä ja niitä sovelletaan erilaisissa monitavoitteisissa metsäsuunnittelutilanteissa metsikkö-, metsälö- ja maisematasolla. Optimointimenetelmiä kehitetään ja testataan erityisesti ekologisia, metsien monimuotoisuuteen liittyviä tavoitteita sisältäviä suunnittelutilanteita silmälläpitäen. Tällöin niiden on pystyttävä ratkaisemaan suunnitteluongelmia, joissa on spatiaalisia tavoitteita (esim. lajien elinympäristöjen klusterointi ja klustereiden spatiaalinen ja temporaalinen jatkuvuus), joissa tavoitteet kohdentuvat suunnittelualueen eri osiin (esim. yksityismetsien aluesuunnittelussa maisematason ekologiset tavoitteet, tilanomistajan omaa tilaa koskevat tavoitteet ja kuviotason tavoitteet), joissa on useita päätöksentekijöitä, joiden tavoitteet saattavat kohdentua joko samoille alueille tai suunnittelualueen eri osiin ja joissa tavoitteiden mittakaavat vaihtelevat jopa kuviotasoa pienemmästä mittakaavasta maisematason tavoitteisiin. Kehitettyjä menetelmiä voidaan usein soveltaa myös puuntuotannollisten tavoitteiden yhteydessä. Niillä voidaan esimerkiksi tuottaa leimikkokeskittymiä yhden tilan metsissä ja vierekkäisten tilojen yhteisleimikoita.

Hankkeeseen liittyy monimuotoisuuden tutkimusohjelmaan (MOSSE) kuuluva yhteistutkimus Ekologiset tarkastelut yksityismetsien aluetason yhteistoiminnallisessa suunnittelussa.

Tulokset

Tutkimuksissa olemme selvittäneet mm. erilaisten heurististen optimointitekniikoiden suoriutumista vaikeusasteeltaan erilaisissa suunnitteluongelmissa. Heuristisia optimointimenetelmiä on käytetty suunnittelutilanteissa, joissa puuntuotantotavoitteiden rinnalla on tarkasteltu metsien monimuotoisuutta kuvaavia tavoitteita. Niiden avulla pyritään esimerkiksi tuottamaan vanhojen metsien tai tarkemmin määriteltyjen elinympäristöjen kasaumia. Olemme lisäksi laatineet vaihtoehtoisia metsäsuunnitelmia n. 10 000 hehtaarin suunnittelualueelle, joka sijaitsee Taivalkoskella ja jonka omistaa Metsähallitus. Suunnittelussa nimenomaan ko. metsäalueelle laadittu liito-oravan elinympäristömalli integroitiin suunnittelujärjestelmään ja erilaisten tavoitemuotoilujen avulla alueelle tuotettiin joukko vaihtoehtoisia metsäsuunnitelmia, joiden avulla alueen tuotantomahdollisuuksia havainnollistettiin. Artikkeli julkaistaan piakkoin Landscape Ecologyssä ja siihen voi jo tutustua sarjan sivuilla.

Toinen hankkeen tutkimussuunta liittyy yksityismetsien aluetason yhteistoiminnalliseen suunnitteluun. Tutkimusaihe on tärkeä Etelä-Suomen metsien suojelua koskevassa ns. Metso-ohjelmassa ehdotettujen uusien vapaaehtoisten suojelutoimien näkökulmasta. Yhteistoiminnalliselle suunnittelulle tyypillinen piirre on aluehierarkia, jossa yksittäisten tilojen metsäsuunnitelmien yhdistelmä muodostaa koko suunnittelualueen ratkaisun. Olemme kehittäneet lähestymistapoja ja tavoitemuotoiluja, jotka kykenevät yhtä aikaa tarkastelemaan aluetason tavoitteita ja tilatason tavoitteita. Menetelmät tuottavat tehokkaat suunnitelmat koko alueelle ja sillä sijaitseville tiloille ja ottamalla huomioon yksittäisen metsänomistajan tavoitteet pyrkivät myös siihen, että metsänomistajat hyväksyisivät ja noudattaisivat suunnitelmia.

Hankkeen vetäjä: Leskinen, Pekka
Metsäntutkimuslaitos, Joensuun toimipaikka, PL 68, 80101 JOENSUU
Puhelin: 029 532 2111
Sähköpostiosoite: pekka.leskinen@metla.fi

Muut tutkijat: Kilpeläinen, Harri, JO (2006), Kurttila, Mikko, JO (2006), Leskinen, Leena, JO (2006), Pykäläinen, Jouni (2006)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute