Metla Hanke 3359

Puutavaran määrän ja laadun mittauksen uudet menetelmät

[  English  |  Tavoitteet  |  Tulokset  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2002-2007   Asiasanat: hakkuukonemittaus, kaukokuljetus, kuiva-tuoretiheys, kuormainvaaka, mittaus , painomittaus, puutavaralajit, puutavaran laatu
Tutkimusohjelma: Puunkäytön mahdollisuudet ja puutuotteiden menekki

Tavoitteet

Hankkeessa tutkitaan puutavara-autoihin asennettujen kuormainvaakojen käyttöä ja käyttömahdollisuuksia pienten puutavaraerien luovutusmittauksissa. Tutkittavalla kuormainvaakamittausmenetelmällä pyritään korvaamaan tienvarsimittausta. Tavoitteena on kehittää mahdollisimman yksinkertainen ja kitkattomasti puunhankinnan muihin vaiheisiin soveltuva mittausmenetelmä pienten hankinta- ja käteiskauppapuuerien tilavuuden määrittämiseksi. Muita tutkimuskohteita ovat kuitenkin energiapuun mittaus kehittäminen (ml. koko- ja rankapuu, hakkuutähteet ja kannot) ja puutavaran tuoretiheyslukujen tuottaminen. Lisäksi tutkitaan eräkoon vaikutusta puutavaran toteutuvaan mittaustarkkuuteen.

Hanke koostuu seuraavista tehtävistä:


Tulokset

Tutkimuksista puutavara-autojen kuormainvaakojen käytöstä pienten kuitupuuerien luovutus- ja työmittauksessa on julkaistu referoitu julkaisu vuonna 2004. Kuormainvaakamittaus on pinomittausta tarkempi mittausmenetelmä, joka soveltuu hyvin pienten puutavaraerien mittaukseen ja nivoutuu joustavasti puunhankintaketjuun. Puutavaran mittauksen osapuolet allekirjoittivat koekäyttösopimuksen kuormainvaakamittaus 2 -mittausmenetelmästä vuoden 2003 alkupuoliskolla. Ensimmäiset kokemukset käytännön mittaustoiminnassa saatanee kuitenkin vasta vuoden 2006 alussa.

Hakkuukoneiden kaatopäihin kuorihävikin vähentämiseksi tehtävät tekniset parannukset eivät heikennä mittaustarkkuutta. Ylipäänsä kuoriutumisen vaikutus mittaustarkkuuteen on melko vähäinen.

Puutavaraerän koko vaikuttaa selvästi toteutuvaan suhteelliseen mittaustarkkuuteen. Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että mittaustarkkuus paranee kaikilla puutavaralajeilla ja mittausmenetelmillä eräkoon kasvaessa. Pölkkyjä kappaleittain mittaavilla mittausmenetelmillä (hakkuukoneet, tukkimittarit) hyväksyttävään mittaustarkuuteen päästään huomattavasti pienemmillä erillä, kuin puutavarapölkkyjen muodostelmien (pinot, kuormat) mittauksessa. Mittaustarkkuus on huonoin perinteisillä pinomittausmenetelmillä.

Eri puutavaralajien vuodenajoittainen tuoretiheyden vaihtelu tehtaalle toimitettaessa on vähentynyt. Lisäksi erityisesti kuitupuun tuoretiheydet ovat nousseet vuonna 1990 laskettuihin tuoretiheystaulukoihin nähden kesällä ja syksyllä. Tutkimuksen tulokset on esitetty Metlan työraportteja sarjassa.


Hankkeen vetäjä: Lindblad, Jari
Metsäntutkimuslaitos, Joensuun toimipaikka, PL 68, 80101 JOENSUU
Puhelin: 029 532 3072
Sähköpostiosoite: jari.lindblad@metla.fi

Muut tutkijat: Junkkonen, Reijo (2005), Kainulainen, Jouni (2005), Korpunen, Heikki, PA (2005), Verkasalo, Erkki, JO (2003-06)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute